Nieuwsbulletin nr. 17  (15-2007)

 

·         Een grote stilte, geen reactie op de nieuwe leer over homoseksualiteit

·         Een toepasselijk citaat van Maarten Luther

·         Wie zijn verantwoordelijk?

·         De geest van Eli.

      Wee de herders die de schapen niet verdedigen

·         Opnieuw Benny Hinn

·         Het welvaartsevangelie rukt steeds verder op, Jospeh Prince als illustratie

·         Correctie van een storende fout uit het vorige nieuwsbulletin

·         Verbetering van de onderwijssite

·         Excuses en verzoek tot voorbede

·         I Traveled on My Knees   (gedicht)

·         Ten slotte nog dit: houdt moed

 

 

Een grote stilte, geen reactie op de nieuwe leer over homoseksualiteit

 

In twee vorige nieuwsbulletins (nr. 12.  en 14. ) is er op gewezen dat er opnieuw een zeer belangrijke principiële grens is overschreden in de evangelische en orthodox reformatorische wereld. Door één van de belangrijkste leiders is een pleidooi gehouden voor het gedogen van homoseksuele relaties binnen de gemeenten. W.J. Ouweneel heeft in zijn boek "Seks in de Kerk" de theoretische grondslag gelegd voor het gedogen van homoseksuele relaties.

 

Om dat te kunnen doen moest hij de duidelijke teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament, waar ronduit elke homoseksuele praktijk door God wordt veroordeeld, 'weg verklaren', voor een bespreking hiervan klik hier. Onder de wet van Mozes stond er zelfs de doodstraf op gemeenschap van een man met een man (Lev. 20:13). Homoseksueel gedrag is niet zomaar een zonde. Het is speciaal kenmerkend voor het heidendom en voor elke maatschappij die zich afkeert van God (Rom. 1:18-32; Genesis 13:13; 18:27 t/m 19:11).

God zegt dat homoseksueel gedrag een gruwel is. "En gij zult geen gemeenschap hebben met één, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het." (Lev. 18:22). Zo kijkt God er tegen aan. Homoseksueel gedrag is een directe verwerping van Gods scheppingsorde.

 

Wat in deze zaak opvalt is de grote apathie bij de andere evangelische en reformatorische leiders. Dat is nog het ernstigste van alles! Ik heb in de pers geen enkel krachtig protest gehoord. 

 

Een voorbeeld van de apathische reactie is de opstelling van Heverlee (de ETF). Ik heb midden jaren zeventig in Heverlee gestudeerd. Toen was het nog een degelijke traditionele evangelische bijbelschool. Inmiddels is ook dit instituut geestelijk aan het ontsporen. En wel in die mate dat er inmiddels een hoogleraar (W.J. Ouweneel) les geeft die pleit voor het gedogen van homoseksuele relaties in de gemeente. En niet alleen dat. Er is veel meer mis met hem. Hij draagt b.v. ook de meest extreme charismatische leringen uit. (Zie het  Ouweneel dossier) Het is bijna niet te geloven. Dit gaat tegen alles in waar het instituut vroeger voor stond. Ik constateer over de jaren een duidelijke verharding.  Het denken is blijkbaar al zover van de bijbel weggeraakt dat men de ernst van wat er gebeurt niet meer beseft. De verblinding neemt in snel tempo toe. In de Bijbel lezen we dat op het sluiten van compromissen met de waarheid  na enige tijd het oordeel van verblinding volgt.

 

De vorige keer toen er, in de evangelische wereld, met betrekking tot homoseksualiteit, een grens werd overschreden waren er nog enkele felle protesten. Van Meindert Leerling, Krijn de Jonge en Johan Frinsel van De vereniging tot Heil des Volks en Feike Ter Velde. Zij protesteerden toen de  EO enkele jaren geleden bewust de organisatie Contrario had uitgenodigd om met een stand deel te nemen aan een EO Jongerendag.

