“Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede"   (2 Petrus 3:17)

 

Nieuwsbulletin nr. 16    (7-7-2007)    Vervolg genezingsbedieningen

 

 

Dit nieuwsbulletin is een vervolg op nieuwsbulletin nr. 11 over genezingsbedieningen.

In nieuwsbulletin nr. 11 is de stelling verdedigd dat er slechts incidenteel iemand wordt genezen bij de charismatische genezingsbedieningen. Ieder die langere tijd in de evangelische en charismatische wereld meedraait weet dat dit zo is. Ik heb deze stelling nauwkeurig onderbouwd. Onder meer met citaten van mensen uit het hart van de pinkster- en charismatische beweging. 

 

(Voor nieuwsbulletin nr. 11, klik hier.)

 

Onderzoek door Netwerk naar genezingen door Zijlstra in Bleskensgraaf en omgeving

 

De televisie actualiteiten rubriek Netwerk heeft donderdag 28 juni een programma uitgezonden over wonderbaarlijke genezingen bij Jan Zijlstra. Netwerk vond vier mensen uit de Alblasserwaard die allen officieel waren genezen bij Zijlstra. De genezingen worden, of werden, geclaimd op de website van Zijlstra's Levensstroomgemeente of op een door deze gemeente uitgegeven dvd.

 

Uit het Netwerk-onderzoek blijkt dat van deze vier gevallen in werkelijkheid slechts één persoon is genezen van posttraumatische dystrofie en bekkeninstabiliteit (Janneke Vlot). Twee van hen zijn weer 'teruggevallen' in hun aandoening (In het ene geval ging het om dystrofie, het andere betrof een hernia) en verder verklaart een slechtziende dat ze in werkelijkheid nooit genezen is geweest.

 

Aangrijpend is het verhaal van Leonie Verhoef (13) uit Noordeloos. Zij lijdt aan posttraumatische spierdystrofie in haar voet. Een erg pijnlijke aandoening. Ze 'geneest' tijdens een dienst van Zijlstra en leeft een tijdje zonder rolstoel. Tijdens een dankdienst voor de genezing van Janneke Vlot, zaterdag 31 maart, getuigt zij in de Evenementenhal  Gorinchem van haar volledige genezing. In de plaatselijke pers wordt ze op dat moment 'het tweede genezingsgeval in de Alblasserwaard' genoemd.

 

Naderhand merkt ze dat de dystrofie terugkomt. Daarom keert ze naar Zijlstra terug om opnieuw genezen te worden, tot driemaal toe. De vierde keer draagt ze een microfoontje bij zich, waardoor kijkers het gesprek tussen haar en Zijlstra kunnen volgen. De gebedsgenezer zegt zo'n vijfmaal 'wees verlost, wees verlost in Jezus' naam', terwijl Leonie verklaart dat de pijn alleen maar erger wordt. "Ja, als je daar aan denkt … je moet je ogen richten op Jezus", reageert Zijlstra, om er tegenover de gemeente aan toe te voegen dat "mensen zo gericht kunnen zijn op hun eigen pijn". Leonie zegt tegen Zijlstra dat ze echt verwachtte te genezen, maar Zijlstra gaat daar niet op in.

 

Op het moment dat Zijlstra haar ‘bedient’ zegt Leonie dat ze warmte door haar lichaam voelt trekken, maar die bereikt haar zieke voet niet. Ook de anderen die 'teruggevallen' waren vertellen over een soort warmte op het moment dat Zijlstra bad of de handen oplegde. Was dat de genezende kracht van de Heer? Waarom sloeg die dan de zieke voet van Leonie over? Hoe kan het dat bij mensen die deze warme kracht hebben gevoeld hun klachten weer terugkeren? Wat is dat eigenlijk voor kracht?

