Nieuwsbulletin nr. 24    (17-2-2009)

 

·         Toenemende acceptatie in evangelische kring van theďstische evolutie

·         Wat is eigenlijk theďstische evolutie?

·         In Genesis lezen we een ander verhaal

·         De theďstisch evolutionisten zitten met een probleem

·         De uitleg van Genesis 1,2 en 3

·         Ernstige gevolgen voor de Schriftvisie

·         Het is geschiedenis, maar toch ook weer niet. Dialectische theologie.

·         Er staat veel meer op het spel, hoe gaan de evangelische leiders reageren

·         Het is de emerging church die aan de oppervlakte komt

·         De gevolgen voor het verstaan van de zondeval

·         Het gevaarlijke pleidooi voor tolerantie

·         De diepere achtergrond. Niet langer evangelisch maar vrijzinnig

·         Het postmoderne standpunt van de EO: De EO heeft geen mening

·         De misleidende opstelling van de directie van de EO

·         De argumenten tegen de evolutietheorie staan nog recht overeind

·         De evolutie kerk, de evolutie politie en de evolutie maffia

·         Ontstaansagnostisme, het huidige standpunt van W.J. Ouweneel

·         Linken naar een aantal belangrijke documenten

·         Tenslotte nog dit: houdt moed

 

 

+ Toenemende acceptatie in evangelische kring van theďstische evolutie

 

De laatste jaren zien we in toenemende mate dat mensen binnen de evangelische beweging de theďstische evolutie aanhangen.

 

Een voorbeeld is Andries Knevel. Hij heeft zich recent openlijk voor theďstische evolutie uitgesproken. In het programma "de wereld draait door" deed EO-presentator Arie Boomsma hetzelfde.

 

+ Wat is eigenlijk theďstische evolutie

 

Het is niets anders dan de evolutie theorie met iets extras. In de evolutie theorie stelt men dat uit dode materie door toeval de eerste levende cel ontstond. Uit deze levende cel ontwikkelden zich, door een proces van mutatie en natuurlijke selectie, de planten en dieren. De mens is in deze visie niet anders dan een hoog ontwikkelde aapachtige.

 

Als extras voegen de aanhangers van theďstische evolutie er aan toe dat het Gods bedoeling was dat dit proces zou plaats vinden. God heeft, zo stellen ze, deze ontwikkeling vanaf het begin in de schepping gelegd. God heeft het zo gepland. En meestal voegen ze er ook nog aan toe dat God op een bepaald moment het menselijk bewustzijn in een aapachtig dier heeft gelegd.

 

Na een lang proces van "struggle for life" waar alleen de sterksten overleefden ontstond er een primaat (een aap) die door God uitgekozen werd om mens te worden.

 

+ In Genesis lezen we een ander verhaal

 

"Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levend wezen" (Gen. 2:7)

 

God nam stof en formeerde daar het lichaam van de mens van, waarna Hij er de levensadem inblies.

 

"Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn." (Gen. 2:21-24)

 

De vrouw is uit de man genomen. Letterlijk. God liet een diepe slaap op Adam vallen, nam toen een van zijn ribben en maakte daar de vrouw van. 

 

Verder zegt Genesis 1 met grote nadruk dat God alles naar zijn aard gemaakt heeft. Elke soort is uniek gemaakt door God. Dit betekent dat de ene (hoofd)soort niet uit de andere is voortgekomen.

 

"En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten; en het was alzo" (Gen. 1:11)

 

"Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard" (Gen. 1:21)

 

"En God zeide: Dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard." (Gen. 1:24,25)

 

+ De theďstisch evolutionisten zitten met een probleem

 

Wat ze leren is in strijd met het getuigenis van de bijbel. Daar hebben ze echter een oplossing voor bedacht. Ze beweren eenvoudigweg dat we, als evangelische en protestantse gelovigen, het verslag in Genesis over de schepping altijd verkeerd hebben gelezen.

 

Je moet het, volgens hen, niet letterlijk nemen. Het gaat, zo beweren ze, in Genesis om symbolische taal. Het was helemaal niet Gods bedoeling dat we deze 'verhaaltjes' letterlijk zouden nemen. Stel je voor. God die de vrouw maakt uit een deel van het lichaam van de man. Het zijn, zo leert men, mythen. Mythen zijn niet letterlijk waar, maar er zit wel een diepere geestelijke les of "waarheid" in. De les uit de scheppingsmythe waar de bijbel volgens hen mee begint is dat uiteindelijk toch alles, op een voor ons onbekende manier, door God tot stand is gebracht. God is schepper, maar hoe Hij dat heeft gedaan, daar weten we niets van. Wat ze, als theďstische evolutionisten, wel zeker denken te weten is dat het niet is gegaan zoals het letterlijk in de eerste twee hoofdstukken van de bijbel staat.

 

De theďstisch evolutionisten beweren dus dat God de bijbel is begonnen met scheppingsmythen. Verhalen die niet letterlijk zo gebeurd zijn. Verhalen die alleen maar aan moeten geven dat God op de een of andere manier de bron is van alle dingen.

