Nieuwsbulletin nr. 25    Theļstische evolutie - het vervolg

 

Dit nieuwsbulletin is een vervolg op twee eerdere nieuwsbulletins over theļstische evolutie. (nr. 24 en nr. 7 ). Het onderwerp is momenteel wat minder in de publiciteit maar het is zo belangrijk en diep ingrijpend dat ik er nogmaals de aandacht op wil vestigen.

 

·         Theļstisch evolutionisten als Knevel en Dekker krijgen volledig hun zin

·         De finishing touch. De "Verklaring van gezamenlijk geloof  in God als Schepper"

·         Er staat veel meer op het spel. De ernstige gevolgen voor de Schriftvisie

·         Evangelische leiders die pleiten voor ruimte voor theļstische evolutie gooien daarmee indirect alle Schriftgezag over boord

·         Niet langer evangelisch of orthodox protestants

·         De judaskus van de theļstisch evolutionisten

·         De medeplichtigheid van de evangelische leiders die dit tolereren

·         Excuses voor de trage beantwoording van de post

·         Tenslotte nog dit: houdt moed

 

+ Theļstisch evolutionisten als Knevel en Dekker krijgen volledig hun zin

 

Het doel van 'evangelische' christenen als Andries Knevel en Cees Dekker is dat het standpunt van de theļstische evolutie binnen de evangelische wereld wordt geaccepteerd als een mogelijke verklaring voor het ontstaan van de mens. Dat doel hebben ze inmiddels bereikt. De storm van protesten is voor een groot deel gaan liggen. Knevel en alle anderen zitten nog steeds op hun post en ze mogen hun inzichten blijven uitdragen. De meeste evangelische christenen zijn inmiddels gewend aan het standpunt. De leiding van de EO, W.J. Ouweneel en vele andere 'evangelische' leiders hebben de evangelische gelovigen verzekerd dat we als evangelische christenen over dit onderwerp best van mening kunnen verschillen.

 

Wat deze leiders verdoezelen is dat er achter de vraag of theļstische evolutie bijbels gezien mogelijk is een nog belangrijker vraagstuk ligt. Het vraagstuk van het gezag van de Schrift. 

 

+ De finishing touch. De "Verklaring van gezamenlijk geloof in God de Schepper".

 

Op initiatief van een aantal theļstisch evolutionisten is  eind mei (2009) een verklaring opgesteld. De naam luidt: "Verklaring van gemeenschappelijk geloof in God als Schepper", klik hier. Deze verklaring hebben ze aan een groot aantal leidinggevende en invloedrijke mensen in de evangelische en orthodox reformatorische beweging gestuurd met het verzoek om hem te ondertekenen. Ze zoeken in de verklaring naar gemeenschappelijke grond. Ze wijzen er op dat mensen die geloven in een letterlijke schepping, zoals die in de bijbel is beschreven, en mensen die geloven in een theļstische evolutie toch allebei belijden in God als Schepper te geloven. We verschillen, zo stellen zij, alleen van mening over de manier waarop God alles geschapen heeft.

 

In de verklaring wordt expliciet datgene gevraagd wat de theļstisch evolutionisten willen bereiken. Namelijk acceptatie van hun standpunt binnen de evangelische wereld.

 

Artikel 5 van de verklaring luidt:

 

"Wij allen geloven zonder voorbehoud dat God alles heeft geschapen. Hoewel wij constateren dat wij als christenen van mening verschillen over hoe Hij dat heeft gedaan, weten wij ons verbonden in ons gezamenlijk geloof in de Schepper en erkennen wij dat deze meningsverschillen geen barričre hoeven te vormen om elkaar te accepteren als broeders en zusters in Christus."

 

Dit is een misleidende verklaring. Er wordt volledig genegeerd dat het accepteren van theļstische evolutie ernstige gevolgen heeft voor iemands schriftvisie. Om theļstische evolutie te kunnen accepteren moet je op belangrijke punten de evangelische visie op de Schrift veranderen. Dit zal op den duur ook andere belangrijke bijbelse standpunten aantasten. Het gaat hier niet om een bijzaak waar wij als christenen onderling van mening over kunnen verschillen.