 

Dr. A.A. Teeuw wijst er in zijn artikel in het RD op dat bepaalde ziekten beter op gebedsgenezing lijken te reageren dan andere. Ik citeer “wie de website van Jan Zijlstra bekijkt en kennisneemt van concrete voorbeelden, moet inderdaad erkennen dat het allemaal om ziekten gaat met een hoog psychogeen gehalte. De recent gemelde genezingswonderen behoren eveneens tot die groep.”  (Voor het volledige artikel, klik hier)

 

Dit geldt eveneens voor drie van de vier gevallen die Netwerk heeft gevonden en onderzocht. (De slechtziendheid is de uitzondering, maar die reageerde dan ook helemaal niet.)

 

Waarom gaat het bijna uitsluitend om dit soort genezingen? Waar zijn de getuigenissen van genezingen van blindgeboren mensen, van mensen met een dwarslaesie (zoals bv. Joni Aereckson heeft), van kinderen met het downsyndroom, van mensen met suikerziekte en dergelijke ziekten? Zelfs al zou slechts een betrekkelijk klein deel van de zieke mensen die de samenkomsten van Zijlstra bezoeken genezen,  bv. 10 procent, dan nog zou er een constante stroom van genezingen van ook dit soort aandoeningen en ziekten moeten zijn.

 

·  De video van het programma van Netwerk

·  Commentaar in het Nederlands Dagblad

 

Misleidende uitspraken van Zijlstra

 

De journalisten van Netwerk hebben Jan Zijlstra om commentaar gevraagd. Zijlstra stelt dat hij de bezoekers van zijn samenkomsten nooit vertelt dat bij hem alle zieken genezen. Dit zal waarschijnlijk wel kloppen maar toch is deze uitspraak misleidend, want wat hij niet tegen de journalisten zegt is dat hij de mensen wel vertelt dat het in principe Gods wil en bedoeling is om elke zieke te genezen.

 

In het blad Uitdaging van November 2006 geeft Zijlstra antwoord op de vraag: "Moet iedere zieke genezen?" Hij zegt: "Het moet niet, maar het kan wel. Een zieke die bij Jezus kwam en om genezing vroeg werd nooit afgewezen"  Hij suggereert met deze woorden dat Jezus ook nu geen enkel ziek mens die om genezing vraagt zal afwijzen. (Zie het artikel 'Jan Zijlstra: "Ik ben geen gebedsgenezer"', Uitdaging november 2006).

 

Hier kan Leonie (voor haar verhaal, zie het punt hierboven) het dus mee doen. Jezus wees nooit een zieke die genezing bij Hem zocht af. Dus Leonie, trek je conclusie maar. Hoe kan het dat jij niet genezen bent. Aan Jezus kan het niet liggen. Maar geen nood, lees Zijlstra's  boek 'vijftig hindernissen op weg naar genezing' eens door, dan kom je er waarschijnlijk wel achter wat je genezing hindert.

 

Het is uitermate droevig hoe Zijlstra met deze onbarmhartige en on-Bijbelse leer kwetsbare zieke mensen geestelijk mishandelt.

 

In een gesprek met Andries Knevel (tijdens het programma Het elfde Uur) stelde Zijlstra dat God normaal gesproken geneest, maar er kunnen, om voor ons soms onverklaarbare redenen, uitzonderingen op deze regel zijn. Zo dekt hij zich in. Het niet genezen worden is volgens hem de uitzondering. In werkelijkheid is het ook bij hem net andersom. De meerderheid geneest niet en werkelijke genezingen zijn een uitzondering. Hij moet dat weten.

 

Er zullen ongetwijfeld vele mensen uit de Alblasserwaard voor genezing naar zijn samenkomsten zijn geweest. Er zijn er vier gevonden. Van die drie bleek er maar één echt genezen te zijn.

 

Hieronder staan de linken naar drie Bijbelstudies over het onderwerp genezing.

·  Waar komt ziekte vandaan?

