17. Het bijbelse gebod tot afscheiding

 

17.1. Er moet afstand worden bewaard

 

Mensen, bewegingen, kerken, gemeenten, christenen, die een valse leer of een gevaarlijke dwaling aanhangen en uitdragen moeten op een afstand worden gehouden

 

17.1.1. Uit de buurt blijven

 

"houd u buiten het bereik van"(1 Tim. 6:20,21)

 

Het gaat hier om een valse leer[1], die de gemeente was binnenge≠dron≠gen. Het gevolg was dat sommigen van "het spoor des geloofs" waren afgeraakt (:21). Paulus geeft de opdracht om "buiten het bereik" van deze valse leer te blijven.

Let op, dat in vers 20 twee opdrachten worden gegeven. Ten eerste: "bewaar wat u is toever≠trouwd", dat wil zeggen, houdt vast wat je van mij, Paulus, geleerd hebt. Ook wij moeten vasthouden aan wat Paulus ons in de bijbel leert. En ten tweede: "houd u buiten het bereik van." Vast≠houden is niet genoeg, daarnaast moet er ook afscheiding zijn.

Als je alleen probeert vast te houden zonder af te scheiden, zonder op afstand te houden, dan gaat het nog mis, dan verlies je door de zuurdesemwerking[2] van valse leer alsnog wat je pro≠beert vast te houden.

 

"vermijd de onheilige, holle klanken"(2 Tim. 2:16-18)

 

Je moet valse leer, valse leraren en christenen die "besmet" zijn met valse leer vermijden. Het gaat om christenen die "uit het spoor der waarheid" (:18) geraakt zijn. In dit geval beweerden ze dat de opstanding reeds had plaatsge≠had. Intussen presenteerden ze zichzelf nog steeds als christenen.

 

"houd ook dezen op een afstand"(2 Tim. 3:5)

 

Deze opdracht wordt gegeven in een bespreking van de activiteiten van valse leraren (2 Tim. 2:16 tot en met 3:9). In 3:1-9 wordt getekend hoe de mensen in de laatste dagen zullen zijn. Ze zullen wel een schijn van godsvrucht hebben, maar ze zullen de kracht ervan verloochend hebben (:5). In de verzen 6-9 worden opnieuw valse leraren beschreven. Het zijn wel gelovigen, althans zo presenteren ze zichzelf, maar hun geloof kan de toets niet doorstaan (:8). Hun denken is "bedorven." De inhoud van hun denken over geloofszaken, deugt niet meer. Het was goed geweest, maar het is bedorven geraakt. Paulus zegt van dit soort "gelovi≠gen" dat we ze "op een afstand moeten houden." Anders zal ook ons denken bedorven raken.

 

17.1.2. Jezelf reinigen van valse leraren

 

"indien nu iemand zich hiervan gereinigd heeft" (2 Tim. 2:21)

 

Paulus gebruikt hier het beeld van een huis. In een huis zijn allerlei voorwerpen. Sommige hebben een eervolle bestemming, andere een minder eervolle bestemming. Het huis is de christen≠heid[3]. Uit het verband (2 Tim. 2:14 t/m 3:9) blijkt dat het in dit gedeelte gaat om valse leraren (2:17-18). Valse leer, valse leringen, christenen die een valse leer aanhan≠gen en uitdragen, hebben een verontreinigende werking op ons denken[4]. Valse leraren zijn vaten met een minder eervolle be≠stemming. In vers 21 staat dat we ons van hen, van deze vaten, moeten reinigen. We moeten ons aan hun invloedssfeer onttrekken: "vermijd" (2:16), "houdt op een afstand" (3:5,6) is de opdracht. Hun woord (valse leringen) woekert voort als kanker (2:17). Alleen radicale oplossingen helpen tegen kanker. Het kankergezwel moet verwijderd worden.

17.1.3. Geen broederlijke omgang, niet als medegelovige erkennen

 

"ontvangt hem niet en heet hem niet welkom" (2 Johannes:10)

 

In dit gedeelte gaat het om mensen, die zich wel voordeden als christen, terwijl ze tegelijkertijd ontkenden dat Jezus in het vlees was geko≠men[5]. Het gaat hier om een ernstige dwaling, een verderfelijke ketterij[6]. Het evangelie geeft antwoord op twee vragen. De eerste is: "Wie is Jezus?" En de tweede: "Wat moet ik doen om behouden te worden?" Als je op deze twee vragen een verkeerd antwoord geeft dan breng je niet het ware evangelie.

In dit gedeelte in 2 Johannes gaat het om een dwaling over de persoon van Jezus (:7). In b.v. de Galatenbrief gaat het om een dwaling over de vraag wat je moet doen om behouden te worden[7].

Als mensen de fundamentele leerstellingen van het evangelie ontken≠nen, dan mogen we hen niet ontvangen en welkom heten. We mogen hen niet als broeders, als medegelovigen, erkennen en behandelen. We mogen hen niet de broederhand geven. Gemeenschap en erkenning moeten worden vermeden.

