“Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede"   (2 Petrus 3:17)

 

Nieuwsbulletin nr. 13   (9-1-2007)

 

·         Kritisch boek over het denken van W.J. Ouweneel verschenen:

        "Sluiers over de Schrift, uitkomen in een andere wereld"

·         De charismatisering van de vergaderingen van gelovigen

·         Pas op voor Benny Hinn

·         W.J. Ouweneel over homoseksualiteit, een aanvulling

·         Dank voor alle reacties, excuses

·         De nieuwste artikelen

·         Weer een jaar dichter bij de ontmoeting met de Here Jezus

·         Houd moed

 

Een kritisch boek over W.J. Ouweneel

 

Recent is een boek over het denken van W.J. Ouweneel uitgekomen. De titel luidt: "Sluiers over de Schrift, uitkomen in een andere wereld." Het is geschreven door drs. Ruud van der Ven. Van der Ven is auteur van enkele andere bekende boeken, waaronder “Dossier T.B. Joshua” en een boek over de gevaren van meerdere alternatieve geneeswijzen “Van kwaal tot erger”. Het recente boek is een uitgave van Stichting Johannes Multimedia.

 

De auteur heeft voor zijn bekering diep in de New Age beweging gezeten. Hij is geschrokken van de richting die Ouweneel met zijn denken en leringen is ingeslagen. Hij ziet Ouweneel steeds meer de richting opgaan van het mystieke, occulte moeras waaruit hijzelf indertijd, en dat alleen door het genadig ingrijpen van de Here Jezus, ternauwernood is vrijgekomen. De titel van het boek geeft zijn zorg goed weer. "Sluiers over de Schrift, uitkomen in een andere wereld?" Zijn stelling is dat Ouweneel sluiers over de Schrift werpt. Waardoor hij het gevaar loopt in een andere (occulte) wereld terecht te komen.

 

Van der Ven toont aan dat Ouweneels visie op de Schrift is veranderd, evenals zijn visie op de eenheid onder ware christenen. En hij laat zien dat de leringen van Jung het denken van Ouweneel doordrenken, waardoor er een openheid voor zalving uit het rijk der demonen is ontstaan. Als gevolg daarvan worden spirituele genezers als T.B. Joshua voorbeelden.

 

Dit is een belangrijk boek gezien de grote invloed die Ouweneel heeft in de evangelische en de orthodox reformatorische wereld.

 

Meer informatie:

1.      De site van Johannes Multimedia met de gegevens van het boek

Er staat ook een recensie uit het Reformatorisch Dagblad

2.      Voor meer informatie over W.J. Ouweneel, zie het Ouweneel dossier

 

De charismatisering van de vergaderingen van gelovigen

 

De laatste jaren vindt er een razendsnelle charismatisering van de vergaderingen van gelovigen plaats. Een groot deel van de reformatorische kerken lijkt dezelfde weg in te slaan.

 

W.J. Ouweneel speelt in deze charismatisering een hoofdrol. In het midden van de jaren tachtig is Ouweneels denken gaan schuiven. Dat werd voor het eerst zichtbaar in zijn aanvaarding van grote delen van het denken van de Wijsbegeerte der wetsidee. Het gevolg daarvan was dat hij de leer ging relativeren. Door een persoonlijke crisis (hij besefte dat er weinig realiteit in zijn wandel als christen was) kwam hij vervolgens open te staan voor onder meer de oosters-orthodoxe mystiek en het denken van Jung.

 

Uiteindelijk is hij terechtgekomen in extreem charismatische kringen. Het valt te vrezen dat dit nog niet het einde is van de reis. In Nederland is hij onder meer opgetreden als wegbereider van de valse profeet T.B. Joshua. T.B. Joshua is niet zomaar een charismatische prediker, hij is zelfs onder charismatische christenen zeer omstreden.

Ouweneel verdedigt ook onbijbelse praktijken als b.v. het vallen in de Geest.  Hij heeft velen gestimuleerd om ook de (extreem) charismatische richting op te gaan. Denk alleen al aan de invloed van boeken als "Geneest de zieken" en "Meer Geest in de gemeenten".

 

Vele 'vergaderingen van gelovigen' zijn inmiddels in de praktijk veranderd in charismatische gemeenten. Het veranderingsproces is nog niet overal volledig uitgewerkt, maar dit is de richting waarin alles zich ontwikkelt.

 

Een duidelijke illustratie van de situatie is de site www.vergadering.nu  dit is de voornaamste site van de vergaderingen van gelovigen. (De site van de vergaderingen die de lijn Ouweneel volgen of daar geen afstand van nemen) Op de startpagina staan linken naar extreem charismatische predikers. Onder meer een link naar de kerk van T.B. Joshua en naar Benny Hinn.

