HET KARAKTER VAN GOD - HOE GOD IS

 

1. God is heilig

 

Jesaja 6:3

God is eerst en vooral heilig

 

- rein (1 Johannes 1:5)

- haat zonde (Spr. 6:16)

- onverdraagzaam ten opzicht van de zonde

   (Habakkuk 1:3)

  Hij verdraagt het niet in zijn omgeving. (Exodus 33:20)

- een verterend vuur  (Hebr. 12:28,29; Levticus 10:3)

 

2. God is liefde

 

God is liefde  (1 Johannes 4:8,16)

de God der liefde  (2 Kor. 13:11)

 

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen. (1 Johannes 3:16)

God zet zich in voor de mens. God heeft het beste met hem voor. Hij verlangt naar zijn gezelschap.

 

God is een bewogen God (Hosea 11:8)

- "komt toch" het pleiten van God  (Jesaja 1:22)

- hoe dikwijls heb ik niet gewild  (Matth. 23:37)

- de ganse dag de armen uitgestrekt (Romeinen 10:21)

- de mens is weggelopen uit de liefde van God  (Gen. 3:6-8)

   je wordt gemist

 

Gods onferming (Psalm 116:5; Jesaja 49:10)

dat is Gods reactie op nood

met ontferming bewogen (Richt. 2:18; Matth. 9:36; Lucas 7:13)

het doet God wat

het brengt Hem tot aktie

(Richteren 10:16)

 

God is barmhartig  (Deut. 4:31; Exodus 34:6)

baarmoeder, hebreeuws

koesteren

 

3. God is rechtvaardig

 

Psalm 7:11; Deut 32:4; Jesaja 45:21

 

rechtvaardige vader (Johannes 17:25)

 

Hij is strikt eerlijk

 

- Hij komt al zijn beloften na (Nehemia 9:8)

- Hij laat niet ongestraft (Nahum 1:3)

- Hij is onpartijdig (1 Petrus 1:7)

- Hij is streng (Romeinen 11:22)

- Hij handhaaft het recht (Psalm 9:17)

- Hij vergeldt, straft het kwade en beloont het goede

   (Romeinen 2:1-10; Matth. 6:18; Efeze 6:18)

  God is een wreker (1 Thess. 4:6, Nahum 1:2)

  Wij laten de wraak over aan de overheid en God zelf.

  (Romeinen 12:20; Rom. 13:14)

 

God kan niet zomaar vergeven

"zonder bloedstorting (zonder vergelding) geschied er geen vergeving"  (Hebr. 9:22)

 

De Here Jezus heeft zijn bloed voor ons gestort, hij heeft onze schuld overgenomen en er voor betaald met zijn eigen leven, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. (Jesaja 53:4-6)

 

4. God is lankmoedig

 

Psalm 145:8; Romeinen 3:25

 

Dit betekent dat God geduld heeft. Hij straft meestal niet direct. Hij waarschuwt keer op keer. Maar op een gegeven moment is Gods geduld wel op. Dan is bij God de maat vol

 

- de lankmoedigheid Gods bleef afwachten  (2 Petrus 3:9)

- vroeg en laat zijn profeten  (2 Kronieken 36:14-16)

- zond ten laatste zijn zoon (Marcus 12:1-9; speciaal :6)

 

God heeft veel geduld met de mensen. Vaak onbegrijpelijk geduld, maar er is een einde aan.

 

- onherstelbaar verbroken (Spreuken 29:1)

 

Twee mogelijke misverstanden. (Nahum 1:3)

Het feit dat God niet direct straft betekent niet dat er uitein­delijk niet gestraft zal worden als de mensen zich niet bekeren. Het feit dat God niet direct straft betekent niet dat God de macht en de kracht zou ontbreken om te kunnen straffen.

 

5. God is genadig

 

Psalm 145:8; Jeremia 3:12

 

Hij is goed voor mensen die het niet verdiend hebben.

God heeft die drang, die neiging in zijn karakter.

 

Je hebt het niet verdiend.

Je bent het niet waard.

Je hebt er geen recht op.

En toch geeft God het aan je.  (Lucas 15:21,22; Psalm 103:10)

 

om niet = gratis  (Romeinen 3:24; Openbaring 21:6,17)

 

loon (verdienste) staat tegenover genade, gunst, onverdiend

(Efeze 2:9)

 

 

De Here Jezus heeft alle genade voor ons verdiend.

(1 Johannes 2:12; Johannes 1:16,17)

 

God bewijst geen genade ten koste van het recht. Hij kan niet zomaar vergeven. Er moet recht gedaan worden. Er is ook recht gedaan. De Here Jezus heeft de straf gedragen, hij heeft de eis van Gods wet vervuld (Jesaja 53:4-6) Zodat God rechtvaardig en genadig tegelijk kan zijn (Romeinen 3:25,26). Zijn rechtvaardig­heid eist dat de zonde gestraft wordt en dat is ook gebeurd. De Here Jezus heeft er voor betaald. En zijn genade schenkt ons vergeving van zonden en allerlei andere zegeningen.

 

6. God is onveranderlijk

 

Hij is volmaakt. Hij verandert niet. Zijn karakter blijft het­zelfde. (karaktervast)]

 

Hij is niet de ene keer zo en de volgende keer weer anders.

