10. Toewijding - volkomen overgave

 

10.1.  De oproep tot toewijding aan de Heer

 

Romeinen 12:1.

 

"Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgeval­lig offer: dit is uw redelijke eredienst."

 

10.2.  Wat houdt toewijding in?

 

Rom. 12:1 "dat gij uw lichamen stelt tot een .. offer"

 

Een levend offer zijn. Je lichaam tot een offer stellen. 

 

Een offer is iets wat je aan God afstaat. Jezelf tot een offer stellen betekent dat je je lichaam aan God afstaat.

 

W.Nee vertelt in één van zijn boeken de volgende geschiedenis over een broeder die met de trein reisde. Deze broeder zat in een coupé waar enkele mannen om geld aan het kaarten waren. Ze nodigden hem uit om mee te doen. Zijn antwoord was: dat kan ik niet doen want mijn handen zijn niet van mij. (Ik kan niet zomaar met mijn handen doen wat ik wil).

 

Je ledematen, je verstand, je handen, je stem, alles, staat ter beschikking van God.

 

De Here Jezus heeft ook zijn lichaam tot een offer gesteld. In zijn geval heeft Hij letterlijk Zijn leven gegeven (Hebr. 9:14). In het Oude Testament werd het offerdier immers geslacht.

"Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam bereid  ... toen zeide Ik: zie hier ben Ik  ...om uw wil, o God, te doen"  (Hebr. 10:5-7).

 

De gezindheid van de Here Jezus moet ook onze gezindheid zijn: "Zie hier ben ik om uw wil, o God, te doen" (Hebr. 10:7).

In ons geval wil God een levend offer. "Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer" (Rom. 12:1).

 

"Spreek Heer want uw knecht hoort" (1 Samuel 3:10).

"Here wat wilt Gij dat ik doen zal" (Handelingen 20:10).

 

Wat is uw plan voor deze dag Heer?

 

Slechts Hem voldoen.

2 Timotheus 2:4.

 

Bent u tevreden over deze dag, Heer?

 

Dat is de gezindheid, dan ben je een levend offer.

 

 

 

 

 

10.3 Toewijding is niet meer dan redelijk – de basis voor toewijding

 

God heeft recht op onze toewijding. Het is niet meer dan rede­lijk. Jezus heeft ons gekocht met zijn eigen bloed (1 Petrus 1:18,19; Openb. 5:9). Hij heeft recht op ons. We zijn niet van onszelf (1 Kor. 6:19,20).

 

Romeinen 12:1 "want dat is uw redelijke eredienst".

 

Waaruit bestaat onze eredienst, waaruit bestaat onze godsdienst? Een levend offer voor God zijn.

 

10.4. De drijfveer achter toewijding

 

Romeinen 12:1  "met beroep op de barmhartigheden Gods".

 

Paulus spoort ons aan om ons toe te wijden aan de Heer. Hij spoort ons aan om ons lichaam als een levend offer te stellen. Als motivatie wijst hij op de barmhartigheden Gods.

Hij zegt: "Denk aan alles wat God voor jou heeft gedaan, denk aan zijn genade, zijn goedheid, zijn geduld, zijn vergeving, enzo­voorts. Laat dat je aansporen om je nu aan de Heer toe te wijden." De drijfveer om je toe te wijden is wederliefde. De drijfveer is dankbaar­heid.

 

"Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad".

1 Johannes 4:19.

 

De Vader heeft zijn Zoon voor ons overgegeven (Johannes 3:16). Zoveel had God voor ons over. Zover ging Gods liefde. Dat heeft God gedaan om ons te kunnen redden en dat terwijl we het helemaal niet verdienden. Jezus is tot het uiterste gegaan om ons te redden uit het grote gevaar waarin we allen verkeerden. Het is Hem niet gemakkelijk afgegaan, maar Hij heeft het voor jou en mij gedaan. Vrijwillig en uit liefde is Hij voor ons de weg naar het kruis gegaan. "En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuri­ger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen" (Lucas 22:44.)

 

Jezus heeft zijn leven voor ons ingezet: "…dit is mijn lichaam .. voor u" (1 Kor 11:24).

 

"Als Jezus werkelijk de Zoon van God is en Hij is voor mij gestor­ven, hoe kan dan een offer dat ik voor hem kan brengen te  groot zijn?"    (C.T. Studd)

 

In december 1973 ben ik tot geloof gekomen. Ik was helemaal vastgelopen, zo was ik onder meer in contact gekomen met occulte zaken, waardoor ik werd gekweld en aangevallen door demonen. Op een avond werd ik weer aangevallen; ik was ten einde raad. In mijn grote wanhoop heb ik toen spontaan tot Jezus geroepen: "Help Jezus, Help Jezus" en Jezus hielp onmid­dellijk. Dat was de eerste stap naar mijn bekering. Ik wist niet veel van de Here Jezus, maar ik was Hem zo dankbaar voor zijn hulp dat ik de volgende dag een bijbel heb opgezocht om meer van Hem te weten. Door het lezen van de bijbel ben ik daarop tot geloof gekomen. Voor het eerst had ik vrede in mijn hart. Omdat ik zulke grote problemen had, moest ik mij in de tijd na mijn bekering door de nood gedwongen wel aan de Heer vastklemmen. Zo probeerden b.v. de demonen later om mij weer opnieuw lastig te vallen, maar de Heer leerde me om daar met het woord van God weerstand aan te bieden. Na onge­veer een half jaar kwam mijn leven weer een beetje op orde en had ik de eerste lessen van het christenleven geleerd. Met een schok realiseerde ik me dat ik het als christen wel iets kalmer aan kon doen, zonder dat ik daar direkt aan onderdoor zou gaan. Je kon best christen blijven en toch ook wel wat eigen doelen nastre­ven en weer voor jezelf gaan leven, voor je pleziertjes. Niet dat je dan de Heer zou loslaten, maar de Heer zou niet meer de enige en de eerste zijn in je leven. Op dat moment drong tot me door: "Dat zou wel heel erg ondank­baar zijn". Eerst haalt de Heer je uit de ellende en als Hij je uit de put heeft gehaald, dan ga je weer voor jezelf leven." Mijn reaktie was: "Dat nooit, hoe kan ik dat degene aandoen, die zo verschrik­kelijk goed voor mij is geweest". Zo is het toch voor ieder van ons.

 

      --------------

 

I have decided to follow Jesus

I have decided to follow Jesus

I have dediced to follow Jesus

No turning back, no turning back

 

Though no one joins me, still I will follow

though no one joins me, still I will follow

though no one joins me, still I will follow

no turning back, no turning back

 

The world behind me, the cross before me

the world behind me, the cross before me

the world behind me, the cross before me

no turning back, no turning back

 

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten Jezus te volgen

Ik heb besloten jezus te volgen

en keer niet terug, en keer niet terug

 

     -----------------

 

Neem de wereld, geef mij Jezus,

wereldvreugd gaat ras voorbij;

Maar de liefde van mijn Heiland,

blijft voor eeuwig rijk en vrij.

 

     --------------

 

Jezus, Gij mijn kracht en leven.

Maak een eeuw'ge scheiding nu

tussen mij en deze wereld;

'k Wens te zijn geheel voor U,

'k Wens te zijn geheel voor U.

 

       ----------------

 

Het aardse leven is zo voorbij en dan volgt de eeuwigheid. We krijgen maar één keer de kans om ons kruis voor Jezus te dragen (Lucas 9:23) en Hem zo te eren en zo onze liefde en dankbaarheid te tonen.

 

10.5.  Het resultaat van toewijding

 

Soms wordt in de bijbel gezegd dat het brengen van een offer een lieflij­ke reuk voor God gaf. Zie b.v. Gen. 8:21 ; Exodus 29:18,25,41 ; Lev. 1:9,13,17

 

Hoe kan vlees en vet dat verbrand wordt een liefelijke geur voor God geven? Waarom zegt God dit dan? Het offer verwees naar het offer van de Here Jezus. De oudtestamentische offers verwijzen naar de Here Jezus, het ware Lam van God, dat geslacht is voor de zonden der wereld (Joh. 1:29 ; Openb. 5:12). Die offers verwezen naar de gewilligheid en de liefde van de Zoon. De Heer zag de gezindheid van zijn Zoon in de oudtestamenti­sche offers en het verheugde zijn hart.

