BIJLAGE B - kenmerken van een sekte

 

B.1. de kenmerken

 

B.1.1. Het bijbelse evangelie wordt niet gebracht

 

Het evangelie geeft antwoord op twee vragen. Wie is Jezus en wat moet ik doen om behouden te worden. Als je op deze vragen niet het goede bijbelse antwoord geeft, dan breng je een ander evange≠lie. Het kenmerk van sekten is dat ze een ander evangelie bren≠gen.

 

B.1.2. Ze beschouwen zich als de enig ware kerk, buiten hun groep is er geen behoud

 

Iedereen, elke christen, moet zich bij hen aansluiten. Alle andere kerken en gemeenten zijn in hun ogen valse kerken.

 

Buiten hun groep, kerk, organisatie is er geen behoud mogelijk

Als je weggaat, als je breekt met hun organisatie, dan ga je verloren.

 

Er zijn stadia in de mate waarin dit kenmerk voorkomt. De gedach≠te "wij zijn het, wij zijn de enige, de ware" is nog minder ernstig dan het "buiten onze groep is er geen behoud mogelijk."

 

B.1.3. Autoritair leiderschap

 

De leiders dulden geen enkele kritiek of tegenspraak. Ze leggen geen verantwoording af. Ze kunnen niet ter verantwoording worden geroepen op grond van de bijbel. Bij de geringste kritiek word je er onmiddellijk uitgezet.

 

De leider wordt soms gezien als "de gezalfde des Heren" en daar mag je geen kritiek op hebben.

 

B.1.4. Toevoegen aan de bijbel

 

De opinie van de leiders wordt boven de bijbel gesteld.

 

Vaak zie je ook manipulatie via profetie. De stem van de leider wordt op die manier tot de stem van God zelf gemaakt.

 

Neem b.v. de mormonen. Die hebben het boek van Mormon op ťťn lijn gesteld met de bijbel. De stichter kreeg telkens zogenaamde openbaringen, boodschappen, van God, die hem in zijn omstandigheden en machts≠strijd uitstekend uitkwamen. Wat denk je van de openbaring dat je als man meerdere vrouwen mag trouwen. Hij ging er zelf onmiddellijk enthousiast mee aan de slag, met het verzamelen van een ďharem.Ē

 

Soms voegt men in theorie niets aan de bijbel toe, zoals b.v. bij de Jehovahgetuigen, maar in de praktijk claimen de leiders, dat zij alleen in staat zijn om de bijbel juist uit te leggen. Elke afwijking van de door de leiding aangegeven uitleg wordt niet getolereerd.

 

B.1.5. Charismatische leider

 

De persoon van de leider staat vaak centraal, de mensen zijn in de ban van de leider, de leider wordt gezien als de gezalfde des Heren, de profeet van God, de vertegenwoordiger van Christus op aarde, etc. En op grond daarvan wordt hem in de praktijk en soms zelfs in theorie onfeilbaarheid toegeschreven.

 

B.1.6. FinanciŽle ondoorzichtigheid

 

De leider of de leiding beheren het geld. Het beheer is ondoor≠zichtig, er wordt geen openheid gegeven, er wordt geen verant≠woording afgelegd, er is geen onafhankelijke controle op de boekhouding. Meestal leven de leiders er goed van.

 

B.1.7. Isolering van de leden

 

Men ontmoedigt contact van de leden met alle andere christenen, tenzij om zielen te winnen voor de eigen groep. Vaak zie je ook aandrang om de natuurlijke banden (b.v. die van familie) door te snijden.

 

De isolatie is een middel om de greep op de groep maximaal te houden.

 

B.1.8. Afhankelijk houden

 

Men probeert de leden afhankelijk te maken en te houden. Afhanke≠lijk van de leider, de organisatie. Eigen oordeel, toetsen aan de bijbel (naar Hand. 17:11), wordt ontmoedigd.

 

B.1.9. Regelzucht

 

Vaak is er de drang om het persoonlijke leven tot in details te regelen. Vaak gaat dit gepaard met allerlei onbijbelse menselijke wetten.

 

B.1.10. De bijbel wordt weggeduwd

 

De bijbel wordt opzij geduwd door zogenaamde profetieŽn of andere veronderstelde directe openbaringen. Als de bijbel al wordt ge≠bruikt dan op een irratione≠le wijze. De teksten worden niet op logische wijze uitgelegd, vanuit het verband en het geheel van de bijbel.

 

B.1.11. De organisatie legt een totaal beslag op de mens

 

Geen ruimte meer voor een leven naast de groep.

 

B.2. Verschillende stadia

 

Er zijn volledige sekten. Er zijn ook groepen met sektarische kenmer≠ken, terwijl ze toch nog aan de kern van het evangelie vast≠houden. Of soms zijn er slechts sektarische neigingen.

 

B.3. Valse kerken en sekten

 

Een kerk is vals als het ware evangelie er niet wordt gepredikt. Dat betekent nog niet automatisch dat zo'n kerk een sekte is. Dan moeten er ook andere kenmerken zijn. Maar het is b.v. een feit

dat de Roomse Kerk zowat alle hierboven genoemde kenmerken van een sekte heeft. De Rooms-katholieke Kerk is in feite de grootste sekte op aarde[1].

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]Zie bijlage F.