 

Dat het om diep ingrijpende zaken gaat wordt geļllustreerd door de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk (synodaal). Op dezelfde wijze als nu in de evangelische beweging gebeurt is in het midden van de vorige eeuw, via het debat over schepping-evolutie, de toenmalig Gereformeerde Kerk (synodaal) omgeturnd van orthodox naar vrijzinnig. Het tolereren van het evolutiestandpunt van hoogleraar Jan Lever, hoogleraar van hun eigen universiteit, betekende het einde van het gezag van de Schrift in deze kerk. Vanaf dat moment kon je met beroep op de wetenschap tegen het zelfgetuigenis van de bijbel ingaan. Daarna ging het verval razendsnel.

 

+ Ernstige gevolgen voor de Schriftvisie, een nadere uitleg

 

Het Schriftgezag staat op het spel. Op twee manieren wordt door theistisch evolutionisten het gezag van de Schrift uitgeschakeld.

 

(1) Door het opzij schuiven van de normale regels voor schriftuitleg

 

Als je de normale regels voor de uitleg van de Schrift toepast dan kan theļstische evolutie simpelweg niet in overeenstemming worden gebracht met de bijbel. Om theļstische evolutie in overeenstemming te kunnen brengen met de bijbel moet je de normale regels voor de interpretatie van de bijbel opzij schuiven.

 

De voornaamste drie regels waar alle traditioneel evangelische en orthodox reformatorische christenen vanuit gaan zijn:

(1)   Een bijbeltekst moet geļnterpreteerd worden in overeenstemming met het verband waarin de tekst staat.

(2)   We nemen de woorden in hun normale betekenis tenzij vanuit de Schrift zelf dwingende redenen zijn te geven om dat niet te doen.

(3)   De Schrift legt zichzelf uit. Dat wil zeggen we moeten een tekst uitleggen vanuit de andere bijbelgedeelten die over hetzelfde onderwerp gaan. En de uitleg van een enkele tekst moet in overeenstemming zijn met de rest van de bijbel. Dit principe wordt vaak aangeduid met de term "Schrift met Schrift vergelijken."

 

Deze principes gelden overigens voor alle schriftelijke communicatie. Ze gelden niet alleen voor Gods communicatie met de mens, maar ook voor schriftelijke communicatie tussen mensen onderling. Als je deze principes niet toepast dan is effectieve schriftelijke communicatie onmogelijk. Als je willekeurig woorden uit schriftelijke boodschappen symbolisch gaat opvatten, als je niet op het verband van uitspraken let en als je bij twijfel over de uitleg niet teruggrijpt op wat de auteur elders over het onderwerp heeft geschreven dan wordt schriftelijke communicatie onmogelijk.

 

Toegepast op de schepping van de mens:

 

Als startpunt nemen we de volgende twee bijbelgedeelten. "Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levend wezen" (Gen. 2:7) en "Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij één van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is." (Gen:2:21-23)

 

Regel 1 zegt dat we moeten beginnen met het letterlijk nemen van wat er staat. De Here God nam werkelijk stof van de aardbodem. Hij vormde de stof tot een menselijk lichaam. En Hij blies de levensadem in de neus van de mens. Evenzo nam hij werkelijk een rib van de mens en vormde Hij die tot de vrouw. In de tekst zelf staan geen dwingende argumenten om af te wijken van de normale betekenis van de woorden. Daarover later meer.

 

Toepassing van regel 3, het Schrift met Schrift vergelijken toont onomstotelijk aan dat de teksten letterlijk opgevat moeten worden. De regel van het Schrift met Schrift vergelijken houdt in dat we de teksten uit Genesis moeten uitleggen vanuit de andere bijbelgedeelten die ook iets over het onderwerp zeggen.