 

Dit is de richting waarin je tegenwoordig door vele vergaderingen van gelovigen gestuurd wordt: naar Hinn, Joshua en andere extreem charismatische predikers. De gelovigen worden in feite in de richting van valse profeten gestuurd. 

 

(Overweegt u eens de feiten over Benny Hinn die in het volgende punt van deze nieuwsbrief worden vermeld.)

 

Het begon allemaal met onschuldig klinkende oproepen als: "We moeten meer openheid hebben voor de gaven van de Geest" en "we hebben 'meer van de Geest' nodig".

 

Voor meer informatie:

+ Benny Hinn

+ T.B. Joshua

+ Serie bijbelstudies over de Heilige Geest

+ De charismatische beweging

 

Een nadere blik op Benny Hinn

 

Hinn is een gezondheid en welvaartsprediker. Hij leert dat het de bedoeling van God is dat iedere christen gezond en (materieel) voorspoedig is. Dat is al bedenkelijk, want God heeft dit niet toegezegd in de bijbel, maar er is veel meer.

 

Hij is b.v. een uitgesproken valse profeet. Keer op keer heeft hij in de loop der jaren profetieën uitgesproken die niet uitgekomen zijn. Ik noem er hier enkele.

 

In 1989 heeft Hinn geprofeteerd dat de Cubaanse president Fidel Castro zou sterven in de jaren negentig. Maar Castro leeft, op dit moment - eind 2006 -,  nog steeds.

Ik citeer: "The Spirit tells me -- Fidel Castro will die in the 90's. Oooh my! Some will try to kill him and they will not succeed. But there will come a change in his physical health, and he will not stay in power, and Cuba will be visited by God". De Nederlandse vertaling luidt: "De Geest zegt me - Fidel Castro zal sterven in de jaren negentig. … Sommigen zullen proberen om hem te doden, maar het zal hen niet gelukken. Er zal een verandering in zijn gezondheid komen, hij zal niet aan de macht blijven, en Cuba zal bezocht worden door God" (Uitgesproken 31 december, 1989, in het Orlando Christian Center.) Er is een geluidsopname van deze profetie. Hoor het Hinn zelf zeggen, klik hier!

 

Nog een beruchte valse profetie van Hinn is zijn profetie over vernietiging van de homoseksuele gemeenschap van Amerika.

 

De volledige profetie in het Engels luidt: "The Lord tells me to tell you in the mid 90's, about '94-'95, no later than that, God will destroy the homosexual community of America. (audience applaud) But He will not destroy it - with what many minds have thought Him to be, He will destroy it with fire. And many will turn and be saved, many will rebel and be destroyed."  (Orlando Christian Center, 31 december, 1989).

De Nederlandse vertaling luidt: "De Heer zegt me jullie .. te vertellen dat in het midden van de jaren negentig, rond 1994-1995, .. God de homoseksuele gemeenschap van Amerika  zal vernietigen  …. Hij zal het vernietigen met vuur"

 

Uiteraard is er in 1994/1995 niets gebeurd met de homoseksuele gemeenschap van de Verenigde Staten.

 

Klik hier voor de geluidsopname van deze valse profetie.

 

Hier is nog een andere valse profetie, klik hier voor de video. Een profetie van een andere valse profetes die hij overneemt.  Het gaat om de aankondiging, de profetie, dat Jezus letterlijk, tijdens één van Hinn’s samenkomsten, op het podium zou verschijnen. Dit is uiteraard ook niet gebeurd.

 

Het bijzondere van Hinn is dat er zoveel direct bewijsmateriaal beschikbaar is. Er is onder meer een complete reportage van ongeveer 40 minuten over Hinn gemaakt door het NBC programma Dataline. NBC is één van de grote televisienetwerken in Amerika. Het televisieprogramma is het resultaat van uitgebreid journalistiek researchwerk. Voor de volledige video van het programma, klik hier. (Later is de het programma ook nog een keer uitgezonden door het programma the fifth estate van CBC, ook via hun site is het programma te zien)

 

Op de video is onder meer uitgebreid te zien hoe mensen 'in de Geest' vallen. Hinn raakt ze aan, maar hij laat ze ook 'vallen' door te blazen en door met zijn jasje te zwaaien. Hij gooit op een bepaald moment de 'Heilige Geest' als het ware in het rond.

