12. Profetie

 

12.1. Wat is een profeet, wat is profetie?

 

Een profeet is iemand die een boodschap van God ontvangt, waarna hij die boodschap, namens God, doorgeeft aan de mensen waar de boodschap voor bestemd is.

 

Daarom begint een profeet zijn boodschap vaak met de woorden: "Zo zegt de Here (1)[1] ". Want wat hij spreekt is niet zijn eigen woord maar het woord van God.

 

Een profeet is de spreekbuis van God. De mond van God. God sprak in (door, via) de profeten (Hebr. 1:1).

 

"en uw broeder Aaron zal uw profeet (uw woordvoerder) zijn (2)[2]" (Exodus 7:1,2)

 

Een profeet is dus een tussenpersoon, een middelaar. Het is iemand die tussen God en het volk van God instaat. God en het volk hebben geen direct contact met elkaar. Ze communiceren met elkaar via de tussenpersoon van de profeet.

 

Als God onder het Oude Verbond (in IsraŽl) iets tegen zijn volk wilde zeggen (naast wat Hij reeds in b.v. de boeken van Mozes had gezegd), dan schakelde hij een profeet in. Andersom ging het volk ook naar een profeet als ze de Heer wilden raadplegen (1 Samuel 9:9). Een profeet werd onder IsraŽl ook wel ziener of man Gods genoemd (1 Sam. 9:9).

 

"Is er een woord van de Heer?" (Jeremia 37:17)

 

Profetie bestaat uit meer dat het, namens de Heer, voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen. Als het volk IsraŽl afweek van de wet van Mozes (van het verbond) dan stuurde God zijn profeten om het volk terug te roepen van hun dwaalwegen. De profeten waren in feite Gods "schaapshonden" die door de herder naar de scha≠pen, die van het rechte (bijbelse) spoor afdwaalden, werden gestuurd.

Dat maakte hen niet populair. Dat blijkt b.v. uit de volgende woorden van de Here Jezus "Jeruzalem, Jeruza≠lem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn (3)[3]" (Matth. 23:37).

 

12.2.God bevestigt het woord van de ware profeten

 

- "liet geen van zijn woorden ter aarde vallen" (1 Sam. 3:19)

- "dan heeft de Here niet tot mij gesproken"

(1 Koningen 22:17-18,26-28,34-35))

- "kies een teken" (Jesaja 7:11)

- "opdat zij weten dat er een profeet in hun midden is"

(Ezechiel 2:5 en 33:33)

- "die dan ook gekomen is" (Hand. 11:28)

- Het altaar spleet, de arm verstarde (1 Koningen 13:1-6).

 

Door via de profeten tekenen te verrichten of door de voorzeggin≠gen van de profeten uit te laten komen bevestigde God dat de profeten werkelijk namens Hem spraken (Deut. 18:21,22).

 

12.3.Valse profetie, valse profeten

 

- Jeremia 14:14, 23:16

- Openbaring 2:20 (een valse profetes in de gemeente)

- 1 Johannes 4:1

- Mattheus 24:11

 

Jeremia heeft het over profeten en dromenzieners die de dromen van hun eigen hart als boodschap van God doorgaven (Jeremia 23:16).

 

Er is naast ware profetie ook valse profetie en er zijn naast ware profeten ook valse profeten. Dit was zo onder het volk IsraŽl, het is ook zo binnen de gemeente van Jezus Christus (Zie b.v. Openbaring 2:20). Al ligt bij de gemeente de nadruk niet meer zozeer op valse profetie alswel op valse leraars (2 Petrus 2:1) (4)[4]. Voor de gemeente is dat het grootste gevaar (5)[5].

 

Profetie kan uit drie bronnen voortkomen: de Heilige Geest, het eigen hart of uit demonische bron (6)[6]. Daarom moet profe≠tie getoetst worden (1 Thess. 5:20,21).

 

12.4.Hoe onderscheiden we tussen valse en ware profetie?

 

In het Oude Testament worden twee criteria gegeven waaraan de IsraŽlieten de profeten moesten toetsen.

 

(1) Kwam uit wat de profeet had aangekondigd.

 

Deuteronomium 18:21-22.

 

Als niet uitkwam wat de profeet had voorzegd, dan wist je dat je met een valse profeet te doen had. Als wel uitkwam wat de profeet had voorzegd dan wist je nog niet zeker of het een ware profeet was omdat nog aan een tweede criterium voldaan moest worden.

 

Een ware profeet moest een 100 % score hebben in zijn voorzeggin≠gen. Anders moest hij, ontmaskerd als een valse profeet, geste≠nigd worden (Deuteronomium 18:20).

 

(2) Riep hij niet op tot afval van de Heer

 

Deuteronomium 13:1-5.

 

Hij moest ook geen afval van de Here leren. Riep de profeet niet op tot dingen die tegen het geschreven woord van God (de wet, de tien geboden) ingingen? Als hij dat deed dan was het duidelijk dat het een valse profeet was, ook als was uitgekomen wat hij voorzegd had. Zo'n valse profeet moest sterven (:5).

 

Dit zijn de twee criteria die het Oude Testament geeft. Hieron≠der, bij 12.10, wordt verder ingegaan op het toetsen van profe≠tie en profeten.

 

12.5.Profetie in het Nieuwe Testament

 

12.5.1.Een geestesgave

 

Efeze 4:11

1 Kor. 12:10

 

11.5.2.Een nieuwtestamentische profeet in actie - Agabus

 

Handelingen 11:28,29,30.

Agabus voorzegde dat er een hongersnood zou komen. Dat was nuttige informatie, want daardoor konden de christenen in Antio≠chie op tijd maatregelen nemen om de arme christenen in Judea in de komende hongersnood te hulp te komen. Er werd een collecte gehouden en opgestuurd zodat er voedsel gekocht kon worden. Door de profetie konden ze anticiperen op wat komen ging.

 

Handelingen 21:10,11.

