Overzicht van de belangrijkste dwalingen van dit moment

 

 

Hieronder staat een lijst met gevaarlijke dwalingen die de evangelische christenen bedreigen. Na de lijst volgt een beknopte bespreking van elke dwaling.

 

1.      De charismatische beweging

2.      Het contemplatieve christendom, de contemplatieve technieken

3.      Worshippen, ontspoorde aanbidding

4.      Verborgen vrijzinnigheid, zoals theÔstische evolutie

5.      Het postmoderne christendom, de emerging church

6.      De valse oecumenische beweging(de oecumene van het hart, inter-faith)

7.      Het neo-evangelicalisme, het verwerpen van de Bijbelse opdracht tot afscheiding

8.      De psychologisering van het geloof (vooral via de zielzorg)

9.      De positive only (de alleen positief) beweging, het marketingchristendom

10.  De gedachte dat de rooms-katholieke kerk geen valse kerk is

11.  Alverzoening

12.  Antinomianisme

 

1.     Charismatisch

 

Overal in de evangelische beweging dringt momenteel het charismatische gedachtegoed door. Er is sprake van een 'charismatisering' van de evangelische beweging. In de orthodox reformatorische kerken gebeurt hetzelfde. De eerste stap is meestal het gaan zingen, in 'worship' stijl, uit de Opwekkingsbundel (zie punt 3).

 

1.1. Inleiding

 

Charismatisch is niet direct een verderfelijke ketterij. Het is wel (erg) schadelijk voor het geestelijk leven. Zo is er binnen de charismatische beweging een occulte onderstroom. De charismatische beweging is een gemengde beweging. Voor zover het evangelie en het woord van God er worden gebracht werkt de Geest van God in de beweging. Maar wanneer de valse charismatische leringen worden gebracht en wanneer onBijbelse charismatische ervaringen worden gezocht krijgen boze geesten de ruimte om te werken. Soms kom je iets van God tegen dan weer iets van de boze.

 

Het is mogelijk om een andere geest te ontvangen. (2 Kor. 11:4).

Er zijn dwaalgeesten (1 Tim. 4:1) die zich voor kunnen doen als de Heilige Geest, als Jezus, als God.

 

De occulte belasting wordt voornamelijk doorgegeven via handoplegging.

Het is zeer af te raden om je door charismatische christenen de handen op te laten leggen. In de zielzorg zijn we regelmatig gevallen tegengekomen van occulte belasting als gevolg van handoplegging in charismatische kring.

Een andere naam voor de charismatische beweging is de pinksterbeweging.

 

De moderne charismatische beweging is ongeveer honderd jaar oud.

 

         De charismatische beweging:www.toetsalles.nl/charismatische.htm

 

1.2. De klassieke pinksterbeweging

 

De voornaamste dwalingen van de klassieke pinksterbeweging zijn:

 

(1)   De stelling dat spreken in tongen het enige bewijs is voor het ontvangen van de doop in de Geest

 

In plaats van over de doop met de Geest spreekt men ook wel over de vervulling met Gods Geest. Men beweert dat iedereen die vervuld wordt met Gods Geest automatisch in tongen gaat spreken. Dit is in strijd met de bijbel.

 

Zie de bijbelstudies over:

-          spreken in tongen: www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslhg10.doc

-          de vervulling met Gods Geest: www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslhg6.doc

 

(2)   De leer dat het spreken in tongen voor iedereen is

 

Men beweert dat iedere christen de gave van het spreken in tongen kan ontvangen. Dit klopt niet. Zie de bijbelstudie over het spreken in tongen.

 

(3)   De leer dat genezing in de verzoening is.

 

De Here Jezus heeft aan het kruis onze ziekten gedragen en daarom hebben we, zo stelt men, in Christus recht op genezing. God wil volgens hen iedere zieke genezen.

 

Ook dit is in strijd met de bijbel.

 

Zie de bijbelstudies over ziekte en genezing: www.toetsalles.nl/genezing.index.htm

 

(4)   Er wordt over het algemeen te weinig rekening gehouden met de mogelijkheid van vervalsing van de geestesgaven

 

Er wordt binnen de charismatische beweging te weinig getoetst.