 

Als we voor de Heer leven, als het offer in ons leven aanwezig is, dan wordt ons leven een liefelijke reuk voor God.

 

Als je je leven uitgiet voor God.

Als je je leven "verspilt" voor God.

 

God ziet het en is verheugd.

 

10.6.  Volkomen overgave

 

Overgave. Je geeft het over. Je geeft het uit handen.

Je overhandigt de sleutels van je levenshuis aan Jezus.

 

"Stel je lichaam tot een levend offer"  (Rom 12:1).

 

Geef je over in de hand van de Heer,  zodat Hij vrij is om met jou te doen wat Hem behaagt.

 

Volkomen overgave, d.w.z. zonder reserve, zonder iets terug te houden.

 

Als christen moeten we in principe afstand doen van alles wat we hebben. We moeten het teruggeven aan God. Het is van God, Hij mag er mee doen wat Hem behaagt.

 

Lucas 14:26,33.

 

Alles op het altaar leggen.

Het voorbeeld van Abraham

Genesis 22:1-12 speciaal :2,

Hebr. 11:17-19.

 

    ----------------

 

Heer, ik geef m' aan U volkomen:

'k leg mijn al hier voor U neer,

Opdat Gij in mij zoudt wonen

Met Uw Geest, o Heer!

Al de liefde van mijn harte

zij U voortaan toegewijd!

'k Vrees geen moeite meer of smarte,

Daar Gij met mij zijt

 

Heer, mijn wil leg 'k voor U neder,

Neem hem aan nu voor altijd:

Dat niets kwaads hem immer weder

Van de Uwen scheid'!

Heer tot U breng ik mijn leven,

Hoor nu mijn geloften aan;

'k Heb mijn al aan U gegeven;

Neem het, Heiland, aan.

 

10.7. Overgave: toewijding begint met een keuze, een besluit

 

In de bijbel zien we dat God de mensen geregeld oproept tot het maken van een keuze. Door de oproep van Romeinen 12:1 stelt God ons voor een keuze.

 

"Heer ik geef mijzelf aan U.

 Ik zal gaan waar U mij zendt.

 Ik zal doen wat U mij opdraagt.

 U mag met mij doen wat U behaagt.

 Ik stel me onvoorwaardelijk ter beschikking van U".

 

"Terwijl  Hij (de Here) aan ons doe wat welbehagelijk (goed) is in zijn ogen"

 (Hebr. 13:21)

 

"Zie hier ben ik, o God, om Uw wil te doen." (Hebr. 10:7).

 

"Mij geschiede naar uw woord." (Lucas 1:38).

Ik aanvaard wat U met mijn leven wilt.

 

     -------------

 

Neem mijn leven en laat het Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

 

Elke dag, ja ied're stond,

Zij Uw lof in mijne mond;

Elke schrede van mijn voet,

Zij geheiligd door Uw bloed.

 

Zij mijn zang steeds U gewijd,

U, Heer Jezus, t' allen tijd!

Laat mijn lippen zijn vervuld

van de Losser mijner schuld.

 

Neem mijn zilver en mijn goud,

Dat ik niets daarvan weerhoud';

Dat mijn kennis t' allen tijd

Word' aan Uwe dienst gewijd.

 

Zij mijn wil in mij gedood,

En Uw wil mijn daag'lijks brood;

Maak mijn hart tot Uwe troon,

Vader, Heil'ge Geest en Zoon.

 

U behoort mijn liefdesschat,

Gij hebt mij eerst liefgehad;

Ziel en geest en lichaam, Heer,

Leg ik op Uw altaar neer.

 

10.8.  Angst voor overgave

 

De vrees dat het overgeven van je leven aan de Heer je onge­lukkig zal maken. De vrees dat de Heer iets van je zou kunnen vragen wat je niet wilt. En dat de Heer je zou kunnen vragen iets op te geven wat je persé niet wilt opgeven.

 

Het gaat om de keuze. Wat wil je? Wil je de Heer volgen (Lucas 9:23)? Wil je Hem dieper leren kennen, wil je je inzetten voor zijn zaak of wil je een prettig en genoegelijk leven leiden.

 

Er is verschil tussen de oppervlakkige vreugde van de wereld en de diepe vreugde, die God in het hart werkt, als we Hem beter leren kennen en Hem volgen op de weg van de dagelijkse gehoor­zaamheid.

 

"Neem de wereld geef, mij Jezus.

 wereldvreugd gaat ras voorbij

 maar de liefde van mijn Heiland

 blijft voor eeuwig rijk en vrij."

 

"de vrucht van de Geest is blijdschap"  (Gal. 5:22a).

"bij uw aangezicht is overvloed aan blijdschap" (Psalm 16:11).

"een onuitsprekelijke blijdschap" (1 Petrus 1:8).

 

Wat je opgeeft krijg je terug. Zelfs hier op aarde al vaak en zeker straks in de hemel.

(Marcus 10:28-30)

 

Iemand, die zo van je houdt,

die zich zo voor je in heeft gezet,

die je door en door kent,

die weet wat je aankan,

die beter weet dan jijzelf, wat jou gelukkig zal maken,

die naar je verlangt,

die je nooit zal begeven en verlaten,

Zou je aan zo iemand je toekomst niet toe kunnen vertrouwen?

 

Er is niemand, die zich zo voor jou heeft ingezet als Jezus.

Er is niemand, die zo zijn liefde jegens jou heeft bewezen.

Romeinen 5:8.

 

10.9. Heeft Jezus toegang tot alle kamers van je levenshuis?

 

Je bent bekeerd. Jezus is binnen. Hij is je levenshuis binnenge­komen. Maar in een huis zijn meerdere kamers. Jezus is binnen, maar heb je de sleutels van alle kamers al aan Hem gegeven? Mag hij in alle kamers (op alle terreinen van je leven) binnen komen? Is hij daar Heer? Heeft Hij het daar voor het zeggen?

 

10.10. Niet meer voor jezelf, maar voor Christus leven

 

2 Kor. 5:15.

 

Dat is Gods bedoeling.

 

Je bent er niet voor jezelf maar voor de Heer. Je bent hier niet op aarde om een gemakkelijk leventje te leiden, maar om de Heer te verheerlij­ken door je leven. Als je dat doet, zal er naast strijd ook diepe vreugde in je leven komen, maar die vreugde, dat geluk, is niet het doel, het is als het ware een bijprodukt. Het doel is leven tot eer van God, door Hem te belijden, te gehoorzamen, zijn werk te volbrengen, heilig te leven, enzovoorts.

 

Je bent er niet voor jezelf, maar voor God.

Romeinen 11:36

"Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen"

- uit Hem / alles is door God gemaakt

- door Hem / God houdt alles in stand

- tot Hem / het is tot Hem geschapen

                  het is er voor Hem

 

10.11. Toewijding AAN CHRISTUS

 

"want allen zoeken zij hun eigen belang,  niet de zaak van Chris­tus" (Filp. 2:21).

 

We moeten ons inzetten voor de zaak van Christus. Wij moeten ons leven daar aan wijden. Dat moet onze voornaamste zorg zijn. Dat moet de prioriteiten in ons leven bepalen.

 

Haggai 1:2-4 ; de prioriteiten waren niet juist.

 

"de ijver voor uw huis heeft Mij verteerd"

 Joh. 2:17 en Ps. 69:10.

Het voorbeeld van de Here Jezus.

 

De bijbel spreekt over de eenvoudige toewijding aan Christus.

2 Kor. 11:3.

 

Alhoewel we ons inzetten voor de zaak van Christus, leven we niet voor het werk van de Heer, maar voor de Heer Zelf. Niet het werk is het doel, maar de Heer. We leven niet voor het werk van de Heer, maar voor de Heer van het werk. We moeten gericht blijven op de Heer Zelf. Op zijn persoon. Wat we doen in christe­lijk werk, doen we voor Hem. Het gaat om het "welgedaan" uit de mond van de Meester  (Matth. 25:21,23).

 

"slechts Hem voldoen" ( 2 Tim. 2:4).

 

Een leven gericht op de Here Jezus. Vraag aan het begin van de dag: "Heer, wat hebt U vandaag voor mij te doen?". En vraag aan het eind van de dag : "Heer, bent U tevreden over deze dag?".

 

Sanctify the ordinary. Heilige het gewone.

“for Thine sake”

Met de woorden "voor u, om uwentwil" kunnen wij de gewone dingen van het leven heiligen. "Ik doe het voor u". Zo worden ook de gewone dingen een dienst voor God.

 

"als voor de Here" (Kol. 3:23).

 

"doet het alles ter ere Gods" (1 Kor 10:31).

 

10.12.  Onverdeelde toewijding

 

“onverdeelde toewijding”   (1 Kor 7:35)

 

"mijn zoon geef mij uw hart" (Spr. 23:26).

Dit zegt God tegen ons.

 

"verenig mijn hart om U te vrezen" (86:11).

Mijn hart gaat links en rechts, maar Heer verenig het, richt het op U.

 

"Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien"

 Psalm 119:37.

 

Waar gaat je hart naar uit?

Wat houdt je hart bezig?

Waar leef je op?

Is dat Jezus, is dat de zaak van Jezus?

 

Alles, wat de plaats van Jezus inneemt, is in feite een afgod.

"gij zult geen afgoden voor mijn aangezicht hebben"

Exodus 20:3.

 

10.13.  Ben je verslapt in toewijding?

 

Ben je de eerste liefde kwijtgeraakt? (Openbaring 2:4-6). Gedenk dan van welke hoogte je gevallen bent. Bekeer je, kom tot inkeer, keer terug. God roept je terug. Doe weer je eerste werken, doe weer wat je toen deed. Hernieuw je vroegere daad van toewij­ding.

 

Verootmoedig je voor de Heer, erken je afdwalen en keer terug.

 

Gedicht van Amy Carmichael

 

From prayer, that asks that I may be

Sheltered from winds that beat on Thee,

From fearing, when I should aspire,

From faltering, when I should clim higher,

From silken self, O Captain, free

Thy soldier, who would follow Thee.

 

From subtle love of softening things,

From easy choices, weakenings,

Not thus are spirits fortified,

Not this way went the Crucified,

From all that dims Thy calvary,

O Lamb of God, deliver me

 

Give me the love that leads the way,

The faith that nothing can dismay,

The hope no disappointments tire,

the passion, that will burn like fire,

Let me not sink to be a clod:

Make me Thy fuel, Flame of God

 

   ------------

 

Als je straks in de hemel bent aangekomen, denk je dan dat je ooit spijt zult hebben van één offer dat je tijdens je leven op aarde voor de Here Jezus hebt gebracht?

 

 

10.14. Het voorbeeld en de standaard van de apostel Paulus

 

- Leven voor Hem  (2 Kor 5:15)

- De rest als vuilnis achten (:7,8)

- Eén ding doe ik  (Filp. 3:14)

- Naar mijn vurig verlangen (Filp 1:20)

   Wat er ook met mij gebeurt, als Jezus maar groot gemaakt wordt.

- Alles ben ik voor allen geweest  (1 Kor. 9:22)

- Drie jaar lang niet opgehouden onder tranen (Hand. 20:31)

- Er naar jagen Hem te kennen  (Filp. 3:10)

 

 

- In de eerste liefde blijven (Openbaring 2:4)

- geen lauwheid (Openbaring 3:15,16)

 

10.15. De beloning voor onze toewijding

 

Een diepe gemeenschap met God.

- vertrouwelijk omgang  (Psalm 25:14)

- vriendschap met God  (Johannes 15:14,15)

- Hem beter leren kennen  (Johannes 14:21)

 

"bij uw aangezicht is overvloed van vreugde"

 Psalm 16:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME
De andere studies over de praktijk van het christenleven