De infiltratie van het newage denken in de evangelische beweging

 

Dit artikel bestaat uit twee delen. Eerst wordt besproken wat precies de New Age Beweging en het New Age denken zijn. Vanaf hoofdstuk 15 wordt besproken hoe het New Age denken de laatste tientallen jaren eerst de charismatische beweging en daarna ook de gehele evangelische beweging is binnengedrongen.

     

 1. Wat is de New Age Beweging?
 2. Kernovertuigingen
 3. Het doel en de verwachting van de New Age Beweging – het Plan
 4. De anti-verstand houding
 5. De eeuw van Aquarius is aangebroken
 6. Initiatie
 7. De structuur van de beweging
 8. De grote invloed
 9. Wortels van de New Age Beweging
 10. De start van de huidige New Age Beweging
 11. Bijbelse beoordeling en duiding
 12. De Global Renaissance Alliance
 13. De gevolgen van September eleven
 14. Boodschappen van ‘Jezus’
 15. De infiltratie van New Age in de evangelische beweging

 

15.1.                   Het contemplatieve christendom

15.2.                   De newage opvattingen van Henri Nouwen – Een samenvatting

15.3.                   Het inhaken van de neo-evangelicals bij de oecumenische beweging

15.4.                   Rick Warren en New Age

15.5.                   Willow Creek

15.6.                   De kundalini kracht – De derde golf en de Toronto Blessing

15.7.                   Word-Faith

15.8.                   Latter Rain en Manifested Sons of God (New Apostolic Reformation)

15.9.                   Robert Schuller

15.10.               Newage invloeden in de zielzorg       

                 - Innerlijke genezing

                  - Leanne Payne

                 - Henri Nouwen      

                 - Jim Wilder en het Life Model

                 - Het ministry model (charismatische zielzorg)

15.11.               W.J. Ouweneel en New Age

15.12.               Gemengde bedieningen en bewegingen

 

 1. De parallel met de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis

A.  Benamin Creme over Jezus              

                                     

 

1. Wat is de New Age Beweging?

 

De New Age Beweging is een samengaan van oude heidense godsdiensten, occultisme, gnostiek en oosterse godsdiensten.

 

Het is een syncretistische beweging. Allerlei overtuigingen en gebruiken uit de hierboven genoemde bronnen worden samengesmolten.

 

2. Kernovertuigingen

 

De beweging is niet eenvormig. Er is veel variatie in gebruiken en leringen, dat komt omdat de beweging eclectisch is, dat wil zeggen ieder pakt uit de verschillende bronnen wat hem of haar aanstaat en maakt er een eigen persoonlijke levensfilosofie van.

 

Ondanks de enorme variatie zijn er toch een aantal kernovertuigingen die in grote mate door allen gedeeld worden. Een soort grootste gemene deler.

 

We moeten echter wel bedenken dat vele mensen bij vormen en uitingen van de New Age Beweging betrokken zijn zonder dat ze het hele gedachtegoed er achter doorgronden en kennen.

 

Wat zijn de kerngedachten?

 

2.1.Alles is één  (monisme)

 

New Agers geloven dat "alles één is." Alles en iedereen is met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Ten diepste is er geen werkelijk verschil tussen mensen, dieren, stenen of God. Alle verschillen tussen deze dingen zijn slechts schijn, niet werkelijk.

 

2.2.Alles is God  (pantheïsme)

 

Pantheïsme is de leer dat 'alles God is.' Dit is de logische conclusie uit de hierboven genoemde overtuiging dat alles één is. De hele schepping, al wat is, heeft deel aan de goddelijke essentie. Al het leven, en zelfs de dingen die niet leven, hebben een goddelijke vonk in zich.

 

2.3.Wij zijn goden  (de goddelijkheid van de mens)/a>

 

Dit is de logische conclusie uit de twee voorgaande stellingen. Als alles één is en als alles God is dan zijn de mensen ook goddelijk. We zijn goden.

 

Volgens de New Age zijn wij onwetend over onze goddelijkheid. We zijn 'goden in vermomming.' Het doel van de New Age beweging voor de individuele mens is daarom het ontdekken van de eigen goddelijkheid.

 

2.4.Ontdekken van onze goddelijkheid 

 

We ontdekken onze goddelijkheid door een verandering in bewustzijn. De mensen lijden aan een collectieve vorm van metafysisch geheugenverlies. We zijn vergeten dat onze ware identiteit (ons ware ik) goddelijk is. En daarom moeten we een verandering van bewustzijn ondergaan waardoor we ons ware menselijk potentieel bereiken. Vandaar dat de New Age Beweging ook wel 'Human Potential Movement' wordt genoemd.

 

2.5.Reïncarnatie

 

De meeste new-agers geloven in de één of ander vorm van reïncarnatie In de klassieke hindoeïstisch leer bestaat reïncarnatie uit de telkens herhaalde cirkel van geboorte, dood en terugkomen in de één of andere vorm. De reïncarnaties zijn noodzakelijk om van onze slechte 'karma' af te komen en om perfectie te bereiken. Reïncarnatie wordt niet als positief gezien. Het doel van de hindoe is te ontsnappen aan de cirkel van geboorte, dood en wederkeer en op te gaan in het goddelijke.

De leer van karma zegt dat iemands tegenwoordige toestand wordt bepaald door zijn of haar daden uit vorige levens.

 

Veel new-agers hangen een westerse versie van reïncarnatie aan. Zij leggen veel minder nadruk op de rol van karma. In plaats daarvan legt men de nadruk op reïncarnatie als de opwaartsgaande beweging naar volmaaktheid. Via reïncarnaties evolueer je naar volmaaktheid toe.

 

Deze visie op reïncarnatie is in het Westen uitgedragen door mensen als Shirley MacLaine, Sylvester Stallone, George Patton en Henry Ford.

 

2.6.God is ten diepste onpersoonlijk

 

Dit wordt niet door alle newagers uitdrukkelijk geleerd maar het ligt wel op de achtergrond in het gehele systeem. God is niet zozeer een persoon maar veel meer een kracht of een energie. Men spreek wel over de godkracht (the godforce) of simpelweg over de kracht.

 

2.7.Intergeloof (interfaith)

 

Newagers zijn inter-faith gelovigen. Ze geloven dat alle wegen naar God leiden en dat de ervaringen van alle godsdiensten de mens dichter bij God (en zijn eigen goddelijkheid) brengen.

 

Interfaith, of in het Nederlands intergeloof, is de overtuiging dat elke godsdienst in contact brengt met het goddelijke. Met name de (mystieke) ervaringen van de verschillende religies.

De vele goden vertegenwoordigen slechts de ene onkenbare en onpersoonlijke God. De ene ware en onkenbare God is, zo stelt men, een god met de vele gezichten.

 

(Voor een bespreking van deze visie op religie en een weerlegging daarvan vanuit de bijbel, zie hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van de studie "De gevaarlijkste hedendaagse aanval op het bijbelse christendom - de mystieke visie op religie")

 

2.8.Moreel en wereldbeschouwelijk relativisme

 

Newagers denken in 'grijs' in plaats van in 'zwart wit'. Ze denken niet in absoluten. Ze denken niet in goed en kwaad of in waar of niet waar. Ze hebben geen absolute normen. Ze geloven niet in absolute waarheden.

 

Als het hen uitkomt gaan ze tegen de wet op de non-contradictie in. Dit is de basiswet van de logica die stelt dat als een bewering waar is de tegengestelde bewering niet waar kan zijn. Een illustratie: Je hebt een bewering b.v. "Het regent" De tegengestelde bewering is "Het regen niet".  Het kan niet zijn dat zowel de bewering (het regent) als de tegengestelde bewering (het regen niet) tegelijk waar zijn.

 

Newagers geloven vaak dat twee elkaar uitsluitende en tegensprekende beweringen beide waar zijn. Ze leren daarom dat 'alle godsdiensten waar zijn' en dat 'er vele wegen naar God leiden.' Ook al spreken de godsdiensten elkaar op allerlei punten tegen.

 

Hun relativisme komt voort uit hun overtuiging dat uiteindelijk alles toch één is. Goed en kwaad, God en satan. En uit hun overtuiging dat de diepste werkelijkheid niet goed in woorden en concepten is te vangen. De werkelijkheid onttrekt zich aan rationele beschrijving en analyse. Alles wat we over de werkelijkheid zeggen of denken kan nooit echt weergeven hoe het is. Daarom moeten we niet teveel waarde hechten aan verklaringen, beweringen en analyses. Het gevolg is dat de newagers zich afwenden van het rationele naar de intuïtie, van de buitenwereld naar het innerlijk.

 

Veel newagers stellen onder invloed van het hindoeisme dat de wereld zoals we die met onze zintuigen waarnemen slechts schijn (maya) is. De innerlijke wereld is de echte wereld. 

 

2.9.Geloof in een heilrijke toekomst

 

De hele schepping evolueert naar een paradijselijke toestand toe. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt in punt 3. Die toestand wordt bereikt als alles weer één is.

 

3.     Het doel en verwachting van de New Age Beweging - het Plan

 

Het uiteindelijke doel dat de New Age Beweging nastreeft is het bereiken van de New Age, het bereiken van de Nieuwe Tijd. In de 'Nieuwe Tijd' zal de wereld één zijn in sociale, religieuze, politieke en economische zin. Een wereld waarin de mens zich verder kan ontplooien totdat hij zijn evolutionaire doel volledig heeft bereikt.

 

De newager heeft een heilsverwachting. Hij verwacht het aanbreken van de Nieuwe Tijd. Dit is een demonische vervalsing van het in de bijbel aangekondigde vrederijk. 

 

De weg om tot het begin van de "New Age" te komen wordt wel 'het plan' genoemd. Deze term en de invulling daarvan zijn met name afkomstig uit de geschriften van Alice Bailey.

 

Het doel moet tegen elke prijs bereikt worden, omdat slechts in de 'Nieuwe Tijd' de problemen van de mensheid opgelost zullen worden en alleen dan zal de mensheid tot volle ontplooiing komen. Daarom moeten we niet aarzelen offers te brengen in de wereld van vandaag.

 

De newager gelooft in evolutie. Niet alleen in de bekende biologische evolutie, maar in een veel meer omvattende evolutie. Men gelooft ook in een persoonlijke evolutie van ieder mens (het bereiken van de volle verwerkelijking van de eigen goddelijkheid). Om dat te bereiken werkt men aan een bewustzijnsverandering en verruiming. Ook geloof men in een evolutie van de mensheid als geheel en als laatste ook aan een planetaire evolutie. Er is de overtuiging dat deze ontwikkeling onvermijdelijk is en tegelijkertijd moet men zelf die ontwikkeling op gang brengen en versterken.

 

De mens is dus evolutionair onderweg en kan zichzelf helpen verder te evolueren. Bij dit alles krijgt de mens hulp uit de onzichtbare wereld van 'de meesters van wijsheid.' (Een gedachte die afkomstig is uit de theosofie.) Ook wel de hiërarchie of de ascended masters genoemd.

 

Het 'christusbewustzijn', het 'goddelijke', ook wel 'het hogere zelf' genoemd, dat in iedere mens is, dient naar boven gebracht te worden.

 

Het doel kan alleen bereikt worden door de mensheid als geheel en dat langs een in principe geestelijke weg. Daarom werkt men aan het geestelijk voorbereiden van de mensheid. Daarnaast werkt men ook aan economische, politieke en sociale structuren die de komst van de Nieuwe Tijd dichterbij brengen.

 

Uiteindelijk zal, zo verwachten newagers, de ware 'Christus' verschijnen. Dat is een mens die het evolutionaire einddoel al bereikt heeft. Deze zal, zo luidt de theorie, de wereld verder naar het doel leiden. Hij zal pas komen als de wereld en de mensheid er klaar voor zijn.

 

New Age leider Benjamin Creme beweert dat de komende 'christus' met de naam Maitreya reeds ergens verborgen op aarde leeft. Hij wacht met zijn publieke verschijning tot het juiste moment daar is.

 

Het is voor de komst van de (newage) 'christus' van het grootste belang dat de mensheid een eenheid vormt. Een broederschap in geestelijke doelen en ontwikkeling. Dat wordt bereikt door middel van religieuze ervaringen die leiden tot een verruimd bewustzijn, tot ontdekking van de eigen goddelijkheid. De mensen moeten hierin geïnitieerd ingewijd, ingeleid, worden.  Ook op politiek, sociaal en economisch gebied moet de mensheid voorbereid worden door eenwording.

 

Een van de grootste belemmeringen wordt gevormd door personen die blijven vasthouden aan individualisme, die zich afscheiden, die niet solidair zijn.

 

In het hoofdstuk over de kernovertuigingen is besproken dat de newagers geloven dat alles één is. Alles is deel van het ene geheel. Een gevolg daarvan is dat alle leven ook 'interdependent' is. Alles beïnvloedt elkaar en is afhankelijk van elkaar. Alles wat leeft op aarde staat in een relatie van onderlinge afhankelijkheid.

 

Dat heeft tot gevolg, zo stelt men, dat het doel niet bereikt kan worden zolang bepaalde bevolkingsgroepen dwarsliggen. Zij vormen een obstakel. Het gaat om bevolkingsgroepen die niet volledig meewerken. Als een onderdeel van het geheel dwarsligt dan blokkeert  of vertraagt dat de evolutie van het totaal.

 

Afscheiding wordt dan ook door de New Age Beweging als de oerzonde beschouwd. Het is een zonde tegen de rest van de mensheid. In die zin zullen dan offers gebracht moeten worden, in het belang van het totaal van de mensheid. De mensen die blijven weigeren om mee te doen moeten weggezuiverd worden.

 

De theoretische rechtvaardiging voor de vervolging van de bijbelgetrouwe christenen, en anderen die blijven denken in absolute waarheden en normen, is al gereed!

 

Het is verbazingwekkend hoe de wereld zich ontwikkelt langs de lijnen van het plan dat Alice Bailey in haar boeken heeft getekend. Bailey zegt dat zij deze 'goddelijke' wijsheid rechtstreeks van één van 'de volkomen meesters' uit de onzichtbare wereld, met de naam Djwahl Kuhl,  heeft ontvangen. Bailey komt uit de sfeer van de theosofie. In de theosofie leert men dat er in de onzichtbare wereld een geestelijke hiërarchie van meesters is die de evolutie van de mens en de wereld begeleidt en stuurt.

 

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat er binnen de New Age beweging veel variatie is. Niet alle newagers zullen de hierboven beschreven gedachten van Bailey precies zo aanhangen. Maar deze leer is wel wijd verbreid binnen de New Age Beweging en vormt met enige variatie een zeer belangrijk onderdeel van de filosofie van de beweging. 

 

4. De antiverstand houding

 

De New Agers spreken met afkeer van het 'westerse rationele denken'. Ze zijn antiverstand. Ze verwerpen de logica. (Hierboven onder punt 2.8. is besproken hoe men de voor de logica fundamentele wet van de non-contradictie verwerpt.)

Ze spreken over westerse logica. Daarmee stellen ze dat er ook andere soorten logica mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een oosterse logica. Dat is onzin want alle mensen stammen af van het eerste mensenpaar en hebben dezelfde natuur. De mens is een rationeel wezen. Er is maar één logica, die met ons menszijn is gegeven. Je kunt als mens niet anders dan logisch denken. Daar kun je niet eens consequent uitstappen. (Zelfs de mensen die beweren dat het niet nodig is om 'westerse' logica te gebruiken, doen dat met woorden en zinnen die door dezelfde logica die ze verwerpen een betekenis hebben.)

 

Het westerse rationele denken heeft, zo stelt men, de mensen alleen maar ellende gebracht. Het heeft de westerse wetenschap voortgebracht. Het heeft atoombommen, milieu vervuiling, overbevolking en, zo stelt men, verdeeldheid gebracht. Het geeft, volgens de newagers, geen antwoord op de grote levensvragen.

 

Men stelt dat het rationele denken een valkuil is waar de westerse mensen in zijn gevallen. Men geeft de Griekse filosofen en het orthodoxe christendom de schuld. Zij hebben de westerse mensen op deze heilloze weg geleid. Men beweert dat oorspronkelijk de mensen niet rationeel maar intuïtief gericht waren. Door het Griekse denken en het orthodoxe christelijke denken zijn de mensen misvormd geraakt en vervreemd van het ware leven.

