23.  Dingen met God ondernemen

 

23.1.  Doe alles in overleg met de Heer

 

Spreuken 3:6;  "Ken Hem in al uw wegen"

 

Spreuken 3:5,6.

Vertrouw op de Here met uw ganse hart ,

en steun op uw eigen inzicht niet.

Ken Hem in al uw wegen,

dan zal Hij uw paden recht maken

 

Bespreek alles met God.

 

23.2.  Zoek in alles de leiding van God

 

+ Efeze 5:17.

"En weest niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is"

 

Heer, wat zal ik doen?

Hoe zal ik dit aanpakken?

 

Zie weer Spreuken 3:5,6

"en steun op uw eigen inzicht niet"

 

23.3.  Of iets lukt hangt uiteindelijk van God af

 

+ Psalm 127:1,2.

"Als de Here het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen de bouwlie­den daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is voor u tevergeefs dat gij vroeg opstaat en laat opblijft, brood der smarten eet - Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap"

 

+ Johannes 15:5.

"zonder Mij kunt gij niets doen"

(Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel  vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.)

 

+ Spreuken 10:22.

"de zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe"

 

23.4. Besef dat God boven alle dingen staat

 

Hij is het die uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt.

Dat geldt voor alle dingen. Er is geen toeval.

 

God is bij alles betrokken en Hij stuurt alles.

Ook de moeilijke dingen geschieden onder zijn toelating.

Die akelige dingen laat Hij medewerken ten goede. Zie: Rom. 8:28.

 

 

+ Efeze 1:11.

"Hem nu die in alles werkt naar de raad (naar het be­sluit) van zijn wil"

 

+ Mattheus 10:29-31.

"Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd; gij gaat vele mussen te boven." God is zelfs betrokken bij het vallen van een musje. Het vallen van een mus gaat niet buiten God om.

 

+ Spreuken 16:33.

"het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here"

Zelfs het vallen van een dobbelsteen staat onder Gods kontro­le.

 

+ Openbaring 3:7.

"Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten en Hij sluit en niemand opent".

God bepaalt of een deur open of dicht gaat en niemand anders.

 

+ Daniel 2:21.

"Hij zet koningen af en stelt koningen aan"

God zet koningen af of stelt ze aan.

God staat ook boven deze dingen.

 

+ Openbaring 17:17.

"want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen"

 God kan ook de harten van mensen sturen. Zodat ze de dingen doen waarvan God wil dat ze die doen. Zodat ze de keuzes maken en besluiten nemen die God wil.

 

+ Romeinen 8:31.

"Als God vóór ons is, wie (of wat) zal tegen ons zijn?"

 

Als God achter je staat is er alle reden om optimist te zijn. Daarom geldt voor ons het: "wat zou een mens mij doen?" (Hebr. 13:6) Als God iets wil, dan kan een mens of welk ander schepsel ook Hem niet tegen­houden. God kan mensen opzij schuiven (vervangen) of mensen van gedachten laten veranderen.

 

"Ik weet dat God de weg mij banen zal,

 want als Jezus in mij woont

 en in mij zijn kracht betoont

 weet ik ook dat God de weg mij banen zal."

 

+ Jesaja 45:2.

"Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen"

 

23.5.  Bidt om Gods zegen op je bezig zijn

 

Dat geldt voor alle dingen.

 

Heer, wilt U het leiden.

Heer, wilt U het zegenen.

Heer, wilt U maken dat het gaat lukken.

Heer, wilt U mij voorspoedig maken.

 

+ Spreuken 16:3.

"Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken"

 

beveel = aanbevelen = vragen om zijn zegen op wat je doet

 

+ Psalm 90:17.

"bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat"

 

bevestigen = zegenen/laat merken dat u meewerkt

 

+ Jakobus 4:2.

"gij hebt niets, omdat gij niet bidt"

 

23.6.  Je moet in geloof bezig zijn - in vertrouwen op God

 

+ Romeinen 14:23.

"en al wat niet uit geloof is, is zonde"

 

+ Psalm 37:5.

"Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het maken."

Wentelen d.w.z. als je er voor gebeden hebt (en je er rust op hebt) moet je er aan beginnen. Bidt dan: "Heer, ik ga het doen. Wilt U het maar zegenen en opvangen. Wilt u voor mij uitgaan en de weg banen"

 

+ 2 Samuel 10:12.

"de Here doe wat goed is in Zijn ogen"

Laat het resultaat aan God over.

 

Als het niet lukt (geen zegen erop), dan extra bidden:

- Here wat heeft dit te betekenen?

- Ben ik verkeerd bezig?

- Als het belangrijk is, wilt U het mij dan laten zien?

 

Als je iets probeert te doen en er rust geen zegen op, dan zou het kunnen zijn dat je er mee moet stoppen. Welke leiding heb je van God ontvangen bij de start? Vraag de Heer wat je mogelijk fout doet. Eventueel een nieuwe bevestiging vragen. Waar wijzen de bakens op? Wat zegt het Woord van God, hoe is de leiding van Gods Geest, waar wijzen de omstandigheden op, wat zeggen raadgevers, hoe leeft het bij je (geestelijke) medegelovi­gen?

 

+ Marcus 9:28.

"Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?" Dat is een goede vraag en een goed gebed om zelf ook gere­geld te bidden. "Here, waarom heb ik het niet gekund? Waarom is het mis­lukt?"

 

Rekenend op uw beloften ben ik verwinnaar te allen tijd.

 

Als je in de wil van God bent (als je serieus, naar je beste kunnen, de wil van God hebt gezocht), dan mag je rekenen op de zegen (de bijstand/de hulp van God) op je aktiviteiten.

 

 

 

 

 

23.7.  Weest tevreden met hoe God het leidt en besluit

 

+ Hebreen 13:5

   "weest tevreden met wat gij hebt"

 

(13:5,6;  "want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Here is mij een helper,…, wat zou een mens mij doen?")

 

Echter geef het niet te gauw op. Houdt vast aan Gods duidelij­ke beloften, desnoods tegen alles in. Doe ook je mond wijd open in gebed opdat God hem kan vullen. "Gij hebt niets, omdat gij niet bidt" (Jak. 4:2). Laat je door God doorlichten om te zien of je zelf de zegen in de weg staat (Psalm 139:23,24).

 

+ Psalm 18:31.

"Gods weg is volmaakt"

De Vader weet het het beste.

Gods weg is de beste, de beste, altijd.

 

+ Job 1:21.

"De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd"

 

Wees blij met wat God je geeft, maar je moet ook bereid zijn om het weer los te laten als God het zo stuurt. Dat geldt voor mensen, dingen maar ook voor aktiviteiten.

 

 

HOME
De andere studies over de praktijk van het christenleven