1.    Waar komt ziekte vandaan? 

 

God heeft de aarde en de mensen geschapen zonder ziekte. Ziekte en dood kwamen niet voor.

 

"En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed"  (Genesis 1:31)

 

Op een bepaald moment is het misgegaan. Dat wordt beschreven in Genesis 3. God had de eerste mensen, Adam en Eva, een eenvoudig gebod opgelegd. Eet niet van de vrucht van een bepaalde boom. Hij gaf er de waarschuwing bij dat ze zouden sterven als ze het toch deden (Gen. 2:17). In plaats van God te geloven en te gehoorzamen hebben Adam en Eva van de boom gegeten (Gen. 3:6). Deze dramatische gebeurtenis wordt wel de zondeval genoemd. 

 

"En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven"   (Genesis 2:17)

 

"En de vrouw … nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook aan haar man, die bij haar was, en hij at"

(Genesis 3:6)

 

De overtreding van Adam had allerlei gevolgen. Een van de gevolgen is dat Adam en Eva, en al hun nakomelingen, sterfelijk werden. Het lichaam  begon te verslijten en het werd kwetsbaar voor allerlei ziekteverwekkers, voor ongelukken en dergelijke. Met als onvermijdelijk gevolg dat uiteindelijk het organisme van het lichaam zo hapert dat de dood er op volgt.

 

"Adam … stierf"  (Genesis 5:5)

 

"Daarom dat door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot allen doorgegaan"  (Romeinen 5:12)

 

God heeft vanwege de zonde van de mens ook de aardbodem vervloekt.

 

"is de aardbodem om uwentwille vervloekt"  (Genesis 3:17)

 

Sinds het moment van de zondeval zuchten niet alleen de mensen maar de gehele schepping onder de vergankelijkheid. Zie: Romeinen 8:18-24. Paulus spreekt over "dienstbaarheid aan de vergankelijkheid" (:21).

 

Als er geen zondeval was geweest dan waren er ook geen ziekte en dood geweest.

 

 Meer bijbelstudies over ziekte en genezing
HOME