 

De newage oplossing is dat de mens zich afkeert van rationeel, logisch denken, en dat hij zich richt op intuïtie en schouwen. Die functie moet hij ontwikkelen. Daar moet hij in geïnitieerd worden. Dan gaat hij God niet vinden in heilige boeken of in de hemel maar in zijn eigen innerlijke beleving.

 

Het rationele denken wordt vaak gekoppeld aan het mannelijke. Het intuïtieve 'denken' koppelt men aan het vrouwelijke. Het wordt volgens veel newagers tijd om de rationele Vader God van de bijbel in te ruilen voor de intuïtieve moeder God. De moedergodin die we kennen uit de geschiedenis en de archeologie. 

 

W moeten niet meer rationeel denken maar intuïtief gaan leven. We moeten niet analyseren maar schouwen. Zien met een innerlijk oog, horen met een innerlijk oor. Het rationele hindert het komen tot innerlijk waar inzicht.

 

De Bijbel mag nog wel gelezen worden maar hij moet niet rationeel worden uitgelegd. Je kunt je er door laten inspireren maar je moet de bijbel niet gaan analyseren. Je moet niet zorgvuldig teksten uitleggen in hun verband en schrift met schrift vergelijken om zo te komen tot de leer over een bepaald onderwerp. Dat is verwerpelijk rationalisme.  

 

Er zijn newagers die zich christen noemen. Zij zijn antiverstand, antileer en soms zelfs antibijbel. De bijbel wordt gezien als het boek voor 'toen'. Het directe woord van de Heilige Geest is dan het woord voor 'nu'. De directe boodschappen die men denkt van de Heilige Geest te ontvangen zijn veel belangrijker dan de tekst van de bijbel. Daar moet je op leven en jezelf naar richtten.

 

5. De eeuw van Aquarius is aangebroken

 

Er is een verband met de astronomie, met de sterrenkunde. De sterrenhemel om ons heen kun je indelen aan de hand van de plaats van de sterren. Bepaalde groepen sterren heeft men een naam gegeven, een sterrenbeeld. Een bepaalde band van de sterrenhemel heeft men verdeeld in sterrenbeelden. Het lentepunt (21 maart) van de zon verschuift langzaam. Het lentepunt is de plaats aan de sterrenhemel waar de zon zich op dat moment bevindt. In ongeveer 2000 jaar doorloopt de zon zo een sterrenbeeld en gaat deze het volgende sterrenbeeld binnen.

 

Dit is een zuiver natuurkundig gebeuren, maar de astrologie heeft daar een bijgelovige betekenis aan gegeven. De astrologie gaat er vanuit dat het gebeuren op aarde op de één of andere magische wijze wordt bepaald door de stand van de sterren.

 

Omstreeks het jaar 2000 is het lentepunt van de zon uit het sterrenbeeld Vissen overgaan in dat van Waterman (Aquarius).

Ongeveer 2000 jaar geleden, omstreeks het begin van het christendom, kwam de zon het sterrenbeeld vissen binnen. Rond het jaar 2000 heeft het lentepunt van de zon het volgende sterrenbeeld, waterman, bereikt.

 

Newagers maken daar uit op dat de periode van de Vis voorbij is. De periode die begon met het christendom. Er komt nu een nieuw astrologisch bepaald tijdperk. Ze  maken daarbij gebruik van het historische gegeven dat de vis in de eerste eeuwen een belangrijk symbool was van het christendom. 

 

Het astrologische tijdperk dat thans is afgelopen is, zo redeneert men, het polariserende tijdperk van Pisces, of vissen. Dat is het tijdperk van het christendom waarbij het gaat om de waarheid, om absolute waarheidsvragen. Het tijdperk van het denken in goed en kwaad en absolute tegenstellingen. Dat denken, zo stellen de newagers, heeft de ontwikkeling van de mensheid ten zeerste geremd, en de individuele mens beroofd van veel 'ongeremde levensvreugde'!

 

Het tijdperk dat wij thans zijn ingetreden staat in het teken van de regenboog. Soms wordt hierbij ook een piramide gebruikt. Dit is het harmoniserende tijdperk van Aquarius of Waterman.

 

De waterman is voor de newagers het symbool van de universele religie uit het Verre Oosten. Deze beoogt de krachten van de microkosmos (het diepere bewustzijn van de mens) en van de macrokosmos (het heelal, de natuur) op elkaar te betrekken en zo de mens en de wereld 'holistisch' (in zijn geheel) te verbinden.

 

De komst van de 'Nieuwe Tijd' is dus kosmisch en astrologisch bepaald. De New Age komt er vanzelf, bepaald door de sterren. Maar toch moet deze ook op aarde worden gerealiseerd door een wereldregering die wordt geleid en voorbereid door verlichte mensen in samenwerking met de meesters uit de geestelijke hiërarchie.

 

6. Initiatie

 

Het doel is om de mensen bewust te maken van hun eigen goddelijkheid. Ze moeten God niet in de hemel maar in hun eigen innerlijk zoeken en ontdekken. Ze moeten zich afkeren van rationeel denken naar intuïtief schouwen. De mensen moeten daarin binnengeleid worden. Er is een paradigmawisseling nodig, een wisseling van denken en van levensbeschouwing. Er moet openheid komen voor de kosmisch krachten.

 

Om dat te bereiken is een initiatie nodig. Het ervaren van iets bovennatuurlijks. (In de ogen van de newagers is al het bovennatuurlijke gelijk aan het goddelijke, alles is immers één.) Er zijn velerlei wegen waar langs mensen binnengeleid worden in het nieuwe paradigma. Bijvoorbeeld via deelname aan yoga, meditatie, contemplatief gebed, sacrale dans, allerlei vormen van tovenarij, verering van de godin, tekenen van mandala's, via alternatieve geneeswijzen zoals reiki, deelnemen aan 'een cursus in wonderen' en zo is er een enorme variatie. Al deze dingen brengen in contact met de godkracht, met het goddelijke in jezelf. Er zijn, zoals we later nog zullen bespreken, ook pseudo-christelijke zaken, zoals contemplatief gebed, waardoor mensen worden geïnitieerd, waardoor mensen in contact komen met 'het goddelijke'.

 

Als mensen aan deze en soortgelijke dingen deelnemen dan merken ze al doende dat er een bovennatuurlijke kracht in zit. Ze krijgen 'ervaringen'. Hebben ze dat eenmaal geproefd dan zijn ze gevangen. Dan zijn ze overtuigd. Met als gevolg dat ze open komen te staan voor de gehele New Age filosofie en wereldbeschouwing.

 

Ter illustratie een voorbeeld dat we in de zielzorg zijn tegengekomen. Een vrouw zocht naar ontspanning en ging daarom meedoen aan yoga en meditatie in een New Age centrum. Toen ze op een bepaald niveau van meditatie kwam, men noemde dit het stadium van volkomen ontspanning, kreeg ze daarna in de nacht in de droom contact met een geleide geest. Die gaf haar prachtige ervaringen. Toen ze een tijd later het evangelie hoorde en zij zich wilde bekeren veranderden de prachtige ervaringen in een nachtmerrie. Het gebed in de naam van Jezus dwong de machten om haar los te laten. Ze was via meditatie geïnitieerd in de wereld van de krachten van het neo-hindoeisme, van new age.

 

Om mensen zover te krijgen dat ze zich laten initiëren gebruikt men velerlei lokaas. Beloften van innerlijke rust, gezondheid, welvaart, bovennatuurlijke macht, verborgen kennis, contact met overleden geliefden, wijsheid, leiding en vele andere zaken.

In 'christelijke' newage kringen bestaat het lokaas uit de belofte van zaken als een dieper contact met God, meer realiteit, mee 'power', wonderen en tekenen. Het geloof in God wordt vervangen door het ervaren en beleven van God. Wil je dieper contact met God, ga dan spirituele disciplines als contemplatief gebed beoefenen.

 

7.  De structuur van de beweging

 

De beweging heeft geen overkoepelende organisatie of centrale leiding. De echte leiding van deze lappendeken van mensen en organisaties komt vanuit de onzichtbare wereld. Sommigen, zoals b.v. de theosofen, zijn zich daarvan bewust, anderen niet.

 

Er zijn wel invloedrijke en bekende centra en figuren en organisaties maar die zijn niet formeel organisatorische met elkaar verbonden. 

 

8. De grote invloed

 

De New Age filosofie heeft invloed op grote delen van het leven. Enkele voorbeelden. De menswetenschappen zoals psychologie (b.v. via Carl Jung en de transpersonale psychologie), de pedagogie. De gezondheidszorg, allerlei alternatieve genezingswijzen. De psychotherapie. De politiek (de ecologie, het streven naar eenheid, wereldburgers). Het feminisme. Eerst streefde de feministische beweging naar gelijkheid met de man. Nu beschouwen vele feministes de vrouw superieur aan de man en vereren ze de godin. Het vrouwelijke wordt immers verbonden met het intuïtieve kennen, dat is in de visie van New Age het echte kennen.

 

9. Wortels van de New Age Beweging

 

De wortels van de New Age beweging reiken tot de zondeval van Adam en Eva. Eva viel voor de 'newage theorie' van de slang. Vertaald in newage taal zei de slang het volgende tot Eva: "Via ervaringskennis zul je goddelijk worden. Eet maar van de boom. God de Schepper probeert door beklemmende wetten je ontwikkeling te blokkeren. Daar moet je je niets van aantrekken. Kies voor jezelf, wees trouw aan jezelf, laat je geen externe wet op leggen."

 

"De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad."   (Genesis 3:4,5)

 

Een andere voorloper is de gnostiek zoals die ontstond in de eerste twee eeuwen van de christelijke jaartelling. Veel van de kernleringen van de Newage beweging (zie hierboven hoofdstuk2) komen overeen met de gedachtewereld van de gnostiek.

 

De gnostiek heeft sinds haar bloeitijd in de eerste eeuwen van onze jaartelling lange tijd op een laag pitje doorgeleefd in de westerse wereld. De leringen werden bewaard in de vrijmetselarij, de rozenkruisers, de rooms-katholieke mystiek en dergelijke bewegingen. Een uitbarsting was er nog tijdens de periode van de romantiek (1750-1850). Met de opleving van de New Age in de jaren zestig is de gnostiek aan een revival begonnen.

 

Een zeer belangrijke wortel en bron is het hindoeïsme (en het boeddhisme). Deze bron is zo belangrijk dat men de new age beweging wel neo-hindoeisme noemt.

 

10. De start van de huidige New Age beweging

 

De New Age Beweging zoals wij die kennen is ontstaan in de negentiende eeuw. In die tijd ontmoetten de westerse cultuur en de hindoeïstische cultuur van India elkaar. De Engelsen heersten over een steeds groter deel van India en het huidige Pakistan en Bangladesh. Met name door de christelijke zending kwamen de Indiërs in contact met het christendom.

De bijbel werd vertaald in de talen van India. Maar andersom werden de heilige boeken van India vertaald in de westerse talen. De vertaalde geschriften van het hindoeïsme beïnvloeden het denken van velen in het westen. Eén van de mensen die er door beïnvloed werden was b.v. de filosoof Schopenhauer. Die beïnvloedde op zijn beurt weer Nietzsche (de man van de eeuwige wederkeer).

 

Het contact met het christendom leidde zelfs tot een soort reveil van het hindoeïsme Ook zij begonnen 'zendelingen' uit te zenden. De christelijke zendelingen kwamen naar hun land, zij stuurden hun eigen zendelingen naar het westen.

 

Een van de mensen die 'gewonnen' werden was Helena Blavatsky. Zij is de grondlegster van de theosofie. In 1851 ontmoette zij in Londen een Indiër die zij haar Leraar (guru) noemt. Ze noemde hem een man van 'groot geestelijk inzicht'. Blavatsky en H.S. Olcot richtten in 1875 in New York de Theosofische Vereniging. Je kunt dit wel als het startpunt van de moderne New Age beweging beschouwen.

 

Later werd het neo-hindoeistische gedachtengoed, zoals dat hierboven in hoofdstuk 2 is beschreven, nog aangevuld met de 'openbaringen' die Alice Bailey over 'het Plan' ontving. Hindoeïstische gedachten werden verbonden met een concrete heilsverwachting, de komst van de Nieuwe Tijd.

 

De goeroes uit India bleven komen. In 1911 kwam b.v. Krisjnamoerti naar Londen. Maar het bleef een onderstroom in de cultuur.

 

De echte uitbarsting kwam in de jaren zestig. De tijd van de hippies. In velerlei opzicht was die tijd een tijd van omwenteling. Vele jongeren zagen niets in het lege materialisme van hun ouders. Ze zetten zich af tegen de 'plasticcultuur'. Het christendom dat ze kenden van hun ouders was veelal krachteloos, zonder realiteit, vrijzinnig, neo-orthodox of dode orthodoxie. Ik kan me die tijd nog goed herinneren. Ook ik kreeg het bijna letterlijk benauwd van de gedachte hetzelfde lege doelloze leven van de oudere generatie te moeten leiden. Er was een innerlijke leegte die opgevuld moest worden. Bij velen werd die leegte opgevuld door 'oosterse godsdiensten' en allerlei vormen van occultisme.

 

Door de genade van de Heer kwam ik in die tijd levende christenen tegen met realiteit in hun leven en dan heb ik het niet over vallen in de geest, wonderen en tekenen, verlengen van benen en dergelijke maar over de vrucht van de Geest (echte liefde, sprankelende blijdschap, vriendelijkheid, vrede, etc), heiligheid en een eenvoudige wandel met Jezus. Christenen die me ook rationele antwoorden gaven op mijn oprechte vragen. 

 

Toen de Beatles zich aan het einde van jaren zestig tot het hindoeïsme keerden en een bekende Goeroe in India bezochten kreeg het neo-hindoeisme enorm veel publiciteit. Alles wat uit India kwam was ineens in de mode.

Het is ook de tijd van de musical 'Hair'. 'This is the dawning of the age of aquarius'. Zo kwam de New Age in het centrum van de cultuur terecht en is daar tot op heden gebleven. Eerst in de jongerencultuur maar deze jongeren groeiden op en kregen steeds meer invloedrijke posities in de maatschappij en ze namen hun New Age levensovertuiging mee.

 

In de Verenigde Staten worstelt de New Age met de christelijk wereldbeschouwing om de dominantie. Daarbij wordt het kamp van de evangelische christenen in toenemende mate van binnenuit uitgehold door het binnendringen van newage leringen en gebruiken. Dit gebeurt niet openlijk. Het wordt verpakt als christelijk. Dit wordt nader besproken in hoofdstuk 15.

 

11. Bijbelse beoordeling en duiding

 

In het New Age denken zien we duidelijk de leugen van de Satan terug. Het lokaas dat de satan Eva voorhield was het "en gij zult als God zijn" (Gen. 3:5). Deze verleiding werkte toen, hij werkt ook in deze tijd. De boodschap is dat ieder mens ten diepste een god is, dat hij of zij deel uitmaakt van de godheid, en dat die godheid ten volle moet worden ontwikkeld.

 

Alle kernleringen van New Age gaan tegen de leer van de bijbel in. De bijbel verbiedt verder alle occulte gebruiken (magie, spiritisme, waarzeggerij, etc). Terwijl de New Age beweging dit alles juist aanbeveelt. De bijbel verbiedt het dienen van andere goden.

 

De ware God is de Schepper die de hemel, de aarde en de mens gemaakt heeft. De God van Abraham, Isaak en Jakob. De God van Israël. De drie-enige God. De God die in de persoon van Jezus Christus mens geworden is. Jezus is het vleesgeworden woord. Jezus is God van eeuwigheid af maar op een bepaald moment in de tijd is hij daarnaast ook mens geworden. Hij is waarlijk God en waarlijk mens, verenigd in één persoon.