 

Hinn houdt er een zeer weelderige levensstijl op na. Hij woont in een prachtige villa met uitzicht op de oceaan. Geschatte waarde 10 miljoen dollar. Hij vliegt rond in een eigen straalvliegtuig. De beelden van zijn huis en straalvliegtuig zijn op de video van Dateline te zien. De journalisten van NBC hebben de hand kunnen leggen op een gedeelte van de administratie van de Benny Hinn Organisatie. Daardoor beschikten ze over de details van de uitgaven gedurende een periode van drie maanden. Uit de cijfers bleek onder meer dat Hinn tijdens zijn bezoeken aan Europa in de allerduurste hotelkamers verblijft. Zo is er bijvoorbeeld een overnachting in Milaan, in de grootste hotelkamer van Europa, kosten meer dan 10.000 dollar per nacht. Hij heeft de gewoonte om hotelpersoneel grote tips te geven, fooien  van  soms wel 1000 dollar. (Alles met geld van de Hinn organisatie, want het stond geboekt bij de uitgaven.) Hinn is vaste klant van een zeer dure kledingwinkel in Hollywood. Op de ruiten van de winkel staan de namen van bekende sterren die vaste klant zijn. De naam van Benny Hinn staat ertussen. (Te zien op de video van Dateline).

 

Hinn weigert overigens openheid over de inkomsten en uitgaven van zijn organisatie te geven. In Amerika heb je de "Evangelical Council for Financial Accountability". Deze raad is opgericht door evangelische organisaties. Ieder lid, iedere organisatie, moet zich aan zeven regels houden, die inzicht geven in het financiële beheer. Er zijn meer dan 1100 organisaties lid van deze raad, waaronder b.v. de Billy Graham organisatie. Hinn weigert lid te worden.

 

In het Dateline programma wordt ook nog uitgelegd dat door de medewerkers van Hinn wordt geselecteerd wie, tijdens de massabijeenkomsten, tot het podium worden toegelaten. Zichtbaar zieke of gehandicapte mensen worden geweerd. Dit wordt bevestigd door (voormalige) medewerkers. De journalisten hebben het ook zelf uitgetest door bij verschillende gelegenheden gehandicapte mensen naar het podium te laten gaan. Die werden tegengehouden.

 

De journalisten hebben onder meer een samenkomst in Las Vegas bijgewoond. Ze hebben geteld dat er 56 mensen genezen werden verklaard. Na afloop hebben ze om de namen en adressen van deze mensen gevraagd, zodat ze hen konden opzoeken en interviewen. De Hinn Organisatie weigerde de namen te geven.. Na veel aandringen van de journalisten werden uiteindelijk enkele (vijf) namen en adressen van mensen gegeven. Adressen van mensen die tijdens eerdere campagnes zouden zijn genezen. Bij nader onderzoek kon van geen van hen bewezen worden dat ze werkelijk ziek en genezen waren. Het is de journalisten toch gelukt om één persoon die in de Las Vegas samenkomst van kanker zou zijn genezen te vinden. Twee maanden nadat ze haar hadden gevonden is ze aan de kanker overleden. Klik hier, voor het gedeelte van de reportage (6 minuten) , dat speciaal over deze dingen gaat. Let ook op de kennelijk doodzieke mevrouw die door Hinn genezen zou zijn, ze belijdt nog steeds dat ze genezen is, korte tijd later bevestigde haar arts dat ze was overleden.

 

Hinn verklaart dat het geheim van zijn bediening de speciale zalving (toerusting) van de Heilige Geest is die hij zegt te hebben ontvangen. Luister en kijk hoe Hinn 'onder deze zalving' christenen die hem durven te kritiseren vervloekt. Voor de video, klik hier. (Dezelfde opname is ook hier te zien, voorafgegaan door een korte toelichting. Ook te horen in audio)

 

De volledige Engelse tekst: "Yes, Lord, I 'll do it. I place a curse on every man and every woman that will stretch his hand against this anointing. I curse that man who dares to speak a word against this ministry, I bless that man. I bless that home!. I bless that family. Under this anointing, the words I speak cannot fall tot the ground. Under this anointing everything I say, happens."   (TBN, 10 september, 1999).

 

De Nederlandse vertaling: "Ja, Heer, ik zal het doen. Ik plaats een vloek op elke man en elke vrouw die hun hand uitsteken tegen deze zalving. Ik vervloek de man die een woord spreekt tegen deze bediening …….onder deze zalving, kunnen de woorden die ik spreek niet op de grond vallen, onder deze zalving gebeurt alles wat ik zeg."

 

Binny Hinn heeft ook bij andere gelegenheden mensen die hem durven te kritiseren openlijk vervloekt. Hier is nog een gruwelijk voorbeeld. Hoor, in audio, hoe hij de kinderen van zijn critici vloekt, klik hier. Hij zegt: "If you have attacked me, your children will pay for it", "Als je mij hebt aangevallen dan zullen je kinderen er voor boeten." (TBN, 23 october, 1992)

 

Totzover deze 'man van God', want zo noemt Ouweneel Hinn in zijn boek "Geneest de zieken" (p. 48). In hun streven naar "Meer van Gods Geest" zijn vele vergaderingen van gelovigen inmiddels bij Hinn en soortgelijke valse profeten terechtgekomen. Gebiologiseerd door het bovennatuurlijke hebben ze blijkbaar elk onderscheidingsvermogen verloren. Het is bijna niet te geloven dat momenteel een groot deel van de reformatorische christenen dezelfde weg lijkt op te gaan. 