Agabus voorzegde dat Paulus in gevangenschap zou raken als hij naar Jeruzalem zou gaan. Dit zou gebeuren, maar Paulus ging toch, want hij ging naar Jeruzalem omdat hij "gebonden door de Geest" (innerlijke leiding van God, Hand. Hand. 20:22) was om dat te doen. De Geest van God waarschuw≠de hem en de andere christenen wel van tevoren voor wat ging komen, onder meer via Agabus. Waarschijn≠lijk ter voorberei≠ding, ongeveer zoals de Here Jezus vroeger ook met zijn discipe≠len had gedaan (Zie, Johan≠nes 16:1-4). De Geest van God had Paulus reeds meerde≠re keren gewaarschuwd voor wat komen ging. "de Geest betuigt mij van stad tot stad" (Hand. 20:23).

 

Agabus was blijkbaar een bekende en door God bevestigde profeet (Zie punt 12.2., hierboven). Dat kunnen we b.v. opmaken uit het feit dat de grote gemeente van Antiochie direct in actie kwam na dit profetenwoord van Agabus. Dat laat zien dat ze een groot vertrou≠wen in zijn profetische bediening hadden. Waarschijnlijk was dat omdat God de woorden van Agabus "nooit ter aarde liet vallen." Er gebeurde blijkbaar altijd wat Agabus namens God aankondigde.

 

Let op de formule waarmee Agabus deze profetie aankondigde: "Dit zegt de Heilige Geest...."

 

12.6.Het is minder nodig dan onder het oude verbond, onder IsraŽl

 

Ten eerste omdat een christen in tegenstelling tot de IsraŽliet de bemiddeling van een profeet niet meer zo nodig heeft. Immers de Heilige Geest woont nu in iedere gelovige. "Niemand zal meer zeggen ken de Here maar allen zullen zij Mij kennen" (Hebr. 8:11) Het kenmerk van een kind van God, onder het nieuwe verbond, is dat hij persoonlijk, direct, geleid wordt door de Geest (Rom. 8:14) Als chris≠tenen kunnen wij nu rechtstreeks de Here raad≠ple≠gen en de Heer antwoordt door zijn Woord en Geest (7)[7]. Voor het raad≠ple≠gen van de Here zijn we niet meer afhankelijk van de bemiddeling van een profeet (8)[8].

 

En ten tweede hebben wij in het Oude en Nieuwe Testament de volle waarheid (Johannes 16:13). In de bijbel hebben we alles ontvangen wat we moeten weten om behouden te kunnen worden en om godvruch≠tig te kunnen leven. Wat een gemeente in de eerste plaats nodig heeft zijn leraars die de waarheden van de bijbel kunnen onder≠wijzen (9)[9].

 

12.7.Het is nu ook minder nodig dan in de begintijd van de gemeen≠te

 

In de begintijd van de gemeente waren de geschriften van het Nieuwe Testament nog niet allemaal geschreven en algemeen ver≠spreid. De christenen moesten het in eerste instantie doen met de boeken van het Oude Testament. Daar stond ook veel waarheid in, maar vaak nog bedekt. Om toch op de goede weg te blijven schakel≠de God onder meer de profeten in. Met het ontstaan en de ver≠sprei≠ding van het Nieuwe Testament viel die noodzaak weg.

 

Ik zeg minder nodig, want de bediening van een profeet zoals Agabus (10)[10] zou ook nu nog nuttig zijn.

 

12.8.Profetie in enge, beperkte, zin en in ruime zin

 

Hierboven, in punt 12.1., is besproken wat het wezen van profetie is. Het komt neer op het ontvangen van een boodschap van God. Niet voor jezelf, maar voor een ander. Waarna je die bood≠schap aan de persoon of de personen waar de boodschap voor bestemd is doorgeeft.

 

Daar vallen natuurlijk profeten van het oudtestamentische type en profeten als Agabus onder. Dit zijn profeten in de engere, beperktere, betekenis van dit woord. Maar ook een voorganger die vooraf bidt welke boodschap hij op zondag aan de gemeente zal doorgeven. En die daarop, in antwoord op zijn gebed, door de Here bepaald wordt bij wat hij vanuit de bijbel moet doorgeven, functioneert daarin als een pro≠feet. Hij moet niet zomaar wat uitkiezen. Hij moet de leiding van God zoeken om de boodschap te ontvangen die de gemeente op dat moment nodig heeft. Een profeet spreekt onder leiding van Gods Geest het juiste woord op het juiste moment. Hij spreekt het woord dat een christen of een groep christenen op dat moment nodig hebben. Dit is profetie in de ruimere betekenis van het woord.

 

Bij de profetie in beperkte zin spreekt men een boodschap van God uit die rechtstreeks van God afkomstig is. Bij profetie in ruimere zin spreekt men een boodschap die gebaseerd is op een gedeelte van de bijbel uit.

 

Er is verschil en overeenkomst tussen een meer profetische bediening (profetie in de ruimere betekenis) en een onderwijsbe≠diening. In beide bedie≠ningen spreekt men vanuit de bijbel, dat is de overeenkomst. Het verschil is dat een leraar systema≠tisch en ordelijk de grote lijnen van het bijbelse onder≠wijs over allerlei zaken uiteen zet, terwijl een profeet meer iemand is die een woord heeft voor de concrete nood van dat moment. Een goed voorbeeld van dit laatste vormen de profetische bood≠schappen van Openba≠ring 2 en 3 (11)[11]. Daar staat precies in wat die gemeenten op dat moment nodig hadden.

Een leraar legt met zijn bediening een goed fundament in het leven van de christe≠nen. Het gevolg is onder meer dat de christe≠nen niet meer heen en weer geslin≠gerd worden door allerlei wind van leer (Efeze 4:14). Een profeet houdt met zijn bediening vanuit de bijbel de christenen op het goede spoor: corrigerend, bemoedigend. Tussen beide bedieningen is geen absoluut verschil, het is meer een accentverschil. Niet alleen een profeet, maar ook een leraar moet in zijn bediening beheerst en geleid worden door de Heilige Geest.††

 

Dit profetisch element moet in elke woordbediening in de gemeente zitten. Dat geldt voor de zondagschoolleiding die zondags de kinderen moet onderwijzen. Zelfs als voorgeschreven is wat die zondag behandeld moet worden dan nog kun je daarin toch aller≠lei accenten leggen. Daarin moet de leiding van God worden gezocht. Wat is de boodschap die de kinderen op dat moment nodig hebben? Wat wil de Here tot hen zeggen die zondag (12)[12]? Ook als je ziel≠zorg doet of als je iemand wil troosten of misschien verma≠nen heb je een woord van de Heer nodig. Een boodschap van de Heer uit de bijbel. De bijbeltekst, de bijbelse waarheid en de toepas≠sing daarvan, die die ene persoon in die concrete situatie nodig heeft. Dit kun je profetie in ruimere zin noemen.