 

Dit zou betekenen dat, volgens deze evolutionisten, alle bijbelgetrouwe christenen gedurende twee duizend jaar de eerste hoofdstukken van de bijbel verkeerd hebben begrepen, want ze hebben  het scheppingsverslag altijd letterlijk opgevat. Maar nu is Darwin gekomen, en plotseling is bij het "denkende” deel der christenheid het juiste licht opgegaan. Onder de indruk van Darwins evolutietheorie, die ze als waar aannemen, zien ze nu in dat Genesis 1 en 2 symbolisch opgevat moeten worden.

 

+ De uitleg van Genesis 1,2 en 3

 

Hoe moeten we deze hoofdstukken lezen? Letterlijk, zoals alle bijbelgetrouwe evangelische en protestantse gelovigen dit altijd hebben gedaan. Of moeten we het zien als mythen.  

 

Bij het lezen van de hoofdstukken moeten we de normale regels voor schriftuitleg gebruiken. Onder meer de volgende twee principes.

 

1.      We moeten de woorden die we in de bijbel tegenkomen in hun normale letterlijke betekenis nemen, tenzij er vanuit de bijbel dwingende redenen kunnen worden gegeven om dat niet te doen.

 

Toegepast op Genesis 1-3. God nam stof uit de aarde. Dat nemen we letterlijk. Er is immers geen dwingende reden om dat niet te doen. Het gaat werkelijk om stof, aarde, materie. Hij zonderde wat van het stof af. God bewerkte die stof zodanig dat er een lichaam ontstond. Vervolgens blies Hij de levensadem in de neus. God deed iets met het lichaam waardoor het levend werd. Het verslag van de schepping van Eva moeten we volgens dit hermeneutisch (uitlegkundig) principe ook letterlijk nemen. God nam werkelijk een rib van Adam en maakte daar een vrouw van.

 

Van de zijde van de theďstische evolutionisten probeert men hier onderuit te komen. Zij proberen argumenten in de tekst zelf te vinden die zouden 'bewijzen' dat we het scheppingsverslag niet letterlijk moeten opvatten.

 

Men stelt dat in Genesis 1-3 poëtische taal wordt gebruikt. Het gaat volgens hen om dichterlijke taal, en in gedichten wordt vaak symboliek gebruikt.

De eerste hoofdstukken van Genesis lezen echter helemaal niet als een gedicht. Het is een ordelijk en direct verslag van wat er gebeurd is. Dit wordt ondersteund door het tweede hermeneutische principe.

 

2.      De Schrift legt zichzelf uit

 

De bijbel interpreteert zichzelf. Het ene gedeelte van de bijbel werpt licht op het andere bijbelgedeelte. Als je een bijbelgedeelte over een bepaald onderwerp leest, b.v. de eerste twee hoofdstukken van Genesis over de schepping, dan moet je daar al de andere bijbelgedeelten die ook iets over de schepping zeggen bijnemen. De uitleg van het bijbelgedeelte moet in overeenstemming zijn met de andere bijbelgedeelten. De uitleg mag ook niet in strijd zijn met het totaal  van de Schrift.

 

Als we dit hermeneutische principe toepassen op het verslag van de schepping in Genesis dan zien we dat de bijbel ook op andere plaatsen over de schepping spreekt. Genesis 1-3 moet worden uitgelegd in het licht van deze teksten.

 

Zo zien we b.v. dat de Here Jezus het scheppingsverslag van Genesis overneemt en bevestigt. Hij vat het letterlijk op. God heeft de man en de vrouw 'van den beginne' gemaakt, en niet door middel van een langdurig evolutie proces.(Matth. 19:5,5)

 

Paulus vat het scheppingsverslag ook letterlijk op. Hij neemt het verhaal van de schepping van Eva uit de rib van de man letterlijk. Hij baseert er onder meer de verhouding tussen man en vrouw op. "Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva." (1 Tim. 2:13) en "Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man." (1 Kor. 11:14)

 

Als in het Nieuwe Testament wordt verwezen naar de scheppingsgeschiedenis van Genesis 1 en 2, en naar het verslag van de zondeval in Genesis 3, dan wordt er uitgegaan van een letterlijke interpretatie.

 

Hoe de bijbel zichzelf uitlegt is bindend. Dan is de kwestie beslist. Dan heb je de juiste, de door Gods Geest bedoelde uitleg gevonden. Alle afwijking daarvan is "eigenmachtige" uitleg.

 

"Dit vooral moet gij weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat" (2 Petrus 1:20)

 

Het kennelijk bedoelen van de Schrift is dat we het scheppingsverslag letterlijk nemen. God nam klei en blies er de levensadem in. God nam een rib van Adam en maakte er een vrouw van. De verschillende planten en beesten zijn ieder naar hun eigen aard gemaakt.