 

17.2. De reden

 

Waarom moeten we ons afscheiden van valse leer, van valse lera≠ren, van christenen die een valse leer aanhangen en uitdragen, van hen wier denken "bedorven" is door valse leer?

 

17.2.1.Uit zelfbescherming

 

De bijbel gebruikt voor valse leer het beeld van zuurdesem, zuurdeeg[8].

 

Mattheus 16:5-12.

 

"Zie toe en wacht u voor de zuurdesem der FarizeeŽn en SadduceeŽn..... voor de leer der FarizeeŽn en SadduceeŽn."

 

Achter het verkeerde gedrag van de FarizeeŽn en SadduceeŽn zat een verkeerde leer[9]. Hun verkeerde gedrag kwam voort uit een ver≠keerde leer.

 

De Here Jezus gebruikte het beeld van zuurdesem om het gevaar van hun leer duidelijk te maken. Hij gebruikte dit beeld om het besmettingsgevaar te laten zien.

 

Ook andere valse leer werkt als zuurdesem. Paulus waarschuwt in de Galatenbrief tegen valse broeders die het evangelie verdraai≠den en leerden dat naast het geloof in de Here Jezus ook de besnijdenis en het leven naar de wet van Mozes nodig zijn om behouden te worden. Nadat hij hun dwaling uitgebreid had weerlegd, zegt hij tegen de Galaten, die de leringen van deze valse leraren hadden aangenomen,: "Gij liep goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur" (Galaten 5:7-9). Met andere woorden, als je een beetje van deze foute leer overneemt, dan zal op den duur alles aange≠tast worden.

 

Zuurdeeg wordt in meel gedaan met de bedoeling om het meel te laten verzuren. Dat is nodig om brood te bakken, tegenwoordig gebruikt men meestal gist in plaats van zuurdesem. Er wordt een klein stukje zuurdesem in het meel gedaan. Na verloop van tijd is al het meel verzuurd. Valse leer, dwaling, werkt op dezelfde manier. Stop wat valse leer in een gemeente, in een groep chris≠tenen, en na verloop van tijd raakt de gehele gemeente aangetast, dan raken allen besmet in hun denken, in hun gemoed, in hun innerlijk

 

"Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur" (Gal. 5:9)

 

"een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was" (Matth. 13:33)

 

Verzuring is een verborgen proces, een onopvallend proces. Het is ook een langzaam en geleidelijk proces.

 

Waar je mee omgaat, daar word je door beÔnvloed: "Slechte omgang bederft goede zeden" (1 Kor. 15:33). Dat geldt zowel op moreel als op leerstellig gebied. Het denken wordt beÔnvloed[10]. Van valse leraren wordt gezegd dat hun denken bedorven is (2 Tim. 3:8).

 

De bijbel gebruikt nog een beeld om de besmettelijke werking van valse leer aan te geven. Dat is het beeld van een voortwoekerend kankergezwel. Als je het gezwel laat zitten wordt het steeds groter. Als je valse leer laat zitten, als je valse leraren hun gang laat gaan, als je de gemeenteleden geregeld in contact laat komen met christenen die een valse leer aanhangen en uitdragen, dan zal de kanker overslaan en ook in de eigen gemeente gaan woekeren. "en hun woord zal voortwoekeren als de kanker" (2 Tim. 2:16-18).

 

Er zijn gradaties in de ernst van valse leringen, maar alle valse leringen werken als zuurdesem en woekeren voort als de kanker.

 

De kracht van valse leringen is dat ze veel aangenamer zijn voor de natuurlijk mens dan de gezonde leer. Ze sluiten veel beter aan bij de ziel, bij de behoeften en verlangens van de natuurlijke mens. Daar voelt een mens, die de weg van zelfverloochening (Lucas 9:23) niet wil gaan, zich veel beter bij. Valse leringen sluiten bovendien altijd naadloos aan bij de tijdgeest die op dat moment heerst[11]≠≠.

Valse leraars zijn "leraren naar hun eigen begeerte" (2 Tim. 4:3). Het zijn leraren "naar het hart" van de natuurlijke mens en de vleselijke christen. Ze zeggen wat dezen graag willen horen.

De scherpe kantjes van het woord van God (Hebr. 4:12) worden afgeslepen, weggeredeneerd en soms wordt de waarheid van Gods woord geheel vervangen door verdichtsels (2 Tim. 4:4).

 

Geheel anders is het met "de gezonde leer" gesteld. Er komt een tijd dat de mensen die niet meer kunnen verdragen (2 Tim. 4:3).

 

"Velen van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard, wie kan haar aanhoren?" (Johannes 6:60-66)

Dat werd op een bepaald moment van het onderwijs van de Here Jezus gezegd. Het gevolg van deze preek van Jezus was dat velen van zijn discipelen aanstoot namen en niet langer met Hem gingen. Jezus en de bijbel blijven een steen des aanstoots voor de natuurlijke mens (1 Petrus 2:7,8) en ook voor de vleselijke christen, die zich≠zelf wil handhaven, die zijn leven niet wil verliezen om het te winnen.

