TOT HET UITERSTE STRIJDEN VOOR HET GELOOF

 

Dave Hunt

Uit: The Berean Call, januari 2006

 

            Honderden profetieën die in vervulling zijn gegaan bewijzen het bestaan van God, bewijzen dat de bijbel Zijn onfeilbaar Woord is, de Joden Zijn uitverkoren volk en Jezus van Nazareth de beloofde Messias die voor onze zonden gestorven is, opgestaan is en weer terugkomt. Toch wordt profetie door de meeste christenpredikers en schrijvers genegeerd. Geen wonder dan dat de afval van de laatste dagen waarvoor Gods Woord waarschuwt, nu over ons komt, en hoe!

 

            De enkelen die wel de profetie noemen wanneer ze het over de tekenen van de laatste dagen hebben, noemen zelden de afval. Maar toen Zijn discipelen vroegen: “Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?” (Mat. 24:3), waarschuwde Christus drie keer dat het belangrijkste teken de afval zou zijn, met valse profeten en valse christussen die grote tekenen en wonderen zullen doen om te misleiden (24:4,5,11,24). Die waarschuwing vinden we terug bij Paulus (2 Tim. 3:8) en bij Judas, die zei dat we “tot het uiterste moeten strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen … goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en Here, Jezus Christus, verloochenenJud.:3,4).

 

            “Valse christussen”?! Er zijn er in onze tijd velen geweest, van Jim Jones tot David Koresh. Talloze goeroes in India beweren “Christus” te zijn. De valse christussen die we aantreffen in romans, video’s en films zijn vermenigvuldigd sinds “Jesus Christ Superstar”. De “Jezus” van “De DaVinci Code” is vals. De media bombarderen ons met vals christussen!

Dat de evangelische leiders van Mel Gibsons “The Passion of the Christ” zeiden dat het bijbels accuraat was, is ronduit verontrustend. De film was bijna volledig onbijbels: een zondig mens die doet alsof hij degene was die gezegd heeft: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” en die door Paulus beschreven werd als “God geopenbaard in het vlees”; deze Hollywood “Christus” die op een grote slang stampte die in Gethsemane rondkroop en Satan die Hem daar verzocht; de twee Maria’s die Christus’ bloed opvegen met linnen doeken die ze van Pilatus’ vrouw gekregen hebben; Christus die van een brug valt op weg naar Golgotha, hangend aan een ketting en oog in oog komt met Judas, die zich daar verborgen had; “de heilige Veronica” die haar sluier aan “Christus” geeft om Zijn gezicht mee af te vegen en de afdruk van Zijn gezicht die daarop achterblijft als de eerste icoon; een raaf die het oog van één van de medegekruisigden uitpikt; het eindeloze slaan van de Romeinse soldaten, dat de valse impressie geeft dat het lichamelijk lijden van Christus voor onze zonden betaald heeft enzovoort. Niets hiervan staat in de bijbel. Er was zelfs geen enkele hint naar de werkelijke betaling voor de zonde: “De Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen … Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen; Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben …” The Passion laat een vals evangelie zien, dat grotendeels op mythen berust.

 

            De bijbel wordt “verbeterd” door tekstschrijvers, filmmakers en filmsterren, die het onvergankelijke Woord van God, waardoor wij wedergeboren worden, vervangen door dramatische voorstellingen. Het hele Nieuwe Testament is nu op video, en dat zou weldra wel eens de enige “bijbel” kunnen zijn die de jeugd kent. Wie wil tot het uiterste strijden?

 

            Drie jaar lang heeft Paulus “nacht en dag, onder tranen” de oudsten in Efeze gewaarschuwd voor de komende afval (Hand. 20:31). Wie waarschuwt er vandaag nog tegen afval? Rick Warren zal het niet wagen, uit angst dat hij zijn volgelingen verliest. Een geprofeteerde afval past niet in Warrens plannen en populariteit, en ook niet in de gigantische groei van andere megakerken – of wel soms? Heeft de bijbel het mis – of is dit misschien de afval die voorzegd is? Wat is de ware toestand van de gemeente? Een recente opiniepeiling heeft aangetoond dat 71% van de Amerikanen, 64% van hen die “wedergeboren” zijn en 40% van de evangelische christenen absolute waarheid verwerpen.

 

            Paulus heeft “niet nagelaten al de raad Gods te verkondigen” (Hand. 20:20,27). Maar de kerk gelooft, net als de wereld die ze imiteert, de leugen dat om succesvol te kunnen zijn, je altijd “positief” moet zijn. Daarom wordt het grootste deel van de bijbel vermeden. Was Jeremia of één van de andere profeten “positief”? Was Jezus “positief” toen Hij zei: “Als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen” (Luc. 13:3,5)? Hij heeft herhaaldelijk voor de hel gewaarschuwd. Van welke christelijke leider horen we vandaag zulke waarschuwingen?