 

+ Ernstige gevolgen voor de schriftvisie

 

In het punt hierboven is er op gewezen dat de Schrift zelf (Jezus, Paulus) het scheppingsverslag en het verslag van de zondeval letterlijk neemt. Hier hebben de aanhangers van theďstische evolutie echter geen boodschap aan. Om Genesis 1 en 2 niet letterlijk te nemen moeten ze tegen de twee in het punt hierboven besproken fundamentele principes van schriftuitleg ingaan.

 

Dit heeft ernstige gevolgen voor de schriftvisie.

 

Als je accepteert dat in het scheppingsverslag van Genesis 1 en 2 deze twee basisregels voor interpretatie worden genegeerd dan is het hek van de dam. Waarom dan niet hetzelfde doen met bijvoorbeeld het verslag van de zondeval. De sprekende slang, twee letterlijke bomen, alles kan, als je de basisregels voor gezonde schriftuitleg loslaat, ook daar symbolisch opgevat worden. Het zelfde geldt voor de heilsfeiten uit het nieuwe testament.

 

+ Het is geschiedenis maar toch ook weer niet

 

Het scheppingsverslag uit Genesis en de geschiedenis van de zondeval zijn natuurlijk wel geschiedenis, zo zullen de theistisch evolutionisten de  eenvoudige gelovigen vertellen. Maar het is een bepaald soort geschiedenis. Het is, zoals Karl Barth het noemde, "Urgeschichte". Daar bedoelen ze mee dat het wel geschiedenis is, maar dat het niet echt gebeurd is. Het is in ieder geval niet gebeurd zoals het letterlijk in de bijbel staat beschreven.

 

Bij een normaal mens staat bij zulke tegenstrijdige beweringen het verstand stil. Deze redening is een voorbeeld van de zogenaamde dialectische theologie. In die theologie zegt men “ja” en “nee” tegelijk. In dit geval zegt men dus: “Het is geschiedenis, maar toch ook weer niet”.

 

Ook Ouweneel heeft deze dialectische manier van denken overgenomen. Je mag, zo beweerde hij recent in een lezing (klik hier), de bijbel niet lezen als een krantenverslag. Je mag het verslag van de schepping en de zondeval niet lezen als een feitelijke beschrijving van wat er is gebeurd. Toch houdt hij tegelijk vol dat het wel historische gebeurtenissen zijn.

 

Deze manier van omgaan met de bijbelse geschiedenis stopt niet bij het scheppingsverslag en het verslag van de zondeval. Ook de heilsfeiten uit het Nieuwe Testament worden er bij betrokken. Bijvoorbeeld de maagdelijke geboorte, de wonderen en de opstanding van Jezus.

 

Na mijn bekering sprak ik in Middelburg een dominee uit de Hervormde Kerk, hij beweerde dat hij in de opstanding geloofde, maar hij zei tegelijkertijd dat het er niet toe deed of de beenderen van Jezus nu wel of niet nog in een graf lagen. Intussen sprak hij met Pasen wel bewogen over de opstanding. Hij preekte over de opstanding als een teken van hoop, als een symbool dat het kwaad niet het laatste woord heeft. Dat was, volgens hem, het 'kerugma', de geestelijk les uit de opstandingsmythe. Dat was de waarheid die in de opstandingsmythe zat.

 

+ Er staat veel meer op het spel. Hoe gaan de evangelische leiders reageren?

 

Er staat voor de evangelische beweging en de orthodox protestante kerken veel meer op het spel dan alleen de juiste uitleg van het scheppingsverslag.

 

Als onder evangelischen en orthodox protestanten wordt geaccepteerd dat in hun kringen christenen de bijbel uitleggen op een manier die tegen het kennelijk bedoelen van de Schrift zelf in gaat dan is het hek van de dam. Dan kan ieder voortaan de bijbel zo uitleggen als hij zelf wil. Het schriftgezag is dan volledig weg.

 

Van de reactie van de leiders op deze afwijking van de bijbelse leer, en van hun reactie op het opzij schuiven van de gezonde manier om de bijbel te interpreteren, zal de komende tijd veel afhangen. Zetten ze een streep, en zeggen ze dit kan niet. Zetten ze de mensen die de weg van de theďstische evolutie opgegaan zijn buiten de evangelische kring. Of vinden ze dat het allemaal moet kunnen.

 

+ Het is de emerging church die aan de oppervlakte komt

 

Uiteraard betuigen de aanhangers van theďstische evolutie met grote nadruk dat ze trouw zijn aan de bijbel, maar dat is simpelweg niet waar. 

 

Op mijn discernmentsite staat een fundamentele studie over de emerging church. Dit is één van de belangrijkste studies die op de site staat. In deze studie wordt in punt 4 besproken wat de gezonde evangelische visie op de bijbel is en wat er gebeurt als je, zoals binnen de emerging church beweging gebeurt, onderdelen van de gezonde leer over de bijbel loslaat.

 

De evangelische christenen die in theďstische evolutie geloven zijn een openbaring van de emerging church. Het is niet anders dan de emerging church beweging die aan de oppervlakte komt. En dat geldt evengoed voor de evangelische leiders die pleiten voor het tolereren van theďstische evolutie binnen de eigen kring.