 

- de onveranderlijke Israels   (1 Sam. 15:29)

- Ik de Here ben niet veranderd  (Maleachi 3:6)

- Hij is dezelfde nu  (Hebr. 13:8)

 

Zijn reactie op allerlei dingen, in allerlei situaties, is in grote lijn hetzelfde. Zijn reactie op zonde: toorn, smart, geduld, uiteindelijk straffen. Gods reactie op nood: ontferming, bewogenheid. Gods reactie op ootmoed en op hoogmoed bij de mens. De nederige ontvangt genade, de hoogmoedige weerstaat Hij.

 

Gods karakter stuurt voor een groot deel zijn reacties. Als je iemands karakter kent dan kun je tot op zekere hoogte voorzien hoe hij of zij op allerlei situaties zal reageren.

 

7. God is getrouw

 

Deut. 7:9; Psalm 117:2; 146:6

 

Hij is betrouwbaar (Hebr. 11:11)

de rots (Deut. 32:4)

je kunt op Hem bouwen

 

Hij laat je niet vallen, Hij komt al zijn beloften na. Wat Hij begint maakt Hij af. Hij respecteert al zijn afspraken.

 

God is getrouw:

- aan zijn woord

  (Psalm 91:4; Jesaja 40:8; Matth. 5:18; Jeremia 1:12)

- aan zijn verbonden  (1 Koningen 8:23; Nehemia 9:23)

   aan zijn band met ons, die Hij is aangegaan

- aan zijn eigen karakter, aan zichzelf (2 Tim. 2:13)

 

Hij is zoals Hij is. Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Hij kan niet tegen zijn eigen karakter in handelen of reageren. Hij is getrouw, hij blijft getrouw, Hij kan niet anders dan getrouw zijn.

 

de onmacht van God  (Hebr. 6:8, onmogelijk)

Hij kan niet tegen Zichzelf ingaan.

 

8. God is goedertieren

 

Psalm 59:11; 1 Petrus 2:3; Psalm 145:17

 

Dit spreekt van Gods trouwe zorg.

 

9. God is naijverig

 

Exodus 20:5; Deut. 4:24

 

Naijver is een ouderwets woord voor jaloezie.

 

Er is terechte jaloezie en onterechte jaloezie. Niet alle jaloezie is dus per definitie zondig.

 

Jaloersheid, in de zin dat je een ander niets gunt, etc is altijd zondig.

 

In een huwelijksrelatie is het terecht dat huwelijkspartners binnen redelijke grenzen jaloers over elkaar zijn. Het is normaal dat een huwelijkspartner jaloers is als de huwelijkspartner ontrouw is. (Het gaat nu niet over ziekelijke jaloezie, die de ander niet vertrouwt.)

 

Zo is God ook jaloers over zijn verbondspartners, over de mensen waar Hij een band mee is aangegaan. Hij heeft de mens gemaakt voor Zichzelf. Hij kan het niet hebben als de mens Hem verwaar­loost of verruilt voor andere goden.

Ontrouw krenkt God, dan trap je God op het hart. (Deut. 32:21; 1 Koningen 14:9)

 

geestelijk overspel met afgoden, met de wereld

(Jakobus 4:4; Jeremia 3:1,6,9)

 

Uiteindelijk doet dit zijn terecht toorn ontbranden.

 

- met een ijver Gods waak ik over u  (2 Kor. 11:2)

- zijn wij soms sterker dan Hij   (1 Kor. 10:22)

 

   =======================

 

10. de toorn van God

 

De bijbel spreekt keer op keer over de toorn van God.

Exodus 4:14; Johannes 3:36; Romeinen 1:18; Openb. 6:16,17)

 

Toorn is een ouderwets woord voor boos, kwaad.

Toorn is een emotie.

 

God is boos en verontwaardigd over al het onrecht, over alle liefdeloosheid, egoisme, gemeenheid, ontrouw en alle andere zonden. (Romeinen 1:18)

 

"toen ontbrandde de toorn des Heren"

Is het telkens terugkerende woord van de bijbel.

(Exodus 4:14, 22:23,24; 32:19; Numeri 3:11; 11:33; 12:9; Richte­ren 2:13,14, enzovoorts.)

 

Let op de hevigheid van Gods toorn (Openbaring 14:10; 19:15).

 

Je kunt terecht en onterecht boos zijn. Bij God is het altijd terecht en zuiver.

 

11. De ijver van God

 

2 Koningen 19:31; Jesaja 9:6

 

God waakt over zijn eigen eer en reputatie.

 

Hij kan het niet hebben als Hij opzij wordt geschoven, als Hij wordt gekleineerd.

 

Dan ijvert God over zijn eigen eer. Over zijn getuigenis op deze aarde waar zijn naam mee verbonden is. Zijn getuigenis is datge­nen wat Hem openbaart, wat naar Hem verwijst en laat zien hoe Hij is.

 

Jesaja 48:10

 

"zij zullen weten dat ik de Here ben"

(Ezechiel 6:14; 7:27; 12:15,16; 24:27; 25:11,17; 26:6; 28:22,23; enzovoorts)Meer bijbelstudies over God
HOME