9. Gehoorzaamheid

 

9.1.  Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar

 

Romeinen 1:5 , 15:18 en 16:26.

Geloof zonder werken (zonder gehoorzaamheid) is dood.

Jakobus 2:26    (:14-26).

 

9.2.  God verwacht gehoorzaamheid van ons

 

We moeten de bevelen en aanwijzingen van de Bijbel en de inner­lijke leiding van de Heilige Geest gehoorzamen.

 

Weest daders van het woord” (Jakobus 1:22). We moeten doen wat er staat. Zo simpel is dat. We moeten de voorschriften van de bijbel nale­ven. De geboden van Jezus leren onderhouden. (Mattheus 28:19).

 

“Indien gij u door de Geest laat leiden” (Galaten 5:18).

We moeten de leiding van Gods Geest gehoorzamen. We moeten ons laten leiden.

 

9.3.  Als je Jezus Heer noemt dan moet je daar ook naar handelen

   

Jezus Heer noemen, betekent dat, dat je Hem als Heer erkent. Als je Hem als Heer erkent dan moet je daar ook naar handelen, dan moet je Hem ook als meester gehoorza­men.

"Wat noemt gij mij Here, Here en doet niet hetgeen ik zeg"  (Lucas 6:46).

Je hebt alleen het recht Jezus Heer te noemen, als je ook de intentie hebt om Hem te gehoorzamen.

 

9.4.  Wie heeft Jezus lief?

 

Is dat degene die het meest gevoelig kan 'praisen'?? Dit zegt de Heer zelf ervan: "Wie mijn geboden heeft, die is het die Mij liefheeft ... "  (Joh 14:21). Degenen die Jezus echt liefhebben zijn degenen, die Hem gehoorzamen. Je toont je liefde voor de Heer door Hem te gehoorzamen.

 

God wil geen offers, zelfs geen lofoffers!!!!, maar gehoorzaam­heid (1 Samuel 15:22).

 

9.5.  Een belofte voor wie gehoorzaamt

 

Johannes 14:21.

Dit is ook een belofte voor wie gehoorzamen. Je zult Jezus leren kennen op een steeds diepere manier.  "en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren"

 

9.6. Dagelijks je kruis opnemen, je leven verliezen, de prijs van ehoorzaamheid

 

"Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want een ieder die zijn leven zal willen behouden zal het verliezen, maar ieder die het verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden." 

(Lucas 9:23,24.)

 

Jezus roept ons op om Hem te volgen. Hem volgen betekent Zijn leiding accepteren. Jezus gehoorzamen brengt vaak vervolging in de één of andere vorm in ons leven. Als christen hoeven wij het lijden en het kruis niet op te zoeken, het komt vanzelf op onze weg als we Jezus gehoorzamen en belijden. Jezus gehoorza­men en openlijk belijden wekt vaak vijand­schap op. We hebben echter niet alleen te maken met vijandschap van buitenaf, we hebben ook nog de natuurlijke drang tot zelfhandhaving, de drang om voor onszelf te kiezen. Jezus gehoor­zamen houdt echter vaak in dat we tegen onze eigen natuurlijke verlangens in moeten gaan. Dan is zelfver­loo­chening nodig. Jezelf verlooche­nen is jezelf loochenen, d.w.z. jezelf ontkennen, geen rekening met jezelf houden, tegen je eigen natuurlijke verlangens ingaan.

 

Het tegengestelde van jezelf verloochenen is jezelf handhaven, kiezen voor zelfbehoud.

 

Je kunt Jezus niet volgen, als je niet bereid bent om jezelf te verloochenen, om het kruis op te nemen, om je leven te verliezen. Je leven verliezen kan in tijden van zware vervolging letterlijk het martelaarschap betekenen. Tijdens de christenvervolgingen in het Romeinse rijk kregen de gearresteerde christenen soms de keuze tussen aan de ene kant vasthouden aan Jezus, met als gevolg de dood, of Jezus vervloeken en offeren aan de keizer. Maar er is ook een  subtielere manier om je leven te verliezen. In zekere zin verlies je ook je leven als je tegen eigen gevoel en wensen in, tegen je eigen drang tot zelfhandhaving, er toch voor kiest om Jezus te gehoorza­men. Jezelf verloochenen is op die manier ook een stukje sterven.

 

Je moet bereid zijn om als de Heer dat vraagt, je bestaan in deze wereld op te geven. Het gaat hier dus niet om zondige dingen die je los zou moeten laten, het gaat om normale dingen die bij dit leven horen.

 

In Lucas 9:23 is sprake van dagelijks je kruis opnemen. Zelfverloochening, jezelf verliezen, tegen jezelf ingaan, aller­lei op zichzelf niet verkeerde, natuurlijke verlangens opgeven als de Heer dat zo leidt, tegen je gevoel ingaan, is dagelijks nodig.

