11.  Wordt vervuld met de Geest

 

11.1.  de oproep

 

"En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest"

 (Efeze 5:18)

 

Wordt vervuld met de Geest. Dit staat in de gebiedende wijs. Het is een opdracht, waarvan de Here God verwacht dat wij die nakomen.

 

Je kunt dus blijkbaar weten of je al of niet vervuld bent met de Heilige Geest. Toen de apostelen de gemeente in Jeruzalem op­dracht gaven om uit te zien naar mannen, die geschikt zouden zijn voor de taak van diaken, gaven ze als eis (als criterium) mee, dat het mannen moesten zijn die vol van geloof en vol van de Heilige Geest waren (Hand. 6:3,5).

 

Bij de bekering hebben we allemaal de Heilige Geest ontvangen (Rom. 8:9), maar niet ieder christen is van de bekering af aan ook vervuld met de Heilige Geest. Vandaar de aansporing, gericht tot Christenen "wordt vervuld".

 

11.2.  Wat houdt het in?

 

Vervuld met de Geest betekent dat je beheerst en gesterkt wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest neemt de kontrole over je, zodat je door de Geest wordt gestuurd en versterkt.

 

Let op de parallel die in het vers (Efeze 5:18) wordt gemaakt tussen vervuld zijn met wijn en vervuld zijn met de Geest. Als je vervuld bent met wijn, dan neemt de wijn de kontrole over je persoon en je gedrag over. Je bent dan "onder invloed" van de wijn. Als de Geest van God je vervult, dan neemt de Geest van God de kontro­le over en ben je "onder invloed" van de Geest.

 

Het verschil is dat de wijn de eigen persoonlijkheid uitschakelt en de Heilige Geest doet dat niet.

 

11.3.  De vervulling met de Heilige Geest is niet een eenmalig gebeuren

 

Letterlijk staat er (Efeze 5:18) in het Grieks: "wees steeds bezig om vervuld te worden".

 

Het is dus iets wat steeds doorgaat.

 

11.4.  Wat is het gevolg van het vervuld zijn met de Heilige Geest?

 

De kracht van God werkt dan in en door je heen.

"gij zult kracht ontvangen" (Hand. 1:8).

"bekleed met kracht uit de hoge" (Luc 24:49).

"met kracht gesterkt te worden door de Heilige Geest" (Efeze 3:16).

 

 

Jezus gebruikte het beeld van "stromen (rivieren) van levend water".

"Wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen ontvangen zouden"  (Johannes 7:38,39)

 

Door de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest, zouden er stromen van levend water uit het binnenste van de gelovigen vloeien.

 

Die stromen vloeien als een christen vervuld is met de Heilige Geest. Dan werkt de Geest in en door hem heen. Dan worden mensen gezegend door de aanwezigheid en de aktiviteiten van die chris­ten. Dan worden mensen aangeraakt door Gods Geest.

 

Je heb als christen een fontein in je. (Johannes 5:22).

 

11.5.  Het teken of bewijs dat je vervuld bent met Gods Geest

 

Jezus zei: "Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt". (Hand 1:8)

 

Even tussen haakjes; Jezus zei niet: "gij zult de gave van het spreken in tongen ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt". In 1 Kor 12:30 stelt Paulus de retorische vraag "spreken soms allen in tongen?" met als antwoord "Nee"

 

Het enige werkelijke bewijs, dat je vervuld bent met de Heilige Geest is dat de kracht van God in je leven werkt en op je werk voor God rust. Stroomt de zegen van God (de werking van Gods Geest) door je heen?

 

11.6.  Wat moet je doen om vervuld te worden met de Heilige Geest?

 

Hoe word je vervuld?

 

Als wij goed met de Heilige Geest, die in ons woont, omgaan dan vervult hij ons automatisch.

 

Hoe moeten we met de Heilige Geest omgaan?:

 

11.6.1.  We moeten de Geest niet bedroeven

 

Efeze 4:30.

 

We moeten de Geest niet bedroeven door zonde. We moeten alle zonde waar we ons bewust van zijn wegdoen en aan God belij­den. Ook de subtiele zonden moeten we als zonde erkennen. Bijvoor­beeld: zelfmedelijden, ontevredenheid, irritatie, gesnauw, trots, jaloezie, bezorgdheid, drift, egoisme, hoogmoed, enzo­voorts.

 

11.6.2.  We moeten de Geest van God niet uitdoven

 

1 Thess. 5:19.

 

Als de Geest ons ergens toe dringt, moeten we daar op ingaan. We moeten beschikbaar zijn. Als we dat niet doen, doven we de Geest.

 

We moeten ons door de Geest laten leiden (Gal 5:18).

 

11.6.3.  We moeten wandelen door de Geest.

 

Galaten 5:16.

 

We moeten de dingen, die we doen niet in eigen kracht doen. We moeten de dingen doen in de kracht van de Heilige Geest. We doen het wel, maar we verwachten het niet van onze eigen inzet en bekwaamheid, maar van Gods Geest, die het door ons heen zal doen.

 

Naar de mate waarin we voldoen aan deze voorwaarden, zal de Geest van God ons vervullen.

 

De Geest van God doet dit automatisch. Als wij aan die voor­waarden voldoen, vervult Hij ons.

 

Ik ben geregeld christenen tegengekomen, waar je duidelijk Gods Geest in en doorheen zag werken. Terwijl die mensen soms niet eens de leer van de bijbel over de vervulling met de Heilige Geest op een rijtje hadden. Met andere woorden ze, leefden in de realiteit van de volheid van Gods Geest, zonder de theorie te kennen. Dat komt omdat ze aan de voorwaarden voor de vervulling voldeden. Ze beleden hun zonden waar de Geest van God hen over­tuigde. Ze waren gewoon om in te gaan op de innerlijke leiding van Gods Geest (ze lieten zich leiden) en ze hadden ook geleerd dat ze het niet van zichzelf moesten verwachten, maar van de zegen van de Heer.

 

het beeld van de waterleidingbuis

 

Je kunt een christen vergelijken met een stuk buis van de water­leiding. Het is immers Gods bedoeling dat er stromen van levend water door hem heen zullen stromen (Joh. 7:37,38).

Wil er water uit een water­lei­dingbuis stromen, dan moet die buis eerst aangesloten worden op het waterleidingnet. Op het moment dat iemand zich bekeert, ontvangt hij of zij de Heilige Geest. De christen is dus al “aangesloten” op het waterleidingnet van de Geest. Als je een stuk buis aansluit op het waterleidingnet, dan begint onmiddellijk automatisch het water er doorheen te stromen. Alleen als de buis geheel of half verstopt is, omdat er allerlei rommel in de buis zit zal het water worden tegengehouden. Misschien wordt het water voledig tegengehouden of er sijpelen wel­licht alleen wat druppels of een klein stroompje doorheen. Het hangt er vanaf hoe ernstig de verstopping is.

Zo is het ook met de christen. Als er rommel in zijn leven is, wordt de stroom van de Geest geblokkeerd of gehinderd. Onbeleden zonden, weigeren om in te gaan op de aandrang van Gods Geest, steunen op eigen kracht en inzicht. Die rommel hindert het vloeien van de Geest in ons en door ons heen. Als de rommel wordt verwijderd, zal automatisch het levende water beginnen te vloeien.

 

Het vervuld zijn met de Geest is de sleutel voor een krachtig christenleven. Daarom lijkt het op het eerste gezicht merkwaardig, dat de chris­tenen in alle brieven van het Nieuwe Testament maar één keer worden opgeroepen om zich uit te strekken naar die ver­vulling. Als het werkelijk de sleutel is voor een krachtig christenleven zou je verwachten, dat er keer op keer toe opgeroe­pen zou worden, maar dat is niet het geval. Het ontbreken van die herhaalde oproep is echter begrijpelijk als je beseft dat de vervulling automatisch het gevolg is van een juiste omgang met de Heilige Geest.

 

11.7.  Nog enkele opmerkingen

 

11.7.1. Geestelijk ademhalen

 

-          Uitademen: Je zonde belijden (1 Joh. 1:9). Tegenover God je zonde erkennen en danken

voor de vergeving.

 

-          Inademen: Jezelf weer bewust onder de leiding van God plaatsen en danken dat de

      Geest je weer vervult.  "Dank u dat U mij de zonde vergeeft. Ik stel me weer onder

      uw leiding."

 

11.7.2  "Gij hebt de volheid ontvangen"

 

Kol. 2:10.

Je hebt de volheid ontvangen "in Christus".

 

 Hebt ontvangen = voltooide tijd.

 Het is gebeurd, het is een feit.

 

11.7.3.  Door geloof in de volheid gaan staan

 

Drink door het geloof (Johannes 7:37-39). Als je je afgekeerd hebt van de zonde en je weer bewust onder leiding van God hebt gesteld, mag je door het geloof er op vertrouwen en er in gaan staan, dat Gods Geest je weer heeft vervuld.

 

11.7.4. Gebed om vervulling?

 

In de brieven aan de gemeenten worden de christenen nergens aangespoord om te bidden om de Heilige Geest. Dat is ook overbo­dig want vanaf de bekering woont de Heilige Geest in hen. We zijn allen gedrenkt met dezelfde Geest (1 Kor. 12:13)

 

In het Lucasevangelie (Luc 11:13) is er wel sprake van het bidden om de Heilige Geest. De Heer zei dit echter in de tijd dat de Heilige Geest nog niet was gekomen.Johannes 7:38 “de Geest was er nog niet”.  De Geest was nog niet uitgestort. Toen was het nodig om dit te bidden.

 

We zien dat de Heilige Geest ons automatisch vervult, als we aan de voorwaarden voldoen; dus is het niet echt nodig om om de vervulling te bidden.

 

Wellicht kan het helpen om te bidden als hulp bij een bewuste toeëige­ning van de volheid.

 

"Reinig mij en beheers mij in alles wat ik ben. Vervul mij

 weer met uw Geest, ik wend mij af van de zonde en onderwerp

 me weer aan uw leiding, dank U dat u mij weer vervult"

Een gebed om herstel van de volheid.

 

11.7.5. De noodzaak van Stille Tijd

  

De regelmatige persoonlijke omgang met God door gebed en het lezen van de Bijbel is belangrijk. Gods Geest kan ons moeilijker leiden en overtuigen van zonden, als we het regelmatige kontakt met de Heer verwaar­lozen. Dat zal een voortdurende vervulling in de weg staan.

 

11.7.6. Het verliezen van de volheid

 

Door zonde en ongehoorzaamheid verliezen we de volheid, maar we moeten er door belijdenis, onderwerping en geloof, telkens weer in gaan staan.

 

"Heer het spijt me dat ik (hierin ...) tegen U gezon­digd heb. Dank u dat de Here Jezus ook voor deze zonde betaald heeft. Wilt U mij vergeven en reinigen. Dank U dat U dat ook doet. Dank u dat ik weer witter ben als sneeuw en dat u deze zonde niet meer gedenkt. Heer, ik stel me ook weer onder Uw leiding en Uw heer­schappij. Dank u dat uw Geest me weer ver­vult."

 

Ook hier moeten we weer door het geloof wandelen en niet door het gevoel. Als je voldoet aan de voorwaarden, dan weet je op grond van de bijbel, dat je vervuld bent met Gods Geest of je dat nu in je gevoel ervaart of niet. (2 Kor 5:7, we wandelen door geloof en niet door aanschouwen, niet door voelen.)

 

11.7.7. De voorwaarden

 

Evangelische leraren leggen de voorwaarden voor de vervulling op het eerste gezicht soms wat verschillend van elkaar uit, maar dat is slechts schijn. De woorden mogen soms wat verschillen, maar het komt altijd weer op de volgende drie dingen neer: reiniging, overga­ve en geloof.

 

“Yield and believe.”

 

11.7.8.  De normale vervulling en een vervulling tijdens en voor een speciale taak

 

De normale toestand voor een christen is vervuld zijn.  De bijbel spreekt over "mannen vol van de Heilige Geest" (Hand. 6:3,5). Bij speciale gelegenheden kwam de Geest met nieuwe volheid op gelovigen. Soms bij herhaling.  De eerste keer (Handelingen 2:4) en de tweede keer (Handelingen 4:31). De apostelen waren bij de eerste vervulling op de pinksterdag en opnieuw bij de tweede vervulling.

 

11.7.9.  Spreken met betoon van Geest en kracht

 

1 Kor 2:4.

 

De voornaamste voorwaarden: Weest vervuld met de Heilige Geest, zoals in deze studie wordt beschreven en bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Dan zal de kracht van God zich openbaren als je in je aktiviteiten geleid wordt door de Geest van God.

 

11.7.10.  "Ik merk zo weinig van God in mijn leven."

 

Deze klacht heb ik geregeld uit de mond van christenen gehoord. Als dit ook jouw ervaring en klacht is, dan is de oorzaak van deze toestand, dat je niet vervuld bent met de Geest. De blokkade ligt altijd in het niet vervullen van één of meerdere van de drie hierboven genoemde voorwaarden voor vervulling.

 

Ga niet zelf naar binnen kijken in jezelf, vraag aan de Heer of Hij je door wil lichten.

 

11.7.11. Tot slot nog een korte samenvatting

 

- Het is een opdracht, je hebt er dus zelf invloed op.

- Wat het is, beheerst en gesterkt worden door de Geest.

- Weest steeds bezig om, het is niet eenmalig.

- De voorwaarden, zonde belijden, naar de Geest luisteren, op de Geest steunen.

- Er door geloof in gaan staan.

- Het verliezen van de volheid en het herstel ervan. Door belijdenis en bewust jezelf weer

  de heerschapij van de Heer stellen.

- Zekerheid van volheid door het geloof, niet door ervaringen

 

 

 

 

HOME
De andere studies over de praktijk van het christenleven