De kracht van het memoriseren van het woord van God

 

1. Enkele bijbelteksten

 

"Zo vaak uw woorden gevonden werden at ik ze op"    (Jer. 15:16)

"Ik berg uw woord in mijn hart opdat ik tegen u niet zondige" (Ps. 119:11)

"het woord van Christus wone rijkelijk in u  …" (Kol. 3:16)

"moet gij u wapenen met dezelfde gedachte"  (1 Petrus 4:1)

"maar Hij (Jezus) antwoordde en zeide: er staat geschreven …." (Matth. 4:4)

 

+ De aanleiding waarom ik ben gaan memoriseren

 

Ik kende het gebruik al. Begin jaren zeventig memoriseerde bijna elke serieuze evangelische christen. Net als veel goede zaken is deze gewoonte in de loop der jaren in de evangelische wereld bijna verloren gegaan.

 

Kort na mijn bekering merkte ik dat ik de geestelijke lessen die de Heer me leerde telkens weer opnieuw moest leren.

 

Een voorbeeld: Ik kreeg in die tijd steeds meer problemen met mijn gezondheid, daar werd ik neerslachtig van, de vreugde door de Heilige Geest verdween uit mijn hart. Ik werd uit deze depressie gehaald door Romeinen 8:28. Ik had het moeilijk, ik vertelde het tegen een oudere christen, die citeerde toen deze tekst voor me. Ik zag wat er staat en geloofde het. Niet lopen zuchten maar voor de moeilijkheid danken, want zolang God die situatie, ondanks mijn gebeden, toeliet moest het medewerken ten goede. In geloof heb ik de Heer er voor gedankt, toen was de vreugde weer terug in mijn hart.

Daarna ging het weer wat beter met mijn gezondheid en ik vergat wat ik beleefd en geleerd had, ook de bijbeltekst zakte weg. Enige tijd daarna had ik weer een dip in de gezondheid, weer had ik het er moeilijk mee, weer verloor ik mijn vreugde en vrede in de Heer. Opnieuw had ik het er wekenlang moeilijk mee, totdat ik Romeinen 8:28 weer tegen kwam. Datzelfde gebeurde enkele maanden daarna nog een keer. Toen drong tot me door: hier gaat iets mis, God leert me dingen door het Woord en ik vergeet het telkens, met als gevolg dat ik telkens weer moeizaam dezelfde les moet leren. Zo kom in niet vooruit.

 

Om dat te verhelpen ben ik gaan memoriseren. Ik heb Romeinen 8:28 en andere teksten waar ik steun van had gehad bij elkaar gezocht en ben ze gaan memoriseren. Zo ben ik de lessen die God me leerde vast gaan houden.

"Zo vaak u woorden gevonden werden - zo vaak God me versterkt had door een bepaald bijbelgedeelte - at ik het op - voegde ik het bij mijn memorisatie kaartjes."

 

+ Overvloedig materiaal voor Gods Geest om mee te werken

 

Als je zo overvloedig het woord van God in je hart hebt opgeborgen dan kan de Geest die teksten, als het nodig is, met kracht terugbrengen in je hart. Je hebt ook iets levend, een krachtig woord, voor anderen die in dezelfde situaties verkeren".

 

Je bent gewapend met het woord van God (1 Petrus. 4:1). Het woord zal je versterken, waarschuwen, op het goede pad houden.

 

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten" (Kol. 3:16)

 

+ Steun in moeilijke tijden

 

Als je aangevochten wordt dan kun je de toepasselijke thema's nemen en hardop herhalen.

 

Er gaat kracht uit van het Woord van God. (Hebr. 4:12)

Het Woord van God tilt je op en maakt je vrij. (Joh. 8:32)

Het wekt geloof. Het geloof is uit het horen en het horen is uit het Woord van God.

 

Elke blijvende vooruitgang in ons geestelijk leven komt door het Woord van God.

 

+ Leren door herhalen

 

Echt uit het hoofd proberen te leren is voor de meeste mensen te vermoeiend. Er is een methode die op een gemakkelijkere manier hetzelfde doel bereikt. Dat is memoriseren door het regelmatig hardop oplezen van de teksten. Nadrukkelijk, langzaam lezen, en goed articuleren. Als je dat regelmatig blijft doen dan zullen de teksten in je hart en in je denken blijven haken.

 

Dit werkt zelfs bij mensen met een zwak geheugen.

 

+ Schrijf de teksten op kaartjes

 

Sommigen schrijven de teksten in een schrift, zelf gebruik ik liever kaartjes.

Ik scheur een A4 papier (kopieerpapier voor mijn printer) telkens doormidden tot ik kleine kaartjes heb.  Een elastiekje om de kaartjes heen of paperclip er op.