 

Een voorbeeld dat de bijbel zelf aangeeft is de keuze tussen vrede met je familie of vrede met Jezus, de keuze tussen Jezus volgen of doen wat je familie wil (Mattheus 10:34-39).

 

Ter illustratie enkele voorbeelden die ik in de praktijk ben tegengekomen.

 

Een jongeman kwam tot geloof en hij wilde zich laten dopen. Zijn vader zei: "Als jij je laat dopen dan wil ik nooit meer iets met je te maken hebben". Wat gaat die jongeman doen? Jezus gehoorza­men en daardoor het contact, de veiligheid en de support van zijn familie verliezen of Jezus niet gehoorzamen en al die dingen behouden.

 

Nog een voorbeeld. Er wordt iemand geroepen tot het oudste-zijn. Zo'n broeder heeft meestal een normale baan en een gezin. Als hij die roeping accepteert , betekent dit, dat hij naast zijn normale baan en zijn taak in zijn gezin er een zware taak bij neemt. Dat zal ten koste gaan van zijn vrije tijd, etc. Er wordt een offer gevraagd. Stel dat die broeder ook werkelijk door de Heer wordt geroepen tot die taak. Dan staat hij voor de keuze: "Zal ik de Heer gehoorzamen met als gevolg, dat ik allerlei normale dingen in dit leven los moet laten of zal ik mezelf handhaven en voor mijzelf kiezen. Zal ik het mezelf om Jezus wil moeilijk maken of kies ik voor een gemak­kelijk leven?"

 

Ik heb het getuigenis gehoord van een broeder uit de toenmalige Sowjet Unie. De Heer riep hem om het evangelie te verkondigen. In die tijd hield dat in, dat je vroeg of laat opgepakt en veroor­deeld zou worden. Hij had een gezin met een aantal kleine kinde­ren. Wat ging hij beslissen? Zou hij zijn tot nu toe redelijk ongestoorde leven met vrouw en kinderen op het spel zetten? Deze man heeft de weg van het sterven gekozen. Hij is de gevangenis ingegaan.

 

"die is Mij niet waardig"  ( Matth. 10:37,38)

De Here stelt ons geregeld voor de keuze. De Heer spreekt ons ergens op aan door zijn Woord en Geest. Soms deinzen we misschien terug voor de prijs van de gehoorzaamheid. De Heer is echter streng: "Als je in diepe gemeen­schap met Mij wilt (blij­ven) leven dan moet je Mij gehoorzamen. Neem je kruis op en volg Mij. Gehoorzaam Mij of je raakt de diepe gemeenschap met Mij kwijt."

 

9.7.  Kun je Jezus iets weigeren?

 

Kun je 'nee' zeggen tegen Jezus als Hij iets van je vraagt?

 

Doe het uit liefde en dankbaarheid jegens Jezus.

 

9.8.  De basishouding - beschikbaar zijn voor de Heer

 

Here wat wil Gij dat ik doen zal?

Handelingen 20:10.

 

9.9.  Het voorbeeld van de Here Jezus

 

Jezus heeft ook op dit terrein het goede voorbeeld gegeven door zijn gehoorzaamheid aan de Vader.

 

"Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft"

Johannes 4:34.

 

"Ik doe altijd wat Hem behaagt" ( Johannes 8:29).

 

Gehoorzaamheid bracht de Here Jezus aan het kruis.

Fillipenzen 2:8.

 

Romeinen 5:19; Hebr 5:8. 

Het ging de Heer ook niet altijd gemakkelijk af.

Lucas 22:42-44.

 

9.10. Nog enkele teksten/opmerkingen

 

"Wat Hij u ook zegt, doet dat" ( Johannes 2:5b).

Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Geen 'ja maar'. De opdracht van de Here Jezus aan de dienaars leek onzinnig. Vult de vaten met water, schept en brengt. Dat lost toch het probleem van het wijntekort niet op?

 

"de wil Gods van harte te doen" (Efeze 6:6).

Doe je Gods wil graag? Doe je Gods wil van harte?

 

God wil geen aktiviteit. God wil gehoorzaamheid. Je kunt van alles doen "voor de Heer" en toch niet  datgene doen, wat God van jou wil, en toch niet datgene doen, waar God jou op aanspreekt.

 

Dit is het getuigenis dat God van David gaf: "Ik heb David gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal vol­brengen" (Hand. 13:22). David was niet perfekt, verre van dat, maar dit was de gezindheid van zijn hart. David gehoorzaamde de Here God en als hij faalde en struikelde, bekeerde hij zich als God hem daarop aansprak. Zie het kontrast met koning Saul.

 

 

HOME
De andere studies over de praktijk van het christenleven