8. Gods reactie op de zonde

 

De zonde doet wat met God. De zonde wekt in het hart van God allerlei emoties op. God reageert op zonde.

 

8.1. Smart

 

Zonde veroorzaakt pijn in het hart van God.

 

"bedroeft de Geest Gods niet" (Efeze 4:30).

"zij is niet blijde met ongerechtigheid" (1 Kor. 13:6).

Zo reageert liefde op ongerechtigheid.

 

"en het smartte Hem in zijn hart" (Gen. 6:5,6)

 

8.2. Toorn

 

Zonde wekt de toorn, de boosheid (1)[1], van God op.

 

Als mensen kunnen wij terecht en onterecht kwaad worden. De Here God is terecht boos over alle ondankbaarheid, liefdeloos­heid, gemeenheid, ontrouw, etc., van de mensen.

 

"toen ontbrandde de toorn des Heren"

Dit is een refrein dat we door de gehele bijbel tegenkomen.

Voor de teksten, zie punt 7.2.3. hierboven.

 

"Toorn van God openbaart zich van de hemel over..." (Rom. 1:18)

"onder de toorn Gods" (Johannes 3:36)

"de toorn van het lam" (Openbaring 6:16,17)

 

8.3. Zijn heiligheid (2)[2] verteert de zondaar

 

God en de zonde gaan niet samen. Zijn heiligheid verteert elke zondaar die in zijn nabijheid komt. Hij is te rein van ogen om het kwaad te zien (Habakuk 1:13).

 

"Onze God is een verterend vuur" (Hebr. 12:28,29)

 

Zonde doet immers de terechte toorn van God ontbranden. (Voor de teksten over het ontbranden van Gods toorn zie punt 7.2.3. hierboven.)

 

Daarom kan een zondig mens alleen tot God naderen op grond van het offer van Jezus Christus. Gods terechte boosheid over onze zonden is gestild in het offer van zijn Zoon. God ziet op het bloed van zijn Zoon en daarom gaat zijn toorn aan ons voorbij.

 

"en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij"

(Exodus 12:13)

 

8.4. God haat de zonde

 

Hij heeft er een hartgrondige afschuw van.

Spreuken 6:16, Psalm 5:5-7, 11:5.

 

8.5. God verdraagt tijdelijk de zonden

 

"de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren" (Romeinen 3:20)

 

"Eerder is de maat niet vol" (Genesis 15:16)

God liet niet zomaar de Amorieten vernietigen. Eerst toen hun gehele maatschappij door en door verrot was door de zonde kwam het oordeel door de hand van de Israëlieten Pas toen voor God de maat vol was kwam voor de Amorieten het einde.

 

"tijd gegeven om zich te bekeren" (Openbaring 2:20-22)

Zelfs deze valse profetes kreeg nog tijd om zich te bekeren.

Al verwijt God wel de gemeente dat ze haar lieten begaan. Ze hadden tucht tegen haar moeten uitoefenen.

 

God is lankmoedig. Dat wil zeggen Hij is traag tot toorn. Hij wordt niet direct boos.

"toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten" (1 Petrus 3:20)

"maar Hij is lankmoedig jegens u daar Hij niet wil ..."

(2 Petrus 3:9)

 

God straft tijdens dit leven meestal niet direct. Hij geeft mensen de tijd om tot inkeer te komen. Alleen als een complete beschaving (een volledige maatschappij) te verdorven raakt komt reeds op aarde een oordeel van God. Soms is dat direct, zoals bij Sodom en Gomorra, soms gebruikt hij daar een ander volk voor. Zo beteugelt God het kwaad nog enigszins.

 

8.5. Hij laat geenszins ongestraft

 

"De Here laat geenszins ongestraft" (Nahum 1:3)

"de schuldige zal hij geenszins voor onschuldig verklaren" (St. vertalling, oude vertaling)

“maar de schuldige houdt Hij zeker niet voor onschuldig”” (Nieuwe Veraling)

(Exodus 34:6,7)

 

Geenszins, dat wil zeggen in geen enkel geval.

 

God zal elke zonde, die ooit begaan is, straffen. Iedere zonde zal zijn rechtmatige vergelding (straf) ontvangen. Er moet recht gedaan worden, dat eist Gods rechtvaardigheid. God buigt nooit het recht. Hij scheldt nooit zomaar de zonden kwijt. "zonder bloed­storting geschied er geen vergeving" (Hebr. 9:22). Hij bewijst nooit genade en liefde ten koste van het recht. Er zijn dingen die God niet kan doen. God kan zichzelf niet verloochenen, dat wil zeggen Hij kan en wil niet tegen zijn eigen karakter ingaan (3)[3]. God is rechtvaardig en daarom kan God niet onrecht­vaardig handelen. Niet straffen is onrecht­vaardig.

 

God is de rechtvaardige rechter (Jeremia 11:20, 2 Tim. 4:8). Hij kan als rechter niet de schuldige zomaar vrijspreken. Dat zou onrechtvaardig zijn.

 

Het goede nieuws van het evangelie is dat de Here Jezus de straf voor onze zonde van ons heeft overgenomen en voor ons heeft ondergaan (Jesaja 53:5,6). De straf die ons de vrede brengt was op Hem (Jes. 53:5). Er is volledig betaald voor al onze zonden, echter niet door ons, maar door de Here Jezus.

Hier hebben we alleen iets aan als we persoonlijk ons vertrouwen op de Here Jezus stellen. Zolang we dat niet doen zullen we zelf onze zonden moeten beta­len.

 

Elke zonde zal gestraft worden. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel we betalen zelf ofwel Jezus betaalt, maar betaalt moet er worden.

"De Here laat geenszins, dat wil zeggen in geen enkel geval, ongestraft." (Nahum 1:3)

 

 

   ----------------------------------------------------------------------

 

Eindnoten

 

(1)Zie de bijbelstudie over God, het onderdeel "Hoe is God?", de bespreking van Gods rechtvaardigheid

 

(2) Voor een uitgebreide bespreking van de heiligheid van God, zie de bijbelstudie over God, onder het punt "Hoe is God."

(3) Zichzelf verloochenen kan Hij niet" ( 2Tim. 2:13)

God is getrouw en daarom kan Hij niet ontrouw handelen. God is rechtvaardig en daarom kan Hij niet onrechtvaardig handelen.

 

     [1]Zie de bijbelstudie over God, het onderdeel "Hoe is God?", de bespreking van Gods rechtvaardigheid.

    [2]Voor een uitgebreide bespreking van de heiligheid van God, zie de bijbelstudie over God, onder het punt "Hoe is God."

    [3]"Zichzelf verloochenen kan Hij niet" ( 2Tim. 2:13)

God is getrouw en daarom kan Hij niet ontrouw handelen. God is rechtvaardig en daarom kan Hij niet onrechtvaardig handelen.


Naar de startpagina van de onderwijssite
Link naar de serie bijbelstudies over de zonde