 

Onder bijbelgetrouwe christenen bestaat verschil van mening over het karakter van de profetie waar in 1 Kor. 14 sprake van is. Is het profetie in engere zin of in ruimere zin? Een van de argumen≠ten die men aanvoert voor het opvatten van de profetie in 1 Kor 14 als profetie in ruime zin, is wat er in vers 3 staat. "Maar wie profe≠teert spreekt voor de mensen stich≠tend, vermanend en bemoe≠di≠gend." Dit is namelijk precies wat er gebeurt als onder leiding van Gods Geest de bijbel wordt gepredikt en uitgelegd. Terwijl dit niet direct het effect van profetieŽn van het type dat Agabus uitsprak is.

 

Daar komt nog bij dat wij inmiddels het Nieuwe Testament hebben en dat we dus geen profetie met onderwijskundige inhoud meer nodig hebben. Immers we hebben in de bijbel alles ontvangen wat we nodig hebben om te leven tot Gods eer (13)[13]. Wat we wel nodig hebben is profetie in ruimere zin, waarbij uit de voorraad van de Schrift precies de goede gedeelten op het goede moment naar voren worden gebracht en toegepast op het gemeentelij≠ke en persoonlijke leven. Naast de bediening van leraars is deze profetische bedie≠ning onontbeer≠lijk in het gemeenteleven. Vandaar dat in 1 Kor. 14 daar ook zo'n prioriteit aan wordt gegeven.

 

Waarschijnlijk wordt met "openbaring" in 1 Kor. 14:6,30 "profetie in engere zin" bedoeld. Als iemand profeteert (in ruimere zin) en een ander krijgt een openbaring (een profetie in engere zin), dan moet degene die een openbaring krijgt op dat moment voorrang krijgen.

 

12.9.Regels voor het profeteren in het openbaar.

 

- Twee of drie mogen het woord voeren (1 Kor. 14:29).

- De anderen moeten het beoordelen (1 Kor. 14:29).

 

12.10.Het toetsen van profetie

 

12.10.1Het toetsen van profetie in ruime zin[14]

 

Dit is betrekkelijk eenvoudig. Er moet nagegaan worden of datgene wat de profeet doorgeeft werkelijk op de bijbel gebaseerd is (Hand. 17:11). Verder moet gecontroleerd worden of de gemeente er door opgebouwd wordt. En of er gebeurt (tenminste in enige mate) wat de profetische prediking van de bijbel in het hart van de toehoor≠ders moet bewerken (1 Kor. 14:24,25; Hebr. 4:12).

 

12.10.2.Het toetsen van profetie in engere zin

 

Voor profetie in engere zin, waarbij men formules zoals b.v. "Dit zegt de Heilige Geest" gebruikt, gelden om te beginnen dezelfde regels (15)[15] als voor de oudtestamentische profeten.

 

(1 ) Komt het uit?

 

Zit er een voorspellend element in de profetie? Komt het uit? Gebeurt er wat is voorzegd? (Deut. 18:21,22))

 

Bij Agabus gebeurde wat hij had voorzegd. De hongersnood kwam en Paulus werd gevangengenomen.

 

(2)Is het een veilige gok?

 

Als dat het geval is, dan is het niet overtuigend. Neem b.v. de volgende profetie die in een charismatische samen≠komst werd uitgesproken. "De Heer laat me zien dat er hier ieman≠d is die door een storm heengaat, maar het woord van de Heer voor die persoon is: Ik ben met u." Dit is een schot voor open deur. Zo kan ik ook profeteren. In elke samenkomst zijn er wel enkele mensen die het op dat moment moeilijk hebben. Zoals er ongetwij≠feld ook een aantal mensen zijn die last hebben van hoofdpijn of rugpijn.

Dan is wat Agabus deed heel wat overtuigender. Die ging naar de "garderobe van de samenkomst en pakte de "jas" (de zweetdoek) van Paulus. Zonder dat hij wist dat het de jas van Paulus was sprak hij een concrete (en daarom te controleren) profetie uit die bestemd was voor de eigenaar van de jas (de zweetdoek).

(Handelingen 21:10,11).

 

(3)Is het een concrete profetie?

 

Veel van wat tegenwoordig voor profetie doorgaat is uiterst vaag. Niemand heeft door waar het over gaat. Dit is bijbels gezien zeer bedenkelijk. Kijk hoe concreet de profetieŽn van Agabus wa≠ren[16]. Ook vele van de profetieŽn van de profeten uit het Oude Testament waren concreet.

 

(4)Is het overbodig?

 

Soms bestaat een profetie uit een aantal bijbelteksten en gedach≠ten. Dat is helemaal geen profetie in engere zin. Het kan wel profetie in ruimere zin zijn, iemand kan leiding van God krijgen om juist die bijbelgedeelten te delen.

 

Neem b.v. het boek "Het Visioen" van David Wilkerson. Hij claimt dat hij de inhoud van het boek als een visioen van God heeft ontvangen. Als je de inhoud bekijkt dan blijkt deze voor een groot gedeelte in de profetische gedeelten van de Bijbel te staan (Zo kan ik ook profeteren) en voor het andere gedeelte schrijft hij over ontwik≠kelingen in de maatschappij die iedereen met gezond verstand kan zien aankomen (Opnieuw, zo kan ik ook profe≠teren).

 

(5)Is het zinloos?

 

Iemand profeteerde dat er een vliegtuig gekaapt zou worden. Wat is echter de zin van zo'n profetie als niemand van de aanwezi≠gen er bij betrokken is? Het is trouwens ook weer een open deur intrappen, want er wordt regelmatig een vliegtuig gekaapt. Als dat profeteren is dan ben ik ook profeet. Dat zal ik eens gaan profeteren dat morgen de zon weer op zal komen.

