22.  De aanval op de plaatselijke gemeenten

 

Vanaf de start van de gemeente, op de eerste Pinksterdag na de hemelvaart van de Here Jezus, is de gemeente aangevallen door de wereld en de boze machten (satan en de demonen), die deze huidige wereld nog steeds beheersen (Efeze 6:12). Dat verandert pas op het moment dat Jezus terugkomt.

 

22.1. De aanval op de gemeenten in het boek Handelingen en de brieven

 

Uit het boek Handelingen en de brieven van het Nieuwe Testa­ment kunnen we opmaken hoe de gemeente werd aangevallen. 

 

22.1.1 De aanval via vervolging

 

Vanaf het begin was er vervolging:

Hand. 4:1-3 en :18.

Hand. 5:17,18

Hand. 6:10-14 en 7:54-59

Hand. 8: 1-3

Hand. 12:1-3

Hand. 13:45,50; 14:4,5; 14:19

Enzovoorts.

 

Arrestatie en intimidatie van de leiders. Geselen van de aposte­len. De moord op Jakobus en Stefanus. De verwoesting van de gemeente van Jeruzalem. Steniging van Paulus, etc.

 

Achter de mensen die hen vervolgden zitten de boze machten (Openbaring 2:10). De boze machten spelen in op de emoties van de mensen. Ze voelden zich bedreigd (Hand. 5:28), ze waren jaloers (Hand 13:45), etc.

 

22.1.2. De aanval via valse leer

 

Hand. 15:1.2 en :5.

 

Paulus bracht het evangelie in Galatië, velen geloofden. Nadat hij vertrok kwamen valse leraren de gemeenten binnen die het evangelie verdraaiden (Galaten 1:6-9, 2:4). Zo ging het overal.

 

Op vele plaatsen in het Nieuwe Testament komen we de strijd met valse leer en valse leraren tegen, b.v. in Openb. 2:14,15; 1 Kor. 15:12; 1 Tim.4:1-3;  2 Tim.2:17,18; Matth. 16:6,11,12.

 

Achter valse leer zitten vaak boze geestelijke machten (1 Tim. 4:1).

 

Zie verder  bijlage E. over de leer.

 

22.1.3. De aanval via zonde, wereldgelijkvormigheid

 

B.v. huichelarij (Hand. 5:1-11). Ook daar speelde satanische beïnvloeding mee (Hand. 5:3).  Of neem de twist en verbittering tussen Paulus en Barnabas (Hand. 15:39).

 

22.2. De huidige aanval op de gemeente

 

22.2.1. Via vervolgingen

 

Op dit moment hebben we daar in Nederland nog niet veel mee te maken, maar dat kan snel veranderen.

 

22.2.1. Via valse leringen

 

Op dit gebied woedt een enorm gevecht. Al beseffen veel christe­nen niet wat er gaande is. Er komen op dit moment van alle kanten valse leringen op ons af.

Om er enkele te noemen:

- Charismatische dwalingen, zoals vallen in de Geest, doop in de Geest als tweede ervaring, twijfelachtige profeten, de leer dat ieder in tongen kan spreken, etc. (Zie de studie over de Heilige Geest)

- Mystiek, valse spiritualiteit. Je komt in de evangelische beweging steeds meer onbijbelse mystieke technieken tegen. Deze technieken openen degenen die daar in mee gaan, voor pseudo-christelijke ervaringen die in werkelijkheid uit occulte bron komen[1].

- Het loslaten van de foutloosheid van de bijbel. Vele moderne evangeli­cals laten de woordelijke inspiratie en de foutloosheid van de bijbel los. Ze beginnen schriftkritische gedachten te aanvaarden[2].

- De ideologie, de valse leer, achter de valse oecumene[3], zowel van de organisatorische oecumene als die van de oecumene van het hart.

- De hel als eeuwige straf wordt losgelaten[4].

- Men begint te spreken over de vrouwelijke zijde in God.  (Onder meer Ouweneel[5] doet dit b.v.)

- De gehele leer rond geestelijke oorlogvoering en de “Kingdom Now” theologie[6].

- Enzovoorts.

 

22.3. De neo-evangelicals

 

In de evangelische beweging zijn mannen opgestaan die verkeerde dingen spreken en die met groot succes de evangelische beweging "gekidnapt" hebben. Het zijn de neo-evangelicals, maar ze noemen zichzelf evangelicals. Want ze beschouwen zichzelf als de echte evangelicals. De traditi­onele evangelicals worden door hen "fundamentalist" genoemd.

 

Ze verschillen op belangrijke punten van de traditionele evange­licals b.v.:

 

(1) Ze weigeren om zich af te scheiden.

 

Zie de bespreking van hun valse leer over infiltratie in plaats van afscheiding[7]. Ze weigeren zich af te scheiden van hen die een vals evangelie brengen zoals: rooms-katholieken, oostersor­thodoxe christenen, vrijzinnigen. Ze geven hen de broederhand, ze erkennen hen als medechristenen, werken met hen samen, gaan met hen om.