Geestesgaven kunnen uit drie bronnen komen:

(a)    uit je eigen ziel, dan is het namaak

(b)   uit de Heilige Geest, dan is het het echte

(c)    uit demonische kracht, door de werking van demonen, dan is het namaak maar het werkt wel

 

-Over de geestesgaven I: www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslhg8.doc

-Over de geestesgaven II: www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslhg9.doc

-Over het toetsen van profetie: www.internetbijbelschool.nl/wordbest/baslhg12.doc

-Over het toetsen van het spreken in tongen: www.toetsalles.nl/wordbest/toetsentongen.eigen.doc

 

(5)   Er worden soms technieken gebruikt die niet bijbels zijn bij het opgang brengen van b.v. spreken in tongen

 

(Zie de studie over het spreken in tongen)

 

Dan is de kans erg groot dat boze geesten het overnemen. Dit is erg gevaarlijk. Het is ook gevaarlijk om ervaringen te zoeken die Gods woord ons niet heeft toegezegd.

 

Voor het bijbelse onderwijs over de Heilige Geest en de geestesgaven, zie de serie bijbelstudies over de Heilige Geest op de internetbijbelschool:www.internetbijbelschool.nl

 

Nog een kort woord over de leer dat genezing in de verzoening is.

De pinksterbeweging heeft soms bijna schizofrene trekken. Zo hebben ze altijd geleerd dat het Gods bedoeling is om iedereen te genezen terwijl er in de praktijk bijna niemand geneest in hun midden. En als mensen genezen gaat het meestal om ziekten en kwalen die sterk psychosomatisch zijn. Er genezen bijna geen organische ziekten. Dat zijn ziekten waar objectief waar te nemen is dat er iets mis zit in een orgaan. Ieder die langere tijd binnen de charismatische beweging rondloopt weet dit, zeker de leiders, en toch blijft men verkondigen dat God ieder wil genezen. www.toetsalles.nl/genezing.index.htm

 

 

         de Bijbel over ziekte en genezingwww.toetsalles.nl/genezing.index.htm

 

De hedendaagse charismatische genezers zijn iets voorzichtiger geworden. Zij beweren dat God normaal gesproken iedereen wil genezen, maar dat er onverklaarbare uitzonderingen zijn.

 

 

1.3. Het powerchristendom

 

Dit is een stroming die ongeveer 20 jaar geleden binnen de charismatische beweging sterk is opgekomen. Zij leren alle dingen die de klassieke pinksterbeweging ook leert, maar daarnaast hebben ze extra dingen zoals:

 

-          Het vallen in de geest, achterovervallen in onmacht

-          Heilig lachen, schateren(zonder aanwijsbare reden, volkomen irrationeel)

-          Dronkenschap in de Geest (Je gedraagt je als een dronkenlap, lachen, struikelen, lallend spreken, etc)

-          Dierengeluiden maken, bewegingen (loeien als koeien, kakelen als een kip)

-          Spastische bewegingen, stuiptrekkingen, beven

-          De bewering dat er goudstof en gouden kiezen zijn verschenen

-          Bidden tot de Heilige Geest

 

 

         Het powerchristendom:

†††† Zie punt 15.6 van www.internetBijbelschool.nl/htmldoc/newage.ha.htm

         Vallen in de geest: www.toetsalles.nl/htmldoc/vallen.htm

         Bidden tot de Heilige Geest: www.internetBijbelschool.nl/wordbest/baslhge.doc

 

Uit deze beweging is ook het zogenaamde "ministry gebed" opgekomen: Het gebed voor iemand met een nood. Een aantal bidders gaan om hem heen staan. De Heilige Geest wordt aangeroepen en persoonlijk uitgenodigd om aan het werk te gaan. Men begint te bidden en wacht op bovennatuurlijke openbaringen (beelden, visioenen, innerlijke stemmen, etc) voor aanwijzingen. Er wordt gekeken of de persoon waar voor gebeden wordt iets beleefd op het moment dat er gebeden wordt: b.v. bepaalde gevoelens of fysieke gewaarwordingen. Dat ziet men aan als het werk van de Geest. Daar gaat men dan in gebed verder op in en men zegent wat gebeurt.

 

Het powerchristendom is een uiterst gevaarlijke stroming in de charismatische beweging. De fenomenen zijn niet Bijbels, ze komen wel voor in het HindoeÔsme en andere oosterse godsdiensten. Het zijn werkingen van boze geesten.

 

 

1.4. Word-faith (het welvaartsevangelie)

 

Deze stroming is in de jaren veertig van de vorige eeuw ontstaan. Ze is toen door de meerderheid van de pinksterbeweging als ketters afgewezen. In de jaren tachtig zijn de word-faith leraren aan een grote comeback begonnen. De meeste TV-evangelisten van tegenwoordig zijn word-faith leraren.