 

Ter illustratie van het verlies aan onderscheidingsvermogen is hier nog een korte video (6 minuten) met daarop twee andere, door Ouweneel, in zijn boek "Geneest de zieken" (p. 48), aanbevolen charismatische genezers. Het gaat om Kenneth Haggin en Kenneth Copeland. De oudere man is Haggin. Zie, hoe deze mannen zich gedragen als aangeschoten dronkelappen. Volkomen irrationeel geschater, gehinnik. Ik wijs er op dat de beelden schokkend zijn. Klik hier. Hoe kan iemand menen dat de geest die deze mannen bezield de Heilige Geest is? Het is onbegrijpelijk. 

 

Voor meer informatie:

+ Benny Hinn.

+ YouTube - Benny Hinn examined

    Ook te zien via CBC (http://www.cbc.ca/fifth/video_player.html?miracles)

+ Korte selectie van 10 minuten uit de reportage van Dateline

    (speciaal over financiële zaken)

+ Tweede korte selectie van 6 minuten uit de reportage van Dateline,

    (speciaal over het bedrog rond de zogenaamde genezingen)

 

Ouweneel over homoseksualiteit - een aanvulling

 

In het vorige nieuwsbulletin, nr. 12, heb ik geschreven over Ouweneels boek "Seks in de kerk', en dan met name over zijn standpunten ten aanzien van homoseksualiteit.

 

In het verslag staat een slordigheid die ik hierbij wil corrigeren. Het gaat over de opmerkingen over Leviticus 18 en 20. Ik schreef dat Ouweneel Leviticus 20 niet noemde. Dat is niet waar. Ik had moeten schrijven dat hij zich in bespreking van deze twee bijbelgedeelten voornamelijk concentreert op Leviticus 18.

 

Dit doet overigens niets af aan de kern van de zaak. Dat is ten eerste het feit dat Ouweneel de vier belangrijkste schriftplaatsen, waar God homoseksueel handelen scherp veroordeelt, weg redeneert. Dat doet hij door ze alleen van toepassing te verklaren op los homoseksueel gedrag in het kader van afgodendienst. En ten tweede het feit dat hij een pleidooi houdt voor het gedogen van homoseksuele stellen in de gemeenten, als deze na vermaning toch blijven volharden in hun homoseksuele relatie en gedrag.

 

Voor meer informatie, zie het vorige nieuwsbulletin nr. 12, klik hier.

 

Dank voor alle reacties, excuses voor de trage beantwoording van post

 

Ik wil hierbij ieder danken die me de laatste tijd een e-mail heeft gestuurd. Dat waardeer ik zeer. Helaas ben ik (nog) niet in staat geweest ieder die geschreven heeft te antwoorden. Ik wil in het bijzonder allen danken die informatie over Jan Zijlstra hebben gegeven.

 

Nieuwe artikelen

 

+ Een recensie door drs. K. Exalto van Heggers boek "Eén in de levende Christus"

+ De Hegger pagina is bijgewerkt.

+ De laatste maanden zijn er weer enkele nieuwe studies op de onderwijssite geplaatst.

    Waaronder de eerste drie bijbelstudies over het onderwerp "Ziekte en genezing"

 

Weer een jaar dichter bij de ontmoeting met de Here Jezus

 

"Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring (dat is de wederkomst) van Jezus Christus."  (1 Petrus 1:13)

 

Rest mij om u allen een goed en gezegend nieuw jaar te wensen. Dank voor alle bemoedigingen, hulp, en speciaal voor voorbede.  "terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede" (2 Kor. 1:11) Zonder de genade van de Heer, speciaal voor het lichaam, zal het niet lukken om dit werk voort te zetten.

 

Een gedicht van Amy Carmichael, speciaal voor de ouders onder ons.

 

Father, hear us, we are praying,

Hear the words our hearts are saying,

We are praying for our children.

 

Keep them from the powers of evil,

From the secret, hidden peril,

Father, hear us for our children.

 

From the whirlpool that would suck them,

From the treacherous quicksand, pluck them,

Father, hear us for our children.

 

From the wordling's hollow gladness,

From the sting of faithless sadness,

Father, Father, keep our children.

 

Through life's troubled waters steer them,

Through life's bitter battle cheer them,

Father, Father be Thou near them.

 

Read the language of our longing,

Read the wordless pleadings thronging,

Holy Father, for our children.

 

And wherever they may bide,

Lead them Home at eventide.

 

+ Tenslotte nog dit: houd moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de bijbel.

"eerst  moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl