6.  Stille tijd - kontakt met God

 

6.1.  Regelmaat in ons kontakt met God

 

Het is belangrijk om als christen in kontakt te blijven met Jezus. Je kunt natuurlijk spontaan door gebed en bijbellezen kontakt met Hem zoeken, maar het is verstandig om dit ook met een zekere regelmaat en planning te doen.

 

Als mensen weten we dat een relatie verzandt als we er niet aan werken. Dat geldt b.v. voor een huwelijksrelatie. Maar dat geldt evenzeer voor de relatie met Jezus. Als je niet aan een relatie blijft werken, als je geen tijd voor elkaar neemt, dan vervreemd je van elkaar en leidt ieder op den duur zijn eigen leven.

 

De christenen spreken over het houden van Stille Tijd. Stille Tijd is de tijd die je op regelmatige basis apart zet voor het zoeken van kontakt met God.

 

Zie het voorbeeld van Daniel. "en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij te voren  placht te doen" (Daniel 6:11). Daniel had als gewoonte om drie keer op een dag een tijd van gebed te nemen. Dit ondanks zijn ongetwijfeld drukke werkkring.

    

Of je nu één of meerdere keren per dag een tijd van gebed en bij­bel­lezen neemt is een persoonlijke zaak. Het is ook geen wet die ons wordt opgelegd. Maar willen we in kontakt (gemeen­schap) met God blijven dan hebben we het nodig om regelmatig tot Hem te spreken in gebed en naar Hem te luisteren in de bijbel. De ervaring heeft geleerd dat dit beter lukt als je dit kon­takt met God als een vast moment in je dagindeling in­bouwt.

 

6.2.  Geroepen tot gemeenschap met de Vader en de Zoon

 

God nodigt ons uit tot kontakt, tot gemeenschap met Hem. We zijn er zelfs toe geroepen.(1 Kor 1:9). We kunnen door gebed en in geloof voor Gods aange­zicht ver­schijnen (Hebr. 10:19-22).

 

Door het bijbellezen spreekt God tot ons en door het gebed spreken wij tot God. Het is een gesprek, een dialoog met God. Het is een ontmoeting met God.

 

6.3.  Het bijbellezen in je Stille Tijd

 

- Lees elke dag minstens 1 keer.

- Lees niet teveel tegelijk.

   (Een hoofdstuk of een gedeelte ervan)

- Zet eventueel een potloodstreepje onder wat je opvalt.

  Dit als hulp bij de concentratie.

- Vraag God of Hij tot je wil spreken door het gedeelte van die dag.

- Begin met het Nieuwe Testament.

- Lees het Nieuwe Testament in volgorde door en begin dan weer opnieuw. Dit is zeer

  belangrijk. Hetzelfde moeten we met het Oude Testament doen. De hele bijbel is belangrijk.

- Maak je niet te druk over de dingen die je (nog) niet begrijpt. Doe je voordeel met de

  dingen die je  wel snapt.

- Als het niet te inspannend is maak dan aantekeningen,  beantwoordt b.v. de vraag: waar

  gaat het over in dit gedeelte?

- Lees b.v. s`ochtends een gedeelte uit het Nieuwe Testament en s`avonds uit het

  Oude Testament, als je dat op kunt brengen.

- Het is verstandig om een vaste tijd aan te houden en een vaste plaats. Het moet

  een gewoonte worden en daar helpt regelmaat bij.

 

6.4.  Het bidden tijdens de Stille Tijd

 

- Het is verstandig om altijd te beginnen met God te danken.

  Danken voor je behoud, voor eten en drinken, etc

  De ervaring heeft geleerd dat dit zegenrijk is om te doen.

  Overvloeiende in dankzegging (Kol. 2:7b).

- Bid om Gods hulp en zegen voor die dag.

  Bespreek wat je bezig houdt en wat je die dag gaat doen.

- Breng je wensen, je vragen, je verzoeken bij de Heer.

  Stort je hart uit voor God (Psalm 62:9).

  Bespreek alles met God, ken Hem in al uw wegen  (Spreuken 3:6).

  Je wensen bekend maken bij God (Filp. 4:6,7). 

  Bekommernis (dat zijn je zorgen) aan God afgeven (1 Petrus 5:7).

- Het is verstandig om er aan te wennen om ook tijdens je Stille Tijd hardop te bidden. Dat

  helpt bij het concentre­ren en maakt het bidden veel gemakkelijker.

- Als je het moeilijk vindt om te danken maak dan eens een lijstje met al je zegeningen.

  Schrijf het op  en lees dat (de eerste tijd) regel­matig door voor je gaat bidden.

   "zoals u geleerd is overvloeiende in dankzegging" (Kol. 2:7b)

       

6.5.  Zingen in je Stille Tijd

 

Het is verstandig om je Stille Tijd te beginnen met een tijd van dankzegging en aanbidding. Als hulp daarbij is het goed om liederen te zingen. "en zing en jubelt de Here van harte" (Efeze 5:19)

 

6.6.  De noodzaak van zelfdiscipline in het geestelijk leven

 

"oefent uzelf in de godsvrucht"   (1 Tim 4:7b,8).

Een christen is een geestelijke atleet  (1 Kor 9:24,25).

Hij jaagt naar het doel (Filippenzen 3:14).   

 

Discipline is nodig wil je in het gewone leven iets bereiken en dat geldt ook voor het geestelijk leven.

 

Vaak is het een strijd om dagelijks Stille Tijd te houden. Als je gestruikeld bent sta dan weer op, begin er weer mee. Er staat in de Spreuken "de rechtvaardige valt zevenmaal doch staat weer op". (Spreuken 24:16). Als je bent vastgelopen begin dan gewoon weer opnieuw. God zal je zegenen. God zegent onze zwakste pogin­gen. Als wij een stap in de richting van God doen dan zal Hij een stap in onze rich­ting doen (Jakobus 4:8). Hij is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken (He­br. 11:6).

 

6.7.  De beste tijd

 

De ervaring heeft geleerd dat het goed is om de dag met God te beginnen.

"des morgens" (Psalm 5:4)

 

6.8.  Strijd om je Stille Tijd

 

Geef prioriteit aan je Stille Tijd.

Je Stille Tijd zal aangevallen worden.

 

Ga b.v. vroeg naar bed opdat je de dag nog met God kunt afsluiten en opdat je uitgerust genoeg bent om de volgende dag weer met God te beginnen.

   

6.9.  Hulp om iets intensiever met de bijbel bezig te zijn

 

Hieronder geef ik twee methoden die in de praktijk hun waarde hebben bewezen.

 

+ de eerste methode

 

Lees het gedeelte en beantwoordt daarop de volgende vragen:

1.  Waar gaat het gedeelte over, wat is het onderwerp?

2.  Is er een sleutelzin of sleutelwoord?

     (Er kunnen er ook meerdere zijn.)

3.  Geef, als het lukt, een indeling.

4.  Welke geestelijke lessen, toepassingen, kun je er uit halen?

5.  Wat spreekt je persoonlijk aan?

 

+ de tweede methode

 

Lees het gedeelte en beantwoordt daarop de volgende vragen:

1. Zijn er zonden na te laten?

2. Zijn er beloften waar je aanspraak op mag maken?

3. Zijn er voorbeelden, goede en slechte?

4. Waarschuwingen?

5. Opdrachten?

6. Onderwijs over God, over Jezus? Wat zegt het gedeelte over God, over Jezus?

7. Andere belangrijke waarheden?

 

Je kunt ook een eigen kombinatie van vragen maken.

 

Maak in in elk geval notities.

 

Het eerste begin is moeilijk. Wellicht kunt je samen met een ander, iemand die er ervaring mee heeft, enkele keren oefenen totdat je de slag te pakken hebt. Spreek af dat je, op een afge­sproken bijbelgedeelte, één methode (b.v. één van de twee boven­staande) zult proberen. Probeer het dan ook en bespreek de resultaten. Evalueer het. Probeer het dan weer. Enzovoorts. Net zolang tot je de slag te pakken hebt.

 

Let er op dat het bijbellezen tijdens je Stille Tijd niet bedoeld is als een inspannende bijbelstudie. Het doel van je Stille Tijd blijft in de eerste plaats een onmoeting met God hebben.

 

6.10.  Vermoeidheid en stille tijd

 

Houdt als je moe bent toch Stille Tijd. Pas alleen de lengte aan. Door gezondheidsproblemen had en heb ik vaak nog problemen met het houden van Stille Tijd. Vooral met het bijbellezen. Mijn hele lichaam roept "Nee" tegen het bijbellezen s'ochtends vanwege het gevoel van uitputting en soms misselijkheid en hoofdpijn. Het lukte me het eerste half jaar na mijn bekering niet om regelmatig Stille Tijd te houden. Het is daarna toch gelukt om regelmatig Stille Tijd te houden. Het bidden lukt de laatste jaren altijd, maar het lezen lukt niet altijd.

 

Misschien kan ik een ander die een strijd met vermoeidheid heeft te voeren helpen met de richtlijnen die mij hebben gehol­pen.