 

 

Ze leren dat het Gods bedoeling is dat we als christen gezond en voorspoedig zijn (voorspoed ook in materiele zin). De manier om die welvaart en gezondheid ook te beleven is het uitspreken van een word van geloof (het uitspreken van een word-of-faith). We moeten goede dingen over onszelf en anderen uitspreken, proclameren. Als we dat doen dan zullen we het ook beleven. Als je ziek wordt dan moet je in geloof aanvaarden dat Jezus die ziekte 2000 jaar geleden al op het kruis heeft gedragen. In Christus ben je gezond. Je moet daar in gaan staan en in geloof je genezing proclameren: "Ik ben genezen." Ook al merk je er nog niets van. Als je zo blijft geloven en proclameren, als je zo geloofswoorden blijft spreken en geloofsgedachten blijft denken dan zul je ook merken dat je genezen bent. Als teken van je geloof (je bent immers genezen) laat je ook je medicijnen staan en je stapt in geloof uit je rolstoel, etc.

 

Omdat ze een soort magisch kracht aan woorden en gedachten toekennen hebben ze ook een speciale vloek en zegen leer ontwikkeld. Door je woorden ben je voortdurend bezig mensen en situaties te zegenen of te vloeken. Je kunt jezelf, volgens hen, ook ziek denken en praten.

 

 

Dit is niet anders dan New-Age. Het is "Mind over matter". Gedachten bepalen de omstandigheden. The Secret, gepromoot door Oprah Winfrey, propageert dezelfde gedachte. In de negentiende eeuw zijn vanuit India zendelingen voor het HindoeÔsme naar het westen gestuurd. Via hun invloed ontstond de theosofie. De theosofie beÔnvloedde weer het ontstaan van christelijke mind-cults zoals Christian Science (Ziekte bestaat niet, het is een illusie, als je juist denkt zal de ziekte verdwijnen). Via Christian Science zijn dit soort gedachten de pinksterbeweging binnengekomen.

 

Er deugt nog veel meer niet in de word-faith beweging. Verkeerde leringen over de Heere Jezus en de drie-eenheid, dit is niet bij allen even duidelijk. De Word-faith is geen gemengde beweging meer. Het is volledig vals en ketters.

 

De word-faith leraren brengen een succes evangelie. Dat baseren ze op een verkeerd verstaan van het kruis van Christus en op een vermenging van de oude en de nieuwe bedeling. Ze claimen de verbondszegen van het verbond van Mozes, met alle materiŽle zegeningen, voor henzelf.

 

De meeste word-faith leraren zijn ook aanhangers van het power christendom.

 

 

         Word-faith: www.toetsalles.nl/word-faith.index.htm

         De vloek en zegen leer, het boek van Derek Prince:

www.toetsalles.nl/bio.princederek.htm

 

 

1.5.  De New-Apostolic Reformation

 

Vanuit de kring van de word-faith leraren en het powerchristendom is deze stroming ontstaan. Afgekort de NAR. De nieuwe apostolische reformatie.

 

Ze leren dat God momenteel de vijf bedieningen (Efeze 4:11,12) volledig aan het herstellen is. In de evangelische wereld waren er geen profeten en apostelen meer. In deze tijd stelt God weer profeten en apostelen aan. Mensen binnen deze kringen worden weer apostel genoemd.

Zij vormen de leiding van de door hen verwachtte eindtijdopwekking.

 

Door middel van geestelijke oorlogvoering moet de gemeente van Christus, onder leiding van deze nieuwe apostelen, de wereld gaan veroveren.

 

Deze beweging valt voor een groot deel samen met de "Kingdom Now" beweging. We zijn, in deze visie, nu al in het duizendjarig rijk. In het duizendjarig rijk behoren de gelovigen te heersen, zij zitten op tronen. Dat is onze rechtmatige positie. Die positie moeten we nu in gaan nemen, en door middel van geestelijke oorlogvoering op geestelijke wijze de macht overnemen.

 

We moeten onze dorpen, steden, landstreken en landen voor God gaan veroveren. We moeten ontdekken welke geestelijke machten een stad beheersen en dan door geestelijke oorlogvoering deze machten uitschakelen. Het ontdekken noemt men "spiritual mapping". Het geestelijke oorlogvoeren doet men door proclamaties, door Jezus marsen (processies), door gebedswandelingen, door het zalven van allerlei plaatsen met heilige olie, door plaatsvervangend de zonden van het voorgeslacht en de huidige generatie te belijden, etc. Zo denkt men de greep van de boze machten te verbreken waarna de mensen komen open te staan voor het evangelie en een rechtvaardig leven. Deze filosofie zit ook vaak achter stadsgebed. De opwekking zal komen als alle christenen samen gaan bidden. Onder leiding van de apostelen. Op de leer wordt niet gelet, ieder die zichzelf christen noemt wordt opgeroepen om mee te bidden.