 

(6)Is het een woord van een bevestigde profeet?

 

Zie, hierboven, punt 12.2.

Heeft degene die de profetie uitgesproken heeft eerder profeti≠sche uitspraken gedaan? (De Heer laat me zien, De Heilige Geest zegt dat..) Zaten er ook voorzeggende elementen bij? Zijn die uitge≠komen? En wat heel belangrijk is, zijn die uitspraken voor 100 procent uitgekomen? Want dat is de standaard bij een bijbelse profeet. Als hij of zij af en toe eens "raak" profe≠teert, dan is dat geen profeteren maar gokken. Met af en toe een voltreffer.

 

Als iemand regelmatig profeteert (in engere zin, profetieŽn van het type: "zo zegt de Here") zonder dat hij regelmatig iets voor≠zeggends doorgeeft, dan maakt dat zijn bediening zeer twijfelach≠tig.

 

Agabus is een voorbeeld van een bevestigde profeet. Bij hem kwam blijkbaar altijd uit wat hij voorzegde. Dat blijkt uit de twee voorbeelden die de bijbel geeft. Het blijkt ook uit het feit dat de christenen veel vertrouwen in hem hadden. Ze geloofden wat hij doorgaf en in het geval van de komende hongersnood ondernamen ze actie (17)[17].

 

(7)Is het niet in strijd met de inhoud van de bijbel?

 

De inhoud van elke profetie moet getoetst worden aan de bijbel.

Dat geldt voor elke boodschap die doorgegeven wordt (Hand. 17:11).

 

(8)Is degene die de profetie uitspreekt in het algemeen gezond in de leer?

†††

Leert hij geen afval van de bijbel (Deut. 13:1-5). Is er ernstige valse leer of dwaling, op het een of andere gebied, in zijn denken en spreken?

Wat leert hij over allerlei zaken? Leert hij geen afval van de Here? Leert hij geen dingen die tegen het woord van God ingaan? Leert hij geen dingen die boven de Schrift uitgaan?

 

(9)Wat is de achtergrond van de profeet?

 

Komt hij of zij uit een charismatische of pinksterkerk, waar men onbijbelse ervaringen zoekt en onbijbelse methoden toepast om die ervaringen te verkrijgen? Waardoor boze geesten zich kunnen manifesteren. Is de profeet in zulke kringen de handen opgelegd en is toen de profetische bediening begonnen?

 

Verbleef de profeet voor zijn bekering in een mystieke, occulte, afgodische omgeving? Zo ja, heeft die profeet daar bij, of na zijn bekering ooit bewust mee gebroken? Is er onderzocht of er nog banden waren uit het verle≠den die bij de bekering niet verbroken zijn? Heeft de profeet zich voor zijn bekering ooit met occulte zaken bezig gehouden, of met mystiek, oosterse religies, yoga, rooms-katholieke mystiek, Mariaverering. Is daar in het pastoraat aandacht aan besteed? Zelf heb ik meegemaakt dat iemand die tot geloof gekomen was jaren na zijn bekering profetieŽn begon uit te spreken. Na enige tijd bleek dat deze broeder nog zwaar gebonden was door boze geesten. Toen die gebondenheid werdverbroken, in het gezag van de naam van de Here Jezus, was het ook onmiddellijk afgelopen met de profetieŽn. Maar intussen had hij in de samen≠komst valse profetieŽn kunnen uit≠spre≠ken. In feite waren in de samenkomst via hem boze geesten aan het woord ge≠weest.

 

(10)Hoe is het leven en zijn de werken van de profeet?

"Aan hun vruchten zult gij hen kennen"

(Mattheus 7:15-23)

 

Hoe zit het met leven van de profeet, wordt dat gekenmerkt door heiligheid en de vrucht van de Geest? Is het geen werker der ongerechtigheid (Matth. 7:23).

 

(11)Is het opbouwend?

 

Wat is het effect van de uitgesproken profetieŽn op de persoon of de personen tot wie de profetie werd uitgesproken en op de christenen in het algemeen die daar getuige van zijn?

 

1 Kor 14:3,24-25,31.

 

Wat is het resultaat van de bediening van de profeet? Resulteert het in grotere heiligheid, meer ernst in het dienen van God, een grotere liefde voor de bijbel, bekeringen, opbouw van de gemeen≠te? Of is het zo praktisch als bij Agabus. Wordt iemand voorbe≠reid op een beproe≠ving die gaat komen (Hand. 21:10-14) of kan er op tijd actie worden onderno≠men (Hand. 11:27-30). Of is het resultaat van de profetische bediening dat men ervaringsgericht, in plaats van bijbelgericht, wordt, zoals zo vaak het geval is.

 

(12)Profeteert de profeet alleen "mooie" dingen?

 

Dit is het kenmerk van alle valse profeten. Die profeteerden wat men graag wilde horen. Die riepen b.v. "vrede, vrede terwijl er geen vrede was" (Ezechiel 13:10; Jeremia 6:14).

 

Dus, profeteert men gewoonlijk wat de anderen graag horen? Gaat het over geweldi≠ge dingen die je zult gaan beleven, etc? Als dat het geval is dan geeft dat te denken. Want zo was het in de bijbel vaak niet. De profeten riepen het volk van God tot de orde als het afweek. Zie b.v. de profetische boodschappen gericht tot de zeven gemeenten in Asia (Openbaring 2 en 3). De Here Jezus noemt positieve dingen in het gemeenteleven. Maar hij waarschuwt ook, en roept dan op tot bekering op die bepaalde punten. "Maar Ik heb tegen u ... bekeer u ..."

 

12.11.De negatieve gevolgen van valse profetie

 

12.11.1.Als je er geloof aan schenkt word je misleid

 

Dan gaan mensen zich richten op valse profetenwoorden. Er naar handelen. Of ze gaan dingen geloven die boven de bijbel uitgaan.

 

"Zo zegt de Here der Heerscharen: hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken dat gij u aan ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des Heren mond" (Jeremia 23:16).

 

12.11.2.Het kan het zicht op allerlei bijbelse zaken benevelen

 

Doordat via b.v. visioenen en profetieŽn allerlei dingen over het een of andere bijbelse thema gezegd worden, die verder gaan dan de bijbel.