De ware God is de God die door de dood van de Here Jezus Christus alle dingen weder met zich verzoend heeft (Col. 1:19,20). De God die heden aan de mensen laat verkondigen dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man (Jezus), die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken (handelingen 17:30,31). Jezus zal zichtbaar en persoonlijk terugkeren als verlosser voor de gelovigen, als rechter voor de ongelovigen en als koning voor deze wereld. Dan breekt het bijbelse vrederijk aan. Dan breekt de ware 'New Age' aan.

 

De New Age boodschap is een satanische vervalsing van het ware evangelie. Het geeft een valse boodschap van hoop. Het kondigt de komst van een valse christus aan. Het brengt een valse verlossingsleer. Het heeft zijn eigen (beperkte) wonderen en demonische geestelijke kracht.

 

Uit de bijbel weten we dat er in de eindtijd een volle openbaring van de afvallige eenheidskerk zal ontstaan. De grote hoer die in Openbaring 17 wordt beschreven. Allerlei bewegingen die elkaar nu al over en weer beïnvloeden en overlappen zullen uiteindelijk samengaan en uitmonden in de laatste openbaring van deze afvallige kerk. Zoals de ware gemeente de bruid van Christus is, zo zal deze valse kerk de bruid van de komende antichrist zijn.

 

De New Age beweging is bezig zich te vermengen met de afvallige kerk. Het New Age denken dringt niet alleen de vrijzinnige kerken, het rooms-katholicisme en de oostersorthodoxe kerken binnen. Het dringt zelfs de (neo) evangelische beweging binnen. Dat wordt hieronder, in hoofdstuk 15,  besproken.

Binnen de christenheid is sinds het begin van de vorige eeuw de afvallige beweging van de valse oecumene ontstaan. Alles wat zich christen noemt verenigt zich, ongeacht welk evangelie men gelooft. Dit is de eerste fase van de valse oecumene. De volgende fase is de dialoog en het samengaan met andere wereldreligies. De New Age filosofie levert onder meer een theorie voor de wederzijdse acceptatie van alle religies. Uiteindelijk is, zo stelt men, alles één. Ten diepste zijn alle religies één. (Zie hoofdstuk 1 van de studie 'De gevaarlijkste hedendaagse aanval op het bijbelse christendom - de mystieke visie op religie' ).

 

De beweging dringt andere godsdiensten binnen en vormt ze van binnen uit om.

 

12. De Global Renaissance Alliance

 

De bekende Amerikaanse New Age leiders Marianne Williamson en Neale Donald Walsch hebben enkele jaren geleden "The Global Renaissance Alliance" opgericht. Zowat alle bekende Amerikaanse New Age schrijvers en leiders zijn er lid van. Mensen als Barbara Marx Hubbard, Gary Zukov, James Refield, Deepak Chopra, Wayne Dyer en vele anderen.

 

De "Global Renaissance Alliance" beschrijft zichzelf als een "door gewone burgers gevormd netwerk van geestelijke activisten". Het doel van het netwerk is "in onze locale en nationale gemeenschappen te staan voor de rol van geestelijke principes bij het oplossen van de problemen van de wereld." Het voornaamste geestelijke principe is het 'nieuwe evangelie' dat we allen 'een' zijn omdat we allen een deel van 'God' zijn.

 

De Alliance wordt geleid door de groep bekendste advocaten van dit 'nieuwe evangelie'. Het lijkt er op dat zij op hun beurt weer geleid worden door een concreet plan dat vanuit de geesteswereld, een halve eeuw geleden is doorgegeven (gechanneld), naar Alice Bailey. De blauwdruk van haar plan wordt voortdurend bevestigd door 'nieuwe openbaringen' die huidige New Age leiders als Schuman, Hubbard, Walsch, Creme en anderen ontvangen.

 

Door de recent opgerichte Alliantie hebben de propagandisten van het New Age evangelie er voor gekozen om hun eenheid te demonstreren. Zo wordt met nog meer impact hun agenda gepresenteerd aan een wereld die in onrust verkeert.

 

13. De gevolgen van 'september eleven"

 

Na de aanslagen in New York op de torens van het World Trade Center van 'september eleven' 2001 was de Amerikaanse bevolking, en ook ruimer de westerse wereld, in verwarring. Juist in die tijd kwamen de New Age leiders van de "Global Renaissance Alliance' naar voren met hun eigen weg tot wereldvrede door de verkondiging van de boodschap dat we allen één zijn en een deel van God. Ze kregen veel publiciteit in de media.

 

Als die boodschap wordt aanvaard, dan zal, zo stellen zij, het geweld ophouden. Dan zien de mensen in dat hun eigen religie niet de enige weg is, maar slechts een weg onder vele anderen. En als dat zo is dan is er ook geen reden meer om aanslagen op elkaar te plegen of vijandig tegen over elkaar te staan.

 

14. Boodschappen van 'Jezus'

 

Een belangrijke ontwikkeling is dat er bekende New Age auteurs zijn die beweren dat ze rechtsreeks boodschappen van God of van Jezus door hebben gekregen. Hun boeken zijn bestsellers, ze zijn ook in het Nederlands vertaald. Twee bekende auteurs zijn Neale Donald Walsch en Helen Schucman. Walsch heeft het boek "een eenvoudig gesprek met God' uitgegeven waarin hij zijn conversaties met 'God' weergeeft. Schuman heeft boodschappen doorgekregen van een 'Jezus'. Deze boodschappen zijn uitgeven in een boek met de titel ''Een cursus in wonderen" (a course in miracles)

Beiden hoorden een innerlijke stem spreken. Tegen Helen Schucman zei de 'innerlijke stem', die zich later voorstelde als 'Jezus': "Dit is een cursus in wonderen. Maak aantekeningen."

 

De 'Jesus' en  de 'God' van Schucman en Walsch  dragen newage gedachten uit en leren newage technieken. Schucman en Walsch beweren dat in hun boeken de Jezus en de God van de bijbel aan het woord zijn maar deze Jezus en God brengen een boodschap die tegen de bijbel ingaat.

 

Het zijn geen krachtloze boodschappen. Vooral de cursus in wonderen (Schuman) werkt als een krachtige initiatie in de New Age beweging en beleving. Omdat er naast de theorie ook oefeningen in staan. Als je die gaat doen dan kom je in contact met de bovennatuurlijke machten achter de cursus.

 

Hun invloed in Nederland ben ik reeds enkele malen tegengekomen. Een familielid had b.v. het boek van Walsch van een enthousiast vriend gekregen. Via de site heb ik contact gehad met mensen uit PKN gemeenten waar de cursus in wonderen werd gegeven. Vooral de vrijzinnige en neo-orthodoxe kerken, predikanten en gemeenten staan open voor deze vrij grove vorm van misleiding. Ik denk niet dat veel evangelische gemeenten en voorgangers momenteel voor deze misleiding zullen vallen. Zij worden weer bedreigd door een aantal verleidingen die subtieler zijn. Dit is het onderwerp van het volgende punt.

 

15. Infiltratie van New Age in de evangelische beweging

 

New Age gedachten en praktijken dringen op verschillende manieren de evangelische beweging binnen. Hieronder volgt een overzicht.

 

15.1. Het contemplatief christendom

 

De laatste jaren is het 'contemplatieve' christendom aan een grote opmars bezig. Zoals gewoonlijk eerst in Amerika en nu ook in Nederland. Niet alleen in vrijzinnige en neo-orthodoxe kerken, of in de rooms-katholieke kerk, maar ook in de evangelische beweging.

 

De inspiratie haalt de beweging  uit de traditionele rooms-katholieke mystiek en de oosterse godsdiensten. De leraren van het contemplatieve christendom beweren dat het huidige christendom lijdt onder oppervlakkigheid. Er is, zo stelt men, onder de christenen weinig echte godskennis, weinig echte beleving van God. De weg naar werkelijke en diepe ervaring van God kunnen we leren van de rooms-katholieke mystici, vaak al of niet openlijk aangevuld met oosterse mystieke praktijken.

 

De traditionele rooms-katholieke mystici zijn de grote helden. Die worden ten voorbeeld gesteld als christenen die een echt diepe wandel met God hadden. Hun boeken worden opnieuw uitgegeven en ook verkocht in evangelische boekhandels. Madame Guyon. Brother Lawrence, Jan van het kruis, Theresa van Avilla, en vele anderen.

 

In hun geschriften zul je tevergeefs naar het bijbelse evangelie zoeken. De bijbelse weg tot behoud (Efeze 2:8,9) staat er niet in. De rooms-katholieke mystici kenden het ware evangelie niet en toch hadden ze allerlei ervaringen met "God" en "Jezus". Sommigen beleefden zelfs levitaties, dan werden ze in een toestand van extase boven de grond opgeheven en bleven ze een tijd zweven. Theresa van Avilla beschrijft b.v. zelf zo'n ervaring in een van haar boeken.

 

Het contemplatieve christendom past allerlei onbijbelse mystieke technieken toe om tot een Godservaring te komen. In hoofdstuk 7 van de studie 'De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek' worden een aantal van deze technieken besproken: onder meer meditatie, visualisatie, geleide verbeelding, bidden met iconen, het beoefenen van stilte.

 

De populairste techniek is het zogenaamde contemplatief gebed. Dit wordt ook wel repetitief gebed, centrerend gebed of ademgebed genoemd. Men neemt een korte zin of een woord. Bijvoorbeeld 'Jezus' of 'Vader" of 'Heer, ontferm u over mij." Dat woord of die zin ga je langzaam en aandachtig herhalen. Het liefst op het ritme van de ademhaling. Het gevolg is dat je na enige tijd 'God' gaat 'ervaren'. Het werkt als een ontledigingstechniek.

Deze techniek is bekend in het hindoeïsme, daar wordt het woord of het zinnetje dat je telkens herhaald een mantra genoemd. Via het herhalen van de gebedsmantra kom je in een veranderde staat van bewustzijn, in een contemplatieve staat, waarin je bovennatuurlijke dingen gaat ervaren, waarin je 'god', gaat ervaren. Het brengt niet in contact met de God van de bijbel maar met boze geesten die zich, als ze dat nuttig vinden, kunnen voordoen als Jezus, als God of de Heilige Geest.

 

Het contemplatief gebed is een vereenvoudigde versie van eeuwenoude katholieke en oostersorthodoxe mystieke gebedstechnieken. Het is onder meer gebaseerd op het zogenaamde 'Jezus gebed'. Binnen de Grieks Orthodoxe Kerk ontstond in de veertiende eeuw de beweging van het Hesychasme. Het doel was het bereiken van "het visioen van Goddelijk Licht, de Energie, niet de Essentie, van de Godheid." De methode omvat ascetische oefeningen, ademhaling en lichaamsbeweging op ontspanning gericht, ongeveer zoals bij yoga, en herhaling van de gebedsformule: 'Heer Jezus Christus, ontferm u over mij.'

 (Bron: Encyclopedie van Mystiek en de mysteriegodsdiensten, John Ferguson, het Wereldvenster, Baarn, 1979, p. 117).

 

Een bekende propagandist van contemplatief gebed is Henri Nouwen. In zijn boek 'Hier en nu - leven in de Geest', beveelt hij zijn lezers, op pagina 16, het contemplatieve gebed aan. Ook Rick Warren beveelt op pagina 92 in zijn boek Doelgericht Leven de techniek aan. Voor het citaat en de bespreking van wat Warren daar schrift, klik hier. Op pagina 307 spreekt hij opnieuw over ademgebeden.

 

De pionier van het contemplatieve christendom binnen de evangelische beweging is Richard Foster. Hij leidt een organisatie met de naam 'Renovare.' Die verzorgt in Amerikaanse (evangelische) kerken lezingen en workshops waarin men de gemeenteleden onder meer leert om contemplatief te bidden.

 

Foster heeft een bekend boek geschreven "Celebration of Discipline". Het is in het Nederlands vertaald en heeft als titel "De Nieuwe Levenswandel - de weg naar een actieve beoefening van het geestelijk leven". Het is al vele jaren bekend en invloedrijk binnen de evangelische beweging. In het boek beveelt hij onder meer een vijftal meditatieoefeningen aan. Voor een bespreking van deze meditatieoefeningen, klik hier. 

 

Eind jaren negentig ontdekte ik dat gedeelten van dit boek werden gebruikt op de Evangelische Hogeschool en de Evangelische Bijbelschool in Veenendaal. Ze werden gebruikt bij het onderwijs over het onderwerp 'geestelijke leven'!. Ik heb de kopieën van de hoofdstukken die bij de lessen waren uitgedeeld gezien.

 

De verleiding van het mystieke christendom is groot omdat de technieken werken, je krijgt er werkelijk een ervaring door. Er gebeurt wat. Het is een zekere weg tot ervaringen. Die ervaringen komen echter niet uit God maar uit psychische en demonische bron.

 

Zie b.v. wat het contemplatief gebed bij Henri Nouwen bewerkte. Hij vertelt in "Hier en nu - leven in de Geest", op pagina 82 en 83, wat hij als gevolg van het repetitief gebed beleefde. "In de loop der jaren is er veel op mijn binnenmuren verschenen .. ook gezichten van …. Ramakrisjna en de dalai lama." Door het contemplatieve gebed kreeg hij innerlijke beelden van onder meer de dalai lama en Ramakrisjna. De dalai lama is het hoofd van het door en door occulte lamaboeddhisme uit Tibet. Ramakrisjna is de bekendste hindoe mysticus uit de negentiende eeuw.

 

De hierboven beschreven ervaring van Nouwen is een illustratie van een ander kenmerk van het contemplatieve christendom. Dat is de sterke neiging tot een inter-faith opstelling. Nouwen kreeg als gevolg van contemplatief gebed beelden van de Dalai Lama en Ramakrisjna. Hij vond het prachtig, hij zag er niets verkeerds in omdat hij van mening is dat de mystieke ervaringen van alle godsdiensten in contact brengen met het goddelijke.

 

Het contemplatieve christendom hecht weinig belang aan waarheid, leer, de bijbel, theologie. Het gaat uiteindelijk niet om het zaligmakende geloof in de Christus der Schriften maar om het bereiken van een 'christus'ervaring.

 

De relativering van het belang van de leer en de gerichtheid op ervaring maakt de aanhangers van het contemplatieve christendom open voor de visie dat er een kern van waarheid (een echte godservaring) in alle godsdiensten zit. Niet allen die zich binnen de evangelische beweging met contemplatieve technieken bezig houden zullen even ver gaan, maar dit is wel waar men uiteindelijk uit gaat komen.

 

De contemplatieve beweging is een 'christelijke' tak van de New Age beweging. De mensen worden door verschillende technieken in contact gebracht met verleidende geesten. Ze krijgen ervaringen. Zo worden ze geïnitieerd.

 

Naast de al genoemde Henri Nouwen, Richard Foster en Rick Warren zijn er nog vele andere populaire 'evangelische' schrijvers die het mystieke christendom uitdragen b.v. de ook in Nederland bekende Brennan Manning.

 

Een illustratie van de toenemende acceptatie van het contemplatieve christendom is de grote en nog steeds groeiende populariteit van Taize in de evangelische en orthodox reformatorische wereld. Zie b.v. de louter positieve artikelen over Taizé in Visie, het programma blad van de EO. 

Recent vertelde iemand me over een familielid dat tijdens een bezoek aan Taizé een geleidegeest had gekregen. Onder invloed van die geest kwam er openheid voor de verering van de moedergodin, maar ook de activiteiten voor de eigen christelijke kerk werden voortgezet.

 

Tenslotte uit mijn eigen omgeving nog een voorbeeld van de omvang van de infiltratie van het contemplatieve christendom in de evangelische wereld. In 1997 had mijn zoon de laatste leeftijdsgroep van de zondagschool van de baptistengemeente doorlopen. De kinderen zijn dan 11, 12 jaar. Bij het afscheid  van de zondagschool kreeg hij ter herinnering een christelijke boek. De titel van het boek is 'Jouw leven en God'. Het is uitgegeven door uitgeverij Medema, in 1992, de redacteur is Eugene C. Roehlkepartain.