 

 

         NAR, latter rain: zie punt 15.8 van www.internetBijbelschool.nl/htmldoc/newage.ha.htm

         Geestelijke oorlogvoeren: www.toetsalles.nl/geest.oorlogv.index.htm

 

 

2.     Het contemplatieve christendom

 

De leringen en uitingen van deze beweging komen we overal tegen in de evangelische en de orthodox reformatorische wereld. Dit is een beweging in opkomst.

 

Het contemplatieve christendom stelt dat er veel oppervlakkigheid is in het geestelijk leven van de christenen. De oplossing is, volgens hen, dat we in de leer gaan bij rooms-katholieke monniken en mystici. Zij gebruikten bepaalde technieken om een ervaring van "God" te krijgen. Dat werkte bij hen, ze beleefden wat: onder meer stemmen, gevoelens, ervaringen, beelden, zelfs leviaties (gaan zweven).

 

De aanhangers van het contemplatieve christendom beweren dat wij die technieken ook moeten gaan gebruiken. Dan zal ons geestelijk leven verdiept worden, dan zul je God echt gaan ervaren.

 

Het probleem is ten eerste dat bijna alle mystici, waarbij ze in de leer zijn gegaan, het ware evangelie niet geloofden. Het zijn daarom geen echte gelovigen en toch beleefden ze van alles. En ten tweede zijn al die technieken in strijd met de Bijbel. Ze worden niet in de Bijbel geleerd. Ze zijn on-Bijbels.

 

De belangrijkste technieken zijn:

-          Contemplatief gebed, repetitief gebed, adem gebed

-          Geleide verbeelding

-          Lectio divina

-          Bidden bij iconen

-          Repetitief zingen, het voortdurend herhalen van het zelfde koortje (worshippen)

-          Het bouwen van een sfeertje (halfverduisterde vertrekken, kaarsjes, gewaden, ijle gezangen (gregoriaans), repetitief zingen, perioden van zwijgen, rituelen)

-          Gebruik van symbolen en rituelen

-          Een labyrint lopen

-          Soaken

 

De twee voornaamste technieken zijn contemplatief gebed en lectio divina.

 

Contemplatief gebed wordt ook wel repetitief gebed genoemd. Je neemt een woord of een klein zinnetje en dat blijf je langzaam herhalen. Vaak wordt er aanbevolen om dit op het ritme van je ademhaling te doen. Als je daar mee doorgaat dan krijg je allerlei ervaringen, waarvan men denkt dat ze van God zijn.

 

Het is een ontledigingstechniek die bekend is uit de oosterse godsdiensten. Door het herhalen van het zinnetje maak je jezelf leeg (stop je je gedachten) waarna er ruimte komt voor bovennatuurlijke boodschappen en ervaringen.

 

Dit wordt aanbevolen door mensen als Henri Nouwen, in Nederland door onder meer Jos Douma en Jan Minderhout.

 

Deze techniek is midden vorige eeuw ontwikkeld in een rooms-katholiek klooster in Amerika nadat de monniken oefeningen in Transcendente Meditatie en Zenboeddhisme hadden gehad.

 

Bij lectio divina ga je telkens, langzaam, een Bijbelgedeelte lezen. Je wacht tot er een gedeelte uitspringt. Dat lees je dan weer telkens totdat je in een staat komt waarin je bewust God ervaart. Je leest dus de Bijbel niet om hem rationeel te begrijpen en toe te passen (wat staat er, wat betekent het, hoe kan ik het toepassen). Nee, je leest de Bijbel om God te ervaren.

De contemplatieve technieken komen niet in de Bijbel voor, maar ze komen wel voor in het hindoeÔsme en New Age (het sjamanisme). Het is een directe weg tot contact met boze geesten. Zo kom je onder invloed van geleide geesten die boodschappen door gaan geven.

 

         Het contemplatieve christendom: www.toetsalles.nl/contem.index.htm

         Contemplatief gebed: www.toetsalles.nl/contemgebed.index.htm

         Lectio divina: www.toetsalles.nl/lectio.htm

         Soaken: www.toetsalles.nl/soaking.htm

         Henri Nouwen: www.toetsalles.nl/bio.nouwen.htm

         Jos Douma: www.toetsalles.nl/bio.douma.htm

 

 

3.     Het worshippen

 

Het gaat om een ontspoorde vorm van aanbidding. Bij echte Bijbelse aanbidding gaat het om het erkennen en eerbiedig vereren van God. Door dankzegging, door lofprijzing, door te knielen voor God.