·  De verlossing van het lichaam is nog toekomstig

·  Is genezing in de verzoening?    (Is genezing inbegrepen in de verzoening?)

Hoe het werkt. Hoe komen ze er mee weg?

 

Er genezen slechts weinig mensen echt bij de genezingsbedieningen.  

 

Hoe komt het dat mensen als Zijlstra toch zo'n enorm succes hebben?

 

Dat komt ten eerste door hun zeer selectieve weergave van de feiten. De enkele genezing die voorkomt wordt ten volle uitgebuit. Men zet het verslag op de site. Men laat de genezen mensen telkens weer getuigen, er worden dvd's van gemaakt. Er worden dankdiensten georganiseerd. Er worden boeken over geschreven. Het wordt in de pers gemeld. Tegenover de sporadische genezing staan de vele, vele mensen die niet genezen worden. Maar daarover spreekt men niet. En over de mensen die ‘genezen’ worden en weer terugvallen zwijgt men helemaal.

 

Het op deze wijze selectief weergeven van de feiten komt neer op het geven van misleidende informatie. Het geeft een totaal vertekend beeld van de werkelijkheid.

 

Nogmaals, bedenk dat in het geval van Zijlstra ook nog eens drie van de vier door Netwerk onderzochte gevallen niet waar bleken te zijn. En toch werden deze ‘genezingen’ door Zijlstra’s publiciteitsmachine gebruikt.

 

Ten tweede maken de genezers dankbaar gebruik van het psychologische gegeven dat één enkele genezing op vele mensen meer indruk maakt dan 1000 mensen die niet genezen.

 

Het is een feit dat er helemaal niet veel mensen hoeven te genezen om toch een enorm succes te hebben. Denk bv. aan Jomada. Zij trok ook zonder probleem sporthallen vol met zieke mensen. Terwijl er bij haar zo goed als niemand genas. Een uitgekiende reclamecampagne, met  getuigenissen van enkele mensen die waren genezen, deed haar sporthal in Tiel jarenlang telkens opnieuw volstromen met zieke mensen. Dit in combinatie met allerlei manifestaties in haar ‘healings’, zoals bv. het in onmacht op de grond vallen van mensen.

 

Hieronder volgt een illustratie die laat zien hoe effectief de ‘propaganda’ voor de charismatische genezingsbedieningen werkt.

 

Holland wonder - een les uit het verleden

 

Wellicht hebt u nooit gehoord van een gebeurtenis die "Holland Wonder" wordt genoemd. Deze naam wordt binnen pinksterkringen gebruikt voor een serie genezingssamenkomsten van de Amerikaanse evangelist T.L. Osborne, gehouden in het jaar 1958, op het Malieveld in Den Haag.

 

De samenkomsten waren een groot succes. Ze kregen veel publiciteit. Bij enkele samenkomsten waren er zelfs rond de honderdduizend mensen aanwezig. Deze samenkomsten hebben de Nederlandse pinksterbeweging toen een enorme 'boost' gegeven. Het heeft onder meer Johan Maasbach, met zijn Johan Maasbach Wereldzending, gelanceerd.

Zijlstra is overigens jarenlang medewerker van Maasbach geweest.

 

Door toepassing van de hierboven genoemde propaganda techniek (alleen publiciteit geven aan de enkele genezing, het telkens verkondigen van de enkele genezing) heeft men de fabel opgebouwd dat er toen veel mensen zijn genezen. Er is nog steeds een dvd te koop waarop beelden van enkele genezingen uit die campagne te zien zijn. De enkele genezingen vallen echter volledig in het niet bij de vele tienduizenden zieke en gehandicapte mensen die de samenkomsten hebben bezocht die niet genezen zijn. En het is ook maar de vraag, denk aan het hierboven besproken onderzoek van Netwerk, hoeveel van deze mensen werkelijk blijvend waren genezen.