Ik heb b.v. tijdens een dienst meegemaakt dat iemand een visioen doorgaf waarin hij een, in sommige opzichten, gedetail≠leerde beschrij≠ving van de hemel gaf. Wat hij zei ging niet direct tegen de bijbel in, maar het ging er wel bovenuit. Het ging verder dan de bijbel. We moeten niet boven de Schrift uitgaan (18)[18].

 

Naast het feit dat het visioen verder ging dan de bijbel was het nog extra gevaarlijk omdat er een enorme kracht in zat (alleen niet van de Heilige Geest). De inhoud van het visioen duwde daardoor, als het ware, het inzicht over de hemel, dat ik vanuit de bijbel over de hemel had, opzij. Het inzicht dat de Geest me had gegeven, toen Hij mijn verstand opende bij het lezen van gedeel≠ten van de bijbel die over de hemel gaan.

≠Het heeft enige tijd van geestelijke strijd gekost (weerstand bieden in gebed, bewust afwijzen van het visioen) om de vreemde invloed van het visioen weer van me af te schudden. Later heb ik meegemaakt dat een persoon die door dezelfde broeder, die het bewuste visioen had uitgesproken, de handen was opgelegd, bevrijd moest worden van een occulte gebon≠denheid (occulte verschijnse≠len) die na zijn handop≠legging was ontstaan. Dat geeft extra inzicht in de vreemde zielekracht (de enorme impact op de ziel) die het visioen had.

 

Paulus zweeg veertien jaar over bepaalde visioenen en bijzondere ervaringen (2. Kor. 12:1-5 (19)[19]). Hij deed dat opdat zijn mede≠chris≠te≠nen niet te hoog (te veel) van hem zouden denken (2 Kor. 12:6). Hij wilde voorkomen dat ze zouden gaan denken en zeggen: "Zo, zo, die Paulus is toch wel een bijzondere geestelijke broeder, omdat hij zulke geweldige dingen meemaakt". Hij zegt ook nog dat het zeer bijzondere, uitzonderlij≠ke, ervaringen zijn (2 Kor. 12:7, "buitengewoneĒ). Maar tegenwoor≠dig komt de ene na de andere hedendaagse profeet of profetes vertel≠len over zijn of haar visioenen en andere belevin≠gen. De heden≠daagse "profeten" schrij≠ven gelijk een boek of ze komen voor de EO-televisie "getui≠gen" van wat ze hebben meegemaakt.

De ervaringen (gezich≠ten, openbaringen) van Paulus waren zo buitengewoon dat God de doorn in het vlees (een engel des satans die met vuisten slaat) toeliet om te voorkomen dat Paulus hoog≠moedig zou worden (2 Kor. 12:8-10). Merk≠waardig dat God zulke voorzorgs≠maatregelen bij de hedendaagse profeten niet schijnt te nemen.

 

12.12.Wat er gebeurt in gemeenten die ruimte geven aan profetieŽn†††††††††††††††††††† visioenen, etc., zonder grondig te toetsen.

 

Er ontstaat heel vaak een gerichtheid op profetieŽn, visioenen, "woorden van kennis", openbaringen, tongentaal, directe innerlijk godswoorden (inner≠lijke stemmen), etc. Men is niet meer gericht op de bijbel. De bijbel wordt dan het woord van God voor "toen" en de profetie, de innerlijke godswoorden, de visioenen, en derge≠lijke, zijn dan het woord van God voor "nu". Dit is vals en onbij≠bels. Het is een uiting van pseudo-geeste≠lijk≠heid. Het haalt de ogen af van het geschreven woord van God en van de innerlijke leiding van Gods Geest. Van een wandel met God waarin je geleid wordt door de inner≠lijke leiding van Gods Geest (de zachte drang of weerhouding van Gods Geest op jouw geest), door het dagelijks onder≠zoeken en toepassen van de Schrift, en door het biddend overdenken van Gods leiding door Zijn besturing van de omstandig≠heden. Dat zijn in deze bedeling de normale drie bakens waardoor God zijn kinderen stuurt (20)[20].

De gerichtheid op profetieŽn, visioenen, en allerlei manifes≠taties van de Geest, drukt de prediking van de Bijbel weg. Dat is niet alleen het gevolg van de vreemde kracht, die sommige van die uitingen vergezel (21)[21], maar ook letterlijk. Ik ben b.v. bij een doopdienst geweest waar uitgebreid in tongen werd gezongen (een huivering≠wekkend geluid), waar ieder tegelijk zijn eigen nieuwe lied zong (een ongelofelijk onwelluidend kabaal), waar iemand met vlagge≠tjes zwaaiend, en later nog een keer met een grote lap stof zwaaiend, een aantal bewegingen uit≠voerde. Een activiteit waarvan mij de betekenis totaal ontging. Er werd natuurlijk een lange tijd praiseliederen gezongen (22)[22], liederen die bijbels gezien, een≠zijdig en vaak vaag en inhoudsloos zijn. En tenslot≠te, aan het einde van de samenkomst, hield de voor≠gan≠ger nog even een preek≠je van 10 minuten.

 

God zegt: "verkondigt het woord" (2 Tim. 4:1-4). Het geschreven woord van God. Als je dat doet onder leiding van en in de kracht van de Geest dan ben je aan het profeteren in ruimere zin. Dan profeteer je zoals onze evangeli≠sche voorvaderen altijd met Gods zegen hebben geprofe≠teerd. Zij verkon≠digden onder leiding en in de kracht van Gods Geest het woord van God. Daarin werden ze geleid door God zodat ze Gods boodschap voor elke situatie spraken. Een voorwaar≠de was natuurlijk wel dat ze vervuld waren met Gods Geest.

 

12.13. Manipulatie via profetie.

 

Als je in een omgeving bent waar profetie "in engere zin" voor≠komt dat loop je de kans dat er profetenwoorden over je worden uitge≠sproken.