 

            Als je de “christelijke” t.v. zenders bekijkt, of de moderne literatuur leest, zoals het boek MegaShift van James Rutz, (“Een totaal nieuwe vorm van christendom belooft veel meer invloed in de wereld te hebben dan de Protestantse Reformatie”) zou je haast geloven dat het echte teken in de laatste dagen een wereldwijde opwekking is (de “spade regen” uitstorting van de Geest), met wonderbare tekenen en wonderen. De bijbel noemt het echter een dodelijke valse voorspiegeling, geleid door valse profeten.

 

            Een belangrijke katholieke voorman in Colorado waarschuwde de katholieken protestantse kerkdiensten niet bij te wonen. De voorganger van de New Life Church in Colorado Springs en tevens president van de 30 miljoen leden tellende NAE (National Association of Evangelicals) gaf een “positief” weerwoord en zei: “Onze kerk probeert niet de katholieken te “bekeren” en zou haar leden nooit ontmoedigen om katholiek te worden of de Mis bij te wonen.” De zestiende-eeuwse hervormers zouden geschokt zijn!

 

            Het concilie van Trent (1545-1563) was het antwoord van de R.K. kerk op de Hervorming. Het publiceerde meer dan honderd vervloekingen tegen het ware evangelie, en verdoemde allen die het geloofden tot de hel. Bijvoorbeeld: “Indien iemand zegt dat de sacramenten van de Nieuwe Wet (katholieke rituelen) niet nodig zijn voor ons heil, maar beweert dat men alleen door het geloof de genade van de rechtvaardigmaking kan verkrijgen, die zij vervloekt.”

 

            Op 31 december 1995 sprak paus Johannes Paulus II tijdens het gedenken van Trent, 450 jaar geleden: “De conclusies van dit concilie houden alle hun waarde.” Zij die beweren dat Christus de volle straf voor de zonde op het kruis gedragen heeft, en die de noodzaak van het vagevuur ontkennen en aflaten afwijzen om het lijden in het vagevuur te bekorten, staan volgens Rome nog steeds onder de vloek. Toch ontkende Charles Colson on 1992 dat Rome nog steeds aflaten aanbiedt. Ik heb hem de zeventien bladzijden gestuurd over aflaten, gepubliceerd door Vaticaan II, inclusief de vloek van paus Paulus over hen die zulke aflaten nu verwerpen. Colson heeft nooit zijn fout erkend waardoor hele menigten misleid zijn.

 

            De Billy Graham Evangelistic Association heeft een speciale uitgave gepubliceerd van het bekende Halley’s Bible Handbook en brutaalweg de zorgvuldige documentatie van het kwaad dat de pausen gedaan hebben en de slachting van ware christenen weggelaten.

 

            De uitgever Zondervan publiceerde in 2000 weer een gereviseerde editie van dit handboek, die ook verwijzingen naar de dwalingen van de R.K. kerk en de miljoenen evangelische christenen die door Rome afgeslacht zijn, verwijdert. In plaats daarvan schreef men: “De R.K. kerk reageerde op de protestantse Hervorming door zichzelf te hervormen en te vernieuwen.”

 

            Christelijke uitgevers zijn vaak in handen gevallen van de machtige Robert Murdoch, die zich niet ontziet de meest immorele, anti-gezins-shows op de Amerikaanse t.v. te brengen, maar Rick Warren beweert dat Murdoch lid van zijn kerk is! Christelijke uitgevers vinden winst belangrijker dan de gezonde leer en hebben veel geld verdiend door de klant te geven waar hij om vraagt, in plaats van de bijbelse waarheid die hij nodig heeft. Is dit niet het tegenovergestelde van “tot het uiterste strijden voor het geloof”?

 

            Op 31 oktober 1999 ondertekenden vertegenwoordigers van de Lutherse Wereldfederatie en van de R.K. kerk een gezamenlijke verklaring van de leer van de rechtvaardigmaking in Augsburg, Duitsland. De Hervorming werd teniet gedaan! Colson zegt: “Rechtvaardiging door het geloof alleen … betekent vandaag onder evangelischen niet meer wat het betekende in de tijd van de Hervormers!” Het evangelie is veranderd?!

 

            Voor 1,1 miljard rooms-katholieken is er niets veranderd. Ze bidden nog steeds tot Maria voor hun behoudenis en dragen haar scapulier (schouderband), waarop staat: “Wie sterft en deze scapulier draagt, zal niet in het eeuwige vuur komen.” Wat een belediging voor Christus! Juist de leer van de aflaten, die de Reformatie in gang zette, blijft een belangrijk punt in het Katholicisme. Johannes Paulus II opende vier “heilige deuren” in Rome en bood volledige aflaten aan aan wie erdoor liep. (Katholieke pelgrims kwamen bij miljoenen om dat te doen en verwierpen zo Christus als de enige deur tot het eeuwige leven!)

 

            Naast de paus, vóór de eerste “heilige deur” knielde George Carey, de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury en hoofd van de Engelse kerk. John Stott, een evangelische anglicaan, zei: “Evangelische christenen moeten samen met de Anglicaanse kerk eraan werken dat er een volledige gemeenschap met de R.K. kerk komt.”

 

            Geloven wij de hele bijbel of alleen maar de “positieve” gedeelten? Jezus heeft gezegd: “Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien” (Joh. 3:3,5). Petrus zei dat iemand wedergeboren wordt door het Woord van God … “dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is” (1 Pet. 1:23-25). Zonder het evangelie te geloven, is men voor eeuwig verloren (Rom. 1:16; Hand. 16:31). Haggard bevestigt de noodzaak van wedergeboorte, maar hij aanvaardt katholieken als christenen, die wedergeboren zijn door de kinderdoop!

 

            Wat is het geloof (het evangelie) waarvoor wij “tot het uiterste moeten strijden”? Paulus definieert het als de dood, begrafenis en opstanding van Christus naar de Schriften. Dit houdt uiteraard in wie God is, wie Christus is, wat het probleem tussen God en de mens is, het enige middel om Gods vergiffenis te ontvangen en de eeuwige consequenties voor hen die het bijbelse evangelie verwerpen – alles naar de Schriften.

 

            Het volledige Woord van God is fundamenteel voor het geloof. Helaas wordt de kerk en de wereld het pure Woord van God onthouden door belijdende evangelische christenen. In een uitgave van de Navigators in 1993 wordt Gods Woord veranderd in een sociaal evangelie, waarbij de verlossing verlaagd wordt tot aardse verbetering. De Amerikaanse Renovaré-bijbel verwerpt goddelijke inspiratie en de profetieën over Israël en christenen.

 

            Billy Graham heeft jarenlang verklaard dat wat hij gelooft “wezenlijk hetzelfde is als wat de orthodoxe rooms-katholieken geloven”. Hij prees paus Johannes Paulus II als prediker van het ware evangelie en voor “zijn sterk katholieke geloof, hij prees hem als “de grootste morele en geestelijke leider van de laatste 100 jaar … ik ken niemand die ik zo hoog acht als hij. Hij heeft de hele wereld afgereisd … en het katholieke geloof verspreid … hij en ik zijn het over bijna alles eens.”

 

            Het is een vaststaand feit dat paus Johannes Paulus II, hoewel door evangelische leiders geprezen, op Maria vertrouwde voor zijn eeuwige bestemming, in plaats van op Christus. Toch heeft de president van de Zuidelijke Baptisten Richard Land, benadrukt dat die punten waarin protestanten van Johannes Paulus II afwijken, niet relevant zijn voor de fundamentele geloofswaarheden. Hij prees de paus voor zijn “resolute verdediging van het fundamentele christelijke geloof …” De bekende Pat Robertson zei enthousiast: “Paus Johannes Paulus II staat als een rots … in zijn heldere uiteenzetting van de fundamentele principes van het christelijk geloof.” De christelijke auteur J.I. Packer noemde Johannes Paulus II “een fijne christen” en zei: “Katholieken behoren bij de meest loyale en krachtige broeders die de evangelischen maar kunnen vinden.”

 

            Wie wil de vermaning van Judas nog gehoor geven om “tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is”? Rick Warren zeker niet. Maar ook Billy Graham heeft zich nooit uitgesproken tegen hen die het geloof loochenen. Een Jezuďetenleider spoorde katholieken aan om de Graham campagnes bij te wonen, omdat “een katholiek geen woord tegen de mis of de sacramenten of andere katholieke praktijken” uit zijn mond zal horen. Graham noemde de mis “iets heel moois … rechtstreeks te vinden in het evangelie, geloof ik.” Hij beval een biografie van paus Johannes XXIII aan als “een klassiek werk op het gebied van devotie.” Maar bladzijde na bladzijde spreekt van Johannes XXIII’s toewijding aan Maria en de heiligen, aanbidding van de hostie en vertrouwen in de sacramenten voor zijn heil.

 

            Veel evangelische leiders die in het algemeen het ware evangelie verkondigen, bevelen met instemming en lof hen aan die een vals evangelie verkondigen. Is het minder schadelijk voor zielen als Billy Graham Norman Vincent Peale en Robert Schuller en paus Johannes Paulus II prijst en aanbeveelt en anderen die een vals evangelie verkondigen, dan dat hij dat zelf predikt? In zijn boek The Body prijst de bekende evangelische schrijver Chuck Colson eenheid met Rome aan. In een artikel getiteld: “Waarom katholieken onze bondgenoten zijn” schreef hij: “En laten we ons er van vergewissen dat we onze polemieke geweren op de vijand afschieten, en niet op hen die in de loopgraven naast ons vechten voor de verdediging van de waarheid”!

 

            Het is vandaag in de kerk net zoals bij het volk Israël, waar God Zijn profeten heenzond om hen voor hun afvalligheid te waarschuwen en voor de consequenties daarvan, en die niet wilden luisteren. Maar al te graag volgen zij iedere “rattenvanger” die een verlokkelijk wijsje speelt en willen niet naar de Here horen, en zo dansen ze vrolijk naar het oordeel. De tijd op deze aarde is spoedig voorbij. Laten wij “tot het uiterste strijden voor het geloof dat eens aan de heiligen overgeleverd is” – en daardoor nog velen redden voordat het voor altijd te laat is. Moge ons voorbeeld nieuwe moed en overtuiging aan vele anderen geven.HOME