 

De ontspoorde vorm van aanbidding (worship) is gericht op het krijgen van een ervaring van God. Men wil b.v. Gods liefde voelen stromen. Dat is het verborgen doel. Daar is alles op gericht. De liederen hebben een bepaalde weemoedige toon (van onbestemd verlangen), koortjes worden telkens herhaald (dat is in feite een contemplatieve techniek).

 

Via het worshippen met Opwekkingsliederen haalt men de charismatische en contemplatieve sfeer binnen. Als je opwekkingsliederen gaat zingen, op worshipstijl, dan zet je de mensen, dan zet je een gemeente op de charismatische en contemplatieve weg.

 

         Opwekkingsliederen, aanbidden www.toetsalles.nl/opwekkingbundel.htm

 

 

4.     Verborgen vrijzinnigheid

 

De laatste jaren sluipt er steeds meer een, nu nog verborgen, vrijzinnigheid binnen in de evangelische en orthodox reformatorische kringen.

 

4.1. Menselijk inzicht boven de Bijbel

 

Het kenmerk van vrijzinnige christenen is dat ze menselijke inzichten boven de Bijbel stellen. Dat kunnen (pseudo)wetenschappelijke theorieŽn zijn of een algemeen menselijk gevoelen. Denk b.v aan de evolutietheorie, aan schriftkritische theorieŽn of aan moderne gedachten over homoseksualiteit.

 

Deze christenen zijn zo onder de indruk van wat bijvoorbeeld "de" wetenschap beweert dat ze daar meer geloof aan hechten dan aan de Bijbel.

 

4.2. Aanpassen aan de geest van de tijd.

 

Ze passen zich telkens weer aan aan de dominante seculiere cultuur.

 

Als je de Bijbel leest dan zie je dat de Bijbel de schepping van Adam en Eva letterlijk neemt (Dat is duidelijk als je schrift met schrift vergelijkt). Toch beweert men dat we de Bijbel op dat punt niet letterlijk moeten lezen, want het kan niet zo zijn gegaan (immers "de" wetenschap zegt het dat het niet kan).

 

4.3. Het verschil tussen openlijke en verborgen vrijzinnigheid

 

Openlijk vrijzinnige christenen erkennen dat ze menselijke inzichten boven de Bijbel stellen. Zij erkennen dat ze, waar ze dat nodig vinden, menselijke inzichten boven de Bijbel stellen. Verborgen vrijzinnige christenen ontkennen dat ze dit doen. Zij doen moeite om wat ze leren in overeenstemming te brengen met de Bijbel. Ze proberen er een schijn van Bijbelse rechtvaardiging voor te geven. De huidige theÔstisch evolutionisten binnen de evangelische bewering beweren b.v. dat evolutie en de Bijbel best samen gaan. Dat vereist wel dat ze de eerste hoofdstukken van Genesis niet meer letterlijk nemen.

 

         Schepping en evolutie: www.toetsalles.nl/cra.index.htm

         Nieuwsbulletin nr. 25 (vervolg over theÔstische evolutie)

www.internetBijbelschool.nl/htmldoc/nieuwsbul25.htm

 

Vele moderne evangelicals pleiten voor acceptatie, of ten minste voor het tolereren, van homoseksuele relaties. Om dat Bijbels te kunnen verantwoorden redeneren ze alle teksten die zeggen dat het uitleven van homoseksualiteit zonde is weg.

 

         De Bijbel over homoseksualiteit: www.toetsalles.nl/homofilie.index.htm

         Hoe W.J. Ouweneel alle teksten die homoseksualiteit verbieden wegredeneert

Nieuwsbulletin 12www.internetBijbelschool.nl/htmldoc/nieuwsbul12.htm

Nieuwsbulletin 14 www.internetBijbelschool.nl/htmldoc/nieuwsbul14.htm

         Een grondige bespreking en exegese van de Bijbelteksten over homoseksualiteit

www.internetBijbelschool.nl/htmldoc/homsleutel.htm

 

 

4.4. Acceptatie van Schriftkritiek

 

Een derde kenmerk van vrijzinnigheid is dat men schriftkritisch bezig is. In de Schriftkritiek ontwikkelt men allerlei (speculatieve) theorieŽn over b.v. het ontstaan van de Bijbelboeken. Daarbij komt men tot allerlei conclusies die tegen het zelfgetuigenis van de Bijbel ingaan. Dit tast de onfeilbaarheid, en daarmee het gezag, van de Bijbel aan.