 

Via "profetenwoorden" worden nogal eens mensen gemanipu≠leerd en onder enorme druk gezet. Want wat in een profetische boodschap tegen jou wordt gezegd is immers, zo claimt men, een directe boodschap van de Heer voor jou. Leg zo'n boodschap dan maar eens terzijde. Dan moet je, zeker als jonge christen, stevig in je schoenen staan en de bijbel kennen.

 

Je moet nooit een woord van een profeet, wat op jou slaat, zomaar aannemen als van God afkomstig. Je zult het eerst moeten toetsen (1 Thess. 5:21). Toetsen aan het woord, door gebed, door advies van andere medege≠lovigen. Je kunt een bevestiging vragen aan de Heer. En je moet alle hierbo≠ven, zie 12.10, aangegeven toetsen er op toepas≠sen.

 

Enkele voorbeelden van manipulatie via profetie die ik van nabij heb meege≠maakt.

 

Voorbeeld 1.

 

Enige tijd geleden stond een vrouw (die ik ken via mijn dochter) op in een samenkomst van haar gemeente en toen sprak ze een profetie uit over de voorgan≠ger. Het kwam ongeveer hier op neer: "Zo zegt de Here, broeder "X" bekeer u van uw eigenwijsheid?" Dat gaf een commotie in de samenkomst en de gemeente. Uitein≠delijk werd ze (zoals te ver≠wachten was) uit de gemeente gezet. Het kan best zijn dat broeder "X" inderdaad eigenwijs is. Maar als dat zo is, dan heb je geen profetie (in engere zin) nodig om dat in te zien. Immers dan kan een ieder (23)[23], die regelmatig met broeder "X" omgaat, dat constateren Het kan ook best zijn dat het nodig was dat broeder "X" over die dingen vermaand werd, maar het is manipula≠tie die verma≠ning te brengen als een profetie (een profetie in engere zin). Verma≠nen moeten we doen op grond van de gezonde leer: "Dit doe jij, hier staat in de bijbel dat het niet goed is" (Titus 1:9).

 

Voorbeeld 2

 

Een vriend van mijn vrouw sloot zich aan bij een pinkstergemeen≠te. Hij maakte kennis met de gemeenteleden en de voorganger. Zo leerde de voorganger zijn geestelijke achtergrond kennen. Mijn kennis was b.v. wel tot geloof gekomen, maar nog niet gedoopt. Op een gegeven moment sprak de voorganger een profetie over hem uit "Zo zegt de Here, er klopt nog iets niet in je leven." (Zoals gezegd was hij was nog niet gedoopt.) Mijn kennis vroeg aan de pro≠feet/voorganger, wat klopt er dan nog niet in mijn leven? Daar gaf de profeet geen direct antwoord op, in plaats daarvan gaf de "profee≠t" het advies: "Lees het leven van de Here Jezus nog maar eens door. Dan kom je er wel achter." Zo kwam die vriend tot het inzicht dat hij nog niet gedoopt was. Hij heeft zich dan ook laten dopen, aange≠spoord door dit "profetenwoord".

Dit is niet anders dan misselijk makende manipulatie. Mijn kennis vertelde overigens in die tijd ook enthousiast dat iemand (was het de voor≠ganger?) in de gemeentesamenkomst van deze gemeente had geprofe≠teerd dat de gemeente snel zou groeien en heel groot zou worden. Het is na vijftien jaar nog steeds een kleine gemeen≠te. Maar men profeteert gewoon door.

 

Voorbeeld 3

 

Iemand die we kennen werd lid van een charismatische gemeente. Hij trouwde met de dochter van de voorganger. Op een bepaald moment overleed de voorganger. Het voorgangersechtpaar kwam uit een ander land. De weduwe van de voorganger, die al op leeftijd was, had het begrijpelijke verlangen om terug te gaan naar haar eigen land. Het probleem was dat ze dan wel haar dochter (met schoonzoon) achter zou moeten laten. Ze had maar ťťn kind. Dat probleem werd soepeltjes opgelost via profetie. Eerst kreeg de weduwe een profetie dat ze terug naar haar eigen land moest en daarna werd er een profetie over de dochter en de schoonzoon uitgesproken dat ze ook moesten gaan. Daarop is het stel, dochter en schoonzoon, halsoverkop de weduwe achterna gegaan. Prettig geregeld, is het niet? Waar je profetie al niet voor kan gebrui≠ken.

 

12.14.Dromen, visioenen, boodschappen van engelen

 

Voor boodschappen van God die worden ontvangen door dromen, engelverschijningen, directe godswoorden en ingevingen, visioenen en beelden geldt hetzelfde als voor profetie in engere zin. Wat hierboven over b.v. het toetsen van profetie is gezegd moet ook op deze uitingen toegepast worden.

 

God kan langs deze weg zijn kinderen ook nu nog leiden, maar dat zijn uitzonderingen, het is niet de normale gang van zaken. God leidt ons via de innerlijke leiding van Gods Geest (de zachte drang of weerhouding van zijn Geest op onze geest), de instructies uit de bijbel, en zijn besturing van de omstandighe≠den. Voor een uitgebreide bespreking hiervan, zie studie 8 uit "de praktijk van het Christenleven I".

 

†† ---------------------------------------------------------------------------

 

Eindnoten

 

(1)Zie b.v. 1 Samuel 2:27, Richteren 6:8. Het "zo zegt de Here" of soortgelijke uitdrukkingen komen we voortdurend in de bijbel tegen.

 

(2) Toen God Mozes riep om het volk Israel uit Egypte te leiden bracht Mozes daar allerlei bezwaren tegen in. Een van zijn bezwaren was dat hij geen vlotte spreker was. In antwoord daarop stelde God zijn broer Aaron aan als zijn woordvoerder. Als de profeet van Mozes. Aaron sprak niet zijn eigen woorden en bood≠schap. Hij gaf (als een tussenpersoon) door wat Mozes hem gebood te zeggen. Zie: Exodus 4:10-17.

(3) Profeten waren, in de ogen van het afdwalende volk, rustverstoorders.Alles gaat zo lekker, waarom moet die profeet nou weer zo negatief zijn. Hij verstoort de rust onder het volk. Laten we hem het zwijgen op leggen, die fanaticus.