 

Wat er werkelijk gebeurde kunt u lezen in het verslag van een bekende journalist uit die tijd. H.J.A. Hofland beschrijft in een artikel geschreven voor de Rotterdamsche Courant wat hij waarnam en beleefde tijdens één van de samenkomsten van Osborne. Let in het verslag vooral op wat er gebeurde met de zieken in de drie witte tenten. Of beter gezegd, let op wat er niet met hen gebeurde. In de drie tenten lagen de bedlegerige en zwaar zieke patiënten. De journalist had zich opgesteld bij de tenten om te zien wat er die avond met deze zichtbaar zieke mensen zou gebeuren. Voor het artikel, klik hier

 

Nog meer verhalen die niet verteld worden door onze charismatische broeders

 

Naast het hierboven besproken artikel van Hofland over de genezingsbijeenkomsten van Osborne op het Malieveld heb ik nog enkele van dit soort verhalen op mijn site gezet. Dit om enigszins tegenwicht te geven aan de misleidende propaganda van de genezingsbedieningen en hun supporters. (De linken naar de verhalen staan op de webpagina over genezing, klik hier)

 

Opmerkelijk is bv. het verhaal over Joni Aerecksen. Zij vertelt van haar bezoek aan een genezingscampagne van Kathryn Kuhlman. Ze was daar met een groep van 35 mensen in rolstoelen en op krukken. Ze zochten allen genezing. Niemand van hen werd die avond genezen.

Wat moet je daar van denken? Kuhlman leerde dat God elke zieke wil genezen. En toch werd er die avond zelfs  niet één genezen. Hadden ze dan allemaal niet genoeg geloof? Maar in de tijd van Jezus optreden op aarde genas iedereen, dus zoveel geloof was nu ook weer niet nodig. Of had Jezus het die avond te druk? Of is Jezus inmiddels veranderd? Wordt Hij niet meer met ontferming bewogen over zieke mensen? Of is Hij zijn macht in de loop der tijd kwijtgeraakt? Of zou het kunnen zijn dat de leer dat God in deze tijd iedere zieke, of de meeste zieken, wil genezen niet juist is?

 

Bedenk hoe bitter deze misleiding is voor de naar genezing verlangende zieken die iets wordt beloofd (genezing) wat God hen in de Bijbel voor deze tijd helemaal niet heeft toegezegd.

Kijkt u nog eens op de video van het Netwerk programma naar de pijn en de verwarring van Leonie. Hoe vaak ben ik de voorbije 35 jaar dit soort beschadigde mensen niet tegengekomen. Mijn hart krimpt ineen als ik hun gezichten weer voor me zie en als ik hun woorden, pijn en verwarring overdenk.

 

Een onderzoek naar het resultaat van een genezingscampagne van Benny Hinn

 

De bekende Engelse journalist en maker van documentaires Antony Thomas heeft een jaar of zeven geleden een uitgebreide documentaire over Benny Hinn gemaakt. Deze documentaire staat op het internet. In de serie "The many faces of Benny Hinn". Thomas heeft de documentaire gemaakt met medewerking van Hinn. In de documentaire is bv. te zien dat Hinn de journalist en zijn team tijdens een grote bijeenkomst naar voren roept op het podium.

 

De journalisten hebben onder meer een samenkomst van Hinn in Portland, Oregon bijgewoond. (In het jaar 1999) Ze hebben geteld hoeveel mensen genezen werden verklaard. Het waren er die avond 76. Naderhand heeft het team om de namen en de adressen van de ‘genezen’ mensen  gevraagd. Na dertien weken tijd kregen ze er vijf. Die mensen hebben ze opgezocht en een jaar lang gevolgd. Hier is het verhaal van ieder van hen:

 

Nummer een is Susan Mulcan. Ze beweerde die avond genezen te zijn van kanker in haar beide longen. Na haar ‘genezing’ ging haar situatie achteruit en negen maanden later is ze gestorven.