 

De kerkgeschiedenis van de laatste 200 jaar heeft keer op keer de waarheid van deze geestelijke wet bevestigd, als je gezonde christenen in contact brengt met valse leer dan raken ze na een tijd aangetast.

 

17.2.2. Anders deel aan boze werken

 

"heeft deel aan zijn boze werken" (2 Johannes :11)

 

Dit is het tweede gevolg. Als je niet afscheidt, als je geen afstand houdt van hen die een valse leer uitdragen, dan heb je deel aan hun boze werken. Het uitdragen van een valse leer wordt een "boos werk" genoemd. Als je gemeenschap met hen die een valse leer aanhangen hebt, als je hen ontvangt en erkend als medegelo≠vigen, dan wordt je medeverantwoordelijk en daardoor medeschuldig aan hun boze werken.

 

Neem b.v. de leiders van de EO. Zij ontvangen tegenwoordig rooms-katholieke priesters, zoals kardinaal Simonis. Simonis brengt een vals evangelie[12], maar in de EO-programma's worden Simonis en andere katholieke leiders tegenwoordig behandeld en voorgesteld als medegelovigen. Door zo te handelen zend je een bepaalde boodschap uit. Die boodschap is dat er tussen rooms-katholiek en evangelisch geen fundamentele tegenstelling be≠staat[13].

Als je, ondanks fundamentele verschillen, toch doet alsof je ťťn bent, dan relativeer je daarmee het belang van de leer, het belang van de waarheid. Dat vinden de natuurlijke mensen en de vleselij≠ke christenen best, want ze zijn de lastige "goede leer" toch zat (2 Tim. 4:3) en zo kunnen ze met iedereen bevriend blijven.

 

Het gevolg is dat het onderscheid tussen het bijbelse evange≠lie, waar de EO voor zegt te staan, en het valse evangelie van de Rooms-katholieke Kerk wordt verduis≠terd. "Als de EO de rooms-katholieken als medegelovigen aanvaardt, dan zal het wel goed zijn." De muur tussen waarheid en leugen is afgebroken.

De rooms-katholieken worden bevestigd in hun valse overtuiging dat het evangelie van de Rooms-katholieke Kerk het goede evangelie is. Ze horen immers niet meer van de EO dat ze fout zitten, ze zien dat hun kardinaal als medegelovige wordt aanvaard. En de evange≠lische christenen krijgen de boodschap dat er niets fundamenteels mis is met de Rooms-katholieke Kerk en dat ze best met rooms-katholieken kunnen optrek≠ken en samenwerken. Het gevolg is dat ze in contact komen met het zuurdesem van de rooms-katholieke leer en mystiek. Op dit moment zien we b.v. de rooms-katholieke mystiek in snel tempo terrein winnen in de protestantse wereld[14]. Zoals gebrui≠ke≠lijk lopen overigens de charismatische christenen hierin weer voorop.

 

Als je niet openlijk afstand neemt, dan ben je medeverantwoorde≠lijk. Zelfs de volkswijsheid onderkent dit blijkens gezegden als "Wie zwijgt stemt toe" en "Bijgestaan is meegedaan."

 

Wee de herders, die de aan hun zorg toevertrouwde schapen op deze wijze in contact brengen met het zuurdesem en de voortwoekerende kanker van valse leringen.

 

17.3. Radicale maatregelen zijn nodig

 

Alleen radicale maatregelen helpen. Alle zuurdesem moet weg. Alleen een volledige breuk is effectief Als je toch wat contact met zuurdesem overlaat, dan zal alles aangetast worden. "Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt" (1 Kor. 5:6).

 

De apostel Petrus schrijft over hen "die zich ternauwernood ont≠trekken" (2 Petrus 2:18). Ze onttrekken zich wel, maar ze doen het half≠slachtig, ternauwernood. Van deze mensen wordt gezegd dat ze geestelijk "onderuit" gaan.

 

Onder het volk IsraŽl moest alle zuurdesem weggedaan worden. Zo is het ook in de gemeente, alle zuurdesem op moreel en leerstel≠lig gebied moet verwijderd worden en het contact moet worden verme≠den met hen die verontreinigd zijn.

 

17.4. Het zal ons niet overkomen, geestelijke overmoed

 

Valse leer werkt als zuurdesem, dit is een geestelijke wet, een wetmatigheid, zo gaat het altijd, zo werkt valse leer altijd. Toch zijn er telkens weer christenen, die denken dat deze geeste≠lij≠ke wet in hun geval niet opgaat. Ze bezoeken b.v. charismati≠sche bijeenkomsten en ze denken dat ze er in hun denken, en in hun innerlijk, niet door beÔnvloed worden. Zo heb ik wel horen zeggen, als het om de grote pinksterconferentie van Stichting Opwekking ging, "Ik weet wel dat af en toe verkeerde dingen geleerd worden, maar ik ben er toch zelf bij, wat verkeerd is leg ik wel naast mij neer."

Dit is niet anders dan overmoed en zelfmisleiding. In feite zegt men: "De geestelij≠ke wet van de werking van valse leer als zuurdesem gaat bij anderen wel op, maar niet bij mij. Anderen mogen door contact met valse leer beÔnvloed worden, maar ik niet." Door deze houding zijn al vele christenen geestelijk onderuit gegaan.

Er staat niet voor niets ""Misleidt uzelf niet." Misleidt uzelf niet, hou jezelf niet voor de gek, want slechte omgang bederft goede zeden" (1 Kor. 15:33).

17.5. Infiltratie in plaats van afscheiding

 

Tot ongeveer de helft van de vorige eeuw hielden de leiders in de evangelische wereld zich aan het bijbelse gebod tot afscheiding. Maar in de vijftiger jaren stond een nieuwe generatie leiders op die zichzelf nieuw-evangelisch of neo-evangelical noemde. Eťn van de bijbelse standpunten die ze verwierpen, en waarin ze braken met de oudere traditionele evangelicals, is de bijbel≠se opdracht tot afscheiding. Ze negeerden het bijbelse onderwijs op dit punt of ze redeneerden het weg.

Ze beweerden dat de strategie van afscheiding niet werkt. Af≠schei≠ding maakt, zo stelden ze, dat wij, als evangelische gelovi≠gen, ergens langs de zijkant komen te staan in de christelijke wereld (in de christenheid)[15]. We worden niet meer voor vol aangezien door de rest van de christenheid. Ze redeneerden als volgt: "als wij, in plaats van af te schei≠den, juist samen gaan werken, dan kunnen we veel meer invloed ten goede voor het evange≠lie uitoefe≠nen, ook in de kerken en organi≠saties die gedomineerd worden door vrijzinnige en neo-orthodoxe valse leraren. Ons getuigenis en leven zal het bederf in die kerken en organisaties terugdringen."

Dit klinkt goed, maar het is weer een geval van wereldse wijs≠heid[16]. Ze dachten het beter te weten dan de Schrift. Nu, vijf≠tig jaar later, zijn de rampzalige gevolgen te zien in de evange≠li≠sche wereld. Door de omgang met vrijzinnigen wordt de Schrift≠kri≠tiek meer en meer geaccepteerd in voorheen evangelische kringen. Tot voor kort, tot ongeveer twintig jaar geleden, stonden alle evange≠licals achter de foutloosheid van de bijbel, de meerderheid doet dat inmiddels niet meer. Het zijn juist de evangelische leiders, die eerst voorgegaan zijn in de verwerping van afscheiding, die nu ook weer voorgaan in deze afval van het geloof in de foutloosheid van de bijbel. Door de omgang met rooms-katholieken wordt de evangelische wereld in toenemende mate doorzuurd met rooms-katholieke mystieke methoden[17]. Door de omgang met, vaak extreem, charismatische gemeenten raakt de evangelische wereld meer en meer doorzuurd met charismatische leringen en gebruiken en de valse, namaak spiri≠tualiteit die daarmee samenhangt[18].

 

Het misleidende bij de strategie van infiltratie is dat er op het eerste gezicht alleen positieve effecten lijken te zijn: We zijn met meer, het is fijn om met velen te zijn, we raken er door bemoedigd, we kunnen meer activiteit ondernemen. Op korte termijn lijken er voordelen te zijn, maar de prijs op langere termijn is hoog. Valse leer werkt als zuurdesem, het werkt langzaam en in het verborgene, er moet eerst tijd verstrijken voordat de gevol≠gen zichtbaar worden.

 

Het goede wordt altijd bedorven door het slechte. Als het om valse leer gaat wordt het slechte niet overwonnen door het goede[19].Als het goede samengaat met het slechte eindigen ze alle twee als slecht. Dat komt omdat valse leer als zuurdesem werkt, maar goede leer doet dat niet. De goede leer gaat tegen de tijdgeest en tegen de menselijke natuur in. De valse leer heeft de wind in de zeilen, want zij zeilt met de tijdgeest mee en heeft een aansluiting bij de natuurlijke mens[20].

 

De school van de Broederschap van Pinkstergemeenten, de voormali≠ge Centrale Pinkster Bijbelschool, nu Azusa Hogeschool voor Theologie geheten, heeft recent een samenwerkingsverband gesloten met de door en door vrijzinnige Vrije Universiteit. Na afsluiting van hun studie op de eigen opleiding kunnen studenten van de Azusa Hogeschool verder studeren aan de VU. Dit gaat uitlopen op een ramp, de studenten horen allerlei schriftkritische gedachten, dit zal zijn uitwer≠king op het denken hebben.

 

Het korte en langere termijn effect van de strategie van infil≠tratie wordt geÔllustreerd in de bediening van Billy Graham. Bij de start van zijn bediening werkte hij niet samen met rooms-katholieken en vrijzinnigen. Eind jaren vijftig veranderde hij van tactiek Zijn motto was: "Ik werk met iedereen samen die dat wil, zolang ik maar mijn eigen boodschap onveranderd mag bren≠gen." Op korte termijn leek dit positief uit te werken. Er was inder≠daad nog meer steun, maar op langere termijn waren de kosten hoog. Door zijn houding heeft Graham het verschil tussen waarheid en leugen verduisterd. Zoals b.v. het verschil tussen het valse evange≠lie van de Rooms-katholieke Kerk en het bijbelse evangelie. Mede door zijn grote invloed denken nu de meeste evangelicals dat katholieken medebroeders en ware gelovigen zijn. Ook is mede door zijn invloed, de scheid≠smuur met de vrijzinnigen voor een groot deel weggehaald. Zo is de grootste school van de neo-evangelicals (Het Fuller Theolo≠gical Seminary) steeds meer open komen te staan voor schriftkri≠tische gedachten[21]. Graham is ook ťťn van de drijven≠de kracht achter de samenwerking van de evangelischen met de Wereldraad van kerken[22]. De evangelicals beschouwden de We≠reld≠raad van Kerken altijd als een valse bewe≠ging, als een voorloper van de afvallige kerk (de grote hoer) uit de eind≠tijd[23]. Billy Graham is als ťťn van de eerste belangrijke evangelische leiders officieel op bezoek gegaan bij de Wereldraad van Kerken. Toen er eenmaal ťťn schaap over de dam was volgden er steeds meer. Hij heeft overigens ook een lintje (een onder≠scheiding) van de Paus gekre≠gen en geaccepteerd

 

Graham begon als eerste stap samen te werken metrooms-katholieken. De volgende stap is dat hij vriendschap sloot met b.v. de kardi≠naal van New York. Hij sprak over hem als "mijn goede vriend."

Zie in dit verband 2 Kron. 19:-1-3. In vers 2 staat: "Moogt gij de goddeloze helpen en bevriend zijn met hen die de Here haten? Daarom rust er toorn op u van de zijde des Heren. Toch is er wel iets goeds bij u gevon≠den .......".

Koning Achab en het tienstammenrijk worden hier goddelozen en haters van de Here genoemd. Toch waren Achab en de tienstammen wel degelijk religieus. Ze erkenden de Here nog steeds als God, maar daarnaast werd ook de Bašl erkend. Er waren nog"profeten des Heren" onder hen die, op verzoek van Josafath, door Achab werden opgeroepen. Toch noemt God Achab hier een goddeloze en een hater van de Here.

De rooms-katholieke kardinaal waar Graham mee bevriend was[24], noemde wel de Naam van de Here, maar hij verwierp het bijbelse evange≠lie. In die zin was hij een goddeloze, een hater van de Heer, evenals Achab dat was.

Tenslotte kwam het zover, met het verstrijken van de tijd, dat Graham de Paus een evangelische broeder noemde. Daarmee publieke≠lijk aangevend, dat hij de tegenstelling tussen het evangelie zoals Rome het brengt en het evangelie zoals dat in de bijbel staat, niet meer van wezenlijk belang acht. Als bij evangelisatieacties van zijn organisatie mensen uit katholie≠ke achter≠grond tot geloof komen, worden ze voor nazorg naar de katholieke kerk gestuurd. Inmiddels is hij dus helemaal geestelijk verblind geworden ten aanzien van het karakter van de Rooms-katholieke kerk. Zijn denken is op dit punt "bedorven".

17.6. Maar er is toch veel goeds?

 

"Is dat niet overdreven, zo streng afscheiden? Het goede pik ik mee, het verkeerde laat ik wel liggen. Er is nog zoveel goeds daar, dan zou ik dat moeten missen. Het is toch niet allemaal fout wat ze leren? En daar komt bij dat het zulke aardige mensen zijn en het is er zo gezellig, je kunt er zo fijn genieten en ontspan≠nen. Het heeft me in het verleden toch ook goed gedaan?"

 

Dit standpunt getuigt van onderschatting van de kracht van valse leer. Hier geldt de waarschuwing "misleidt uzelf niet" (1 Kor. 15:12,33). Misleidt uzelf niet, dat wil zeggen, houdt jezelf niet voor de gek. Valse leer werkt als zuurdesem, niemand is verheven boven deze geeste≠lij≠ke wet.

 

Valse leraren brengen meestal een mix van waarheid en leugen[25]. Als je gif mengt door wijn, dan blijft het mengsel wel dodelijk, ook al gebruik je goede wijn. Als je allerlei bijbelse waarheden juist doorgeeft, maar je vermengt het met een ernstige fundamen≠te≠le dwaling, dan blijft ook deze cocktail geestelijk dodelijk. De wijn of het voedsel met gif in kan best smakelijk zijn, er zit zelfs nog voedingswaarde in, maar er wordt iets in mee gesmokkeld dat op den duur geestelijk dodelijk is.