 

(4) Dat komt omdat in de christelijke gemeente de profetie veel minder op de voor≠grond staat dan bij Israel. De bijbel is inmiddels afgesloten. Wat wij moeten weten staat in de bijbel. Israel had nog geen volledige bijbel, zoals wij die wel hebben. Zie de bijbelstudie "de leer over de bijbel", de onderdelen over de genoegzaamheid van de bijbel en de afsluiting van de canon. Alle Israelieten hadden nog niet de permanente inwoning van de Heilige Geest, als christenen hebben wij dat wel. Wij worden rechtsreeks door de Geest geleid (Romeinen 8:14). Voor een bespreking van de leiding van Gods Geest, zie studie 8 over leiding in "De praktijk van het Christenleven I." Zie ook bijlage A.

(5) Hand. 20:28-31; Efeze 4:14; 1 Tim. 4:1; Gal. 1:7 en 2:3-5; 1 Kor. 15:12; Judas :3,4.

 

(6) Profetie kan ook uit demonische bron voortkomen. In feite is waarzeggerij de satanische namaak van de echte profetie. Zie b.v. Handelingen 16:16. De slavin had een waarzeggende geest. Dat is een de toekomst voorspellende, en een allerlei verborgen informa≠tie openba≠rende, geest. Satan kan zich zelfs voordoen als een engel des lichts (2 Kor. 11:14). Het is mogelijk dat christe≠nen, die nog occult gebonden zijn, denken dat ze de gave van profetie hebben, terwijl het in feite een waarzeg≠gende geest is die zich voordoet als de Heilige Geest. Dit heb ik van nabij meege≠maakt. Het betreft een broeder die voor zijn bekering bijeenkomsten van spiritisten had bijgewoond. Bij zijn bekering was daar geen aandacht aan besteed. Later begon hij profetieen uit te spreken. Zijn voorzeggingen konden niet gelijk getoest worden, het ging om gebeurtenissen die niet direct zouden gebeu≠ren, maar jaren later bleek dat ze niet uitkwamen. Hij wist ook dingen die een normaal mens niet kon weten. Een tijd nadat hij profe≠tieen begon uit te spreken bleek uit een aantal verschijnse≠len dat hij nog occult belast was. Daar is toen voor gebeden, in de naam van de Here Jezus is de binding verbroken, met als gevolg dat ook de drang tot profeteren verdween. Het komt er dus op neer dat via deze occult geinspireerde profetie een boze geest in een christelijke samenkomst aan het woord was geweest.

(7) Zie de bijbelstudie over de leiding van God in "De prak≠tijk van het christenleven I".

(8) Dat was onder Israel wel zo, zie 1 Samuel 9:9.

(9) En profeten, in de ruimere zin van het woord, die onder leiding van Gods Geest precies het goede stuk van de bijbel, op het goede moment, naar voren brengen en toepassen. Zie punt 12.8 voor uitleg over het verschil tussen profetie in engere zin en in ruimere zin.

(10) Zie punt 12.5.2

(11) [1]In openbaring 2 en 3 gaat het wel om profetie in de engere betekenis van het woord. Maar het principe is hetzelfde.

(12) Voor nadere uitleg over het doen van het werk van de Heer in zijn kracht en onder zijn leiding, zie de studie "Werken voor God" in "de praktijk van het christenleven, deel II."

(13) Zie de bijbelstudie over de leer over de bijbel en dan met name de gedeelten over de genoegzaamheid van de bijbel, de afsluiting van de canon en het Sola Scripturabeginsel (d.w.z. wat we geloven halen we alleen uit de bijbel).

(14) Profetie in ruime zin, zie punt 12:8

(15) Zie punt 12.4

(16) Zie, 12.5.2

(17) De beste verklaring voor dit grote vertrouwen is de veronderstelling dat ze Agabus kenden en dat ze reeds meerdere keren meegemaakt hadden dat zijn boodschappen uitkwamen.

Hij stond immers bekend als profeet (1 Kor. 11:28 en Hand. 21:10).

(18) Zie de bijbelstudie met de leer over de bijbel. Het punt "We moeten alleen geloven wat in de bijbel staat" en daarvan het gedeelte "we moeten niet boven de Schrift uitgaan (1 Kor. 4:6)."

(19) Paulus spreekt over "een mens in Christus" die weggevoerd werd tot in de derde hemel. Uit het verband blijkt dat hij hier over zichzelf spreekt. Want in vers 7 spreekt hij over "het buitengewone van DE openbaringen." Dit slaat terug op wat hij in de verzen daarvoor aan buitengewone ervaringen heeft verteld. Omdat die ervaringen zo buitengewoon waren heeft God Paulus, om hem te beschermen tegen trots, een doorn in het vlees gegeven.

(20) Zie de studie 8 "De wil van God ontdekken - de leiding van God ervaren" in "De praktijk van het chri≠stenleven I."

 

(21) Zie punt 12.11.2.

(22) Het probleem met de zogenaamde praiseliederen (Uit b.v. de Opwekkingsbundel) is dat ze erg eenzijdig zijn en dat de liederen die elk jaar aan de bundel worden toegevoegd in de loop der jaren, bijbels gezien, steeds vager en inhoudslozer worden. Het komt zelfs geregeld voor dat ze tegen de bijbel ingaan. Zie verder punt 10 van de studie "De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek." (Deze studie staat op mijn homepage http:/≠/www.solcon.nl/apgeelhoed onder de link mystiek,gnostiek.) Daar wordt onder meer het lied "De kracht van uw liefde.." besproken. Het arendslied.

(23) 1 Kor. 2:15 "Maar een geestelijk mens beoordeeld alle dingen." Het gaat hier om onderscheiden, inzicht.

 

 

 

 

 

     [1]Zie b.v. 1 Samuel 2:27, Richteren 6:8. Het "zo zegt de Here" of soortgelijke uitdrukkingen komen we voortdurend in de bijbel tegen.

    [2] Toen God Mozes riep om het volk Israel uit Egypte te leiden bracht Mozes daar allerlei bezwaren tegen in. Een van zijn bezwaren was dat hij geen vlotte spreker was. In antwoord daarop stelde God zijn broer Aaron aan als zijn woordvoerder. Als de profeet van Mozes. Aaron sprak niet zijn eigen woorden en bood≠schap. Hij gaf (als een tussenpersoon) door wat Mozes hem gebood te zeggen. Zie: Exodus 4:10-17.