 

 

4.5.  Vrijzinnigheid begint altijd weer met een verandering in de Schriftvisie.

 

Evangelicals geloofden altijd dat de Bijbel onfeilbaar is. Alles wat God daarin vertelt en verklaart is waar. Dat was tot voor kort ook de overtuiging van orthodox reformatorische christenen. De moderne evangelicals hebben de onfeilbaarheid afgezwakt tot betrouwbaarheid. Er staan volgens hen fouten in de Bijbel maar toch is de grote lijn wel betrouwbaar.

 

Zo heb je tegenwoordig evangelische en orthodox reformatorische leiders die niet geloven dat bijvoorbeeld dat de tweede Petrus-brief door Petrus is geschreven of die niet geloven dat de Kolossenzen brief door de apostel Paulus is geschreven. Alhoewel de Kolossenzen en de Petrus-brief dat wel verklaren.

 

Men wijst ook op vermeende historische of natuurwetenschappelijke fouten in de Bijbel en op veronderstelde tegenstrijdigheden om de onfeilbaarheid van de Bijbel aan te vallen.

 

 

4.6. Als evangelische christenen wijzen wij radicaal alle Schriftkritiek af.

 

Op grond van het zelfgetuigenis van de Bijbel geloven wij in de volledige en woordelijke inspiratie en in de onfeilbaarheid van de Schrift.

 

De Schriftkritiek is verder bepaald niet wetenschappelijk. Er wordt veel gebouwd op speculaties. De theorieŽn kunnen weerlegd worden. Laat je niet intimideren. De Schriftkritiek wordt met veel bluf gebracht.

 

 

4.7. Vrijzinnigheid is geestelijk dodelijk

 

Vrijzinnigheid en Schriftkritiek zijn vanouds de doodsvijand van het ware geloof

 

Wie het een voet geeft verliest op de duur alles. Als het fundament van het geloof, dat is de Bijbel, wordt afgebroken dan valt vroeg of laat alles in elkaar.

 

Zo is het in de kerkgeschiedenis telkens weer gegaan. De afval begon men het afzwakken van de onfeilbaarheid van de Bijbel. Daarna volgde de ene stap na de andere, met als gevolg dat men geheel vrijzinnig werd. Zo is het met alle grote protestantse kerkgenootschappen gegaan. Op dit moment zijn de kleinere orthodox reformatorische kerken (niet de bevindelijke) deze heilloze weg opgegaan.

 

         De veranderingen in de opvatting in de Schriftvisie:

www.toetsalles.nl/wordbest/real10.doc

         de onfeilbaarheid van de Bijbel: www.toetsalles.nl/onfeilbaarheid.htm

 

 

5.     Het postmodernisme christendom††† (de emerging church)

 

Een andere geestelijk dodelijke dwaling is het postmoderne christendom. De meest zuivere vorm van deze beweging komen we tegen in de emerging church beweging.

 

De postmoderne mens zegt dat je niets zeker kunt weten. De postmoderne christenen hebben dit standpunt overgenomen.

 

De Bijbeltekst heeft volgens hen geen objectieve voor iedereen geldige betekenis. Ieder leest er zijn eigen verhaal en zijn eigen waarheid in. Je kunt volgens hem niet met zekerheid de Bijbel verstaan en uitleggen en je kunt al helemaal niet met zekerheid de Bijbelse leer over iets weten.

 

Als niemand het zeker weet wat de Bijbel op een bepaald punt leert dan kan niemand zeggen "zo is het, zo moet het". Niemand kan beweren dat hij gelijk heeft. Jekunt ook niemand veroordelen of afwijzen. Tucht over leer en leven is niet mogelijk. Ieder interpreteert de Bijbel op zijn eigen manier, zoals het hem of haar uitkomt.

 

Er is volkomen leervrijheid. Elke leerstuk wordt opnieuw bekeken, veranderd of verworpen. Inclusief het plaatsvervangend sterven, de Godheid van de Heere Jezus en de drie-eenheid.

 

(1)   De regels voor schriftuitleg,

(2)   de stelling dat we onze overtuigingen alleen op de Bijbel moeten baseren,

(3)   de overtuiging dat de Bijbel begrijpelijk is en

(4)   de onfeilbaarheid van de Bijbel

Dit alles wordt afgewezen als een vorm van "westers rationalisme". Die ideeŽn zijn, zo beweert men, niet gebaseerd op de Bijbel maar op het onBijbels denken van de Verlichting.

 

         De emerging church: www.toetsalles.nl/emerging.htm

         De veranderde visie op de Bijbel, speciaal punt 2: www.toetsalles.nl/wordbest/real10.doc

         Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?: www.toetsalles.nl/watis.htm

         De paradigmawisseling: www.toetsalles.nl/paradigmawis.htm

 

 

6.     De valse oecumenische beweging

 

Deze beweging is ontstaan aan het eind van de negentiende eeuw. Ze is net als de charismatische beweging ongeveer honderd jaar oud.

 

De valse oecumene is het streven naar eenheid zonder te letten op de waarheid. Iedereen die zich christen noemt hoort erbij, ongeacht welk evangelie men brengt. Vrijzinnig, orthodox protestant, evangelisch, rooms-katholiek, oosters-orthodox, het maakt niet uit.

 

Deze oecumene is in strijd met het Bijbelse gebod tot afscheiding. De Bijbel zegt dat we ons af moeten scheiden van valse leringen en valse leraren. We mogen hen niet de broederhand geven. "Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heeft hem niet welkom. Want wie hem welkom heeft, heeft deel aan zijn boze werken." (3 Joh. :10,11)

 

 

         Hoofdstuk over eenheid uit ďWat is er aan de hand in de evangelische wereld:?Ē www.toetsalles.nl/watis.htm

 

De oecumene verloopt in twee fasen. In de eerste fase wordt alles verenigd wat zich christen noemt. In de tweede fase zoekt men ook eenheid met de andere wereldgodsdiensten. Men zoekt naar het gemeenschappelijke.

 

De eerste fase is al voor een groot deel gelukt. Via de Wereldraad van Kerken en de zogenaamde oecumene van het hart. De EO accepteert bijvoorbeeld inmiddels rooms-katholieken als medegelovigen. De evangelische alliantie bidt samen met de Nederlandse raad van kerken. Die raad wordt gedomineerd door vrijzinnige dominees.

 

Dit kun je alleen doen als je de leer niet belangrijk vindt. Men stelt dat de leer verdeelt maar dat de ervaring verenigd. Allen menen op hun manier iets te ervaren van God. Dat is wat onderling verbindt. Dit is de filosofie van de grenzeloze oecumene van het hart.

 

Achter deze filosofie zit een mystieke visie op religie.

 

         de mystiek visie op religie: www.toetsalles.nl/gevaarlaanv.index.htm

 

 

Op dit moment is de dialoog met andere godsdiensten aan de gang. Zo heeft de Paus al verscheidene keren een gebedsbijeenkomst voor de wereldvrede georganiseerd in Assisi waarbij vertegenwoordigers van alle grote wereldgodsdiensten aanwezig waren. Christenen van allerlei soorten, islamieten, joden, shintoisten, sjamanen, hindoes, boeddhisten, etc.

Tijdens de bijeenkomsten bad ieder tot zijn eigen god of goden om vrede.

 

 

7.     De neo-evangelicale dwaling

 

De neo-evangelicals zijn evangelicals die de Bijbelse opdracht tot toetsen en afscheiding verwerpen.

 

Daarnaast hebben ze nog een aantal kenmerken die daar mee samenhangen.

 

         Over de neo-evangelicals: www.toetsalles.nl/neoevangelicals.index.htm

         De Bijbelse opdracht tot afscheiding:

www.internetBijbelschool.nl/wordbest/baslgem17.doc

 

 

8.     De psychologisering van het geloof

 

Met name via de zielzorg dringen steeds meer gedachten uit de seculiere psychologie de evangelische wereld binnen.

 

Het gaat in het bijzonder om de humanistische psychologie en de psychoanalytische stroming. Deze beide stromingen zijn op hun beurt weer beÔnvloed door de gnostiek.

 

De idee dat we eerst ons zelf moeten leren liefhebben voordat we anderen kunnen liefhebben komt uit de humanistische psychologie.

 

Uit de psychoanalytische stroming, van de zwaar occulte psychiater Carl Jung, komt de gnostische idee dat we eerst als mannen onze vrouwelijke kant in ons moeten opnemen voordat we evenwichtige en geestelijk volwassen mannen kunnen worden. W.J. Ouweneel heeft een tijd deze dwaling uitgedragen, onder meer in zoek boek "Nachtboek van de ziel".

 

         Over de psychologisering: www.toetsalles.nl/psychologisering.index.htm

 

 

 

9.     De "positive only" boodschap (het marketingchristendom)

 

Om mensen te winnen probeert men de kerk en het evangelie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Men probeert in te spelen op de behoeften van de mens.

 

De mensen houden van entertainment, dus zorgt men voor entertainment. Professionele muziekgroepen en worship bands, zangers, toneelstukjes, videos, dansers, etc. De mensen houden van luxe, dus zorg men goede stoelen, etc. Het gevolg is wereldgelijkvormigheid.

 

De christenen uit het marketingchristendom beweren dat ze de boodschap van het evangelie niet aanpassen maar dat doen ze wel degelijk. Ze spreken nooit over een aantal belangrijke thema's die de mensen niet willen horen. Ze spreken b.v. niet over zonde, niet over bekering, niet over de toorn van God, niet over de eeuwige straf, niet over de dag des oordeels.

 

De voornaamste vertegenwoordigers van deze stroming zijn Bill Hybels (van Willow Creek) en Rick Warren (Doelgericht). De pionier op dit gebied is Robert Schuller.

 

         Informatie over doelgericht, marketing, etc: www.toetsalles.nl/seeker.index.htm

 

Hybels en Rick Warren zijn neo-evangelicals, ze scheiden zich niet af van valse leraren, ze werken samen met leiders van de emerging church, ze psychologiseren zelf regelmatig het evangelie en ze hebben het contemplatieve christendom aanvaard.

 

 

10.           Het standpunt dat de Rooms-katholieke Kerk geen valse kerk is

 

De rooms-katholieke kerk is echter een valse kerk want ze brengt niet het ware Bijbelse evangelie. Ze brengt een boodschap van behoud door de sacramenten (vooral waterdoop en biecht) en geloof plus goede werken.

 

Meer dan een miljard mensen leven onder de invloed van deze valse kerk.

 

         De Rooms-katholieke kerk: www.toetsalles.nl/rk-kerk.htm

 

In de evangelische wereld wordt beweerd dat de rooms-katholieke kerk zou zijn veranderd maar dit is een leugen. Niet lang geleden is door de Paus een nieuwe catechismus voor de gehele rooms-katholieke wereld kerk uitgegeven. In die catechismus worden alle rooms-katholieke dwalingen opnieuw beleden en verdedigd.

 

         Beoordeling van de Catechismus van de Katholieke Kerk

††††††† www.toetsalles.nl/htmldoc/rk-katechismus1.htm

 

 

11.           Alverzoening

 

De gedachte dat uiteindelijk iedereen behouden wordt.

 

In de kerkgeschiedenis komt die gedachte voor het eerst naar voren bij Origines (derde eeuw na Christus). Deze man was zwaar beÔnvloed door het neo-platonisme. Er is in de mens een goddelijk kern, die kern komt uit God en gaat er weer naar terug. We komen allemaal uit de ene bron en we gaan er weer naar toe.

 

De oosters-orthodoxie is zwaar beÔnvloed door deze leer. Zelfs de duivel wordt uiteindelijk behouden.

 

Alverzoening is natuurlijk volstrekt in strijd met de grote lijn van de Bijbel. Keer op keer wordt daar gezegd dat alleen degenen die tot geloof komen behouden zullen worden.

 

"Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden." (Marcus 16:16)

 

"Wie in de Zoon geloof heeft eeuwig leven, doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem" (Joh. 3:36)

 

 

12.           Antinomianisme

 

Het doet er niet toe hoe je leeft, je wordt toch behouden.

 

Antinomianisme komt in verschillende gradaties in een aantal christelijke kringen voor.

 

In hyper-calvinistische kring. Als je uitverkoren bent dan wordt je toch wel behouden. Het staat toch al vast, dus het doet er niet toe hoe je leeft. In Zeeland zeggen ze: "Wie binnen bennen bennen binnen" (Als je binnen bent dan ben je binnen.) en "Hoe groter beest, hoe groter geest".

 

In postmoderne evangelische kringen beweren ze dat God niet toornt, niet straft en geen regels stelt. God is alleen liefde en bewogen. Zo'n God is een vrijbrief om religieus te zijn terwijl je tegelijkertijd je eigen gang gaat. Dat doet men dan ook.

 

"Dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererij, dat ieder uwer in eerbaarheid en heiliging zijn vat wete te verwerven Ödaarom wie dit verwerpt verwerpt niet een mens maar God." (1 Thess. 4:3-8)

 

"Zonder welke (zonder heiliging) zal niemand de Heere zien" (Hebr. 12:14)

 

Het geloof zonder de werken is dood (Jak. 2).

 

 

 

De Bijbelschoolsite: www.internetBijbelschool.nl

De discernmentsite: www.toetsalles.nl