 

(2) De weigering om af te scheiden gaat gepaard met een toenemende geestelijke verblinding[8]

 

Er is onder neo-evangelicals vaak grote onwil om te toetsen aan de bijbel, om na te gaan wat de bijbel over een onderwerp zegt. Een onwil om zich aan de bijbel te onderwerpen in denken en handelen. Degenen die zorgvuldig de bijbel bestuderen, om te zien wat de Schrift over een bepaald onderwerp zegt, worden "letterknechten" genoemd. Rationalisten, scholastici, en andere beleefde "scheldwoorden" worden hen naar het hoofd geslingerd.

 

(3) Ze verwerpen de foutloosheid[9] van de bijbel

 

Sommigen spreken nog wel over onfeilbaar, maar daar bedoelen ze niet foutloos mee, hoe merkwaardig dit ook op ons over komt. Er is een toenemende acceptatie van schriftkritische gedachten.

 

(4) Er is een kritiekloze overgave aan de charismatische beweging en de rooms-katholieke             mystiek

 

Evangelisch is in toenemende mate charismatisch aan het worden. Zie de bijbelstudie over de Heilige Geest voor een bespreking van de dwalingen van de charismatische beweging. Er komt een stroom van mystiek getinte technieken de gemeente binnen[10].

 

(5) Ze relativeren het belang van de leer

 

De leer wordt als minder belangrijk terzijde geschoven. Niet de leer maar de Heer is de leuze. We ervaren toch allemaal Christus, waarom zouden we dan over de leer spreken?

 

Terwijl de bijbel zeer veel over de leer heeft te zeggen. Zie bijlage E. over de leer.

 

(6) Het is onder hen "taboe" om ergens tegen te zijn

 

Zelden of nooit wordt er iets verworpen en afgewezen, op zijn hoogst worden er eens wat licht kritische kanttekeningen gesteld. Dat is trouwens niet helemaal waar want de traditionele evangelicals worden wel voortdurend fel door de neo-evangelicals aangevallen en belasterd. De felste woorden reserveren ze niet voor de katholieken of de vrijzinnigen maar voor de traditionele evangelicals, die ze “uitmaken” voor fundamentalisten. Dit geeft aan in welke richting, en vanuit welke geest, de neo-evangeli­cals werken.

 

De bijbelse opdracht om te toetsen wordt niet uitgevoerd[11]. Kritiek, al is die ook terecht, is in hun ogen per definitie verkeerd.

 

Allerlei bijbelse onderwerpen die een mens doen verschrikken komen nooit meer aan de orde. Onderwerpen als: Gods tuchtiging van ongehoorzame christenen, de hel, de noodzaak van gehoorzaamheid, de toorn van God.

   [1]Zie de hoofdstukken 6,7 en 11 van de studie “De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek”, deze studie staat op mijn homepage <<http://www.solcon.nl/apgeelhoed>>, onder de link mystiek, gnostiek.

 

  [2]Zie hoofdstuk 1 van de studie “Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?”, de studie staat op mijn homepage <<http://www.solcon.nl/apgeelhoed>>

 

 [3]Zie hoofdstuk 21 en hoofdstuk 17.

 

 [4]Bekende evangelische leiders zoals John Stot zijn inmiddels overgegaan op dit standpunt. Zie ook de boekrecensie van Pinnock op mijn homepage.

 

  [5]Zie Ouweneels boek “De zevende koningin”, pp. 50 en 60-55

 

 [6]Dit wordt besproken in de bijbelstudie over de engelen.

 

    [7]Zie hoofdstuk 17, punt 17.5.

    [8]Een duidelijk voorbeeld is W.J. Ouweneel, sinds hij is overgegaan tot neo-evangelische standpunten, verdedigt hij bijna elke nieuwe dwaling die er aan komt. Laatst weer de zogenaamde profeet TB Joshua. Zelfs mensen uit de charismatische beweging waarschuwen tegen Joshua, maar Ouweneel verdedigt hem, onder meer in de Visie.

 

  [9]Zie de bijbelstudie over de bijbel voor een bespreking van de foutloosheid, onfeilbaarheid van de bijbel. Zie ook hoofdstuk 1, van de studie “Wat is er aan de hand in de evangelische wereld?”, de studie staat op mijn homepage <<http://www.solcon.nl/apgeelhoed>>

    [10]Zie de studie "De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek" en het artikel "Contemplate this" voor nadere uitleg. Beide stukken staan op de homepage <<http://www.solcon.nl/apgeel­hoed>> onder de link "mystiek, gnostiek"

 [11]Zie hoofdstuk 17.5. voor een bespreking van hun onbijbelse leer over infiltratie in plaats van afscheiding.