 

+ Rangschikken

 

Als je meerdere teksten hebt toegevoegd dan kun je ze per thema bij elkaar doen.

 

+ Welke teksten memoriseren?

 

Neem vooral teksten waar je persoonlijk steun aan hebt. Waar je de kracht van hebt gevoeld en nog steeds voelt. De teksten die je nodig hebt. Je kent je eigen zwakke plekken in je geestelijke leven. Dingen die anders moeten of beter kunnen.

 

Stel dat je moeite hebt met bezorgdheid. De Heer zal je daar dan regelmatig vanuit het woord op aanspreken. Die teksten moet je opschrijven.  Je kunt er zelf ook actief Bijbelstudie over doen en de krachtigste teksten die je vindt memoriseren.

 

"zo vaak uw woorden gevonden werden at ik ze op""

 

Wees selectief.

 

+ In de eerste plaats voor je eigen geestelijk leven, maar ook voor toerusting tot dienen

 

Bij belangrijke leerstellingen of bijbelse onderwerpen memoriseer dan de sleutelteksten. Eventueel ook korte schema’s of kernachtige uitspraken. Maak ook van dit soort onderwerpen een thema, een stapel kaartjes die je regelmatig memoriseert, hardop opleest.  Maar het memoriseren met het oog op het eigen geestelijk leven blijft het belangrijkste.

Zo kun je lessen verwerken en vastzetten. Kies de sleutelteksten of teksten, zet kort de kern op een kaartje.

 

Voor b.v. evangelisatie is het nuttig om teksten paraat te hebben.

 

+ De sleutel is regelmatig herhalen

 

Neem regelmatig alle stapeltjes door. Lees ze hardop door.  Geef het een vast plaats in je dagindeling.

 

+ Memoriseer vooral bijbelteksten, maar niet alleen

 

Zet er soms wat bij. Als het de geestelijke boodschap van een tekst onderstreept.

 

Neem als voorbeeld de tekst "Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt, en wie zoekt vindt, en wie klopt die zal opgedaan worden" (Matth. 7:7,8)  Hier kun je b.v. bijzetten "God laat geen bidder staan" en "een ieder -  dus ook ik"  Houdt dit soort opmerkigen wel kort en kernachtig.

 

+ Geestelijke lessen verdiepen door memoriseren

 

Als je memoriseert, vooral als je een thema memoriseert, dan brengt Gods Geest het licht dat je door die teksten eerder hebt ontvangen weer terug in je hart. Vaak gebeurt er zelfs meer dan dat, het licht komt niet alleen terug,  het neemt toe. Dan geeft Gods Geest een verdieping.

 

Als je in het woord blijft (onder meer door te memoriseren) dan is er de belofte dat je de waarheid (steeds dieper) zult verstaan. "Indien gij in mijn woord blijft zijt gij waarlijk discipelen van mij, gij zult de waarheid verstaan (met het hart) en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:31,32)

 

+ Je kunt een thema af en toe eens bij werken

 

Als je over het onderwerp nieuwe dingen hebt geleerd.

-een tekst iets inkorten

-een betere tekst toevoegen

-een enkele tekst er weer uithalen

-een gedacht of kernachtige opmerking erbij zetten

 

+ Gebruik de bijbelvertaling die je ook gebruikt in je dagelijks bijbellezing

 

Waar je vertrouwd mee bent. Die je telkens leest.

 

+ Je kunt ook samen memoriseren

 

Op het moment komen mijn twee zonen regelmatig samen met twee vrienden die ook christen zijn, ze memoriseren samen. Ze komen samen en overhoren elkaar. Als iemand een fout maakt dan krijgt hij een kleine boete, die worden opgespaard, daar gaan ze uiteindelijk samen iets leuks van doen. Er wordt niet alleen gememoriseerd. Ieder geeft ook iets door uit wat hij die week in zijn stille tijd, in zijn dagelijkse persoonlijke bijbellezing, heeft gelezen. En ze bidden met en voor elkaar.

 

Zo kun je voor elkaar een stimulans zijn om te volharden met memorisen.

 

+ Anderen helpen om te memoriseren

 

Jij leest op, de ander herhaalt.

Kinderen, huwelijkspartner, etc.

 

Je kunt kinderen hele stukken van de bijbel uit hun hoofd laten leren als je op een vast tijdstip, b.v. na het eten, een bijbelgedeelte zin voor zin voorleest, terwijl de kinderen elke zin hardop herhalen.

 

+ “Oefen u in de godsvrucht” (1 Tim. 4:7)

 

Memoriseren is een concrete uitwerking van deze bijbelse opdracht.

 

+ Eet het woord

 

"Zo vaak uw woorden gevonden werden at ik ze op

Uw woord was mij tot blijdschap en vreugde mijns harten."  (Jeremia 15:16)