 

Contrario is een vereniging van homofiele en lesbische 'christenen' die niet tegen het praktiseren van homoseksualiteit, in een vaste relatie, zijn. Ze staan op het standpunt dat ieder zelf moet beslissen hoe er mee om te gaan. In de praktijk komt het er op neer dat de meeste leden van Contrario, er in principe en sommigen ook in de praktijk, voor hebben gekozen om een homoseksuele relatie aan te gaan.

 

Onder meer in het blad De Oogst stond nog een felle reactie.  Deze keer zwijgt ook dit deze organisatie. Er stond zelfs een positieve bespreking van Ouweneels boek in het blad. Alleen op het einde werd terloops nog een kritische opmerking gemaakt.

 

 

Een toepasselijk citaat van Maarten Luther.

 

Hieronder volgt een citaat van de bekende reformator Maarten Luther. Dit citaat heb ik gevonden in het boek "The Great Evangelical Disaster" van Francis Schaeffer (pp. 50,52). Ik geef eerst het citaat in het Engels en daarna een (vrije) vertaling in het Nederlands.

 

"If I profess with the loudest voice  and clearest exposition every portion of the truth of God, except precisely that little point which the word and the devil are at the moment attacking, I am not confessing Christ, however boldly I may be professing Christ. Where the battle rages, there the loyalty of the soldier is proved and to be steady on all the battle front besides, is mere flight and disgrace if he flinches at that point"

 

"Als ik uit alle macht elk deel van de waarheid van God belijd, met uitzondering van juist dat kleine punt dat op dit moment door de wereld en de duivel wordt aangevallen, dan belijd ik Christus niet, ook al lijk ik nog zo vrijmoedig Christus te belijden. Waar de strijd woedt, daar blijkt of een soldaat al of niet trouw is. Trouw zijn op alle andere fronten, met uitzondering van juist het punt dat op dit moment wordt aangevallen, is niet anders dan een schandelijke vlucht, niet anders dan desertie."

 

Vanuit de tijdgeest wordt altijd weer de waarheid van de Bijbel aangevallen. Er is op dit moment vanuit de maatschappij een enorme druk om homoseksualiteit te aanvaarden. De wereld is op dit punt zeer agressief.

 

Wat zien we de evangelische en reformatorische christenen doen?

 

De meerderheid zwijgt, want als je je duidelijk uitspreekt dan komt er vervolging. Dan verlies je een stuk van je (financiële) achterban, dan wordt je juridisch aangeklaagd, dan verlies je je subsidie, dan wordt je door de rest van de maatschappij buitengesloten, dan kom je in een 'cordon sanitair', dan kan zelfs je kantoor worden overvallen door een groep homoactivisten zoals in het verleden al eens gebeurd is.

 

Ik citeer Johan Frinsel. Hij getuigt wat hij met de organisatie EHAH, Evangelische Hulp Aan Homofielen, meemaakte.

 

 “De jaren door zijn wij voor homohaters’ uitgemaakt en werden we overvallen, bedreigd en met verfbommen bekogeld, omdat wij mensen hielpen die niet naar hun homoseksuele gerichtheid wilden leven. Het is een misverstand om te menen dat homoseksualiteit nu beter bespreekbaar zou zijn dan dertig jaar geleden. Tenzij men bereid is mee te huilen met de wolven in het bos, is daar geen denken aan. Die bespreekbaarheid kent slechts één richting. Als je naar voren brengt wat God erover zegt, krijg je de volle laag. Vroeger alleen vanuit de homobeweging, tegenwoordig heb je tevens het grootste deel van de kerk tegen.”

 

(Voor het artikel waar dit citaat uit afkomstig is, klik hier)

 

Andere evangelische en reformatorische christenen trekken weer een rookgordijn op. Ze ontwijken het geven van een duidelijk antwoord. Dat zie je b.v. de Christen Unie doen. Onder het motto: "Parijs is wel een mis waard".  Landelijk voorzitter Peter Blokhuis van de CU gebruikte deze redening: “Ook de kerken zijn het er niet over eens (over homoseksualiteit). Dan is het niet aan ons om te zeggen: zo moet het” (PZC, 29-9-2007, in het artikel Raadslid vertrekt door lesbische relatie”)

 

Nog erger is dat je in zulke tijden binnen de christenheid ook altijd weer bijbelleraren hebt die ineens 'ontdekken' dat de christenen de bijbel, op het punt dat op dat moment wordt aangevallen, altijd verkeerd hebben begrepen. Dat doet Ouweneel nu met de homoseksualiteit.

 

Hij beweert dat de christenen de teksten, waarin God zeer scherp elke homoseksuele praktijk veroordeelt, met zijn allen 2000 jaar lang verkeerd hebben gelezen. Ouweneel heeft nu ontdekt, zo verklaart hij in zijn boek, dat er in de bijbel niets direct over homoseksuele relaties wordt gezegd.  (Seks in de Kerk, p. 232)

 

Dit gaat nog verder dan de desertie waar Luther het in het aangehaalde citaat over had, dit is nog erger, dit is niet anders dan verraad. Dit is het werk van een valse profeet, een valse leraar. Hij verbindt het volk van God met het kwaad. Voor de eerste keer in de gehele kerkgeschiedenis wordt de deur opengezet voor het gedogen van 'christenen' die  in een openlijke homoseksuele relatie leven. Nooit hebben bijbelgetrouwe orthodoxe gemeenten iets dergelijks gedaan. Hij heeft de theoretische grondslag gelegd voor het gedogen van een gruwelijke zonde in de gemeente.

 

Hij doet dat opnieuw op listige wijze. Ouweneel stelt dat hij nog steeds van mening is dat homoseksuele relaties tegen het woord van God in gaan. Maar tegelijkertijd vindt hij het niet nodig om christenen die toch menen zo'n relatie aan te moeten gaan uit de gemeente te verwijderen.   (Nieuwsbulletins nr. 12.  en 14. )

 

Wie is verantwoordelijk?

 

Wie is verantwoordelijk voor het verval binnen de evangelische wereld?

 

Zijn dat mensen als Ouweneel of zijn dat de andere evangelische leiders die hem telkens weer zijn gang laten gaan? De leiders die zeggen: "Ik ben het er niet mee eens" en "Ik maak me er zorgen over" maar die er niets aan doen.

 

Francis Schaeffer heeft eens een treffende analyse gegeven van de machtsovername van de vrijzinnigen in de meeste grote kerkgenootschappen in de Verenigde Staten. Deze kerken waren aan het eind van de negentiende eeuw allen nog orthodox. Op een bepaald moment namen een aantal dominees, en leraren aan theologische opleidingen, vrijzinnige schriftkritische denkbeelden over die ze begonnen uit te dragen. Het ging in het begin in elk kerkgenootschap om een kleine groep. Een andere kleine groep binnen het kerkgenootschap zag de ernst en het gevaar van de dwalingen in en drong aan op het nemen van maatregelen. Ze drongen er op aan dat de leraren en andere gemeenteleden die zulke dingen leerden uit de kerk zouden worden gezet. De overgrote meerderheid, die door hun aantal in feite de macht had, wilde echter niet zo ver gaan. Ze waren het wel niet eens met de schriftkritische mensen maar ze wilden ze ook niet uit de kerk zetten. Er moest maar eens een studiecommissie komen of iets dergelijks. Zo gingen de jaren voorbij. Intussen gingen de schriftkritische leden verder met het uitdragen van hun ideeën. Valse leer werkt, volgens de bijbel, als zuurdesem. Steeds meer kerkleden werden door hun schriftkritische gedachten aangestoken. Het gevolg was dat de vrijzinnige groep na verloop van tijd de meerderheid vormde. En toen de vrijzinnige christenen de meerderheid hadden aarzelden ze niet om hun macht te gebruiken. Zij schakelden de orthodoxe bijbelgetrouwe leiders zonder pardon uit. Sommigen werden er uit gezet. Zo b.v. Gresham Machen, één van de geestelijke leraren van Francis Schaeffer. Anderen werd het leven onmogelijk gemaakt zodat ze vertrokken. 

 

Op het moment zien we in de evangelische en reformatorische wereld weer iets dergelijks gebeuren. Er is opnieuw een voorhoede die bijbelse grenzen overschrijdt. En opnieuw is er een meerderheid, die nog weet dat het verkeerd is maar die toch zijn mond houdt en niet optreedt.

 

 

De geest van Eli

 

1 Samuel 2, 3 en 4

 

Eli was door God in een positie van leiderschap geplaast. Maar toen het fout ging, toen zijn zonen zich ernstig misdroegen, deed hij er niets aan. Hij zei er wel wat over. Hij maakte er wat kritische kanttekeningen bij. Maar in feite deed hij er niets aan. Hij had hen scherp terecht moeten wijzen en actie moeten ondernemen. Hij had hen uit het priesterschap moeten zetten.

 

Deze mentaliteit is de 'Eli-geest' die velen in de huidige evangelische en reformatorische elite momenteel bezielt.

 

De waarheid wordt aangevallen. Onder meer op het punt van de homoseksualiteit. Er moet gevochten worden maar ze zwijgen. Hoever zijn deze nazaten van de reformatie verwijderd van de geest die Luther bezielde. 

 

Zie het artikel "Wee de herders die de schapen niet verdedigen", klik hier.

 

“Want Ik (God) heb hem (Eli) te kennen gegeven, dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid, waarvan hij geweten heeft; immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt.” (1 Sam. 3:13)

 

“Toen hij (de boodschapper) melding maakt van de ark Gods (de ark was door de Filistijnen buit gemaakt), viel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf”

(1 Sam. 4:18)

 

 

Opnieuw Benny Hinn

 

In vorige nieuwsbulletins is herhaaldelijk aandacht besteed aan Benny Hinn. Inmiddels is hij begin september voor een aantal samenkomsten in Nederland geweest. Er was zoals gewoonlijk weer veel belangstelling. Je had zelfs kaarten nodig om binnen te kunnen komen. Ongetwijfeld denken de aanwezigen weer dat ze vele wonderen gezien hebben. En dat terwijl er zo veel materiaal is dat onomstotelijk bewijst dat Hinn een bedrieger is.

 

Ter illustratie van het bedrog van Hinn een citaat van Hans Frinsel. Hij schreef dit in het september nummer van het blad De Oogst.

 

"In Amerika was Hinn in de negentiger jaren al in opspraak vanwege zijn vele claims van genezingen, die hij echter niet kon bewijzen.  In ons Oogst-archief hebben wij een videoband van een Nederlandse campagne uit de jaren negentig, waarop te zien is hoe Hinn een oude dame van een stretcher doet opstaan, genezen verklaart van kanker in haar rug en haar opdraagt om het de volgende dag door de dokter te laten bevestigen. Theatraal gooit hij de stretcher weg. Voor de kijkers indrukwekkend, maar het was misleiding. Ze bleek niet genezen te zijn en een half jaar later ontvingen wij haar overlijdensbericht."

 

(Het citaat komt uit het artikel “Gods wonderen versus menselijke namaak”)

 

 

Het welvaartsevangelie rukt steeds verder op, pastor Joseph Prince als illustratie

 

Binnen de charismatische beweging heb je een groep predikers die het zogenaamde 'welvaartsevangelie' brengen, het "health and wealth" evangelie.  Dit is een uitwas van de word-faith stroming.

 

De “gezondheid en welvaart” predikers verkondigen dat het Gods bedoeling dat ieder die in Jezus gelooft een goede gezondheid, welvaart en succes op alle terreinen van het leven heeft. God heeft dit alles, zo stelt men, toegezegd. Deze leer krijgt in Nederland steeds meer aanhang. Een illustratie daarvan is de toenemende invloed van pastor Joseph Prince uit Singapore.

 

Er stonden enkele goede artikelen over Prince en het welvaarstevangelie in het septembernumer van De Oogst.

 

In de eerste plaats het artikel “Een hardnekkige verleiding” Het artikel bevat een heldere uitleg over de leer en over de beweging van het welvaartsevangelie. Joseph Prince wordt ook besproken. Verder is er nog een artikel met het verslag van een bezoek aan de kerk van Prince in Singapore.