 

+ De gevolgen voor de zondeval

 

Twee opmerkingen.

 

Eerst een korte herhaling van wat hierboven al is genoemd

 

Als de verhalen over God die stof nam, daar een lichaam van maakte en de levensadem in de neus blies, en God die een rib van Adam nam en daar een vrouw uit maakte, niet letterlijk waar zijn dan zou het vreemd en inconsequent zijn om vervolgens het daarop volgende verhaal over de zondeval wel letterlijk te nemen. Letterlijk in de zin van een letterlijke slang,  letterlijk spreken van de slang en twee letterlijke bomen. Letterlijk in de zin van zintuiglijk waarneembaar.

 

Als je toestaat dat het scheppingsverslag niet letterlijk wordt verstaan dan kun je geen bezwaar maken tegen "christenen" die het verslag van de zondeval ook niet meer letterlijk nemen.

 

Ten tweede: Theďstische evolutie veronderstelt dat door een lang proces van mutatie en natuurlijke selectie er uiteindelijk een geschikte aap ontstond die, doordat God er een menselijk bewustzijn in legde, tot een mens werd. De theorie van de theďstische evolutie houdt in dat het leven, vanaf de eerste cel die ontstond, altijd sterfelijk is geweest. Dat is nodig omdat er anders geen "struggle for life" was geweest waarin de best aangepaste organismen het winnen van de minder aangepaste. Als er vanaf het begin geen dood was geweest dan was het evolutieproces niet op gang gekomen.

 

De aap die door God tot mens werd gemaakt, op het moment dat Hij er een menselijke bewustzijn inlegde, was dus vanaf het begin al sterfelijk. Dat mensen sterven komt, volgens de aanhangers van de theďstische evolutie, dus niet door de zondeval. De eerste mensen, die God tot mens maakte waren, volgens hen, van het begin af aan al sterfelijk.

 

Dit is uiteraard volledig in strijd met het getuigenis van de bijbel. Als de mens niet van de boom der kennis van goed en kwaad had gegeten dan was hij niet gestorven.

 

"En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven." (Genesis 2:17)

 

Door de overtreding van Adam is de dood in de wereld gekomen.

 

"Daarom gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben … "

(Romeinen 5:12)

 

Acceptatie van theďstische evolutie is het begin van een kettingreactie. Het verandert noodgedwongen je manier van omgaan met de bijbel, alle objectieve interpretatie valt weg. Je kunt naar believen alles weg vergeestelijken. Je hoeft het b.v. slechts tot poëzie te verklaren en je bent er van af. Dat zal tot gevolg hebben dat de ene bijbelse waarheid na de andere zal vallen. De ene bijbelse waarheid na de andere zal worden geherinterpreteerd. Na de letterlijke interpretatie van het scheppingsbericht, valt logischerwijs de letterlijke interpretatie van de zondeval. Op de letterlijke interpretatie van schepping en zondeval baseert God de verhouding tussen man en vrouw, dus die valt ook. En zo gaat het door.

 

Dan krijg je een situatie waarin ieder zegt in de schepping te geloven, maar ieder legt dat op zijn eigen manier uit. Hetzelfde geldt voor alle andere bijbelse zaken als b.v. de zondeval, de Godheid van Christus, de maagdelijke geboorte, de opstanding. 

 

+ Het gevaarlijke pleidooi voor tolerantie

 

In de evangelische pers komen we intussen het ene na het andere pleidooi tegen voor tolerantie tegenover de aanhangers van de theďstische evolutie.

 

Een voorbeeld is dr. Gijsbert van den Brink, hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Leiden. In een radioprogramma dat op 3 januari van dit jaar is uitgezonden betoogt van den Brink dat we als christenen elkaar niet moeten verketteren om standpunten over de schepping. Die kwestie behoort volgens hem tot het vrije veld van meningsvorming.

(ND, 2-1-2009).

 

EO presentator Arie Boomsma pleitte in het programma "De wereld draait door" van 5-2-09 ook voor tolerantie. Knevel doet hetzelfde in zijn kolom op de voorpagina van de Uitdaging van februari. De woordvoerders van de directie van de EO pleiten ook voor tolerantie. Al in 2006 hebben Willem Ouweneel en Cees Dekker, in een door hen gezamenlijk geschreven artikel, gepleit voor tolerantie. (Klik hier, voor het commentaar op het artikel klik hier)

 

Het zijn dus de aanhangers van theďstische evolutie, zoals Knevel, Boomsma en Dekker zelf, die pleiten voor tolerantie. Het is de vos zelf die de passie preekt. Ze worden daarin bijgevallen door de directie van de EO en mensen als Ouweneel en Van den Brink. De laatsten staan zelf (nog?) niet op het standpunt van theďstische evolutie, maar ze vinden de gevolgen van het accepteren van theďstische evolutie blijkbaar niet ernstig.