 

Nummer twee is Sabrina Harvey. Ze beweerde dat ze genezen was van benauwdheid (haar adem). De benauwdheid was dat jaar nog steeds even ernstig als voor haar ‘genezing’. 

 

Nummer drie is Jessy Stinson. Zij beweerde dat ze genezen was van een aantal gebroken rugwervels. Haar dokter verklaarde echter dat op röntgenfoto’s die gemaakt zijn na haar ‘genezing’ de breuk nog steeds te zien was. Jessy verklaarde wel dat haar pijn minder was.

 

Nummer vier is James Mcgragin. Door een ongeluk waren zijn beide heupen zwaar beschadig. Hij beweerde er van genezen te zijn. In het jaar na zijn ‘genezing’ is de pijn steeds toegenomen. Zo erg dat hij zich niet meer zelf kon aankleden. Toch geloofde hij nog steeds in zijn ‘genezing’.

(Dit laatste is overigens typisch iets wat je vaak ziet bij aanhangers van word-faith leraren zoals Hinn. De zieken belijden genezen te zijn, tegen alles in. Door ‘in geloof’ op die manier vast te houden aan de veronderstelde genezing verwacht men dat die genezing ook zal uitwerken in de ervaring. James Mcgragin weigerde daarom de medicijnen te gebruiken die de doktoren hem voorschreven en hij weigerde ook de operatie die nodig is in zijn situatie.)

 

Nummer vijf is Joy Tanner. Ze beweerde dat ze genezen was van een ernstige storing aan haar gehoor. Haar dokter verklaarde tegenover de journalisten dat Joy sinds twee jaar gehoor problemen had, maar het was slechts een milde storing en haar herstel was wat je normaal kon verwachten.

 

Er waren 76 mensen ‘genezen’ die avond. De organisatie van Hinn kon maar vijf namen en adressen geven. Van hen bleek niemand (wonderbaarlijk) genezen te zijn. Maar Hinn heeft de beelden van de samenkomst en de zogenaamde genezingen gewoon uitgezonden. Met gebruikmaking van dit soort leugenachtige misleidende propaganda heeft Hinn zijn imperium opgebouwd. Velen geloven in hem, ‘het komt op TV dus moet het wel waar zijn, je ziet toch dat de mensen genezen worden, nou dan, wat zeur je dan’. 

 

Bedenk dat deze bedrieger dit jaar naar Nederland komt. De Evangelische Omroep en de charismatische omroepen, waaronder Hinns eigen Tv-programma, zullen ongetwijfeld naderhand weer vele opnamen van ‘wonderen’ uitzenden. Het zullen er, net als in Portland wel weer vele tientallen zijn.

 

Voor het bekijken van de documentaire, vul in de zoekfunctie van Google video "The many faces of Benny Hinn" in. Hier is de link: http://video.google.nl/videosearch?q=the+many+faces+of+benny+hinn  

Wat ik hierboven heb doorgegeven is gebaseerd op de informatie uit deel I.

 

Voor meer informatie over Benny Hinn, klik hier.

 

Nog een keer Hinn. Financiële chantage via een valse profetie.

 

In deel I van de serie “The many faces of Benny Hinn” is te zien hoe hij met behulp van een valse profetie mensen geld uit de zak klopt.

Hij kondigt aan dat de Heer hem heeft geopenbaard dat in het jaar 2000 rampen de wereld zullen treffen (tragedies will hit the world). Vervolgens zegt hij dat alleen de mensen die geld aan God geven gespaard zullen worden voor de door hem aangekondigde rampen. (only those who have been giving tot God will be spared). En vervolgens houdt Hinn zijn eigen collecte. Uiteraard zijn de door hem aangekondigde rampen niet gekomen, maar dat is gebruikelijk bij de profetieën van Hinn.

 

(http://video.google.nl/videosearch?q=the+many+faces+of+benny+hinn  zie deel I)

 

Benny Hinn laat kritische video's van Youtube halen

 

Op de site van Youtube.com stond een aantal video's met kritisch commentaar op Benny Hinn. Bijvoorbeeld een video met een opname van hem waar hij zijn critici vervloekt. De organisatie van Hinn heeft het voor elkaar gekregen dat al dit soort video's van de site van Youtube zijn gehaald. Hinn en zijn mensen beriepen zich op copyright rechten van de beelden. Het is hen zelfs gelukt om video’s zonder beelden van zijn diensten, maar wel met kritisch commentaar op hem van Youtube te halen. Dat is Amerika, dreigen met een rechtszaak helpt. Youtube wilde geen problemen met Hinn, dus hebben ze alles gedaan wat Hinn hen vroeg.

 

Gelukkig is de voornaamste video nog steeds beschikbaar. Dat is de reportage van CBC over Hinn, dit is de link http://www.cbc.ca/fifth/video_player.html?miracles . De reportage staat op de eigen site van CBC. Ook is het Hinn, tot op heden, niet gelukt om de serie "The many faces of Benny Hinn" van het internet te halen, voor de link naar deze serie, zie het punt hierboven.

 

Laat u niet bedriegen

 

Ik weet dat er verschil van mening bestaat tussen oprechte christenen over de Bijbelse leer over genezing. Maar als u er van overtuigd bent dat God genezing aanbiedt aan elke zieke controleer dan of het ook gebeurt. Wellicht verblijft u in pinkster- charismatische kringen. Hoeveel mensen met bv. suikerziekte, downsyndroom, blindgeboren mensen, mensen met een dwarslaesie, terminale kankerpatiënten, of mensen met andere aantoonbare organische ziekten of zichtbare handicaps zijn er in uw omgeving genezen? Ik zou het graag van u horen. Volgens de theorie moeten het er zeer velen zijn.

 

De verbijsterende charismatisering van de reformatorische kerken en de evangelische beweging

 

De propaganda van de zogenaamde genezingsbedieningen speelt een belangrijke rol in de huidige charismatisering van de reformatorische kerken en de evangelische beweging. Het is schokkend wat er momenteel gebeurt. Mensen als Ouweneel en Wilkin van der Kamp en vele anderen zijn momenteel bezig om telkens weer honderden en nog eens honderden mensen te ‘initiëren’ in het charismatische powerchristendom. Illustratief voor de voortgaande charismatisering is het feit dat op de bekendste site van ‘de vergadering van gelovigen’ inmiddels linken naar Benny Hinn en T.B. Joshua staan. 

 

Voor meer informatie over de charismatische beweging, klik hier.

 

De nieuwste artikelen

 

·  Over het geven van tienden

·   Informatie over Jan Zijlstra

·  Informatie over pastor Joseph Prince, New Creation Church Singapore

 

Een prachtig lied van Julie Miller

 

Het lied sprak me opnieuw aan toen we enige tijd geleden als gezin de begrafenis van een jonge christin, die na een lang ziekbed was overleden, hadden bijgewoond. We hebben kunnen volgen hoe de Heer haar door alles heen droeg en hoe ze op het eind met blijdschap uitzag naar haar vertrek naar de Heer. Een geweldig getuigenis van de realiteit van Gods genade.

 

When I go do’t cry for me

In my fathers arms I’ll be

The wounds this world left on my soul

Will all be healed and I’ll be whole

 

Sun and moon will be replaced

With the light of Jesus’ face

And I will not be ashamed

For my Savior knows my name.

 

It don’t matter where you burry me

I’ll be home and I’ll be free

I don’t matter where I lay

All my tears be washed away

 

Gold and silver blind the eye

Temporary riches lie

Come and eat from heaven’s store

Come and drink and thirst no more

 

So weep not for me my friend

When my time below does end

For my life belongs to him

Who will raise the dead again.

 

Tenslotte nog dit: houdt moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de Bijbel.

"eerst  moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl