Nieuwsbulletin nr. 26   Een zwarte maandag     (21-12-2009)

 

·         De bijeenkomst van de predikanten van de Gereformeerde Bond van 7 december

·         Er stond die dag veel op het spel

·         Een zwarte maandag

·         Een schokkende misleidende verklaring van de algemeen secretaris

·         Ieder predikant mag vertellen wat hij er van vindt

·         Tenslotte nog dit: houdt moed

 

+  De bijeenkomst van de predikanten van de Gereformeerde Bond van 7 december

 

Een aantal voormannen binnen de Gereformeerde Bond, waaronder Gijsbert van den Brink, hebben zich recent uitgesproken voor theďstische evolutie. Dit heeft onrust veroorzaakt in de achterban. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur van de Gereformeerde Bond een bijeenkomst georganiseerd om deze kwestie te bespreken. Alle dienstdoende predikanten waren uitgenodigd. Er waren vier sprekers. Twee waren voor theďstische evolutie en twee tegen. De bijeenkomst heeft maandag 7 december plaats gehad.

 

Het was een besloten bijeenkomst maar de algemeen secretaris van de Bond, Piet Vergunst, heeft zich vooraf en ook na de bijeenkomst er wel over uitgelaten. Zie ondermeer het artikel uit het ND

 

- “besloten bezinning loopt respectvol”

 

+ Er stond die dag veel op het spel

 

In het vorige nieuwsbulletin is besproken dat het tolereren van theďstische evolutie grote gevolgen heeft voor het Schriftgezag.

 

Uit de woorden van  de Here Jezus en de apostel Paulus blijkt dat zij het bijbelse verslag van de schepping van Adam, en ook van de schepping van Eva uit de rib van Adam, letterlijk namen. Paulus zegt b.v. dat God eerst Adam heeft geschapen en daarna pas Eva (1 Tim. 2:13).  En hij zegt dat de vrouw om de man en uit de man is geschapen (1 Kor. 11:8,9), precies zoals het letterlijk in Genesis 2 wordt beschreven. (Dit wordt uitgebreider behandeld in de nieuwsbulletins 24 en 25)

 

Als de bijbel zichzelf interpreteert dan is die uitleg bindend. We hoeven ons daarom niet af te vragen hoe het zit met de schepping van Adam en Eva. Als je het gezag van de bijbel accepteert dan is de kwestie duidelijk. Het kennelijke bedoelen van de Schrift is helder. Uit de woorden van Jezus en Paulus kan duidelijk worden opgemaakt hoe de verslagen uit Genesis 2 van de schepping van Adam en Eva opgevat moeten worden.

 

Dat de bijbel zichzelf behoort uit te leggen wordt wel het principe van 'Schrift met Schrift vergelijken' genoemd. Het is één van de fundamentele regels voor de uitleg van de Schrift. De bijbel legt zichzelf uit en de uitleg die de bijbel van zichzelf geeft is bindend.

 

Als wordt toegestaan dat in deze belangrijke kwestie dit principe wordt genegeerd dan is er een precedent geschapen. Als wordt toegestaan dat mensen Genesis 1 en 2 uitleggen in tegenspraak met de uitleg die daarvan wordt gegeven in andere bijbelgedeelten dan is het hek van de dam. Dan is het schriftgezag volledig ondermijnd.

 

Als toegestaan wordt dat men op het punt van de theďstische evolutie de principes voor gezonde schriftuitleg opzij schuift dan kunnen mensen die met een andere dwaling komen, b.v. met een nieuwe verzoeningsleer, niet meer weerlegd worden. 

 

In het begin van de twintigste eeuw, ongeveer honderd jaar geleden, heeft zich een zelfde kwestie, als nu met het debat over theďstische evolutie, afgespeeld. Het ging toen niet om de uitleg van de schepping van Adam en Eva maar om de zondeval. De vraag was of het werkelijk zo was gebeurd als het in Genesis 3 wordt beschreven. Heeft de slang letterlijk gesproken? (Een slang kan immers niet spreken, toch? Een overweldigende meerderheid van de wetenschappers zal dit bevestigen.) Moeten we de boom des levens en de boom der kennis van goed en kwaad letterlijk nemen? Een predikant van de Gereformeerde Kerk Synodaal, J. G. Geelkerken, had gesteld dat het mogelijk moet zijn om dit niet letterlijk te nemen.

De synode van Assen heeft zich toen over deze kwestie gebogen.

 

De synode van Assen begreep heel goed dat dit het Schriftgezag raakte. Vandaar dat ze verbood dat in de uitleg van de zondeval wordt afgeweken van de eigen interpretatie van de Schrift. De synode stelde dat vanuit andere bijbelgedeelten duidelijk op te maken is dat de Schrift de slang en de bomen letterlijk opvat. Het kennelijk bedoelen van de Schrift was duidelijk. De kwestie zelf was geen halszaak (Mogen we de bomen en het spreken van de slang symbolisch opvatten?) maar de principes die in deze zaak op het spel stonden waren dat wel. Vandaar dat het standpunt van Geelkerken werd veroordeeld en toen bleek dat hij zijn standpunt niet wilde loslaten werd hij afgezet als predikant. Het bleef niet alleen bij woorden. Er werd leertucht uitgeoefend.

 

+ Een zwarte maandag

 

Het is 7 december een zwarte maandag geworden. Een zwarte dag voor de Gereformeerde Bond en een zwarte dag voor allen die vast willen houden aan het gezag van de Schrift.

 

Het kwaad is op die vergadering niet ontmaskerd of gestopt. De theďstische evolutionisten komen er mee weg dat ze in deze kwestie het "kennelijk bedoelen" van de Schrift opzij schuiven. Daardoor heeft de vergadering in feite de positie van de theďstische evolutionisten nog versterkt.

 

+ Een  schokkende misleidende verklaring door de algemeen secretaris

 

Ik citeer uit het verslag uit het ND van 8 december: "Het gezag van de bijbel stond volgens Vergunst geen moment ter discussie. 'Wel ging het over de vraag hoe de Schrift moet worden gelezen ….' "

 

Dit is een zeer misleidende uitspraak. Het gezag van de Schrift valt of staat met het antwoord dat we geven op de vraag hoe we de Schrift moeten lezen. Het gezag staat of valt met het al of niet handhaven van het principe dat de Schrift zichzelf behoort uit te leggen. Als je dat loslaat is er geen gezag van de bijbel meer over.

 

Zo worden de gemeenteleden misleid door de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

 

In de Gereformeerde Bond wordt openlijk door theďstische evolutionisten het gezag van de bijbel opzij geschoven (ze denken het beter te weten dan Paulus en Jezus!) en dan verklaart secretaris Vergunst dat het Schriftgezag geen moment ter discussie stond.

 

Vergunst lijkt in deze kwestie op de valse profeten uit het Oude Testament die telkens weer riepen "Vrede, vrede en geen gevaar". Het schip is lek, de dijk is doorgebroken, maar Vergunst zegt: "Vrede, vrede en geen gevaar." Er is gevaar, het Schriftgezag wordt ernstig ondermijnd, maar Vergunst zegt dat het Schriftgezag niet op het spel staat.

 

"allen van profeet tot priester plegen zij bedrog. Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is" (Jer. 6:13,14)

 

Vergunst heeft geconstateerd dat die dag alles rustig was gebleven. Ik citeer nogmaals uit het artikel uit het ND: "Na afloop kreeg Vergunst geen woorden van teleurstelling te horen. 'Degenen die ik heb gesproken vonden het een waardevolle dag. Ook zij die kritisch waren geweest, toonden zich dankbaar voor deze bezinning.' "

 

Het lijkt er op dat de critici zich opnieuw in hebben laten pakken. Volgens Vergunst toonden ze zich na afloop dankbaar voor een waardevolle dag van bezinning.

 

Er is geen alarm geslagen want als dat wel scherp was gebeurd dan had Vergunst zijn boodschap van "Peace in our time" niet uit kunnen spreken.

 

De harde werkelijkheid is dat sommige Gereformeerde Bondspredikanten op de catechisatie de kinderen zullen gaan vertellen dat Adam en Eva via een lang proces van evolutie zijn ontstaan. En dat we Genesis 2 niet letterlijk moeten nemen. Daarmee zullen ze het geloof van velen afbreken. Want als die verslagen niet letterlijk moeten worden genomen waarom zouden we de rest van de bijbel dan wel letterlijk nemen? En wat moet je met een boek dat in de eerste hoofdstukken al niet zegt wat er letterlijk staat. En als wetenschappers het op dit punt beter weten dan Jezus en Paulus waarom dan op andere punten ook niet?

 

De kinderen en de gemeenteleden worden overgeleverd aan grimmige wolven, aan mannen uit het eigen midden die verkeerde dingen spreken. (Hand. 20:28-31).

 

Schrijnend is dat intussen wordt verklaard dat er respectvol is vergaderd. Het was een waardevolle dag, zelfs degenen die kritisch waren geweest toonden zich dankbaar. Er is die dag geen wanklank gehoord.

 

 

+ Iedere predikant mag vertellen wat hij er van vindt

 

Ik citeer "Aan het einde werd benadrukt dat het van belang is dat elke predikant zelfstandig over de thematiek blijft nadenken ….van een predikant als professional mag worden verwacht dat hij met deze bagage zich thuis zelfstandig in de Bijbel verdiept en zijn bevinding met de gemeente deelt."

 

+ Tenslotte nog dit: houdt moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de Bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar (dat is de gemeente) niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug.

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite:   www.toetsalles.nl

Onderwijssite:   www.internetbijbelschool.nl