 

Dit is de reden dat we boeken van b.v. charismatische leraars in onze gemeente niet aanbevelen en aanbieden[26], ook al leren ze ook veel goede dingen. Je kunt een boek nooit losmaken van de persoon van de schrijver en zijn gehele onderwijs[27].

 

17.7. We dienen toch dezelfde God?

 

"laat ons met u bouwen" (Ezra 4:2)

 

Zerubabel en de familiehoofden wezen het verzoek van de Samari≠tanen[28] om mee te mogen bouwen aan de tempel af. Let op het argu≠ment dat de Samaritanen gebruikten: "want wij zoeken uw God evengoed als gij, Hem toch brengen ook wij offers." De Samari≠ta≠nen zeiden: "Er is geen verschil, we dienen dezelfde God, laten we samen bouwen, laten we samenwerken." Het klopt dat de Samari≠tanen de Here dienden[29], maar dat deden ze niet naar de voor≠schrif≠ten van het woord van God en daarnaast dienden ze ook nog andere goden. Deze dienst aan de Here werd door de joden niet erkend en als vals afgewezen (Ezra 4:3).

 

Rooms-katholieken, vrijzinnige christenen en anderen die zich wel christelijk noemen, maar die niet in het bijbelse evangelie geloven en die zich niet onderwerpen aan de bijbel mogen niet mee bouwen, ook al maken ze er aanspraak op dat ze dezelfde God als wij dienen.

 

17.8. We kunnen het ons niet meer veroorloven om gescheiden op te trekken

 

Sommige leiders[30] uit de evangelische wereld gebruiken (of lie≠ver gezegd misbruiken) de toenemende vijandschap in de maatschap≠pij tegen het christen≠dom als argument om de scheiding tussen evangelischen en rooms-katholieken en vrijzinnigen op te heffen. Ze beweren: ďde druk van de Gode vijandige maatschappij wordt zo groot dat we het ons niet meer kunnen veroorloven om elkaar af te wijzen en te bestrijden. We moeten de interne oorlog met elkaar stoppen en ons samen verdedi≠gen tegen de antichriste≠lijke wereld".

We worden in deze visie zodanig bedreigd door de wereld dat we al die onderlinge verschillen maar moeten vergeten, of als niet belangrijk ter zijde stellen. Protestant, katholiek, oostersorthodox, vrijzinning, orthodox,we moeten met zijn allen ťťn front maken tegen de wereld.

 

Volgens de bijbel ben je een ongelovige als je niet in het ware bijbelse evangelie gelooft. Dit geldt b.v. voor rooms-katholieken en vrijzinnigen. Al zijn ze religieus op hun eigen manier, in bijbelse zin zijn het ongelovigen.

 

De bijbel zegt "Vormt geen ongelijk span met de ongelovigen" (2 Kor. 6:14). We mogen als ware gelovigen niet samenwerken met vijanden van de waarheid die een vals evangelie brengen.

 

Als je samenwerkt met ongelovigen dan sluit je een verbond met de dood. Immers door samenwerking wordt je medeverantwoor≠delijk voor de boze werken van de ander[31]. Hoe kan God zoiets zegenen? Het zijn bovendien niet zomaar ongelovigen. Het gaat om pseudo, om valse christenen, die het evangelie hebben verdraaid. Samen≠wer≠king brengt omgang met elkaar, als er omgang is zal ook de zuurdesemwerking van hun valse evangelie, van hun valse leringen beginnen te werken.

 

Een groot aantal evangelische organisaties, gemeenten en kerkge≠nootschappen hebben samen de zogenaamde Evangelische Alliantie opgericht. Dus boven hun vaak onbijbelse organisatievormen hebben ze nog een soort superorganisatie opgericht[32]. In Nederland heb je nog een andere overkoepelende organisatie op kerkelijk gebied, de zogenaamde Nederlandse Raad van kerken[33]. De raad van kerken wordt volle≠dig gedomi≠neerd door vrijzinnige kerken en leiders. Om die reden wilden de evangelische gelovigen in vroeger tijden niets met deze raad te maken hebben[34]. De huidige evangelische leiders verwerpen over het algemeen het bijbelse gebod tot afscheiding, zo ook de leiding van de Evange≠lische Alliantie. Ze zijn samensprekingen met de leiding van de Raad van kerken begonnen.

 

17.9. Het gaat stap voor stap

 

Eerst begint men met samenwerking op praktisch gebied. Daarna neemt men de volgende stappen.

 

17.9.1. De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken

 

De Evangelische Alliantie[35] is het overleg met de Raad van Kerken ook begonnen over praktische zaken. Men overlegt hoe te reageren op allerlei maatregelen van de overheid. Zo worden persoonlijke kontakten tussen de leiders van beide organisaties gelegd. De volgende stap is dat er gezamenlijk activiteiten worden georgani≠seerd. Zo hebben de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken b.v. een gezamenlijk dienst georganiseerd[36]. Onder het motto "samen bid≠den moet toch kunnen." Zo gaat het telkens opnieuw. Men begint met samenwerking op een niet zo controversieel punt en van daaruit gaat men verder.

 

17.10. Afscheiden van hen die niet afscheiden?

 

Soms is het nodig om af te scheiden van hen die niet afscheiden. Neem b.v. de Evangelische Omroep. Daar neemt men geen afstand meer tot de Rooms-katholieke Kerk of tot de (extreem) charismati≠sche beweging en tot gematigd vrijzinnige christenen. Het gevolg is dat de rooms-katholieke mystiek en charismatische leringen de EO beginnen te "verzuren." De onfeilbaarheid, in de zin van de foutloosheid van de bijbel, wordt via de kanalen van de EO niet meer verdedigd en soms al aangevallen. In het blad Visie komen al deze leringen vervolgens in de huiskamers van vele christenen. Vaak hebben zij niet eens door hoe de EO de laatste 10 jaar aan het veranderen is.

 

Het is als met het experiment met de pan met daarin een aantal kikkers. Als je een pan met kikkers op het vuur zet en je laat de temperatuur heel geleidelijk stijgen dan hebben ze niets in de gaten en blijven ze zitten tot het te laat is. Veel christenen zitten in de pan van de evangelische beweging, terwijl de temperatuur stijgt door het binnenstro≠men van aller≠lei valse leer, blijft men zitten. Omdat men de bijbel en de gezonde leer niet goed kent, omdat men het zo lekker "warm" en knus heeft met elkaar, wordt het gevaar niet onderkend of verontwaardigd weggewuifd: "Hoe kan iets wat zo goed aanvoelt nu verkeerd zijn?" Die zuurpruimen van ouderwetse evangelicals moeten nu toch echt eens ophouden met hun negatief gedoe. Laten we toch positief zijn en met zín allen zeggen: "Vrede, vrede en geen gevaar"(Jeremia 6:14, 8:11)

 

17.11. Gaat uit van haar

 

Openbaring 18:4.[37]

 

We moeten niet meedoen met de valse oecumene[38], met samenwerking ten koste van de waarheid.

 

17.12. Leertucht en afscheiding

 

Er moet opgetreden worden tegen hen die een valse leer brengen. Als dat niet kan moet jezelf vertrekken. In een gemeente blijven, waar valse laren worden getolereerd, is geestelijk dodelijk. De kerkgeschiedenis heeft keer op keer laten zien dat uiteindelijk de bijbelgetrouwen hun geloof verliezen, dat ze verzuurd raken, althans dat geldt voor degenen die blijven. In de Hervormde Kerk hebben de orthodoxe christenen dat voorkomen door in feite een kerk binnen de kerk te stichten, met eigen gemeenten en voorgan≠gers (De Gereformeerde Bond binnen de Ned. Hervormde Kerk.) Als ze dat niet hadden gedaan, danwaren ze ook daar weggevaagd, zoals dat met de bijbelgetrouwen in b.v. de Gereformeerde Kerken (syno≠daal) is gebeurd.

 

 

 

 

     [1]Het gaat om de gnostiek

    [2]Zie punt 17.2.1. Zuurdesem is net zoiets als gist.

    [3]De christenheid bestaat uit iedereen die zich christen en alles wat zich christelijk noemt. Zie hierboven hoofdstuk 15, punt 15.1.

    [4]Het denken van de mens, en ook dat van een christen, kan "bedorven" worden. Zie 2 Tim. 3:8 waar dit over valse leraren wordt gezegd. De zuurdesemwerking van valse leer wordt hieronder in punt 17.2.1. nader besproken.

    [5]Ze ontkenden dat Jezus God is van eeuwigheid, ťťn van de personen van de drieŽnige God, die op een bepaald moment in de tijd daarnaast ook nog mens werd. Jezus is waarlijk God en waarlijk mens (Johannes 1:1,2,14). Zie de bijbelstudie over de Here Jezus.

 

    [6]Verderfelijke ketterij is een bijbelse uitdrukking. De apostel Petrus gebruikt deze term (2 Petrus 2:1). Verderfelijk omdat, als je geloof hecht aan deze ketterij, je verloren zult gaan.

    [7]Bijlage F, punt F.5.2.2.

[8]Zuurdesem of zuurdeeg is net zoiets als gist. In plaats van gist stopte men vroeger zuurdesem of zuurdeeg in het meel om het brood te laten rijzen en luchtig te maken. Zuurdesem en gist werken dus hetzelfde.