 

Uit Mattheus 19:4,5 blijkt dat de Here Jezus het scheppingsverslag van Genesis letterlijk opvatte. Hij bevestigt daar dat God de man en de vrouw 'van den beginne' gemaakt heeft en niet als afsluiting van een langdurig evolutieproces. "Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt?" (Matth. 19:5)

 

Nog duidelijker is wat de apostel Paulus over de schepping van man en vrouw heeft geschreven. Ik citeer: "Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva." (1 Tim. 2:13) en "want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man." (1 Kor. 11:14) Paulus vatte het verslag uit Genesis 2 over de formering van de vrouw uit de rib van de man letterlijk op. Eerst was Adam er en daarna pas Eva. Op dit feit baseert hij zelfs de regels voor de verhouding tussen man en vrouw. Deze uitspraken van Paulus zijn met geen mogelijkheid met theļstische evolutie in overeenstemming te brengen.

 

We kunnen bij het Schrift met Schrift vergelijken ook kijken naar het voorgaande hoofdstuk, naar Genesis 1. Dit hoofdstuk gaat ook over de schepping. Daar lezen we herhaaldelijk dat God alle levende wezens 'naar hun aard' heeft gemaakt. (Gen. 1:11, 21,24,25) Dit is in strijd met de opvatting dat uit één eencellig wezen al de andere organismen zijn ontstaan. Alle soorten zijn volgens Genesis 1 direct naar hun eigen aard gemaakt.

 

Wat stellen theļstisch evolutionisten daar tegenover? Ze doen een beroep op regel 2. Ze proberen uit de context te bewijzen dat het in Genesis 1 en 2 om symbolisch verslagen gaat. Daarvoor gebruiken ze het zwakke argument dat het, volgens hen, in het scheppingsverslag uit Genesis 1 en 2 om poėzie gaat. Het bewijs daarvoor is niet overtuigend.

Maar zelfs al zou te bewijzen zijn, wat dus niet het geval is, dat het om poėzie gaat, het feit blijft dat zowel Jezus als de apostel Paulus de schriftgedeelten letterlijk hebben opgevat. Tegen over de zwakke poging om het letterlijk karakter van de bijbelgedeelten te ondermijnen, via het 'tot poėzie verklaren', staat het harde bewijs vanuit de andere bijbelgedeelten die over de schepping gaan.

 

Op grond hiervan concluderen we dat 'het kennelijk bedoelen van de Schrift' duidelijk is. Er is in deze kwestie geen ruimte voor twijfel. De Schrift is op dit punt duidelijk. De scheppingsverslagen moeten letterlijk opgevat worden. De uitleg die de Schrift zelf van het scheppingsverslag geeft is bindend. Elke andere uitleg is in strijd met de bijbel en moet daarom verworpen worden. 

 

Om toch theļstische evolutie in overeenstemming te brengen met de bijbel moeten 'evangelische' leiders als Knevel en Dekker de normale interpretatie van de bijbel los laten.

 

Dit is een ernstig precedent. Als het opzij zetten van de regels bij de uitleg van de bijbelgedeelten over de schepping wordt toegelaten waarom dan op andere gebieden niet hetzelfde doen?

 

Het gevolg is het verdwijnen van het schriftgezag. Immers als we ons bij de uitleg van de Schrift niet meer hoeven te houden aan de normale regels voor interpretatie dan kun je de bijbel laten zeggen wat je wilt. Wil je b.v. de opstanding vergeestelijken, dan kan dat. 

Niemand kan een ander dan nog corrigeren in zijn schriftuitleg. Er zijn immers geen regels. Je kunt niet meer zeggen: "jouw uitleg van een schriftgedeelte is onjuist want je interpretatie is in strijd met andere bijbelgedeelten" of "je vat dit bijbelgedeelte symbolisch op maar je uitleg is onjuist want er is geen dwingende reden vanuit de Schrift te geven voor het vergeestelijken van dit gedeelte."

 

(2) Het interpreteren van de Schrift vanuit een buitenbijbelse bron

 

Dit is het tweede belangrijke punt waarop de theļstisch evolutionisten het gezag van de Schrift ondermijnen. Bij hen wordt de uitleg van de teksten over de schepping van de mens niet bepaald door de bijbel zelf, maar door de inzichten van een grote groep natuurwetenschappers die de evolutietheorie aanhangt. De 'evangelische' theļstisch evolutionisten zijn zo onder de indruk van de evolutietheorie dat ze de bijbel gaan interpreteren vanuit die theorie. Tegen het kennelijk bedoelen van de Schrift in worden alle teksten die spreken over een directe schepping door God met behulp van drogredenen weggeredeneerd.