 

Allereerst heb ik besloten om drie maal daags (net als Daniël) Stille Tijd te houden. Maar dan wel drie maal een korte en soms zeer korte tijd. Direkt na het opstaan, direkt voor het naar bed gaanen op een vast punt aan het begin van de middag.

 

s'Ochtends las ik in het Nieuwe Testament, s'middags in de wijs­heidsboeken, s'avonds in de rest van het Oude Testament.

 

Wat de lengte betreft. Ik heb mijzelf de regel gesteld dat ik minstens één bijbelvers lees en minstens 1 minuut bid. Zelfs met hoofdpijn en zware vermoeidheid is dit meestal nog mogelijk. Het invoeren van deze regel was de voornaamste reden waarom ik toch aan het bijbellezen ben gekomen in mijn Stille Tijd.

 

Ik heb ontdekt dat God je door dan ene vers reeds kan zegenen.

 

Omdat het lezen vaak niet doordrong ben ik begonnen om tijdens het lezen met potlood een streepje te zetten onder wat me opviel. Voor het maken van vragen zoals hierboven beschreven was ik te moe, maar dit lukte nog wel. 

 

Ik heb drie boekenleggers in mijn bijbel gelegd op de plaatsen waar ik gebleven was met het lezen, zodat, als ik weer eens een periode uitviel, ik onmiddelijk de draad weer op kon pakken op de plaats waar ik gebleven was. (Het is zeer belangrijk om de bijbel regelmatig en volledig door te lezen. Alleen dan raak je ver­trouwd met de gehele bijbel.)

 

Om de koncentratie te vergemakkelijken heb ik een grote bijbel gekocht met een grote letter (Ik heb zelfs de grootste bijbel gekocht die maar te krijgen was). Het gaat erom dat het woord tot je doordringt. Het turen in een klein bijbeltje belemmert dat.

 

Wat het bijbellezen betreft had ik na ongeveer een jaar het ritme te pakken. Toen begon een fascinerende ontdekkingsreis in de bijbel.

 

Het bidden in de Stille Tijd viel me door de zware vermoeidheid ook erg moeilijk. Dit is veranderd toen ik ook in het bidden enige struktuur aanbracht. Zo begin ik het gebed altijd met dankzegging en aanbidding. Dit is zo'n gewoonte geworden dat ik dat nu altijd doe ook als ik in een andere situatie bid.

 

Dit is de struktuur, de volgorde, die ik bij het bidden in mijn Stille Tijd aanhoud.

1. Dankzegging, aanbidding.

2. Wilt U mij toetsen op zonde, heiloze wegen?

   Indien nodig schuldbelijdenis.

3. Erkennen afhankelijkheid.

    Wilt U me door de komende dag heen dragen.

    Ik belijd mijn afhankelijkheid van U.

4. Wat is uw plan voor deze dag?

    Wilt U dat in mijn hart leggen.

5.Jezelf ter beschikking van de Heer stellen.

   Heer wilt U mij mij reinigen en beheersen in alles wat ik ben.

6. Vervul mij weer met uw Geest.

   Daar door het geloof in gaan staan.

7. Gebeden en voorbiddingen die spontaan opkomen.

 

De regelmatige en systematische voorbede (met gebruik van een gebedslijst) deed en doe ik op een ander moment omdat het anders te veel tegelijk werd.

 

Deze struktuur heb ik van een andere broeder geleerd, maar ik heb hem wel aangepast. Het belangrijkste onderdeel is het beginnen met dankzegging. Het richt je op de Heer, het richt je af van eigen nood en strijd. Het versterkt je geloof als je dankend Gods zegeningen doorneemt. Het versterkt je geloof als je de Heer looft voor zijn liefde, zijn trouw, zijn almacht.

 

Het viel niet mee om dit te leren. In het begin heb ik het schema voor me gelegd zodat ik er telkens even op kon kijken. Na een tijd wordt het een deel van jezelf. De dankzegging en de aanbid­ding moesten ook geleerd worden (Over die beide onderwerpen zie de  studie "gebed is meer dan vragen", studie 15).

 

Ik volg het bovenstaande schema alleen in mijn Stille Tijd s'ochtends aan het begin van de dag. Maar bij de andere keren dat ik bid bij Stille Tijd (en wanneer ik ook bid) begin ik altijd met dankzegging en aanbidding al zijn het slechts enkele zinnen. Sinds ik op deze manier struktuur in mijn gebed heb gebracht heb ik, hoe zwak mijn gezondheid ook was en soms nog is, nooit meer problemen gehad met het bidden in de Stille Tijd.

 

 

 

 

HOME
De andere studies over de praktijk van het christenleven