In hoofdstuk 11 wordt op tienerniveau een inleiding in contemplatief christendom gegeven. De titel van het hoofdstuk is: 'Afstemmen op God. Plaats maken voor God ….door te leren luisteren'. Een van de suggesties die in het hoofdstuk worden gedaan is de volgende: "Maak een lange wandeling en stel je voor dat Christus naast je loopt. Wat zegt Hij tegen je? Of loopt Hij gewoon in een kalme stilte met je op?" (p. 142) Hier wordt geadviseerd om Jezus te visualiseren en dan innerlijk te luisteren of er boodschappen komen. "Naar Gods stem leren luisteren … de sleutel is: luister naar je hart" (p. 141)

In het hoofdstuk wordt ook nog het gebruik van visualisatie (het inschakelen van alle zintuigen) bij het lezen van een bijbelverhaal geleerd. Zodat je als het ware zelf het verhaal binnenstapt. Het lijkt onschuldig maar dat is het niet. Dit is één van de voornaamste oefeningen uit het boek "Geestelijke Oefeningen" van  de rooms-katholieke mysticus Ignatius de Loyola. (De Loyola is de stichter van de beruchte Jezuïeten orde.)

Toen mijn zoon het boek kreeg had ik niets in de gaten. Ik rekende er op dat het wel vertrouwd was. Het was tenslotte een boek van evangelische Uitgeverij Medema. (Het is een boek uit de populaire serie handboeken voor jongeren.) Ik had er op dat moment nog geen idee van hoe ver het bederf dit soort bolwerken van de evangelische wereld reeds binnen was gedrongen. Hoe kun je anders zo'n gevaarlijk boek uitgeven.

Mijn zoon vertelde me jaren later dat hij de visualisatieoefening van de wandeling met Jezus had toegepast. Hij kreeg er gelukkig geen (occulte) boodschappen door maar het bewerkte wel een mystieke ervaring. 

 

15.2. De newage opvattingen van Henri Nouwen - een samenvatting

 

Hierboven is Henri Nouwen reeds genoemd. Omdat hij een zeer duidelijk voorbeeld is van de New Age infiltratie in de evangelische beweging worden hieronder de New Age opvattingen van Nouwen samengevat.

 

Hij hangt de kernlering van de New Age aan, dat is de overtuiging dat God in ieder mens woont en dat we God in ons eigen binnenste moeten zoeken. Hij is een inter-faith gelovige. Hij beveelt meditatietechnieken van de boeddhisten (de dalai lama) aan. Hij praktiseert mystieke methoden, zoals het contemplatief gebed, die hij ook in zijn boeken aanbeveelt. Het staat alles duidelijk en rechtsreeks in sommige van zijn boeken. Voor de citaten uit zijn boeken waaruit dit alles blijkt, klik hier

 

Ondanks dit alles zijn de boeken van Nouwen beststellers in de evangelische boekhandels. In de Visie werd geregeld positief over hem gesproken. In Doelgericht Leven voert Rick Warren hem enkele malen (pp. 113, 278.) op als deskundige op het gebied van het geestelijk leven.  Op de site van de kerk van Rick Warren werd (of wordt) een boek van Nouwen aanbevolen. Overal kom je in de neo-evangelische wereld Nouwen tegen.

 

15.3. Het inhaken van de neo-evangelicals bij de oecumenische beweging

 

In feite komt het inhaken bij de oecumenische beweging neer op inhaken bij de New Age beweging.

 

De valse oecumenische beweging is vorige eeuw ontstaan. Je kunt twee fasen in de ontwikkeling onderscheiden. De eerste bestaat uit het verenigen van alles wat zich christelijke noemt. Dit ongeacht welk evangelie men gelooft. Alles gaat samen en erkent elkaar als medechristen. Protestant, katholiek en oosters-orthodox. Vrijzinnig, neo-orthodox en orthodox. In de tweede fase zoekt men de 'dialoog' en samengaan met andere godsdiensten. Ter illustratie van deze laatste ontwikkeling: de vorige Paus hield sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gebedsdiensten voor de vrede in Assisi waarbij vertegenwoordigers van alle godsdiensten baden tot hun eigen god. Ook bij de wereldraad van kerken gaf men tijdens grote samenkomsten ruimte aan aanhangers van andere godsdiensten. 

 

Achter dit samengaan ligt een volledig relativering van de leer. Een relativering van de inhoud van het geloof en het evangelie. Men gaat er in feite, vaak onuitgesproken, vanuit dat alles één is. Waar of niet waar doet er niet toe, men denkt niet meer in deze categorie. Het doet er ook niet toe langs welke christelijke traditie (protestant, rooms-katholiek, oostersorthodox) je tot God nadert. Men vindt de eenheid niet in de leer maar in de 'authentieke' godservaring.

 

De traditionele evangelicals wezen de valse oecumenische beweging af op grond van hun inzicht in de bijbel.

 

De bijbel zegt dat we 'christenen' die een vals evangelie brengen op een afstand moeten houden. Zie de studie over de bijbelse opdracht tot afscheiding.  De traditionele evangelicals hielden zich aan deze bijbelse richtlijn. Daarom wezen ze b.v. samenwerking met de door vrijzinnige christenen gedomineerde Wereld Raad van Kerken en met de rooms-katholieke kerk af. Vrijzinnigen verwerpen allerlei fundamentele bijbelse leerstellingen. De rooms-katholieke kerk brengt een vals evangelie, zie het valse sacramentele evangelie van de rooms-katholieke kerk.

 

De moderne neo-evangelicals verwerpen de bijbelse opdracht tot afscheiding. Ze werken b.v. samen met rooms-katholieken, ze aanvaarden rooms-katholieken als medechristen. Ze zijn allemaal enthousiast over de vorige paus. In hun ogen was het een man Gods. Dit kunnen ze alleen maar doen door de leer van de bijbel te negeren en te relativeren. En dat is dan ook precies wat er gebeurt. Ze relativeren de leer, zelfs de leer over de manier waarop je behouden moet worden. En dan gaat het toch om de kern van het evangelie. De leiding van de Nederlandse Evangelische Alliantie belegde een gebedssamenkomst met de leiding van de Nederlandse Raad van Kerken onder het motto 'samen bidden moet toch kunnen', voor informatie klik hier.

 

De theoretische basis voor het relativeren van de leer in evangelische en orthodox reformatorische kring heeft in Nederland W.J. Ouweneel gelegd. Daarvoor gebruikte hij het aan de Wijsbegeerte der Wetsidee ontleende onderscheid tussen geloofskennis en theologische kennis (Zie hoofdstuk 4 van de studie “Wat is er aan de hand in de evangelisch wereld?”). Het relativeren van de leer leidde er in het geval van Ouweneel inderdaad toe dat hij beweerde dat er geen fundamenteel verschil is tussen het rooms-katholieke evangelie en het bijbelse evangelie van de protestanten.

 

"en toch antwoordde ik in ernst: 'Het "ware geloof" is iets dat zelfs het onderscheid katholiek-protestant te boven gaat' (Ouweneel, Nachtboek van de Ziel, p. 182)

 

Hij herkende  'authentieke' godservaring in de oosters-orthodoxe mystiek. Een citaat van pagina 15 van Ouweneels 'Nachtboek van de ziel':

 

"het mystiek-extatische van de orthodoxe liturgie,  het teruggetokken-eenzame van het orthodoxe monnikenwezen ….Ik herken dit christendom in zekere mate als verrassend authentiek."

 

Let wel, het gaat hier om  'christenen' die het bijbelse evangelie niet kenden of geloofden.

 

Er is tussen christenen die deze theorie over de relativiteit van de leer aanvaarden en de newagers geen principieel verschil meer. In feite hebben deze neo-evangelicals de vooronderstellingen van de mystieke visie op religie aanvaard.

Voor nadere uitleg, zie de studie 'De gevaarlijkste aanval op het bijbelse christendom: de mystiek visie op religie', klik hier. De neo-evangelicals hebben de bijbelse vooronderstellingen die de gemeente beschermen tegen de mystiek allemaal ondermijnd of verworpen.

 

De leer is voor een newager slechts een ladder die je gebruikt om een ervaring te krijgen en als je die ervaring hebt verkregen dan gooi je de ladder weg of de volgende keer neem je een andere ladder. Want, zo veronderstelt men in de New Age, uiteindelijk is alles toch één. Er is geen tegenstelling. De New Age Beweging gelooft in zijn eigen 'oecumene' van het hart. Een eenheid die gebaseerd is op ervaring. Ieder ontdekt zijn goddelijkheid, de manier waarop je dat doet is niet echt van belang. De New Age beweging is anti-dogmatisch.

 

De sfeer in de neo-evangelische beweging is inmiddels ook anti-dogma, anti-theologie, anti-leer en anti-verstand. De traditionele evangelische en orthodox reformatorische gelovigen worden beschuldigd van rationalisme, scholastiek, sciëntisme, dode orthodoxie, etc. W.J. Ouweneel heeft vanaf het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw voortdurend deze gevaarlijke beschuldigingen uitgedragen. Jaar na jaar heeft hij telkens weer aan een nieuwe lichting studenten op de Evangelische Hogeschool deze dwaling onderwezen. In het buitenland is door anderen hetzelfde gedaan.

 

Het relativeren van het dogma leidt tot het zoeken en vinden van eenheid in de ervaring. Dat is de kern van de oecumene van het hart. Het is in feite de 'oecumene van de beleving', de oecumene van de godservaring. Jij ervaart Christus, ik ervaar Christus, dat is waar het om gaat. Hoe je denkt over b.v. de verlossingsleer is niet van echt belang.

Of, zoals ds. H.J. Hegger het, na zijn omslag naar het mystieke denken, formuleerde: We ontmoeten elkaar als protestanten en rooms-katholieken in de levende Christus. Hij gaat er dus blijkbaar vanuit dat rooms-katholieken, die in het onbijbelse evangelie van hun eigen kerk geloven, toch een band hebben met de levende Christus.

 

De oecumene van het hart is blijkbaar zo ruim dat het ook mensen omsluit als Kardinaal Simonis die een totaal ander evangelie brengen. (Zie b.v. wat Simonis over geloofszekerheid heeft gezegd.) Deze 'grenzeloze' oecumene sluit naadloos aan bij het New Age streven naar eenheid op basis van ervaring. Ten diepste zijn we allemaal één, we hebben allemaal onze ervaring met 'christus', welke verlossingsweg je gelooft doet er in wezen niet toe.

 

Het komt er eigenlijk op neer dat de neo-evangelicals in de praktijk ook een soort monisme aanhangen. Ze gaan er (onbewust?) van uit dat alles één is. Er is maar één bron. Dat er geestelijke namaak uit demonische bron is wordt verzwegen, over valse leraren en leer spreekt men niet. Het wordt genegeerd. De bijbelse opdracht tot toetsen, waarschuwen, kritiseren wordt afgewezen. Men erkent mensen die een totaal andere verlossingsweg leren toch als medechristen. Ze zijn allemaal enthousiast over mensen als Henri Nouwen die de authentieke godservaring in de mystieke ervaringen van alle godsdiensten herkennen.

 

15.4. Rick Warren en New Age

 

Wat is het verband tussen Rick Warren en New Age?

 

15.4.1. Hij stuurt de christenen in de richting van het contemplatieve christendom

 

Hierboven, onder punt 15.1., is het contemplatieve christendom besproken.

 

In zijn boek Doelgericht Leven beveelt hij de techniek van contemplatief gebed aan (pp. 92,307). Op het ritme van de ademhaling wordt voortdurend een kort gebed uitgesproken. Voor een bespreking van wat Warren over dit onderwerp heeft geschreven, klik hier.

 

In Doelgericht Leven verwijst hij geregeld naar rooms-katholieke mystici. (Johannes van het Kruis, p. 113; Henri Nouwen, pp. 113,278, Moeder Teresa p. 129; Benedictijnse monniken p. 92; brother Lawrence, p. 91.) Hij doet alsof het deskundigen zijn op het gebied van het geestelijk leven terwijl ze niet in het bijbelse evangelie geloofden.

 

Op zijn site wordt reclame gemaakt voor de boeken van newager Henri Nouwen. (Nouwen is hierboven onder punt 15.2. besproken)

 

Op de site van zijn gemeente wordt jeugdwerkers het blad Navpress Discipelship Journal aanbevolen. In dit blad wordt geregeld propaganda gemaakt voor het contemplatieve christendom, klik hier.

 

15.4.2. Hij weigert zich af te scheiden van New Age voormannen en activiteiten

 

Enkele voorbeelden.

 

Warren heeft samengewerkt met de Templeton Organisatie. Templeton is een bekende New Age leraar die zich christelijk voordoet. Voor informatie over Templeton, klik hier. De organisatie van Templeton had een wedstrijd uitgeschreven. Deelnemers schreven een essay over een bepaald thema. Rick Warren had zitting genomen in de jury die de inzendingen moest beoordelen. (Voor details over deze kwestie, klik hier)

 

Warren heeft vorig jaar (2004) gesproken op de 'National Pastors Conference'. Tijdens deze conferentie werd aan yoga en contemplatief gebed gedaan. Voorafgaande aan de samenkomst waarin Rick Warren sprak konden de deelnemers kiezen uit een aantal activiteiten waaronder  'Gebedsoefeningen in contemplatief gebed' en 'Stretching en yoga.'  Klik hier voor het dagprogramma van de conventie.

 

Warren werkt samen met New Ager Ken Blanchard. Blanchard zegt zelf dat hij in de jaren tachtig van de vorige eeuw tot geloof is gekomen maar ondanks dat heeft hij voor veel New Age boeken een voorwoord of een aanbeveling geschreven. Voor meer informatie zie de volgende twee artikelen,  artikel 1 en het vervolg artikel 2.

 

In Doelgericht Leven citeert Warren zonder enige introductie of waarschuwing verschillende New Agers. Hij citeert ze op positieve wijze, met instemming.  Mensen die Doelgericht Leven lezen krijgen daardoor een positieve indruk van deze gevaarlijke New Age leiders.

 

Op pagina 31 spreekt hij over Bernie Siegel. Hij noemt en citeert hem als een deskundige over het belang van het hebben van hoop. Siegel is een bekende New Age leider en de auteur van verschillende bestsellers. Hij vertelt in één van zijn boeken dat hij door een meditatie met geleide verbeelding een innerlijke gids ontmoette met de naam George. Deze geleidegids verscheen in de vorm van een langharige jonge man met baard. Vanaf dat moment, zo zegt Siegel, is hij mijn kostbare metgezel. Mijn leven is nu veel gemakkelijker omdat hij het harde werk doet.

Andere namen van New Agers die Warren in 'Doelgericht Leven' met instemming citeert zijn Henry David Thoreau, George Bernard Shaw. (Shaw was een aanhanger van de Theosofie), Aldous Huxley, en de al eerder besproken rooms-katholieke mystici Henri Nouwen en brother Lawrence.

 

15.4.3. Warren gebruikt in zijn boeken geregeld een New Age bijbelvertaling

 

Dit is uiteraard alleen zichtbaar in de originele Engelstalige boeken.

 

New Age bijbelvertalingen zijn vertalingen waar New Age gedachten zijn 'in' vertaald. Dat wordt meestal bereikt door misbruik te maken van de mogelijkheden die een parafrase vertaling biedt.

 

De vertaling die in Doelgericht Leven het meest door Warren wordt gebruikt is "The Message." De vertaler is Eugene Peterson. Het is een parafrase vertaling. Peterson is een aanhanger van het contemplatieve christendom. Dit komt naar voren in zijn vertaling.

 

Zo heeft hij b.v. in het 'onze vader' een bekende New Age term in vertaald. Het gaat om Mattheus 6:10. "Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde."  In het Grieks worden de woorden voor hemel en aarde gebruikt. De letterlijke Engelse vertaling luidt: 'Thy will be done in earth as it is in heaven' (King James Vertaling). Het in 'earth as it is in heaven' heeft Peterson vervangen door 'as above, so below."  Zijn vertaling van het gehele vers luidt: "Do what's best - as above, so below."

 

Dit is meer dan een zeer vrije parafrase vertaling. De uitdrukking 'as above so below' is een bekende standaard New Age uitdrukking. De zin komt uit het begin van één van de oudste New Age geschriften, de Emerald Tablet. De betekenis van de uitdrukking is dat alles één is. Dit is één van de kernleringen van de New Age. Het drukt uit dat de transcendente God die boven het heelal staat en de immanente God die in ons zelf is, één zijn. (Bron: Ronald S. Miller en de redacteuren van New Age Journal As Above, So Below, 1992. )

 

Voor meer informatie over de Message, klik hier.

 

Warren begint Doelgericht Leven (dag 1) met het citeren van een vers uit de Message vertaling. In dit vers staat een variant of afgeleide van het 'as above so below'. Het gaat om Colossenzen 1:16. Ook daar zijn hemel en aarde vervangen door above en below.

 

15.4.4. Wegbereider voor de valse oecumene en de eenheidskerk uit de eindtijd

 

Warren is een wegbereider voor de valse oecumene en daarmee ook van de in de profetie aangekondigde eenheidskerk uit de eindtijd. Immers daar zal de valse oecumenische beweging tenslotte op uit lopen. Hij doet dat onder meer door alle waakzaamheid weg te nemen. Hieronder een overzicht.

 

·         Hij negeert geestelijke misleiding.

 

Geestelijke namaak en misleiding is een belangrijk thema in de bijbel. In 22 van de 27 boeken van het Nieuw Testament komt het voor. Gehele bijbelboeken zijn ontstaan door de worsteling met valse leraren en valse leringen: Galaten, Judas, Colossenzen, 1 Johannes. Hetzelfde geldt voor hoofdstukken van bijbelboeken zoals 1 Kor 15 en 2 Petrus 2.

 

In het boek Handelingen zien we dat de eerste gemeente op verschillende wijzen werd aangevallen. Allereerst door vervolging. Vervolgens door onechtheid. Maar ook door valse leer. Zie b.v. Handelingen 15. Daar wordt een felle confrontatie met een valse leer beschreven. En in Handelingen 20 zegt Paulus tegen de oudsten van Efeze "Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde  ….zelf weet ik dat … grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan .." (Hand. 20:28-31)  

 

Warren besteed hier geen of nauwelijks aandacht aan. Maar daar blijft het niet bij.

 

·         Hij zegt dat we nooit andere christenen mogen kritiseren.

 

Zie wat Warren hierover schrijft in Doelgericht Leven, klik hier.

 

Hij leert dat we elkaar als christen nooit mogen kritiseren. Dit gaat rechtsreeks tegen de bijbel in. De bijbel draagt ons op om te toetsen (1 Thess. 5:12, 1 Johannes 4:1, Hand. 17:11, Openb. 2:2,3, Matth. 7:15-20.) Als je niet meer mag toetsen dan ben je weerloos tegen geestelijk misleiding.

 

Bedenk dat valse leer en valse leringen altijd proberen 'binnen te sluipen'.

 

"Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen." (2 Petrus 2:1)

"Want er zijn zekere mensen binnengeslopen ….." (Judas :4)

 

De bijbel gebruikt voor valse leraren het beeld van wolven, grimmige wolven. Het zijn wel wolven maar het zijn wolven in schaapskleren. Ze hebben zich vermomd als schapen. "Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen maar van binnen zijn het roofgierige wolven." (Matth. 7:15)

Volbloed New Agers zoals Neale Donald Walsch zeggen boodschappen van God door te hebben gekregen. Ze spreken over Jezus, liefde, vrede. Ze gebruiken bijbelse termen en spreken over bijbelse thema's. Oppervlakkig gezien klinkt het daardoor christelijk. Dit geldt trouwens voor alle dwalingen die in dit hoofdstuk (15) worden besproken.  

 

Het is zeer ernstig dat Warren in plaats van de mensen op te roepen tot waakzaamheid en toetsen hen leert om nooit te kritiseren. 

 

·         Hij relativeert het belang van de  leer

 

Voor uitleg,klik hier. Hij maakt een valse tegenstelling tussen een relatie met Jezus en iemands leerstellingen, iemands theologische overtuigingen.

 

·         Hij ontmoedigt de studie van de profetie over de eindtijd

 

Hij zegt dat het tijdverspilling is om nauwkeurig te bestuderen wat de bijbel over de eindtijd zegt en om je te verdiepen in de tekenen die volgens de bijbel aan de komst van de Here Jezus voorafgaan. Voor een bespreking wat hij hierover in 'Doelgericht leven' schrijft, klik hier.

 

Hierdoor neemt hij de kennis van de eindtijd bij de christenen weg.

 

De bijbel zegt b.v. dat er een grote eindtijdverleiding komt. (Matth. 24:24, 2 Thess. 2:3-12)

En er zal een valse eenheidskerk ontstaan  Als we als christenen hiervan op de hoogte zijn dan zullen we waakzaam zijn. "Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet .. medegesleept, afvalt …" (2 Petrus 3:17)

 

De Here Jezus begon zijn 'rede over de laatste dingen', dat is zijn uitleg over Zijn wederkomst en wat daar aan voorafgaat, juist met een waarschuwing tegen misleiding. "Zie toen dat niemand u verleide!" (Matth. 24:5).

 

Als de lezers van  Doelgericht Leven het advies van Warren opvolgen dat weten ze niet wat er gaat gebeuren en dat maakt hen zeer kwetsbaar. Dan zullen ze niet waakzaam, op hun hoede, zijn. 

 

·         Hij is oecumenisch

 

Hij aanvaardt rooms-katholieken als medegelovigen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat hij in Doelgericht Leven er vanuit gaat dat rooms-katholieke mystici medechristenen zijn. Ook al geloven ze niet in de bijbelse weg tot behoud. Ieder die zich christen noemt, ongeacht welk evangelie men gelooft, hoort er bij. Zelfs mormonen zijn welkom op zijn conferenties/seminars over gemeentegroei, klik hier.

 

Door de combinatie van de bovenstaande vijf dingen ontwapent Warren de christenen tegenover valse leer en valse leraren en tegenover de door de Heer aangekondigde geestelijke misleiding.

 

Nog een griezelige ontwikkeling is het PEACE plan dat hij heeft gelanceerd. Zijn plan om een aantal grote wereldproblemen op te lossen. Hij beweert dat God hem die droom in het hart heeft gegeven. Hij was echter niet de eerste met het lanceren van een vredesplan. De bekende New Age leider Neal Donald Walsch was hem daarin voorgegaan. Die heeft in 2001 in zijn boek "The New Revelations: A Conversation with God" een vredesplan bekendgemaakt. Walsch zegt zijn vredesplan te hebben ontvangen van zijn newage 'god', via een innerlijke stem. De god van Walsch noemde zijn plan "The Five Steps to Peace." In het plan van Walsch staan de vijf letters van het woord peace voor de vijf onderdelen van het plan.

 

Het is verbijsterend wat Warren enkele jaren later doet. Hij lanceert ook een vredesplan. De inhoud is wel anders maar hij kiest dezelfde vorm als het plan van Walsch. Hij geeft het in feite dezelfde naam. Het bestaat ook uit vijf punten. Ook bij hem staan de vijf punten voor de onderdelen van het plan. 

 

Wat moet je hiervan denken? Warren claimt dat God hem dit alles in het hart gegeven heeft. Moeten we geloven dat God een plan geeft dat wat uiterlijkheden betreft als twee druppels water lijkt op het plan dat de newage God van Walsch enkele jaren daarvoor heeft gelanceerd?

 

Teslotte nog de vraag of Rick Warren een newager is.

 

Dat is hij in de strikte zin van het woord niet omdat hij zelf tot op heden uitdrukkelijk de kernlering van New Age dat we allemaal goddelijk zijn afwijst. Maar hij zit wel aan de rand, en hij gaat zelfs over de rand als hij contemplatief gebed aanbeveelt. En hij is zeker een wegbereider voor New Age. Hij vervaagt de grens tussen echt bijbels christendom en New Age. Hij vermengt gezond en vals. Hij is oecumenisch. Hij neemt de waakzaamheid weg door kritiek (toetsen) af te wijzen en door de kennis van de bijbelse profetie over de eindtijd tegen te gaan.

 

Het is niet vreemd dat Rick Warren deze richting opgaat. Vanaf het moment dat hij afstudeerde aan zijn theologische opleiding heeft hij in contact gestaan met volbloed newager Robert Schuller. (Over hem straks meer onder punt 15.9.) Veel gedachten, voorbeelden en geciteerde mensen in de boeken van Warren zijn terug te vinden in de boeken van Schuller.

Warren en ook Bill Hybels zijn afgestudeerd (graduates) van het Schuller Instituut for Succesful Church Leadership. 

 

Voor uitgebreide informatie over de New Age invloeden in Doelgericht Leven verwijs ik naar het boek Deceived on purpose van Warren Smith. Smith is voor zijn bekering diep betrokken geweest bij de New Age. Met zijn kennis van New Age herkende hij de New Age invloeden in Doelgericht Leven. Hij heeft wat hij vond neergeschreven in een boek. (Deceived on Purpose, Warren Smith, Mountain Stream Press,  ISBN 0-9763492-0-5)

 

Zie ook de connecties van Warren.

 

15.5. Willow Creek

 

In Willow Creek (Bill Hybels) is inmiddels het contemplatieve christendom binnengedrongen.  Door stafleden, door leidsters van de 'Spiritual Formation' afdeling, worden de technieken van het mystieke christendom uitgedragen. Repetitief gebed, meditatie. Lees het ooggetuigeverslag van Mary Fairchild en de resultaten van haar onderzoek klik hier.

 

In Nederland vond de Willow Creek organisatie het niet nodig om Ken Blanchard te weren als spreker. Voor informatie over deze kwestie en over Blanchard, zie de volgende twee onderwerpen uit nieuwsbrieven. Klik hier voor de eerste en hier voor de tweede link.

 

Zoals alle neo-evangelicals is Hybels ook oecumenisch. Rooms-katholieken worden zondermeer als medegelovigen aanvaard. Hij is immers net als Warren een aanhanger van het 'alleen positief' evangelie. Valse leer wordt genegeerd, over de eindtijd spreek men niet. 

 

15.6. De kundalini kracht - de derde golf en de Toronto Blessing

 

Enkele stromingen binnen de charismatische beweging zijn een invalspoort voor de New Age.

Een van deze stromingen is de zogenaamde derde golf (John Wimber) en de Toronto Blessing. Een uitloper hiervan is de in Nederland niet zo bekende Pensacola Outpouring. Deze stroming wordt ook wel het 'power'christendom genoemd

 

De deelnemers spreken zelf over een nieuw werk van de Heilige Geest, over een opwekking, maar de werkelijkheid is anders. Er is overtuigend bewijs dat het in werkelijkheid om een uitbarsting van demonie gaat. Om een invasie van boze geesten die zich voordoen als de Geest van God.

 

Hieronder volgt de onderbouwing van deze bewering:

 

Er zijn een aantal verschijnselen die typerend zijn voor deze stroming. Heilig lachen, dat wil zeggen onbeheerst irrationeel schateren. Dronken in de Geest, men waggelt en spreekt met een dronkemans tongval. Vallen in de Geest, achterover vallen. Ongecontroleerde spastische bewegingen. Dierengeluiden, men loeit als een koe, men blaft als een hond, men kakelt als een kip. Dit komt terug in vele ooggetuigenverslagen.

 

Deze verschijnselen hebben geen enkele basis in de bijbel. We komen wel al deze verschijnselen tegen in het hindoeïsme. Wat er in de extreem charismatische groepen gebeurt komt niet voort uit de Geest van God maar uit de geesten achter het hindoeïsme. Het is de kundalinikracht, de slangenkracht, die de gemeente is binnen gekomen.

 

·         Het gebrek aan waardering voor de leer, voor de waarheid

 

Nog een bewijs dat het om een andere geest gaat is het grote gebrek aan waardering dat deze charismatische leiders vertonen voor de waarheid, voor de bijbel, voor de leer van de bijbel en de theologie. De bijbel spreekt zelf over het belang van de leer. Maar deze charismatische leraren zijn met hun anti-verstand houding volledig in lijn met de New Age benadering (zie hoofdstuk 4 van deze studie). Dit is niet uit de Geest van God maar in lijn met de geest achter New Age.

 

De anti-bijbel en anti-leer houding van John Wimber, de vader van de derde golf, blijkt onder meer uit zijn waarschuwing tegen, wat hij noemde, het aanbidden van het boek, de bijbel. Hij bespotte de christenen die alles toetsen aan de bijbel door van hen te zeggen dat zij niet de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanbidden maar "de Vader, de Zoon en het Heilige Boek." (Hank Hanegraaf, Counterfeit Revival, p. 109)

Een citaat van een medewerker van Wimber in een dienst in Wimbers thuisgemeente in Annaheim:: "Ik ga zo de Heilige Geest laten neerdalen. Er zullen dingen gaan gebeuren die je nog nooit gezien hebt…raak er niet door verontrust .. en boven alles, probeer niet alles wat je ziet met je verstand te evalueren … de opwekking onderwerpen aan leerstellige toetsen is de zekerste weg om het vuur uit te doven." en "We weigeren met ons verstand te kritiseren wat U in onze harten wilt doen. We weigeren om Uw werk te onderwerpen aan onze kleine leerstellige toetsen." (Zie Phillip R. Johnson, "My Visit to the Anaheim Vineyard," 1995, http://www.gty.org:80/~phil/articles/laught.htm)

Ik heb persoonlijk dezelfde geluiden gehoord van christenen die in Nederland de grote Kanaconferentie met Wimber hadden bezocht. Zij brachten dezelfde boodschap van de conferentie mee terug.

 

·         Oecumenisch

 

Een ander teken aan de wand is het feit dat alle voormannen van het 'power'christendom zonder uitzondering oecumenisch zijn. Deze leiders zouden, naar eigen zeggen, een speciale zalving van de Heilige Geest hebben gehad. De Heilige Geest wordt in de bijbel de Geest der waarheid (Joh. 14:17,26; 16:13) genoemd. En toch bekommeren deze leiders zich, in strijd met de geest die ze zeggen te hebben ontvangen, niet om de waarheid, om de gezonde leer. Zelfs niet om de kern van het evangelie. Daarom is het duidelijk dat het hier niet gaat om de Heilige Geest, om de geest der waarheid, maar om een andere geest. .

 

·         Het opvallende verschil met andere bekende opwekkingen

 

Uit de kerkgeschiedenis blijkt dat bij een echte opwekking twee dingen in het bijzonder naar voren komen. Een diepe overtuiging van zonde die leidt tot levensverandering en een grote liefde voor de bijbel.

 

Ik ben zelf ben b.v. een vrucht van de beweging van Gods Geest onder de hippies aan het begin van de jaren zeventig. Er werd radicaal met de zonde en wereldse zaken gebroken. Ik herinner me nog hoe een aantal pasbekeerden gezamenlijk hun grammofoonplaten met wereldse muziek van een brug in het water gooiden. De voorganger werd zelfs op een gegeven moment bij de politie geroepen omdat ze wel eens wilden weten waarom er telkens weer aangiften van diefstal werden ingetrokken. Bij navraag bleek dat de dieven tot bekering waren gekomen en dat ze hun misdaad bij de slachtoffers kwamen belijden met het voorstel om de schade met rente te vergoeden. Daarop werd de aangifte ingetrokken. Dit wekte de nieuwsgierigheid van de politie op.

 De bekeerlingen hadden een grote honger naar het woord van God. Ze hadden niet genoeg aan één keer bijbelstudie in de week, ze vroegen zelf om meer. Ze waren in die tijd altijd met het woord van God bezig. Een vader vroeg b.v. verontrust aan de voorganger of het wel gezond was dat zijn zoon voortdurend in de bijbel aan het lezen was. Vaak werd tot diep in de nacht gezamenlijk de bijbel onderzocht. Tot de gastheer of gastvrouw de aanwezigen vriendelijk verzocht om te vertrekken waarna het geregeld voorkwam dat buiten het gesprek werd voortgezet. Het is gebeurd dat men bij het naar huis gaan van lantarenpaal tot lantarenpaal liep, om in het licht van de lantarenpaal in de bijbel te kunnen kijken. Hetzelfde heb ik later nog eens meegemaakt bij een opwekking in een bijbelstudiegroep. Dit patroon zie je in de kerkgeschiedenis in elke opwekking. Deze vrucht was bij de 'opwekking' van de derde golf en de Toronto Blessing in grote mate afwezig. 

 

Als christenen zich met het charismatische powerchristendom van de derde golf en de Toronto Blessing inlaten dan worden ze geïnitieerd in een andere geest, in een andere kracht dan de Geest van God.

 

De bijbel zegt dat het mogelijk is om als christen een andere geest te ontvangen. Daar waarschuwt Paulus voor in zijn tweede brief aan de Korintiers.

 

"Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel." (2 Kor. 11:4)

 

Let op het "of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen."

 

In hetzelfde hoofdstuk (:13,14) spreekt Paulus over schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Zij brachten valse leringen en droegen een andere geest over (:4).

 

De leiders van het 'power' christendom spreken over 'de zalving'. Ze beweren dat ze een speciale zalving hebben ontvangen. Deze zalving wordt doorgegeven via handoplegging. Zo kon je b.v. persoonlijk 'de zalving' gaan ophalen in Toronto om die daarna door te geven in je eigen gemeente en kring. 

 

Ook iemand als de gevaarlijke pseudo 'profeet' T.B. Joshua draagt een zalving over. Dat doet hij bewust. Hij draagt zijn zalving over op christelijke leiders die hem bezoeken. Dat is zijn gewoonte. Zie het verslag van Bert Panhuize, aan het eind van het verslag wordt over het overdragen van de zalving van Joshua gesproken. Panhuize weigerde de zalving, maar bijvoorbeeld W.J. Ouweneel heeft de zalving van Joshua wel ontvangen. Ouweneel is op dit moment bezig om die zalving op zijn beurt weer door te geven via handoplegging.

 

Hieronder volgt een gedeelte van een verslag van een samenkomst met Kenneth Hagin

 

"Nadat hij ongeveer 10 minuten had gesproken beweerde Hagin dat 'dronkenschap' één van de manier is waarop de aanwezigheid van de Geest zichtbaar wordt. Op dat moment stopte hij met preken om daarna 25 minuten heen en weer te waggelen, al lachende. Hij zwaaide met zijn armen naar mensen en blies op hen. Ook op andere manieren gedroeg hij zich dronken en dwaas. Hij probeerde verscheidene malen te spreken maar was er niet toe in staat. Velen van de aanwezigen begonnen ook luid te lachen en sommigen vielen op de grond of wankelden rond. Kennith Hagin junior probeerde de notities van zijn vader te lezen maar hij kon de woorden niet vormen en wankelde weg." (Voor het volledige Engelstalige verslag, klik hier)

 

Wat dit verschijnsel betreft, laat u niet misleiden door een ijdel spel met woorden. Neem b.v. Ouweneel. Hij vermijdt tegenwoordig, zover ik kan beoordelen, te spreken over vallen in de Geest of over dronkenschap in de Geest, hij noemt het verschijnsel nu 'geestvervoering' maar het komt op hetzelfde neer.

 

De oude pinksterbeweging was op de bijbel gericht, maar de moderne charismatische beweging is dat niet. En het is juist deze laatste stroming die momenteel op grote schaal in Nederland in de evangelische en orthodox reformatorische kerken doordringt.

Veel leiders uit deze kerken onderschatten de kracht van de beweging. Ze laten het toe of gaan er in mee, maar blijven zelf 'gematigd.' Wat ze onderschatten is dat deze beweging een eigen dynamiek heeft die niet meer te beheersen is als er eenmaal een bruggenhoofd in een gemeente is ontstaan. Valse leringen werken volgens de bijbel als zuurdesem. Verzuring is alleen te vermijden door alle contact tussen meel en zuurdesem te vermijden. (Zie punt 17.2.1 van de studie over het bijbelse gebod tot afscheiding.) Als mensen eenmaal geïnitieerd zijn dan zijn ze veelal niet meer bereikbaar met de bijbel en gaan ze op zoek naar meer.

 

Neem b.v. een organisatie als New Wine. Via deze organisatie wordt onder meer de Nederlands Gereformeerde Kerken momenteel gecharismatiseerd. Deze organisatie is opgericht door David Pytches. Hij was de belangrijkste adjudant van John Wimber, die weer de  voornaamste motor achter het powerchristendom van de derde golf was.

 

De charismatisering, de initiatie in het powerchristendom, wordt bevorderd door de Alphacursus (het Heilige Geest weekend), door de mannendagen (extreem charismatische sprekers zoals Ouweneel), door de vele charismatische literatuur in de evangelische boekhandels, door de EO (die is in grote mate overgenomen door extreme charismatici), door de Opwekkingsbundel omdat die wat tekst en beleving betreft stuurt in de richting van het charismatische denken en beleven, door de charismatische genezingsbedieningen. Voor dit laatste is er blijkbaar  binnen de reformatorische kerken veel openheid, terwijl er, net zoals bij vorige generaties genezingbedienaars, nauwelijks resultaat is. Tegelijk met de genezingsleer komt men open te staan voor het powerchristendom. De nieuwste invalspoort vormen de bevrijdingsbedieningen.  En natuurlijk is er de zeer grote invloed van Ouweneel. Het gevaarlijke van mensen als Ouweneel is dat hij zijn nieuwe gevaarlijke overtuigingen verpakt in veel op zich goed onderwijs. Via het relativeren van de leer is hij terecht gekomen in de meest extreme vorm van de charismatische beweging (T.B. Joshua). Hij is momenteel, schijnbaar ongehinderd, bezig om zijn nieuwe extreem charismatische inzichten uit te dragen.

 

Paulus stelde de Galaten de vraag: "Wie heeft u betoverd?" (Galaten 3;1) Ik stel me soms ook deze vraag als ik met verbijstering aanzien hoe massaal momenteel velen binnen de reformatorische kerken vallen voor de charismatische verleiding van het powerchristendom. (Zie wat ik in eind 1999 hierover heb geschreven: "Een ernstig woord voor mijn gereformeerde broeders.") Wat er gebeurt doet me denken aan een beeld uit mijn jeugd. We waren gewoon om op het strand  een zandkasteel te bouwen. Het zag er indrukkenwekkend uit maar als de vloed kwam stortte het onmiddellijk in. Het kasteel was niet bestand tegen de golven. Je zag het voor je ogen binnen enkele ogenblikken instorten. 

 

15.7. Word-faith

 

Een andere stroming binnen de charismatische beweging met duidelijke New Age trekken is de word-faith beweging. Veel van de predikers van het 'power christendom', dat hierboven is besproken, zijn ook word-faith leraren.

 

Een aantal bekende word-faith leraren zijn Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Robert Tilton, Paul Yonggi Cho, Benny Hinn, Marily Hickey, Frederick KC.Price, John Avanzini, Charles Capss, Jerry Savelle, Moris Cerullo, Derek Prince, Paul en Jan Crough.

 

In plaats van word-faith wordt de beweging ook wel word-of-faith beweging genoemd. Andere aanduidingen zijn: de 'name it and claim it' beweging en 'positive confession movement.' Deze namen zeggen iets over de kern van hun leringen. Het gaat om het spreken van geloofswoorden die de kracht van God in beweging zetten.

 

Er is een onmiskenbare invloed van de 'mindcults' op de wordt-faith leringen. In Amerika spreekt men van 'mindcults'. Dat zijn sekten die leren dat de 'mind', dat is het denken, de werkelijkheid om ons heen beheerst. Men vat dit principe wel als volgt kernachtig samen: "Mind over matter." Dat wil zeggen de geest, de mind van de mens, heerst over de materie. Deze gedachte heeft hindoeïstische wortels. Enkele van de mindcults zijn 'christian science' en de theosofie. Men gaat er van uit dat ons denken (en spreken) de werkelijkheid beïnvloedt en bepaalt. Je denkt en spreekt de dingen tot werkelijkheid.

 

Het gedachtegoed van de mindcults is rond het midden van de vorige eeuw de pinksterbeweging binnengekomen. De grootvader van de word-faith beweging is de zeer omstreden pinkstergenezer Branham. De meest invloedrijke leraar was Kenneth Hagin.

 

Als je maar geloofsgedachten denkt en geloofswoorden spreekt dan kun je, zo leren zij,  ontvangen wat je maar wilt. Hagin beweert in zijn boekje 'Write your own ticket with God' dat Jezus aan hem is verschenen en dat Deze hem opdracht gaf om vier principes neer te schrijven. Hij beweert dat Jezus tegen hem zei: "Als, wie dan ook deze principes toepast zal hij altijd van Mij ontvangen wat hij wil hebben." Dat geldt voor alle dingen, dus ook voor materiele zaken. De formule, die Hagin van Jezus zegt te hebben ontvangen is simpel: "Zeg het, doe het, ontvang het, en vertel het."

 

Stap nr. 1. "Spreek het uit" "Naar wat ieder uitspreekt zo zal hij of zij ontvangen. Zowel negatief als postief."

Stap nr. 2. "Doe het." "Je actie is bepalend voor succes of mislukking. Naar wat je doet, zul je ontvangen of zul je juist niet ontvangen."

Stap nr. 3. "Ontvang het." "We gaan aansluiten op de 'krachtcentrale' van de hemel." "Geloof is de stekker die we in het stopcontact steken, prijs God. Steek de stekker er simpelweg in."

Stap nr. 4. "Vertel het aan anderen zodat die geloven."

 

Op genezing toegepast. Spreek het uit: Jezus heeft me genezen. (Ongeacht of je het op dat moment merkt of niet, je spreekt het in geloof uit.) Doe het: sta op uit je rolstoel, gooi je krukken weg, gooi je medicijnen weg, verbrand je medisch dossier. Ontvang het. Ontvang door geloof de genezing. Vertel het aan anderen dat je genezen bent.

 

Als je zo het woord van geloof uitspreekt (vandaar 'word of faith') maakt dat de kracht van God vrij. Het is daarna wel noodzakelijk dat je positief blijft denken en spreken. Je moet geloofsgedachten blijven denken en geloofswoorden blijven spreken. (Ik ben genezen, ik ben genezen, ook al merk je er nog niks van.) Door ongeloofgedachten en woorden kun je de 'in geloof' ontvangen genezing weer verliezen.

 

Kenneth Copeland formuleert de word-faith formule op de volgende manier. "Alles wat nodig is: Ten eerste 'zien of visualiseren wat je nodig hebt, geestelijk of financieel.' Ten tweede baseer je claim, je aanspraak, op een schriftgedeelte. En ten derde: spreek het tot aanzijn." (Christianity in Crisis, p. 80)

 

Paul Yonggi Cho heeft, wat hij noemt, de "De wet van uitbroeden" geformuleerd. Het werkt zo: "Stel je zelf eerst een helder en concreet doel. Maak er dan een beeld van in je gedachten, zie het in gedachten al voor je, om het vervolgens via visualisatie tot werkelijkheid te maken. Door visualiseren broed je het ei (het geloofsbeeld) uit tot werkelijkheid en tenslotte speek je het tot aanzijn door de scheppende kracht van het gesproken woord.

 

Zoals het in geloof  positief belijden van iets (men noemt dit ook wel affirmeren) kracht vrij maakt, zo richt evenzeer een negatieve belijdenis schade aan. Hagin zegt dat als je ziekte belijdt dan zul je ziekte krijgen.

 

Woorden hebben in de theorie van de word-faith leraren in feite een soort magische kracht. Dit is niets anders dan het 'mind over matter' principe van de mindcults.

 

Hieronder volgt een illustratie van het toekennen van magische kracht aan woorden uit het boek "Vloek of Zegen" van Derek Prince. Prince is een bekende word-faith leraar. In zijn boek legt hij uit dat we onszelf zelf ziek kunnen spreken. Hij beweert dat zijn vrouw dit in haar jeugd met haar eigen benen heeft gedaan.

 

Prince vertelt dat zijn vrouw in haar jeugd moeite had met haar uiterlijk. Ze had dikke kuiten. Op een bepaald moment heeft ze uit frustratie gezegd: "Ik haat mijn benen." Volgens Prince heeft ze toen, door dat te zeggen, haar eigen benen vervloekt. Daarom rustte er een vloek op haar benen en werden ze ziek (pp. 9,10). Als tegenwicht sprak Prince op een bepaald moment aldus de benen van zijn vrouw toe: "Wel bedankt jullie benen. Jullie moeten weten dat ik je waardeer. Jullie hebben Ruth overal veilig heengebracht waar ze zijn moest - en nu hebben jullie haar bij mij gebracht, benen wel bedankt." (p. 9.) Serieus, dit vertelt hij in volle ernst.

 

"Negen jaar later, na het moment dat ze haar benen had 'vervloekt', werd ik, zo vertelt mevrouw Prince, in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis in Jeruzalem gevoerd, met trombose in beide benen … het zag er naar uit dat er nog steeds een vloek of vervloekingen op mij rustten.."(p.9)

 

"Sindsdien, dat is nu drie jaar, heb ik voor mijn gezondheid - en mijn leven - moeten vechten." (p.10)

 

"De bevrijding van de mijzelf opgelegde vloek was nog maar het begin van het proces" (p. 10) "Mijn gezondheid is nog niet helemaal volkomen." (p.10)

 

Zie waartoe dit magische word-faith denken leidt. Voor een bespreking van het boek van Prince, klik hier.

 

Een andere New Age invloed in de word-faith stroming is de vergoddelijking van de mens. De word-faith leraren leren dat we als christenen 'kleine goden zijn.' (Dat baseren ze op een verkeerde interpretatie van teksten als Johannes 10:31-39 en 2 Petrus 1.4). Bij de één is dit duidelijker dan bij de ander.

 

Kenneth Copeland zei: "Kijk, Petrus zegt dat we door de kostbare en zeer grote beloften deel krijgen aan de goddelijke natuur. Zijn we dan goden? Jazeker, we zijn een soort van goden!" (Christianity in Crisis, p. 116).

 

Benny Hinn verklaarde, "God daalde neer uit de hemel en werd mens, maakte de mensen tot kleine goden, en ging terug naar de hemel als mens. (Christianity in Crisis, p. 382, 43)

 

Earl Palk schreef, "Totdat het tot ons doordringt dat we kleine goden zijn en tot we beginnen te handelen als kleine goden, kunnen we het koninkrijk van God niet openbaren." (Satan Unmasked, p. 97.)

 

De mens is een kleine God die door geloofswoorden te spreken de werkelijkheid schept. Het gaat er om dat je de juiste formule gebruikt om het gewenste resultaat te bereiken.

 

De word-faith leraren zijn ook allen aanhangers van het 'health and wealth' evangelie. Het 'gezondheid en welvaart' evangelie. Zij leren dat het Gods wil en bedoeling is dat we rijk, gezond en voorspoedig zijn. Om dit te beleven is het van onze kant nodig dat we deze dingen door geloofswoorden tot werkelijkheid spreken.

 

Er is nog meer mis met deze beweging maar dit zijn de twee duidelijkste New Age invloeden.

Voor meer informatie over Word-faith, klik hier.

 

15.8. Latter Rain en Manifest Sons of God

 

Dit zijn opnieuw leringen die vanuit de charismatische beweging worden uitgedragen. Veel word-faith leraren zijn naast aanhangers van het powerchristendom ook nog aanhangers van de 'latter-rain' leringen. (De 'late regen' leringen.)

 

De 'latter rain' beweging leert dat de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag, zoals die beschreven is in Handelingen 2, de vroege regen is. Er komt ook nog een late regen. De late regen is een geweldige uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd. De zalving van Gods Geest in de tijd van 'de late regen' zal zelfs nog ver boven de zalving van Handelingen 2 uitgaan. Door deze nieuwe uitstorting zal, zo leert men, een leger 'gezalfde' christenen ontstaan.

 

De aanhangers van de 'late regen' leer denken dat de tijd van de late regen nu al is aangebroken. Met het ontstaan van de pinksterstroming aan het begin van de vorige eeuw en vooral door de uitstorting van 'Gods Geest' in de derde golf van John Wimber en de Toronto Blessing. Al meer dan een halve eeuw profeteren charismatische 'profeten' dat de grote wereldwijde opwekking op het punt staat om uit te breken. 

 

Verder leert men dat in deze eindtijdopwekking de bedieningen van profeet en apostel weer worden hersteld. Profeten in de zin van de oudtestamentische profeten die voorzeggingen en directe boodschappen van God aan Israël doorgaven. En apostelen met hetzelfde gezag als de 12 oorspronkelijke apostelen (foundational apostles). 

De nieuwe profeten en apostelen maken deel uit van een uitverkoren elite die optreed met grote volmachten, ze ontvangen nieuwe profetieën en openbaringen en doen wonderen en tekenen, zoals deze nog nooit eerder vertoond zijn op aarde. De Latter Rain beweging wordt daarom ook wel de "New Apostolic Reformation" genoemd.

 

In de Engelstalige wereld zijn er inmiddels vele leiders in de charismatische beweging die zichzelf apostel noemen. Iemand vertelde dat hij zijn voorganger heeft zien promoveren van voorganger tot profeet en vervolgens van profeet weer tot apostel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten apostelen. Men onderscheid weer allerlei soorten apostelen. Men spreekt over vertikale en horizontale apostelen en die zijn er ook weer in vier varianten. 

 

Onder leiding van de profeten en apostelen zal het leger van gezalfde christenen de 'eindopdracht' van het lichaam van Christus op zich nemen. De eindopdracht is het voor God innemen en veroveren van de gehele aarde, het winnen van een alle mensen en de gehele wereld voor de volledige heerschappij van Christus.

 

Deze theorie wordt wel 'dominianisme' en 'reconstructionisme' genoemd. Een andere term is 'Kingdom Now.' Als de gemeente met behulp van de elite van gezalfde christenen, onder leiding van de nieuwe profeten en apostelen, de wereld voor Christus heeft veroverd, dan zal, zo luidt de theorie, Christus terugkomen.

 

Een aantal van de Latter Rain aanhangers gelooft ook in de 'manifested sons of God' lering. Zij leren dat de elitegroep reeds hier op aarde het onsterfelijke stadium bereikt. Teksten die slaan op de opstanding en de verlossing van het lichaam worden naar voren gehaald. De opstanding en verlossing van het lichaam zal volgens de bijbel plaatshebben op het moment dat Christus terugkomt (bij de opname). De aanhangers van de Manifested Sons of God leringen geloven dat dit al met de elite zal plaats hebben voordat Christus persoonlijk is teruggekomen. Ze passen de teksten niet toe op alle gelovigen, ze gelden slechts voor de selecte groep 'overwinnaars.'

 

Latter Rain aanhangers geloven dat voordat Jezus persoonlijk wederkomt Hij opnieuw vlees wordt, deze keer in de door de "Latter Rain" opwekking herstelde gemeente. De gemeente wordt dan de geïncarneerde Christus. Van Christus wordt gezegd dat Hij de volken zal regeren en hoeden met een ijzeren staf. Die teksten passen ze toe op zichzelf. Zo passen ze b.v. Openbaring 12:5 "en zij baarde een mannelijk wezen, dat alle heidenen hoeden zal met een ijzeren staf" toe op zichzelf. Zij zijn het mannelijk kind (the manchild) dat gaat heersen met een ijzeren staf.

De gelovigen, met de speciale eindtijd zalving, zullen de volken onderwerpen en oordelen uitvoeren over de ongelovigen. De 'latter rain' werkt toe naar een nieuwe wereldorde, naar de theocratie, naar het koninkrijk.

 

Als u luistert naar de charismatische vernieuwingsgroepen dat kunt u termen horen als 'the manchild', 'the overcomers', 'the manifest sons of God', 'the joel army.', 'the Christ compagnie.' Al die termen slaan op de elite die in Jezus naam de wereld gaat veroveren. De elite met de speciale zalving.

 

Uiteraard is deze theorie volledig in strijd met de bijbel. De bijbel voorzegt geen eindtijd opwekking maar een eindtijd afval van het geloof (2 Thess. 2:3; 2 Tim. 4:3,4) en een eindtijd verleiding met valse profeten, Christussen en grote satanische tekenen en wonderen (Matth. 24:24; 2 Thess. 2:9-12) 

 

De 'latter rain' leraren verdraaien de bijbelse profetieën over het komende vrederijk. Dat vrederijk wordt volgens de bijbel pas opgericht nadat Jezus is teruggekomen en niet ervoor (Zie b.v. Openbaring 19:11 t/m 20:7).

 

Bedenk dat de meeste verkondigers van de latter rain leringen ook word-faith leraren zijn, waarvan er velen geloven, zoals hierboven onder punt 15.7. is beschreven, dat ze zelf kleine goden zijn. Daarnaast initiëren ze hun aanhangers ook nog in de valse demonische zalving van het powerchristendom (Zie hierboven punt 15.6.)

 

De 'Latter Rain' leraren stellen dat het de eindopdracht van de herstelde gemeente is om de wereld voor Christus te veroveren. Voor het veroveren van de wereld is binnen hun kringen de zogenaamde theorie van 'geestelijk oorlogvoeren' ontwikkeld. (Voor een bespreking en weerlegging van hun leringen over geestelijk oorlogvoeren, klik hier)

 

Een onderdeel van het "Latter rain" denken is de 'Kingdom Now' lering. De bijbel spreekt over het duizendjarig rijk, zie Openbaring 20:1-7. Het komende vrederijk is een prominent thema in de Oudtestamentische profetie. In de 'Kingdom Now' lering wordt het duizendjarig rijk vergeestelijkt. Het duizendjarig rijk staat volgens hen voor de gehele christelijke bedeling, vanaf de hemelvaar van Christus tot zijn wederkomst. Het gevolg van deze overtuiging is dat men denkt nu al in het duizend jarig rijk te leven.

 

In de beschrijving van het duizendjarig rijk in Openbaring 20 staat dat in die tijd de satan gebonden is (:2,3) en dat de gelovigen met Christus heersen (:4,6). Dat is, zo stelt men, op dit moment rechtens de positie van satan en de gelovigen. De satan gebonden en de gelovigen op de troon. De opdracht van de gelovigen is om vanuit deze positie te gaan handelen en het tot werkelijkheid te maken. De satan is gebonden en heeft geen recht meer op de heerschappij over onze steden, streken, volken. Niet de satan maar wij, als gemeente, horen op de troon te zitten. We moeten als gemeente het heft in handen nemen. We moeten door geestelijk oorlog te voeren de macht van satan over onze steden en landen breken en in Jezus naam de macht overnemen. De geestelijke machtsovername in een stad of gebied wordt ook wel transformatie genoemd.

 

Essentieel voor de geestelijke verovering van de wereld is, zo stelt men, de eenwording van de kerk onder leiding van de nieuwe gezalfde apostelen. De bestaande kerkelijke structuren, dat zijn de kerkgenootschappen, staan in de visie van de topleiders van de Latter Rain deze eenheid in de weg.

 

De strategie die ze volgen is die van het uithollen van de bestaande kerkelijke structuren door nieuwe netwerken op te zetten. Interkerkelijke organisaties in de vorm van netwerken die onder leiding van een apostel staan. Celstructuren, interkerkelijk, of zelfs binnen kerken, die in contact staan met de nieuwe apostelen. Men spreekt b.v. over stadsapostelen. De mensen komen zo onder de invloed van het nieuwe leiderschap. Dit is één van de verborgen agenda's achter het zogenaamde streek- en stadsgebed. De leiders van de Latter Rain beweren dat de tijd van de postdenominational church er aan komt, een kerk onder leiding van de apostelen.

 

De beweging is sterk anti-leer en anti-theologie, dat is vanuit hun gezichtspunt ook noodzakelijk want wil men ieder die zich christen noemt kunnen verzamelen dan moet de leer gerelativeerd worden. De beweging is volledig oecumenisch, alle protestantse gelovigen en voorgangers worden uitgenodigd om mee te doen met b.v. het stadsgebed, maar evenzeer alle katholieken en alle katholieke priesters.

De nadruk op de noodzaak van eenheid van de gelovigen om de wereld voor te kunnen bereiden op de komst van Christus is een duidelijke parallel met het niet christelijke deel van de New Age beweging. Daar, zo luidt de theorie, moet alles ook één worden ter voorbereiding van de komst van de New Age 'Christus', de Maitreya.

 

Een instrument dat men gebruikt om christenen onder het gezag (onder de 'covering') van de nieuwe apostelen te brengen is het mentoring systeem. In het Engels ook wel "shepherding" genoemd. De bekende G12 is een combinatie van celstructuur en mentoring. Men leert dat iedere christen een mentor behoort te hebben. Dat wordt je covering (bescherming) genoemd. Iedere christen wordt dus na enige tijd zelf mentor en heeft een mentor. Zo ontstaat een hiërarchische structuur met aan de top van de piramide een apostel.

Uiteraard is dit strakke systeem van geestelijke mentorschap niet in de bijbel te vinden. Het is een instrument om mensen onder controle te houden.

 

Het probleem is natuurlijk wel wie dan de covering van de apostel is. Om dat gedeeltelijk op te vangen zijn de apostelen zich aan het verenigen in losse organisaties.

Inmiddels zijn er al enkele organisaties waarin de apostelen zich verenigen. Twee bekende zijn: The New Apostelic Roundtable en de International Coalition of Apostles (ICA)

 

Het valt te verwachten dat de Latter Rain beweging en de New Age beweging, die onder leiding staat van mensen als Neale Donald Walsch, uiteindelijk samen zullen gaan. Ze hebben het immers beiden over Christus, Jezus, God en ze werken toe naar eenheid en een vrederijk. Ze zijn beiden anti-dogmatisch.

 

Vele christenen zien de samenhang tussen al de 'hypes', die als golven door de evangelische wereld gaan, niet duidelijk. Het heeft mij ook enige tijd gekost om de grote lijn te ontdekken. De voornaamste 'evangelische' leider in deze gigantische beweging en samenzwering is C. Peter Wagner.

 

15.9. Robert Schuller

 

Robbert Schuller is vooral bekend door zijn wekelijkse  'Hour of Power'  televisieprogramma.

 

Hij is een word-faith leraar. Zijn variant van het spreken van geloofswoorden of geloofsgedachten noemt hij 'mogelijkheidsdenken'. Hij brengt ook de 'gezondheid, welvaart en succes' boodschap. De man die hem, naar eigen zeggen, het meeste heeft beïnvloed is Norman Vincent Peale. Peale is de man van 'het positieve denken'. Dat is een vorm van het 'mind over matter', van het 'gedachten over materie', denken. (Zie het punt 15.7., hierboven)

 

Schuller is bevriend met bekende New Age figuren. Hij citeert ze in zijn boeken. Een aantal heeft hij ook als gast in zijn programma gehaald. Het kwalijke is dat hij dan net doet alsof het medechristenen zijn. Hij heeft onder meer de in Amerika zeer bekende newagers Templeton, Siegel en Jampolsky via zijn blad, zijn boeken en zijn tv-programma gepromoot. Ook Henri Nouwen, sprak meerdere malen in Schullers kerk

 

Templeton, Siegel en Nouwen zijn eerder in deze studie besproken. Jampolsky is een aanhanger van 'een cursus in wonderen' Dat is de cursus die door een geest die zich 'Jezus' noemde gechanneld is aan Helen Schucman. Deze 'Jezus' gaf in de door hem gedicteerde cursus een standaard New Age boodschap door. Jampolsky heeft op basis van deze cursus zijn eigen boeken geschreven.

 

Schuller brengt de kernlering van New Age. Dat is de leer dat God in ieder mens woont.

Hij zei o.a. het volgende "Yes, God is alive and He is in every single human being." "Ja, God leeft en Hij is aanwezig in ieder individuele mens." (Hour of Power, 9 November 2003.)

 

Uiteraard is ook Schuller volledig oecumenisch. Valse leraren kent hij niet. De Paus is in zijn ogen een medebroeder, dit ondanks het feit dat deze het valse sacramentele evangelie van de rooms-katholieke kerk aanhangt en uitdraagt. In zijn biografie zegt Schuller dat hij steeds meer 'inclusief' is gaan denken. Iedereen hoort erbij.

 

Ik heb niet gehoord van vallen in de Geest of andere 'charismatische' verschijnselen bij Schuller en ik heb ook geen aanwijzing dat hij betrokken is bij de Latter Rain beweging (De New Apostolic Reformation). Maar de bovenstaande dingen zijn ernstig genoeg. Schuller is een honderd procent New Age leraar. 

 

Daar komt nog bij dat hij het evangelie van zelfliefde, zelfrespect brengt. (Voor informatie over het evangelie van zelfrespect dat Schuller brengt, klik hier.) Hij heeft het evangelie volledig vervalst. Schuller is een vijand van de waarheid.

 

De invloed van Schuller op de charismatische beweging en de neo-evangelicals is enorm. Zowel Hybels als Rick Warren hebben b.v. hun 'alleen positief' aanpak van hem overgenomen. Zie het eerste deel van het artikel over het marketing christendom.

 

In 2004 heeft Schuller de NAE toegesproken. De NAE is de National Association of Evangelicals. Alle bekende neo-evangelische voormannen zijn hier lid van. Hij ontving een staande ovatie na zijn toespraak

 

Voor meer informatie over Schuller, klik hier.

 

15.10. New Age invloeden in de zielszorg

 

Speciaal via de zielzorg komt een voortdurende stroom aan newage leringen en gebruiken de gemeenten binnen. Vaak vanuit een oprecht verlangen om innerlijke verwonde mensen te helpen worden allerlei gevaarlijke methoden ingevoerd. Hieronder worden enkele voorbeelden besproken.

 

Innerlijke genezing

 

Veel mensen hebben innerlijk pijn door ervaringen uit hun verleden. Ze zijn beschadigd en ze lijden nog onder de gevolgen. Om deze mensen te helpen heeft men de methode van innerlijke genezing ontwikkeld. Centraal in deze methode staat het gebruik van visualisatie.

 

De innerlijke pijn wordt genezen door de pijnlijke situatie te visualiseren, door de situatie opnieuw voor te stellen in de verbeelding, door de situatie te herbeleven. Op die manier stapt men als het ware terug in het verleden. Vervolgens visualiseert (fantaseert) men Jezus er bij, die in die situatie troost. Dat neemt, zo is de theorie, de pijn weg en lost het probleem op. Dit wordt gepresenteerd als Gods oplossing voor trauma's.

 

De pionier van de methode van innerlijke genezing is Agnes Sanford. De grote doorbraak naar populariteit kwam door de boeken van David Seamond. Ruth Carter Stapleton en Leanne Payne gebruiken deze methode ook.

 

De methode heeft geen enkele grond in de schrift. Het is in feite een vorm van magie. Door een mindtechniek, in dit geval visualisatie, denkt men het verleden en daardoor ook het heden te kunnen veranderen. Het is een vorm van het 'mind over matter' principe wat hierboven bij de word-faith leraren is besproken. Agnes Sanford was diepgaand beïnvloed door de neo-hindoeistische mindcults. Voor informatie over de denkbeelden van Sanford, klik hier.

 

Het gebruik van visualisatie bij zielzorg of bij gebed (dit laatste b.v. bij Paul Yonggi Cho) is niet bekend in de bijbel maar wel in het sjamanisme bij de tovenaars en medicijnmannen uit de heidense godsdiensten. Het zal niet werken en als het werkt dan zijn er andere krachten in het spel. Dezelfde krachten die achter de sjamanen staan.

 

Leanne Payne, gnostiek en mystiek

 

Leanne Payne heeft verschillende gnostieke leringen opgenomen in haar onderwijs. In haar eerste boeken schrijft ze er openlijk over, in haar latere boeken is ze voorzichtiger.