 

In feite pleiten deze mensen er voor om de uitleg van de bijbel helemaal vrij te geven. Want daar komt het in de praktijk op neer. Ieder mag voortaan de bijbel zo uitleggen als hij zelf wil. Ieder mag de schepping zo uitleggen als hij zelf wil.

 

De bijbel zegt dat sommige leringen niet gebracht mogen worden in de gemeente. Timotheus kreeg bijvoorbeeld opdracht om te verhinderen dat een ander leer (afwijkend van die Paulus had gebracht) in de gemeente van Efeze zou worden uitgedragen. "Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb: blijf nog te Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen" (1 Tim. 1:3)

 

Leertucht is bijbels en noodzakelijk. Dit moet gedaan worden als er onbijbelse leringen worden gebracht die de basis van het geloof aantasten.

 

Hierboven is besproken en aangetoond hoe de leer over theďstische evolutie de schriftvisie en vele andere fundamentele zaken ondermijnt. Deze leer mag dus niet gebracht worden in het midden der gemeente.

 

De bijbel gebruikt voor valse leraren het beeld van wolven, verscheurende wolven die het op de christenen, op de schapen gemunt hebben (Hand. 20:28-30; Matth. 7:15). Het is niet verwonderlijk dat de wolven zelf pleiten voor tolerantie. Ze zeggen: “We zijn geen wolven, echt waar, we hebben toch een mooi schapenpak aan, we zijn net zo goed christen als alle anderen, wat we zeggen moet kunnen.”

 

Diep treurig is dat andere evangelische leiders ook pleiten voor tolerantie. Ze ontkennen dat er fundamentele dingen op het spel staan. Zij zetten daardoor in feite de deur open voor valse leraren. Ze helpen de geestelijke vijand. In plaats van de schapen te verdedigen, verdedigen ze de wolven. Het zijn de postmoderne vrienden van de wolven. 

 

Valse leer is besmettelijk, het werkt als zuurdesem, als je het niet uit de gemeente verwijdert dan zal het vele anderen aantasten. (Zie de bijbelstudie over de noodzaak van afscheiding, klik hier)

 

+ De diepere achtergrond. Niet langer evangelisch maar vrijzinnig

 

Het kenmerkende voor evangelisch is de onvoorwaardelijk onderwerping aan de Schrift. De onderwerping van het eigen verstand, van het eigen inzicht, aan de Schrift. Het "er staat geschreven" is het einde van alle tegenspraak. We buigen voor het gezag van de Schrift. We geloven wat er staat. Desnoods tegen ons eigen gevoel en ons eigen inzicht in. God weet het beter dan mijn eigen hart, Hij weet het beter dan welke wetenschapper dan ook. Als God iets duidelijk in de schrift heeft geopenbaard dan staat de zaak vast. De Schrift kan immers niet gebroken worden.

 

Mensen als Knevel, Boomsma en Dekker stellen hun eigen inzicht, en het inzicht van andere mensen, boven het kennelijk bedoelen van de Schrift. Daardoor zijn ze niet langer evangelisch. Ze zijn in feite hiermee vrijzinnig geworden. Ze aanvaarden de bijbel alleen voor zoverre die strookt met hun eigen, al of niet wetenschappelijke inzichten. Dit is precies het kenmerkende van alle vrijzinnige christenen. Voor hen is niet de bijbel het hoogste gezag, maar wetenschappelijke inzichten of het eigen gevoel.

 

Speciaal bij Andries Knevel is de laatste jaren duidelijk geworden dat hij ook op andere punten het duidelijke getuigenis van de Schrift verwerpt. Hij buigt allang niet meer voor de Schrift. Neem b.v. zijn standpunt ten opzichte van de homoseksualiteit. Of zijn gedachten over de eeuwige straf. Hij heeft met de bijbelse standpunten in beide zaken gevoelsmatig problemen, dus twijfelt hij er openlijk aan. (Zie nieuwsbulletin nr. 21, het derde punt gaat over Knevels twijfel over de eeuwige straf)

 

Wat is iemands hoogste autoriteit? De bijbel of eigen verstand, eigen gevoel, wetenschappelijke inzichten.

 

Uiteraard wordt, zoals gewoon is bij valse leraren, door de theďstische evolutionisten ten stelligste ontkend dat ze het gezag van de Schrift verwerpen. Ze bewijzen lippendienst aan de Schrift, maar als het er op aankomt dan kiezen ze voor het eigen gevoel of het eigen inzicht. Al proberen ze dat wel te maskeren met drogredenen. Drogreden zoals het "vijgenblad” van een poëtische structuur die een symbolische interpretatie moet rechtvaardigen. Onder meer Ouweneel draagt, zoals verderop in het nieuwsbulletin wordt besproken, een aantal drogredenen voor de theďstisch evolutionisten aan.

 

+ Het postmoderne standpunt van de EO: De EO heeft geen mening

 

De EO verkondigt niet meer het woord van God. Ze zegt niet meer: Dit zegt de bijbel, zo is het. De EO wil een breed platform zijn waar alle meningen naar voren mogen worden gebracht. Daarom verdedigt de directie van de EO Knevel, ze vinden dat hij een eigen mening over de schepping mag uitdragen.

 

De EO heeft zelf geen mening in deze kwestie. Dit is de strategie die de EO in soortgelijke kwesties de laatste 10 tot 15 jaar voortdurend heeft gekozen.

 

+ De misleidende opstelling van de directie van de EO

 

Maar zoals zo vaak, bedriegt de directie van de EO de mensen. De EO is helemaal niet neutraal. Ze hebben gekozen tegen het oude standpunt. In de begin tijd van de EO werd ondubbelzinnig gekozen voor een letterlijke interpretatie van het scheppingsverslag. De evolutietheorie werd consequent bekritiseerd en verworpen. Dat standpunt heeft men bewust verlaten voor het postmoderne standpunt dat ieder de bijbel maar moet uitleggen zoals hem dat goeddunkt.

 

"De EO heeft dertig jaar lang programma's gemaakt over schepping en evolutie waar alleen het creationisme aan de orde kwam en waarin Darwins theorie te kort werd gedaan. Met deze verklaring wil de EO het debat aangaan." Aldus een citaat van de woordvoerder van de EO, weergeven in de Telegraaf van 5-2-09.

 

De huidige leiding (directie) vindt dus dat in het verleden te kort gedaan is aan Darwins theorie. Dat is hun oordeel over het verleden. Was de kritiek op de evolutietheorie dan niet terecht? Werd in die tijd dan niet terecht vastgehouden aan de letterlijke uitleg van Genesis 1 en 2?

 

De huidige leiding wil het debat aangaan. Aangaan met wie? Met de eigen bijbelgetrouwe achterban soms? Moet die via een dialoog omgeturnd worden. Moet die achterban, die nog gelooft dat Genesis 1 en 2 precies zo moet worden verstaan als het er staat, opgevoed worden. Moeten ze hun eigen standpunt gaan relativeren. Op de manier van: “zo denk ik er over maar je kan er ook anders over denken.”

 

De EO wil een platform zijn waar ieder zijn zegje kan doen. Op dinsdag 6 februari werd een voorproef gegeven van de wijze waarop de EO dit gaat aanpakken. In het programma "Het Elfde Uur" van Andries Knevel werd door de EO de aftrap gegeven van het Darwinjaar. Er waren drie gasten uitgenodigd. Tom Zoutewelle, Bas Haring en Cees Dekker. Ook Knevel nam actief deel aan het gesprek. Vier van de drie aanwezigen waren aanhangers van de evolutietheorie, alleen Zoutewelle is creationist. Drie tegen een.

 

Lees de klacht van Zoutewelle over de oneerlijke wijze waarop de EO het debat schepping versus evolutie tegenwoordig aanpakt, klik hier.

 

De EO zou het woord van God over de schepping moeten verkondigen, zoals ze in het verleden altijd heeft gedaan. Maar dit doen ze niet en bovendien wordt het door haar aangekondigde debat ook nog eens zeer oneerlijk, in het voordeel van de evolutionisten, gevoerd. Wellicht zal de directie, omdat ze onder de indruk is van alle commotie, op dit gebied tijdelijk wat concessies doen. Het is te verwachten dat ze de komende tijd wel wat creationisten ruimte zullen geven. Dit om de onrust in de achterban te bezweren. Maar als de ergste onrust is bedaard gaan ze weer over tot de orde van de dag.

 

Typerend is de agressieve en provocerende wijze waarop Knevel, via het ondertekenen van een verklaring, zijn geloof in een letterlijke schepping publiekelijk heeft afgezworen. En dat nog wel in een programma van de EO.

 

Inwendig is de macht in de EO al lang overgenomen door postmoderne christenen. Het lijkt er op dat Knevel dit nu ook publiekelijk wil demonstreren. Als Knevel hiermee wegkomt dan heeft hij zijn doel bereikt. Dan is het getuigenis van de EO voor de waarheid van de bijbel definitief gebroken. Alles wijst er op dat hij bewust deze machtsstrijd is aangegaan. 

 

De toestand waarin de EO momenteel verkeert is niet recent ontstaan. Het proces van ontsporing is al vele jaren aan de gang. Zie de pagina over de EO. Jaren geleden schreef bijvoorbeeld voorzitter ds. Van der Veer al dat we de bijbel niet met zekerheid kunnen uitleggen. (klik hier, zie punt 1.5) Als je de bijbel niet met zekerheid kunt uitleggen dan is elke uitleg toegestaan. Dan mag je het scheppingsverslag zo interpreteren als je wilt. Dan moet je alle meningen naast elkaar laten staan. Dan kun je geen grenzen trekken, dan is leertucht onmogelijk.

 

+ De argumenten tegen de evolutietheorie staan nog recht overeind

 

De evolutietheorie is een zeer aanvechtbare theorie. Wij hebben zelf niet perse deze kennis nodig, we buigen immers voor de Schrift, maar uit het oogpunt van apologetiek is het nuttig dit te weten. Het heeft zeker meegeholpen aan mijn bekering dat iemand me een boek gaf waarin de evolutie theorie werd weerlegd.

 

Er zijn harde feiten die de algemene evolutietheorie (van eencellig organisme naar alle levensvormen) weerspreken. Sommige feiten tonen aan dat evolutie gewoon niet kan.

 

Neem de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Die zegt dat gesloten systemen altijd afzakken van geordend naar minder geordend. De evolutie veronderstelt echter, tegen deze natuurwet in, dat uit een minder geordende toestand (een warboel van dode materie) er een zeer geordende toestand (een levende cel) is ontstaan. En uit die levende cel zijn weer andere nog meer geordende wezens ontstaan. Dit kan niet volgens deze natuurwet.

De tweede hoofdwet van de thermodynamica is een harde wet. Het is geen statistische wet. Er zijn in de natuur geen uitzonderingen te vinden. Dit is definitief bewezen door de gereputeerde biochemicus, theoretisch natuurkundige en nobelprijswinnaar Ilya Prigogine in zijn boek "Order out of Chaos", klik hier. Niemand is er sindsdien in geslaagd zijn bewijsvoering te weerleggen. Evolutionisten negeren dit feit gewoonlijk.

 

Nog een hard bewijs dat de onmogelijkheid van de evolutietheorie aantoont is de complexiteit van allerlei organismen. Het is onmogelijk dat zulke complexe organismen, waarbij alle functies op elkaar zijn afgestemd en nodig zijn om het geheel te laten functioneren, zich via stapsgewijze evolutie zouden kunnen ontwikkelen. (Zie dit artikel over dit onderwerp)

 

Waarom geloven dan toch zoveel wetenschappers in evolutie? Dat komt omdat het alternatief hen niet aan staat. Als er een ontwerp achter de natuur staat, dat moet er een ontwerper zijn. En als er een ontwerper, een schepper is, dan zul je rekening met Hem moeten houden. En dat wil men niet. "daar zij het verwerpelijk achtten om God te erkennen" (Romeinen 1:28) Ook de evolutionisten hebben geen enkel excuus. De natuur wijst zeer duidelijk in de richting van een schepper (Rom. 1:20)

 

Neutrale wetenschappers bestaan zeker op dit gebied niet. Het gaat bij het nadenken over het ontstaan van het leven om vragen die mensen diep raken, en dan is objectiviteit vaak ver te zoeken.

 

De wetenschappers geven overigens geen eenduidig getuigenis. Feit is wel dat de overgrote meerderheid van de natuurwetenschappers achter de evolutie staat. Dat is echter niet verwonderlijk, omdat de meesten niets van God willen weten. Ze zijn niet geďnteresseerd in de waarheid. Als een mens eerlijk de feiten wil onderzoeken dan is dat al een teken dat de genade van God in hem werkt.

 

Er zijn echter genoeg wetenschappers die de evolutietheorie bekritiseren, voor een lijst van een aantal van hen, klik hier.

 

+ De evolutie kerk, de evolutie politie en de evolutie maffia

 

Er bestaat zoiets als een evolutiekerk dat is een gemeenschap van mensen op sleutelposities in met name de media, het onderwijs, de wetenschap, en de politiek, die fanatiek het alleenrecht van de evolutietheorie propageren en verdedigen.

 

Als je durft af te wijken wordt er genadeloos met je afgerekend, dan word je buiten b.v. de academische wereld gesloten. Dan verlies je je functie, je baan, etc. Dan komen de evolutie politie en de evolutie maffia in het geweer.

 

Denk aan de ophef die ontstond, enige tijd terug, toen onze minister van onderwijs Maria van der Hoeven opperde dat er in het onderwijs ook ruimte voor de intelligent design gedachte zou moeten zijn. Dit verwekte zeer felle reacties van de leden van de evolutiekerk. Daardoor geďntimideerd kroop de minister weer snel terug in haar hok.

Recent heeft Michael Reiss zijn functie van directeur voor het onderwijs van The Royal Society, de Britse academie van wetenschappen, neergelegd. Dat heeft hij noodgedwongen moeten doen omdat hij de week daarvoor de indruk had gewekt dat hij de scheppingsleer in het onderwijsprogramma wilde opnemen. Dat werd door de evolutiekerk niet gepikt. Het kostte hem direct zijn baan.

Ook de bekende Michael Behe, die het boek "de zwarte doos van Darwin" schreef, waarin hij, met vele argumenten, wees op de onmogelijkheid van evolutie, kreeg als gevolg daarvan moeilijkheden op de katholieke (!) Universiteit waar hij als hoogleraar werkzaam was.

 

Als Cees Dekker openlijk de evolutie zou verwerpen dan was het gedaan met zijn carričre Zelfs intelligent design wordt door de evolutiekerk smalend omschreven als "creationisme light".