 

Joseph Prince wordt in ons land gepropageerd door de jongeren club van de EO (EO Ronduit), door Jong en Vrij, door Willem de Vink en anderen

 

Voor meer informatie, zie de Joseph Prince pagina, klik hier.

 

Correctie van een storende fout uit het vorige nieuwsbulletin

 

In het vorige nieuwsbulletin, bulletin nr. 16, stond een storende fout. In het gedeelte over de genezing van Janneke Vlot werd gesproken over spierdystrofie, waar had moeten staan: posttraumatische dystrofie. Spierdystrofie is niet hetzelfde als posttraumatische dystrofie.

 

Verbetering van de bijbelschoolsite

 

Naast de discernmentsite (www.toetsalles.nl ) is er ook een bijbelstudiesite (www.internetbijbelschool.nl ) De opbouw van de bijbelstudiesite is een meerjaren project. De bedoeling is om een volledige behandeling van het systematische bijbelonderwijs te geven dat je vroeger op een goede traditionele evangelische bijbelschool kreeg.

 

Recent is de toegankelijkheid van de al geplaatste series met bijbelstudies verbeterd door het overzetten van de ‘Word’ documenten in ‘html’ documenten.

 

Excuses en verzoek tot voorbede

 

Reacties op de sites en de nieuwsbrieven worden op prijs gesteld. Correctie, aanvulling, bemoediging, tips, en dergelijke. Vanwege mijn zwakke gezondheid ben ik echter niet altijd in staat om direct te reageren. En ik vrees dat het wel voorgekomen is dat een reactie van mijn kant helemaal is uitgebleven. Mocht dat bij u het geval zijn geweest dan wil ik daar mijn verontschuldigingen voor aanbieden.

 

Het is niet vanzelfsprekend dat ik door kan gaan met de sites en de nieuwsbrieven. Als u achter het werk, waar ik mee bezig, ben staat, dan zou ik uw voorbede zeer op prijs stellen. Er woedt geregeld een heftige geestelijke strijd rondom de sites, mijzelf en mijn gezin.

 

Zelfs de apostel Paulus vroeg in zijn brieven geregeld om voorbede voor zichzelf en zijn bediening. Hoeveel te meer hebben eenvoudige en zwakke christenen als ik voorbede nodig. Voor bescherming, voor gezondheid, voor wijsheid en leiding, voor vrijmoedigheid, voor volharding.

 

"En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest , daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij …." (Efeze 6:18,19)

 

“Broeders, bidt .. voor ons” (1 Thess. 5:25)

 

“Maar broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om met mij te worstelen in de gebede voor mij tot God”

 (Rom. 15:30)

 

“Terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede” (2 Kor. 1:11)

 

Vergeet niet te bidden voor hen die in de frontlinie staan. De zendelingen, de evangelisten, de bijbelleraren, de gemeenteleiders, allen de het woord van God uitdragen.  Vergeet ook de zieken en de vervolgde christenen niet.

 

Hieronder een gedicht over de dienst der voorbede.

 

I Travelled on My Knees

 

Last night I took a journey to Israel across the seas

I did not go by boat or plane, I travelled on my knees.

 

I saw so many people there with scars and wounds within.

But God told me that I should go - there was oil to pour from Him.

 

I replied, "Lord , I cannot go and work with such as these,"

He answered quickly, "Yes, you can, by travelling on your knees."

 

He said, "You pray, I'll meet their need, you call and I will hear,

Be concerned about the fate of those both far and near."

 

And so I tried it, knelt in prayer, gave up some hours of ease,

I felt the Lord right by my side while travelling on my knees.

 

As I prayed on and saw them helped, and the badly wounded healed.

I saw God's workers strength renewed while laboring in the field.

 

I said, "Yes, Lord, I have a job - my desire Thy will to please,

I can go and heed Thy call by travelling on my knees"

 

Ten slotte nog dit: houdt moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de Bijbel.

"eerst  moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite:  http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite:  http://www.internetbijbelschool.nl