 

In haar boek Crisis in Mannelijkheid leert Payne dat God en de mens in hun diepste wezen beiden androgyn (man en vrouw tegelijk) zijn. Dat baseert ze op een gnostieke uitleg van Genesis 1:26,27. Payne gaat er vanuit dat de man en de vrouw beiden zowel het mannelijke als het vrouwelijke in zichzelf hebben. Ze stelt dat veel emotionele en geestelijke problemen worden veroorzaak doordat mannen niet in kontakt staan met het vrouwelijke in henzelf en andersom omdat vrouwen niet in kontakt staan met het mannelijke. Hier moet wat aan gedaan worden. Payne stelt verder dat mannen overal vervreemd zijn van hun eigen hart, van het vrouwelijke in henzelf en dat ze daarom niet meer in staat zijn om in kontakt te komen met het mysterie van het zijn. Als een man niet in kontakt staat met zijn intuitieve vrouwelijke kant dan is er, zo beweert ze, ook geen kontakt met God. Voor een uitgebreide bespreking met de citaten en bronvermeldingen, klik hier.

Payne heeft niet het volledig gnostische schema overgenomen maar wel belangrijke onderdelen van de leer.

 

Hierboven is er op gewezen dat zij in de zielzorg de occulte methode van visualiseren voor innerlijke genezing toepast.

 

Payne is daarnaast een mysticus. Zij leert de mensen, wat ze noemt, 'luisterend' bidden. Ze verandert de gerichtheid van de mensen. Ze leert de christenen zich te richten op het 'innerlijk' woord, op directe innerlijke boodschappen van God, in plaats van op het geschreven woord. Mensen gaan zich richten op innerlijke godswoorden, beelden, etc.

 

Payne geeft in haar boeken geestelijk onderwijs. Typerend is dat ze daarbij niet uitgaat van een systematische studie van de bijbel. Ze geeft haar mengsel van bijbelse, gnostieke, charismatische, rooms-katholieke en psychologische gedachten door en daar zoekt ze af en toe een bijbeltekst bij.

 

Het is maar zeer de vraag wat er gebeurt met de mensen die ze 'behandelt' en die ze 'luisterend leert bidden'. Zelf zegt ze dat er dan een stroom van directe boodschappen van God.op gang komt. Maar uit welke bron komt dat? Ik heb in de boeken die ik van haar heb gelezen nergens een duidelijke presentatie van het evangelie, van de bijbelse weg tot behoud gevonden. In welk evangelie gelooft zij? Haar instelling is zeer oecumenische. Ze accepteert werkelijk ieder die zich christen noemt als medechristen, ongeacht welk evangelie men gelooft. In het laatste boek dat ik van haar heb gelezen (Aslams Adem) is het voorwoord geschreven door een Jezuïet. Deze feiten maken het waarschijnlijk dat ze demonische dwaalgeesten overdraagt.

Ze beweert dat iconen een kanaal zijn waardoor genade naar ons toe stroomt. Hetzelfde zegt ze van de sacramenten. (Crisis in Mannelijkheid, p. 127)

 

Ze introduceert de christenen in het contemplatieve christendom dat in het eerste punt van hoofdstuk 15 is besproken.

 

Voor meer informatie over Payne, klik hier.

 

Jim Wilder en het Life model

 

Door twee evangelische uitgeverijen is recent een boek uitgeven dat diepgaand beïnvloed is door de gnostiek. (De uitgeverij van stichting tot Heil des Volks, de Oogst en de uitgeverij van stichting De Hoop in Dordrecht). Het heeft als titel:  'Leven naar Gods plan - het life model.' Het is geschreven door vijf auteurs, waaronder Jim Wilder.

 

In het boek wordt een model geven voor hulpverlening aan getraumatiseerde mensen. Hen wordt geleerd om het eigen wedergeboren hart te volgen. We moeten als christen niet meer in goed en kwaad denken maar onze goddelijke intuïtie volgen.

 

Voor een bespreking van het boek, klik hier.

 

Henri Nouwen

 

Hierboven, onder punt 15.2, is Nouwen besproken. Christelijke psychiaters, psychotherapeuten, voorgangers en oudsten geven nog al eens de boeken van Nouwen aan beschadigde mensen. Terwijl Nouwen een volbloed New Ager was. Vooral het boek over de terugkeer van de verloren zoon is favoriet. Voor een bespreking van dit boek, klik hier.

 

Het Ministrymodel      (charismatische zielzorg)

 

Dit model komt uit de kring van het 'power'christendom. Dat is de stroming van de charismatische derde golf (John Wimber, Toronto Blessing). Het power christendom is hierboven onder punt 15.6. besproken. De typerende verschijnselen komen niet in de bijbel maar wel in het hindoeïsme voor.

 

De pionier van het 'minstry' model is John Wimber. Het is gesystematiseerd in het boek "Come Holy Spirit - learning how to minister in power" van David Pytches. Het boek heeft een voorwoord van Wimber.

 

Het is een vorm van charismatische zielzorg. Er wordt gebeden tot de Heilige Geest. De Geest wordt uitgenodigd. Men is gericht op het ontvangen van directe boodschappen van God. Men verwacht op die manier directe goddelijk openbaringen over de nood van de persoon waarvoor men bidt, zodat gericht kan worden gebeden. De bekende verschijnselen van de Toronto Blessing (waaronder vallen de in de Geest) komen voor. Het is zielzorg onder de directe en bewust ervaren leiding van 'God' door woorden van kennis, beelden, directe godswoorden, profetieën, etc.

 

De procedure is in grote lijn als volgt:

 

+ Er is een gebedsteam dat de hulpzoeker gaat dienen.

+ Allereerst wordt de Geest uitgenodigd. Dat wordt gedaan door het zogenaamde 'powergebed': 'Kom Heilige Geest.'

+ Men begint te bidden en men verwacht dat God leiding geeft, inzicht geeft.

+ Inzicht door middel van beelden, woorden van kennis, profetie, etc

+ Op basis van het op deze manier ontvangen diepere inzicht bidt men verder.

+ Daarbij let men op wat de Geest intussen in de mens in nood doet. Wat komt er boven aan emotie, herinneringen, gedachten, wat gebeurt er in de ziel, wat gebeurt er in het lichaam,  trillen, warmte, vallen in de Geest, etc.

+ Als men zulke verschijnselen ziet dan zegent men het werk van de Geest door mee te bidden en handoplegging.

+ Zo verwacht men dat de Geest een werk van genezing (innerlijk, fysiek) dan en daar zal uitvoeren.

 

Er zijn veel onbijbelse elementen. Ten eerste is het bidden tot de Heilige Geest iets wat de bijbel niet kent. Het komt in feite neer op het oproepen van de Geest. Dan is er de mystieke gerichtheid op directe openbaringen van de Geest. De normale manier waarop God werkt is via het door Hem verlichte verstand, door de ratio. Luisteren, vragen, analyse, gebed om inzicht. Het rationeel toepassen van het woord. Terwijl je als zielzorger zo bezig bent is het mogelijk dat God je bijzondere leiding geeft. Dat er b.v. een gedachte met kracht naar boven komt, waar de Geest getuigenis op geeft en die in de praktijk ook van toepassing op de situatie blijkt te zijn. Het kenmerk van de mystiek is dat men de bijzondere leiding tot de normale leiding heeft gemaakt. Men is daar op gericht. Het gevolg is dat er openheid komt voor misleiding. Mede omdat de ontvangen leiding onvoldoende wordt getoetst.

Het ministry model is zeer gevaarlijk als het wordt toegepast door christenen die geïnitieerd zijn in het powerchristendom. Zij hebben een andere geest ontvangen. Een geest die ze ook weer over kunnen dragen.

 

15.11. W.J. Ouweneel en New Age

 

Er zijn duidelijke New Age invloeden te onderkennen bij W.J. Ouweneel. Enkele elementen zijn al genoemd. Zijn overgang tot het powerchristendom, en wel tot de meest extreme vorm. (Aanhanger en propagandist van T.B. Joshua) en zijn onbijbelse relativering van het dogma waardoor hij mede de weg gebaand heeft voor een valse oecumene van het hart, voor een oecumene van de ervaring. Zijn relativerende benadering van het dogma komt overeen met de standaard New Age benadering van de waarheidsvraag, zie hierboven de punten 2.7., 2.8 en hoofdstuk 4. 

 

Tot op heden gaat Ouweneel voort met het uitdragen van zijn nieuwe kijk op dogma en zijn charismatische inzichten. Hij heeft door handoplegging een 'zalving' uit demonische bron van T.B. Joshua ontvangen, die hij op zijn beurt door handoplegging overal weer aan het doorgeven is. 

 

Ouweneel heeft zelf zijn initiatie in het mystieke en intuïtieve christendom beschreven in zijn boek 'Nachtboek van de Ziel." Hij ontdekte authentieke godservaring in de oostersorthodoxse mystiek en het monnikendom (p.15). En hij begon zichzelf en zijn dromen te analyseren met behulp van allerlei aan de occulte psychoanalyticus Carl Jung ontleende begrippen. Hij beschrijft hoe hij een soort geestelijke bruiloft heeft beleefd waarbij zijn vrouwelijke deel (zijn anima) geïntegreerd werd in zijn persoonlijkheid (p.117). Toen dat gebeurde kwamen er, zo zegt hij, nieuwe krachten vrij (p.117. 'deze krachten')

 

Zijn hele leven is Ouweneel gefascineerd geweest door het donkere en het esoterische. Hij is bijvoorbeeld een liefhebber van boeken als Lord of the Rings van Tolkien, De gebroeders Karamazov van Dostojewski en Hamlet van Shakespeare. Allemaal boeken met een duistere sfeer. Ter illustratie enkele opmerkingen over Lord of the Rings. Op een mannendag prees Ouweneel Lord of the Rings aan, klik hier voor de email die een broeder me hierover stuurde.Het boek was één van de cultboeken van de hippie beweging. De bekende literatuurcriticus Rudy Kousbroek spreekt over "de sfeer van bovennatuurlijke zweverigheid" die het boek kenmerkt. Voor meer informatie over Lord of the Rings, klik hier. 

Hij is al lange tijd gefascineerd door de Nederlandse gnosticus F.F. de Graaff. Zijn enthousiasme voor deze man leidde in het verleden zelfs tot een ernstige crisis op de EH. Zijn serie van drie boeken (Waaronder De negende koning en De zevende koningin) staan vol met citaten uit gnostieke geschriften. Allerlei gnostieke elementen zijn zijn denken binnengedrongen. De gnostiek heeft een androgyn godsbeeld. Ouweneel begint ook te spreken over de vrouwelijke kant van God (De zevende koningin, pp. 50 en 60-65).

 

Voor meer informatie, zie het Ouweneel dossier.

 

15.12. Gemengde bedieningen en bewegingen

 

Een aantal van de in dit hoofdstuk (hoofdstuk 15) besproken leraren brachten en brengen nooit het evangelie. Anderen doen dat wel, zij het soms in een verwaterde vorm. Sommigen zoals b.v. Schuller, Henri Nouwen, en Richard Foster zijn honderd procent New Age figuren.

Over de groep die nog wel het evangelie brengt en tegelijkertijd ook verkeerde leringen kan het volgende gezegd worden.

 

Met hen is gebeurd waar Paulus in 2 Kor. 11:4 over spreekt. Het zijn christenen die bij hun wedergeboorte de Geest van God hebben ontvangen maar op een bepaald moment hebben ze ook een 'andere geest' ontvangen. Toen ze leringen aanvaardden die in strijd met de bijbel zijn en toen ze onbijbelse spirituele technieken toepasten en ervaringen zochten die de bijbel niet kent. Ze zijn ten prooi gevallen aan wat Paulus noemt 'dwaalgeesten' en ze hebben leerstellingen van demonen aanvaard, denkende dat die leringen uit God zijn. (2 Tim. 4:1)

 

Het gevolg van het aanvaarden en toepassen van leerstellingen van demonen is dat je demonisch geïnspireerde ervaringen krijgt. Die kunnen in eerste instantie best geweldig zijn. Ik wijs opnieuw op de vrouw die door een meditatiecursus een geleide geest had ontvangen. Zij kreeg in eerste instantie hele mooie ervaringen. De satan kan zich voordoen als een engel des lichts (2 Kor. 11:14) en zijn dienaren, in dit geval de boze geesten, kunnen dat ook. Ook zijn menselijke dienaren kunnen zich voordoen doen als echte dienstknechten van God. Als 'dienaren der gerechtigheid' en als 'schapen' (2 Kor. 11:13-15 en Matth. 7:15.)

 

Het gevolg is dat de bediening van deze leraren gemengd is. Voor zover ze de bijbel en het evangelie verkondigen werkt de Geest van God door hen, want de Geest van God geeft getuigenis aan de waarheid van het woord van God. Op die momenten is er nog zegen. Op het moment dat ze hun valse leerstellingen verkondigen werken boze geesten door hen heen. Ook kunnen ze, met name door handoplegging, hun verkeerde geest doorgeven.

 

Het ene moment beleed Petrus door de Geest van God dat Jezus de Christus is. Enige tijd later werd hij geïnspireerd door de satan. Dit is blijkbaar mogelijk. (Mattheus 16:16,17 en 16:22,23.) Niet dat Petrus een andere geest had ontvangen maar hij werd er op een bepaald moment wel door beïnvloed. De leraren die in dit hoofdstuk besproken zijn hebben veelal wel duidelijk een andere geest ontvangen.

 

Je hebt gemengde bewegingen en personen. De charismatische beweging is b.v. zo'n gemengde beweging. Het gaat bij gemengde bewegingen niet om meningsverschillen over b.v. de doop of de toekomstverwachting. Door een verkeerde zienswijze op deze gebieden ontvang je niet een verkeerde geest. Maar door b.v. dwalingen op het gebied van de geestesgaven of door het toepassen van mystieke technieken kan dat wel. Daar zoekt men ervaringen die de Schrift niet toezegt en dat opent voor andere geesten.

 

Het feit dat God iemand nog gebruikt om zegen te verspreiden betekent niet dat hij of zijn tegelijkertijd ook niet veel geestelijke schade kan aanrichten doordat het goede is vermengd met gevaarlijke valse leringen.

 

16. De parallel met de eerste eeuwen van de gemeente

 

Net zoals in de eerste eeuwen de gnostiek de gemeenten binnendrong dringt nu de neo-gnostiek en het neo-hindoeisme in de vorm van de New Age Beweging de gemeenten binnen. Niet alleen in de vrijzinnige of de rooms-katholieke en oostersorthodoxe kerken, maar ook in de evangelische en orthodox reformatorische kerken.

 

De klassieke gnostiek die in de eerste eeuwen van onze jaartelling de gemeenten binnendrong was als het ware een satanische tegenzet om de gemeente van binnenuit uit te hollen en om te turnen. De verleiding kwam in de vorm van christelijke gnostiek. Het deed zich voor als christelijk. In het Nieuwe Testament vinden we reeds het verzet tegen de vroege gnostiek. Zo zijn de Colossenzenbrief en de eerste Johannesbrief gericht tegen de gnostiek.

 

Zie de link gnostiek. Voor een beschrijving van de leringen van de bekende christelijke gnosticus Valentius, klik hier.

 

Bijlage A.  Benjamin Creme over Jezus

 

Hieronder volgt een voorbeeld van de wijze waarop newagers over Jezus denken.

 

De newagers verwachten ook de komst van een Christus. Maar dat is volgens hen niet de bijbelse Jezus. Volgens Creme zal de komende Christus met de naam Maitreya vergezeld worden door de 12 'masters of wisdom'. Die zullen de Maitreya helpen met zijn werk op aarde. Jezus zal één van die 12 meesters zijn. Hij zal de Heer Maitreya dienen door het leiderschap van de christelijke kerk op zich te nemen. Zijn taak zal zijn het hervormen van de christelijke kerken.

 

Creme maakt in navolging van de oude gnostiek onderscheid tussen de mens Jezus en de Christus Geest (de Maitreya) die een tijd op de mens Jezus heeft gerust. Vanaf de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Dooper, zo leer hij, overschaduwde de Maitreya (de Christus Geest) de mens Jezus. 

 

Jezus is dus volgens Creme geen Heer en Verlosser. Hij is niet de Zoon van God, waarlijk God en waarlijk mens, de schepper van Hemel en aarde in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Hij is slechts een mens. Hij is nu een opgestegen (ascended) master. Hij is een mens die zijn goddelijkheid heeft verwerkelijkt. Als de New Age Christus de Maitreya komt zal Jezus met hem meekomen als assistent.
HOME