 

Op afval staat binnen de evolutiekerk de sociale en wetenschappelijk doodstraf. Iemand die afwijkt pleegt zelfmoord. Zelfs twijfels uiten mag niet.

 

Enige tijd terug verscheen het bericht in de pers dat de EU een wet voorbereidt waarin het onderwijzen van de schepping in het onderwijs wordt verboden.

 

In deze zeer agressieve sfeer wil de EO een platform zijn waar ieder aan het woord komt. In plaats van een duidelijk tegenstem te geven staat ze toe dat de evolutionisten ook in haar programmas hun agressieve boodschap brengen. De evolutie kerk, op haar beurt, peinst er niet over om de voorstanders van een letterlijke schepping aan het woord te laten. In het British Museum is, ter gelegenheid van het Darwin jaar, een tentoonstelling over Darwin en zijn theorie ingericht. De tentoonstelling is ingericht door de gelovigen van de Darwin kerk. Alle kritische geluiden zijn stelselmatig weggehouden.

 

+ Ontstaans-agnostisme. Het huidige standpunt van W.J. Ouweneel

 

Ook Ouweneel heeft zich gemengd in de discussie over theďstische evolutie. Wat is zijn opstelling? Voor een weergave van zijn standpunt, zie dit artikel.

 

Ten eerste pleit hij voor het tolereren van het theďstisch evolutionisme.

(Dat deed hij al eens eerder in 2006, klik hier)

 

Ten tweede weet hij het zelf niet meer. Hij weet niet meer hoe de schepping tot stand is gekomen. Via een langdurig evolutie proces of via een directe scheppingsdaad van God. Hij is tegenwoordig ontstaansagnost.

 

Ten derde verwerpt hij de letterlijke interpretatie van Genesis 1-3. Je mag het scheppingsverslag en het verslag van de zondeval, volgens hem, niet lezen zoals je een krantenbericht leest. Een krantenbericht geeft een feitelijke weergave van een gebeurtenis. Het beschrijft wat er is gebeurd. Volgens Ouweneel beschrijven Genesis 1-3 niet wat er letterlijk is gebeurd.

 

Ten vierde probeert hij het symbolisch opvatten van Genesis 1-3 te verdedigen. Daar geeft hij drie argumenten voor.

1.      Hij wijst op de veronderstelde poëtische structuur van de hoofdstukken

2.      Hij zegt dat letterlijke interpretatie ook tot moeilijkheden leidt

3.      Hij beweert dat het idee om Genesis 1-3 letterlijk te nemen afkomstig is uit het verlichtingsdenken.

 

Over de veronderstelde poëtische structuur van de eerste hoofdstukken van Genesis 1-3 is hierboven al iets gezegd.Zijn idee dat het letterlijk lezen van Genesis 1-3 afkomstig is uit het verlichtingsdenken is ronduit belachelijk. We hebben al gezien dat Paulus en Jezus het scheppingsverslag letterlijk namen. Ook de christenen die leefden voor de verlichting deden dat. Op een groep “christenen” na, die, onder invloed van Origenes, alles van de bijbel vergeestelijkte.

 

Zo levert Ouweneel, zoals gebruikelijk, weer de argumenten voor hen die willen afwijken van de gezonde leer. Hij reikt hen opnieuw een aantal drogredenen aan.

 

Ouweneel wijst er op dat er wel acht verschillende verklaringen van het scheppingsverslag in Genesis worden gegeven. Hij verwerpt zelf de letterlijke interpretatie. Hij voelt het meeste voor twee van de acht interpretaties. Een van die twee is de interpretatie van Karl Barth, de man van de zogenaamde "Urgeschichte". De man van de dialectiek, van het ja en nee tegelijk. Die beweert: wat in de bijbel staat is wel historisch, maar het is toch niet letterlijk gebeurd. Het is niet zintuiglijk waarneembaar, in ruimte en tijd gebeurd.

 

Het is de bedoeling om bij een andere gelegenheid dieper in te gaan op de leringen van Ouweneel over de schepping.

 

Voor de zoveelste keer zien we dat Ouweneel een wegbereider is voor het afwijken van de gezonde bijbelse leer. Zie het Ouweneel dossier

 

+ Enkele belangrijke documenten

 

·         Oud-directeur: EO is allergisch voor schepping (Bert Dorenbos)

·         EO verlaat het gedachtegoed oprichters

Door W. Mateboer. Vanaf het begin van de EO was drs. Mateboer vele jaren penningmeester van de EO en als zodanig lid van het dagelijks bestuur. Hij is ook nog een jaar interim directeur geweest.

·         Heel uw woord is de waarheid

Door Johan Frinsel, vele jaren bestuurslid en vice-voorzitter van de EO.

·         De verklaring van Andries Knevel

·         De EO geen geloofwaardig podium

      Door drs. Tom Zoutewelle

·         Het bewijs voor ontwerp wordt steeds sterker

·         Zespotige minitank duidt op Schepper

 

+ Ten slotte nog dit: houdt moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de Bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug.

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite:  http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite:  http://www.internetbijbelschool.nl