    [3]Profeten waren, in de ogen van het afdwalende volk, rustverstoorders.Alles gaat zo lekker, waarom moet die profeet nou weer zo negatief zijn. Hij verstoort de rust onder het volk. Laten we hem het zwijgen op leggen, die fanaticus.

    [4] Dat komt omdat in de christelijke gemeente de profetie veel minder op de voor≠grond staat dan bij Israel. De bijbel is inmiddels afgesloten. Wat wij moeten weten staat in de bijbel. Israel had nog geen volledige bijbel, zoals wij die wel hebben. Zie de bijbelstudie "de leer over de bijbel", de onderdelen over de genoegzaamheid van de bijbel en de afsluiting van de canon. Alle Israelieten hadden nog niet de permanente inwoning van de Heilige Geest, als christenen hebben wij dat wel. Wij worden rechtsreeks door de Geest geleid (Romeinen 8:14). Voor een bespreking van de leiding van Gods Geest, zie studie 8 over leiding in "De praktijk van het Christenleven I." Zie ook bijlage A.

    [5]Hand. 20:28-31; Efeze 4:14; 1 Tim. 4:1; Gal. 1:7 en 2:3-5; 1 Kor. 15:12; Judas :3,4.

    [6] Profetie kan ook uit demonische bron voortkomen. In feite is waarzeggerij de satanische namaak van de echte profetie. Zie b.v. Handelingen 16:16. De slavin had een waarzeggende geest. Dat is een de toekomst voorspellende, en een allerlei verborgen informa≠tie openba≠rende, geest. Satan kan zich zelfs voordoen als een engel des lichts (2 Kor. 11:14). Het is mogelijk dat christe≠nen, die nog occult gebonden zijn, denken dat ze de gave van profetie hebben, terwijl het in feite een waarzeg≠gende geest is die zich voordoet als de Heilige Geest. Dit heb ik van nabij meege≠maakt. Het betreft een broeder die voor zijn bekering bijeenkomsten van spiritisten had bijgewoond. Bij zijn bekering was daar geen aandacht aan besteed. Later begon hij profetieen uit te spreken. Zijn voorzeggingen konden niet gelijk getoest worden, het ging om gebeurtenissen die niet direct zouden gebeu≠ren, maar jaren later bleek dat ze niet uitkwamen. Hij wist ook dingen die een normaal mens niet kon weten. Een tijd nadat hij profe≠tieen begon uit te spreken bleek uit een aantal verschijnse≠len dat hij nog occult belast was. Daar is toen voor gebeden, in de naam van de Here Jezus is de binding verbroken, met als gevolg dat ook de drang tot profeteren verdween. Het komt er dus op neer dat via deze occult geinspireerde profetie een boze geest in een christelijke samenkomst aan het woord was geweest.

    [7]Zie de bijbelstudie over de leiding van God in "De prak≠tijk van het christenleven I".

    [8]Dat was onder Israel wel zo, zie 1 Samuel 9:9.

    [9] En profeten, in de ruimere zin van het woord, die onder leiding van Gods Geest precies het goede stuk van de bijbel, op het goede moment, naar voren brengen en toepassen. Zie punt 12.8 voor uitleg over het verschil tussen profetie in engere zin en in ruimere zin.

 

    [10] Zie punt 12.5.2.

    [11]In openbaring 2 en 3 gaat het wel om profetie in de engere betekenis van het woord. Maar het principe is hetzelfde.

    [12]Voor nadere uitleg over het doen van het werk van de Heer in zijn kracht en onder zijn leiding, zie de studie "Werken voor God" in "de praktijk van het christenleven, deel II."

    [13]Zie de bijbelstudie over de leer over de bijbel en dan met name de gedeelten over de genoegzaamheid van de bijbel, de afsluiting van de canon en het Sola Scripturabeginsel (d.w.z. wat we geloven halen we alleen uit de bijbel).

    [14]Profetie in ruime zin, zie punt 12:8.

    [15]Zie punt 12.4.

    [16]Zie, 12.5.2.

    [17]De beste verklaring voor dit grote vertrouwen is de veronderstelling dat ze Agabus kenden en dat ze reeds meerdere keren meegemaakt hadden dat zijn boodschappen uitkwamen.

Hij stond immers bekend als profeet (1 Kor. 11:28 en Hand. 21:10).

    [18] Zie de bijbelstudie met de leer over de bijbel. Het punt "We moeten alleen geloven wat in de bijbel staat" en daarvan het gedeelte "we moeten niet boven de Schrift uitgaan (1 Kor. 4:6)."

    [19]Paulus spreekt over "een mens in Christus" die weggevoerd werd tot in de derde hemel. Uit het verband blijkt dat hij hier over zichzelf spreekt. Want in vers 7 spreekt hij over "het buitengewone van DE openbaringen." Dit slaat terug op wat hij in de verzen daarvoor aan buitengewone ervaringen heeft verteld. Omdat die ervaringen zo buitengewoon waren heeft God Paulus, om hem te beschermen tegen trots, een doorn in het vlees gegeven.

    [20]Zie de studie 8 "De wil van God ontdekken - de leiding van God ervaren" in "De praktijk van het chri≠stenleven I."

 

    [21] Zie punt 12.11.2.

    [22] Het probleem met de zogenaamde praiseliederen (Uit b.v. de Opwekkingsbundel) is dat ze erg eenzijdig zijn en dat de liederen die elk jaar aan de bundel worden toegevoegd in de loop der jaren, bijbels gezien, steeds vager en inhoudslozer worden. Het komt zelfs geregeld voor dat ze tegen de bijbel ingaan. Zie verder punt 10 van de studie "De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek." (Deze studie staat op mijn homepage http:/≠/www.solcon.nl/apgeelhoed onder de link mystiek,gnostiek.) Daar wordt onder meer het lied "De kracht van uw liefde.." besproken. Het arendslied.

    [23]1 Kor. 2:15 "Maar een geestelijk mens beoordeeld alle dingen." Het gaat hier om onderscheiden, inzicht.

HOME
De serie over de Heilige Geest