 

Dit is typerend voor de vrijzinnige manier van omgaan met de bijbel. Uiteindelijk is bij hen niet de bijbel de hoogste autoriteit maar het inzicht van een groep menselijke wetenschappers.

 

De echte vrijzinnigen geven toe dat ze vanuit dit uitgangspunt de bijbel uitleggen. Bij een botsing tussen wetenschappelijke inzichten en de bijbel gaan ze er vanuit dat de wetenschap gelijk heeft. Bij de 'evangelische' theļstisch evolutionisten gaat het meestal nog om verborgen vrijzinnigheid. Innerlijk kiezen ze voor het accepteren van de mening van de meerderheid van de huidige natuurwetenschappers, dit tegen het zelfgetuigenis van de bijbel in. Alleen proberen ze dit te verbergen door hun ijdele pogingen om te bewijzen dat theļstische evolutie niet in strijd is met de bijbel.

 

Als eenmaal wordt geaccepteerd dat wetenschap of andere menselijke inzichten boven de bijbel gaan dan krijgt bijvoorbeeld ook de schriftkritiek vrijspel. Dan is het, om maar eens wat te noemen, toegestaan om te beweren dat bepaalde nieuwtestamentische brieven die van zichzelf zeggen dat ze door Paulus zijn geschreven toch niet door Paulus zijn geschreven. De Schrift zegt zelf wel dat die brieven door de apostel Paulus zijn geschreven maar wij, verlichte 'evangelicals', weten beter.

 

+ Evangelische leiders die pleiten voor ruimte voor theļstische evolutie gooien daarmee indirect alle schriftgezag over boord

 

Uiteraard zullen ze dit, zoals gewoonlijk, weer in alle toonaarden ontkennen.  Maar dit is in realiteit wat ze doen.

 

Als ze accepteren dat binnen hun eigen kring medechristenen de regels voor de normale schriftuitleg negeren en als ze accepteren dat buitenbijbelse inzichten de uitleg van de bijbel bepalen dan accepteren ze dat mensen zich ongestraft op belangrijke punten aan het schriftgezag kunnen onttrekken.

 

Als je dit toelaat is het hek van de dam. Niet alleen de directe schepping zal vallen. In de Engelstalige evangelische wereld is b.v. de discussie over het plaatsvervangend sterven van Christus al losgebarsten. In dat verband spreekt men over de 'atonement wars". De Engelstalige ‘evangelicals’ die het plaatsvervangend sterven ontkennen doen in dit geval geen beroep op de wetenschap maar men komt met allerlei gevoelsargumenten en menselijke redeneringen. Als je de normale regels voor interpretatie van de schrift niet handhaaft kun je valse leer niet meer weerleggen.

 

Ook de lichamelijke opstanding zal op den duur vallen.

 

Als je toelaat dat de bijbel wordt geļnterpreteerd tegen het kennelijk bedoelen van de Schrift in, om ruimte te maken voor b.v. wetenschappelijke inzichten, dan kun je niet meer vanuit de Schrift bewijzen dat de opstanding van Jezus letterlijk is geweest. Als je aanvaardt dat de schepping van de mens wordt vergeestelijkt, wat kun je dan nog inbrengen tegen b.v. het vergeestelijken van de opstanding? Het algemeen aanvaarde inzicht van de seculiere wetenschap is immers dat een mens niet uit de dood kan opstaan. Daar zijn de meeste natuurwetenschappers het wel over eens. Dat is voor hen een hard feit, net als de evolutietheorie.

 

Jezus kan, zo zullen sommige 'evangelische' christenen over niet al te lange tijd beweren, niet letterlijk opgestaan zijn. Want 'de wetenschap' zegt immers dat dit niet kan, dus moeten de betreffende bijbelgedeelten over de opstanding symbolisch worden verstaan. Het gaat, zo zal men ongetwijfeld beweren, wel om een soort opstanding, maar niet om een letterlijke. Het is, zo zal men zeggen, wel geschiedenis, maar toch ook weer geen echte geschiedenis. Je had van de opstanding bijvoorbeeld geen foto kunnen nemen. Zulke geluiden klinken reeds in voorheen bijbelgetrouwe Nederlandse kringen.

 

Twee voorbeelden.

 

Ds. W. Dekker, predikant van de Gereformeerde Bond, vroeg zich tijdens een bijeenkomst van theologenvereniging Voetius af of de discipelen van Jezus de hemelvaart wel met het blote oog hebben gezien. Hij stelde dat de werkelijkheid van de opstanding en de hemelvaart niet met het blote oog te zien is. Ds. Dekker stelde: “als ik bij de hemelvaart was geweest had ik het nooit kunnen fotograferen. Daarvoor was het veel te transcendent” (Bron, Het RD van 8-3-2000). Ook W.J. Ouweneel heeft iets dergelijks gezegd. Hij beweerde tijdens een lezing dat we de bijbel niet kunnen lezen zoals we een krantenverslag lezen. Met andere woorden het is volgens hem geen feitelijk verslag van wat er is gebeurd. (Zie nieuwsbulletin nr. 24, het zevende punt).

 

Tegelijkertijd zullen ze de andere evangelische christenen er toe oproepen om hen als medegelovigen te blijven aanvaarden. Ze zullen ook deze keer weer oproepen tot tolerantie, "laten we elkaar in liefde vasthouden". Ze zullen ook dit keer weer beweren dat het om iets gaat waar je als christen van mening over kunt verschillen.

 

+ Niet langer evangelisch of orthodox protestant

 

Wat de theļstisch evolutionisten ook over zichzelf zeggen, ze zijn niet langer protestants. Ze verwerpen immers de bijbel als de enige en de hoogste autoriteit. Ze zijn daarmee ook niet langer evangelisch. Ze zijn het pad van de vrijzinnigheid opgegaan.

 

  + De Judaskus van de theļstisch evolutionisten

 

Door het loslaten van de regels voor de uitleg van de bijbel wordt het fundament onder het geloof weggehaald. Alles kan nu vergeestelijkt worden. Samen met het boven de Schrift stellen van wetenschappelijke inzichten is dit de doodsteek voor het bijbelse christendom. Net zoals bijvoorbeeld in de vorige eeuw in de Gereformeerde Kerk (synodaal) is gebeurd zal op den duur alles vallen.

 

Maar de theļstisch evolutionisten plegen dit verraad met een Judaskus. Ze kussen tegelijkertijd Jezus. Ze uiten vrome praat, ze geven een bewogen belijdenis van God als Schepper, terwijl ze intussen de zaak van Christus verraden.

 

"Verraad gij de Zoon des mensen met een kus?"  (Lucas 22:48)

 

+ De medeplichtigheid van de geestelijke leiders die dit tolereren

 

Het is een droevig feit dat veel evangelische leiders die zelf niet achter theļstische evolutie staan toch pleiten voor wederzijdse acceptatie. Een aantal van hen heeft zelfs de hierboven genoemde "Verklaring van gezamenlijk geloof in God als Schepper" ondertekend. Ze vinden de leer over de theļstische evolutie, met alle gevolgen voor de schriftvisie,  blijkbaar niet van fundamenteel belang.

Daarmee geven ze een belangrijk signaal af naar hun achterban, naar degenen die naar hen opzien voor geestelijk leiderschap.

 

Neem b.v. dr. Mart-Jan Paul. Hij is zonder twijfel zelf gezond in de leer. Ook op het punt van de schepping houdt hij vast aan de bijbel. Hij heeft b.v. in een lezing aangetoond dat theļstische evolutie in strijd is met de bijbel, klik hier. En toch heeft hij de verklaring over de schepping ondertekend, klik hier.

 

Hoe is dat mogelijk?

 

Zelfs het wegredeneren van het bijbelse getuigenis over de directe schepping door God, om ruimte te maken voor de evolutietheorie en de daarmee gepaard gaande aantasting van het schriftgezag is voor hem geen reden om leertucht uit te oefenen. Integendeel, hij pleit zelfs voor tolerantie.

 

Wat zit hier achter? Relativeren Paul en de andere evangelische leiders, die weigeren op te treden tegen theļstische evolutionisten, op postmoderne wijze alle leerstellige standpunten? Of heeft Paul niet door dat achter de kwestie schepping-evolutie de nog fundamentelere vraag naar het gezag van de Schrift ligt?

 

Zonder daden is de publieke weerlegging van het standpunt van de theļstische evolutionisten door geestelijke leiders als Paul niet meer dan wat Eli deed tegenover zijn zonen. Een zwak protest, zonder daden. En als God niet veranderd is dan zal Gods oordeel hen, net als Elia,  treffen. God zal, hoe dan ook, het bloed van de aan hun zorg toevertrouwde gelovigen die meegevoerd worden met deze moderne dwalingen van hun hand eisen. Paulus zei "Wee mij als ik het evangelie niet verkondig". Met een variant hierop moet een geestelijk leider zeggen: "Wee mij als ik de schapen niet verdedig tegen valse leer en valse leraren".

 

+ Slechts een zwak protest

 

De fundamenten worden aangetast, het gezag van de Schrift wordt ondermijnd, maar er volgt slechts een zwak protest.

 

Wat zegt de bijbel dat zou moeten gebeuren?

 

"Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan …"  (Openb. 2:20)

 

Dit is het verwijt van de Here Jezus richting de gemeente van Thyatira omdat er niet werd opgetreden tegen hen die een ernstige valse leer brachten..

 

"blijf nog te Efeze, om sommige te bevelen om geen andere leer te brengen"  (1 Tim. 1:3)

 

Soms moet er bevolen worden om geen andere leer te brengen. Let wel, Timotheus moest geen dialoog met hen aangaan, hij moest hen de mond snoeren.

 

"indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken" (2 Joh. :9-11)

 

Als je niet publiek afstand neemt van iemand die een ernstige valse leer brengt dan ben je medeschuldig aan de geestelijke schade die door deze valse leer wordt veroorzaakt.

 

"maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen" (Ez. 3:18)

 

Dat zal God doen met evangelische leiders die de schapen niet verdedigen tegen grimmige wolven, tegen valse leraren.

 

"maar toen Kefas te Antiochie gekomen was heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was" (Galaten 2:1)

 

Soms is het bieden van openlijk verzet plicht. Gelukkig kwam Kefas, na de publieke en scherpe vermaning van Paulus, tot inkeer.

 

"En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond …" (Hand. 15:2)

 

Als de fundamenten van het geloof worden aangetast kan er niet gezwegen worden. Dan is openlijk verzet geboden. Dan behoort er "geen gering verzet en tegenspraak" te worden gegeven. Dan moet verboden worden om die leer uit te dragen, dan moet er leertucht worden toegepast. Dat behoort te gebeuren in onze gemeenten, in onze opleidingen, in onze pers en in al onze andere onze organisaties. 

 

Dan is verbroederen met hen die de fundamenten van het bijbelse geloof aantasten niets anders dan verraad en medeplichtigheid. Pleiten voor tolerantie is in dat geval een boze daad die God niet zomaar zal laten passeren. God ziet het en zal rekenschap vragen.

 

+ Excuses voor de trage beantwoording van de post

 

Door verschillende omstandigheden, vooral door mijn zwakke gezondheid, ben ik het voorbije jaar geregeld niet toegekomen aan het beantwoorden van de post. Als ik uw post niet beantwoord heb dan wil ik daar mijn verontschuldigingen voor aanbieden. Ik waardeer elke reactie, elke mail lees ik nauwkeurig, maar het is me de laatste tijd niet gelukt om iedereen te antwoorden.

 

Uw gebed voor mijn gezondheid wordt op prijs gesteld.

 

+ Ten slotte nog dit: houdt moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de Bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug.

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite:  http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite:  http://www.internetbijbelschool.nl

 

 

 

 

   ----------------------------------

 

Stelt u geen prijs op toezending van de nieuwsbulletins? Verstuurt u dan een mailtje naar dit internetadres opzeggennieuwsbulletin@hotmail.com  , een lege mail is al genoeg.