5.  Hoe nu verder - na de bekering?

 

5.1.   Hoe moeten we verder leven?

 

5.1.1.  Niet meer voor onszelf leven, maar voor God

 

2 Kor 5:15.

Dat is een keuze, een besluit.

 

5.1.2.  Leven naar Gods wil

 

1 Petrus 4:2,3.

Dat betekent dat we ons ter beschikking stellen van God.

"Zie, hier ben ik om uw wil te doen" (Psalm 40:8,9 ,  Hebr 10:9)

"Spreek Here, want uw knecht hoort" (1 Samuel 3:9)

 Wat nu Heer?

 Wat hebt U voor mij te doen?

 Dat betekent dat we in elke situatie zoeken en vragen naar Gods wil (Efeze 5:17).

 "Heer wat wilt U dat ik doen zal, hoe moet ik dit aanpakken?"

 

We moeten ons door Gods Geest laten leiden (Gal 5:18).

We moeten doen wat de bijbel zegt (Jakobus 1:22).

 

Door Zijn woord en Zijn Geest en Zijn leiding in de omstandigheden maakt God ons telkens zijn

wil bekend.

 

5.1.3.  Dagelijks ons kruis opnemen 

 

Lucas 9:23.

Gods gebod, Gods leiding gaat soms in tegen onze eigen verlangens en gevoelens. God verwacht toch van ons dat we Hem gehoorzamen. Dan moeten we tegen onszelf in gaan, tegen eigen verlangens. Zelfverloochening hoort bij het dagelijks leven van de Christen.

 

Loochenen is ontkennen. Jezelf verloochenen betekent jezelf ontkennen. Je gehoorzaamt toch al gaat het tegen je natuurlijke verlangens in.

 

De Here Jezus sprak over “je leven verliezen”. 

Je natuurlijke leven verliezen, om het echte leven te winnen.

 

5.2.  Gods plan voor ons leven

 

"goede werken tevoren bereid"    (Efeze 2:10)

God heeft voor ieder van ons een bepaald plan, een taak, een weg door het leven.

 

Hoe ontdek je dat plan?

+ Bidt om leiding.

+ Zoek in elke situatie de wil van God.

+ Begin om voor God en met God te leven.

+ Gehoorzaam alvast in alle dingen waarin je reeds inzicht in Gods wil hebt.

   Dan zul je vanzelf stap  voor stap in dat plan worden binnen geleid.

+ Begin alvast biddend te werken aan de dingen die God, volgens de bijbel, van iedere

   christen verwacht.

 

God heeft een plan voor ons leven, maar meestal geeft God niet vooraf al een heel overzicht. In het algemeen leidt Hij ons stap voor stap. "En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou" (Hebr. 11:8). Als je achterom kijkt dan zie je Gods leiding, Gods patroon in je leven.

 

5.3.  Gods plan voor het leven van iedere christen

 

God heeft voor ieder van ons een eigen plan, maar er zijn een aantal dingen die voor elke christen gelden. Die dingen staan in de Bijbel. In deze zaken is de wil van God voor ons leven dus al duidelijk.

 

5.3.1. Waardig wandelen    

 

Efeze 4:1 /  Titus 2:10

      

In je gewone dagelijkse leven naar Gods normen leven. Zodanig leven dat je een sieraad bent voor de leer.

  

Een getuigenis zijn.

"gij geheel anders" (Efeze 4:20)

Mattheus 5:13-16 en Filippenzen 2:15

     

We hebben het getuigenis in ons (1 Johannes 5:10). Het nieuwe leven (het leven van Jezus Zelf) dat zich in en door ons heen openbaart  (Galaten 2:20 ; 5:22).

     

5.3.2.  Meewerken aan de grote opdracht

   

Mattheus 28:19.

Het verkondigen van het evangelie. Dat is de grote opdracht die de Here Jezus vlak voor zijn hemel­vaart aan zijn discipelen heeft gegeven.

 

Wat kun jij doen:

- Getuigen.

  Zelf andere mensen op de Here Jezus wijzen.

  Meedoen aan evangelisatieaktiviteiten.

- Zorgen dat je toerusting op dit gebied krijgt.

- Overwegen of zending iets voor jou is.

- Bidden voor de onbekeerde mensen om je heen.

- Bidden voor de evangelisatieakties en de zendelingen.

- Zendelingen ondersteunen.

   Financieel en door met hen mee te leven.

- Je in de zending, in evangelisatieakties verdiepen.

 

De Here Jezus en God de Vader zijn bewogen over de mensen die leven zonder God. God kan die bewogenheid ook in onze harten leggen. Delen in Gods last, in gebed Gods last in je geest aanvoelen, overnemen. Overnemen in de zin van meedragen, dat het ook jouw last wordt (Mattheus 9:36-38).

 

 

 

5.3.3.  Je geestesgaven inzetten

       

Ieder krijgt bij zijn of haar bekering één of meerdere geestesgaven (1). Een geestegave is een bekwaamheid die God door zijn Geest in je legt. Door de Geest van God ben je in staat om bepaalde dingen te doen.

 

In de Bijbel staan enkele lijsten van geestesgaven:

- 1 Kor 12:8-10

- Romeinen 12:6-8

- Efeze 4:11-13

 

Het is Gods bedoeling dat je iets met die geestesgaven gaat doen.

"dient elkander naar de genadegave die" (1 Petrus 4:10)

"naar de kracht die elk lid"  (Efeze 4:16)

"noodzakelijk" (1 Korintiers 12:22)

De geestesgaven zijn bedoeld tot opbouw van de gemeente.

 

Hoe ontdek je je geestesgave(n)?

Dat gaat eigenlijk vanzelf als je je inzet voor andere mensen, als je je inzet binnen de gemeente. Vraag God wat je voor Hem mag doen. Vraag de Heer of Hij het op je weg brengt.

Wees beschikbaar. Je probeert verschillende dingen, wat er op je weg komt en dan zal vanzelf blijken of God je daarin ze­gent. Wat legt God op je hart? Waar heb je, van binnen uit, een drang toe? Zegent God je pogingen op dat terrein? (Beve­stigt God wat je doet?).

Oudere christenen, met ervaring in het werk van God, merken vaak sneller op welke geestesgave(n) iemand heeft. Je kunt ook aan de Heer vragen: "wilt U mij duidelijk maken welke geestes­gave ik heb." Een geestesgave moet vaak ontwikkeld worden.

5.3.4. Toerusting uit de Bijbel

 

“tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust”   (2 Tim 3:16,17)

“om de heiligen toe te rusten”  (Efeze 4:11-14)

“tot elke goede taak gereed”  (2 Tim 2:21)

 

God wil dat je je laat toerusten vanuit de bijbel. Je hebt toerusting, instruktie vanuit de Bijbel nodig om allerlei dingen goed te kunnen doen.

 

Je hebt b.v. wellicht kinderen. Dan heb je de taak om ze op te voeden. De Bijbel geeft daar richtlijnen voor. Als je kinderen hebt dan is het verstandig om op dit terrein onderwijs (training, toerusting) vanuit de Bijbel zoeken. Dat kan op verschillende manieren. Er zijn goede boeken over, er worden bijbelstudies over gegeven, je kunt aan andere christenen vragen hoe die het doen, etc.

 

Hetzelfde geldt voor allerlei andere terreinen van het chris­tenzijn.

 

5.3.5.  Geestelijke groei

 

Dat is ook een onderdeel van Gods plan met je leven.

      

- Efeze 4:13

- 1 Johannes 2:12-14  (kinderen, jongelingen, vaders)

- Hebreeën 5:12-14;   “naar de tijd genomen”

- Galaten 5:22; vrucht groeit

- Galaten 4:19;  “Christus in u gestalte krijgt”

- 2 Petrus 2:5-9

     

Net als in het natuurlijke leven is er ook in het geestelijk leven, als het goed is, een groei waar te nemen. Een groei van baby tot volwassene.

        

baby/peuter/kleuter/jongeling/volwassen

 

Er is een groei naar geestelijke volwassenheid.

Efeze 4:13.

 

Wat houdt geestelijke volwassenheid onder meer in?

- Dat je leert hoe alles te doen als christen.

- Een groei in realiteit,  je beleeft meer en meer wat er in de Bijbel staat.

- Een groei in inzicht, in geestelijk inzicht  (Hebreeën 5:14; 1 Kor 2:15)

- Een toename van geestelijke (levens)ervaring.

  Dan heb je allerlei dingen op geestelijk gebied al eens meegemaakt.

          

Een kind groeit en ontwikkelt als het blijft eten en bewegen. Zo is het ook in het geestelijk leven. Geestelijk voedsel (het woord van God) blijven eten (Mattheus 4:4 / 1 Petrus 2:2) en aktief in de gemeente meedraaien etc. Gericht zijn op het dienen van God. Als je zo bezig bent komt de geestelijke groei vanzelf.

 

Groei kost tijd: heb geduld met jezelf.

Psalm 1:3; een boom groeit langzaam.

 

5.3.6. Veranderen naar het beeld van Christus

 

Galaten 5:22.

Hier wordt de vrucht van de Geest beschreven. De éne vrucht met zijn negen aspekten. De vrucht van de Geest komt overeen met het karakter van Christus.

Daar werkt God in ons leven naar toe (Romeinen 8:28,29).

We zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn zoon.

 

5.3.7. Heiligheid

 

"dit wil God uw heiliging (2) " (1 Thess. 4:3)

 

+ “leg dan af alle uitwas van boosheid”  (1 Petrus 2:1)

+ “dood de leden die op aarde zijn, doet aan”  (Kol. 3:5-14)

+ “in al uw wandel”, d.w.z. op alle terreinen van je leven (1 Petrus 1:15)

 

God wil dat we de zonde afleggen.

Romeinen 6:12; 2 Kor. 7:1.

     

5.3.8. Vruchtdragen

 

Johannes 15:1-8 , Rom. 7:4

 

God wil (geestelijke) vrucht in ons leven zien.

   

De bijbel noemt vier geestelijke vruchten:

- Heiliging.    (Romeinen 6:22 , Hebr 12:11)

- De vrucht van de Geest.    (Galaten 5:22)

- Resultaat op ons werken voor God.   (Romeinen 1:13 ;   Kol 1:10  ; 1 Thess 2:1)

- Lofoffer.   (Hebr 13:15)

 

5.3.9. Stromen van levend water (3)   

 

Johannes 7:37,38,39.

 

 

  ------------------------------

 

Eindnoten

 

(1)   Voor een uitgebreide bijbelstudie over de geestesgaven, zie twee hoofdstukken van de bijbelstudie over de Heilige Geest

(2)   Hierboven, zie punt 4.3., worden de twee aspekten van bijbelse heiligheid besproken. Zie voor een uitgebreidere bespreking deserie  bijbelstudies over de verlossing

(3)   Voor een bespreking van dit punt verwijs ik naar de bijbelstudie over de vervulling met Gods Geest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME
De andere studies over de praktijk van het christenleven