 

    [9]De FarizeeŽn worden vaak voorgesteld als een voorbeeld van dode orthodoxie, wel recht in de leer, maar er niet naar leven. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. De FarizeeŽn waren op bepaalde punten zeker recht in de leer, maar daarnaast hadden ze ook een verkeerde leer. Ze waren door deze leer besmet en verzuurd. Als je met hen omging raakte je ook aangetast door die verkeerde leer. Daar moesten de discipelen voor op hun hoede zijn.

    [10]Vandaar de opdracht om het denken weer te reinigen. "het waterbad met het woord" (Efeze 5:26).

We worden voortdurend beÔnvloed door verkeerde gedachten. Door ons denken bloot te stellen aan de bijbel wordt tegenwicht gegeven. Zo wordt ons denken weer gereinigd en waar nodig nog verder hervormd (Rom. 12:2).

God zal ons beschermen, maar dat wordt een andere zaak, als wij ons bewust bloot stellen aan valse leringen.

    [11]De tijdgeest wordt op dit moment gedomineerd door de filosofie van het postmodernisme. Het ver≠stand wordt veracht, waarheid is, volgens hen, niet rationeel te kennen. Men keert zich van het rationele onderzoek van de buiten≠wereld af naar de innerlijke wereld, naar de intuÔtie, naar het gevoel. Dezelfde tendens zien we in de evangelische wereld. De leer wordt veracht of ten minste verwaarloosd, alles draait om belevingen, godserva≠ringen, etc.

    [12]Zie bijlage F. over de Rooms-katholieke Kerk.

    [13]Dit is trouwens ook wat prof. dr. W.J. Ouweneel in ťťn van zijn boeken zegt. "Nachtboek van de ziel", pagina 182. Daar zegt hij dat het ware geloof de tegenstelling tussen Reformatie en Roomskatholiek te boven gaat. Zo wist hij het onderscheid tussen het ware evangelie en het onbijbelse evangelie van de Roomskatholieke Kerk uit.

    [14]Op de bijbelschool in Veenendaal en de Evangelische Hoge≠school werd (of wordt?) tijdens de lessen van het vak "geestelijk leven" een boek gebruikt waarin de rooms-katholieke mystiek openlijk wordt aangeprezen als de weg tot verdieping van het geestelijk leven. Zie de hoofdstukken 7 en 11 van de studie "De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek."(Deze studie is te vinden op mijn homepage <<http://www.solcon.nl/apgeelhoed>>

In de evangelische boekhandels verschijnen steeds meer boeken van rooms-katholieke mystici. Over de toenemende invloed van de mys≠tiek, zie hoofdstuk 11 van de hierboven genoemde studie.

    [15]Alsof deze marginalisering zo ernstig is. Ook al heeft een gemeente slechts kleine kracht, als men het woord van Jezus bewaart en zijn naam niet verloochend, dan zal de Heer zelf open deuren geven voor het evangelie (Openb. 3:8).

    [16]Voor een bespreking van het gevaar van het toepassen van wereldse wijs≠heid in het werk van de Heer zie de punten 3.1.4. en 3.1.5.

    [17]Zie b.v. het document "Contemplate this" op mijn site <<http://www.s≠olcon.nl/apgeelhoed>>, het staat onder de link "mystiek, gnos≠tiek". In het document "De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek" wordt het onderwerp ook besproken, de hoofdstukken 7 en 11.. Ook dit document staat onder de link "mystiek, gnostiek."

 

    [18]Voor een bespreking van de ware en de namaak spirituali≠teit zie het document "De bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek." Het document staat op mijn site <<http://www.sol≠con.nl/apgeelhoed>>, onder de link "gnostiek, mystiek".

    [19]Natuurlijk worden wij opgeroepen om het kwade door het goede te overwinnen. Dat staat in Rom. 12:17-21, maar daar gaat het over heel wat anders. Daar gaat het om het overwinnen van vijandschap. Het gaat daar niet om de worsteling met valse leer, valse leraren.

    [20]Zie hierboven punt 17.2.1., de laatste opmerkingen.

    [21]Niet meer in de schepping.

 

    [22]Voor een bespreking van de Wereldraad van Kerken, zie hoofdstuk 20.

    [23]Over de komende valse wereldkerk, zie hierboven punt 16.6.

    [24]De kardinaal is inmiddels reeds overleden

    [25]Neem b.v. de valse leraars, waar Paulus tegenin gaat in de Galaten≠brief. Zij erkenden wel dat Jezus de messias is, de Zoon van God, het vleesgeworden woord. Als ze daar over spraken klonken ze net als echte gelovigen. Het ging pas mis als ze over de weg tot behoud spraken. En zelfs op dat terrein erkenden ze ook nog dat er geloof nodig is. Alleen voegden ze er nog een voorwaarde aan toe (zie ook Hand. 15:1-3).

Iemand is een valse leraar als hij op ťťn van de fundamentele punten dwaalt, ook al is hij op de andere punten zuiver in de leer.

    [26]Al gaat het hier wel om een minder ernstige dwaling als b.v. de roomskatholieke leer.

    [27]Zelfs als in een bepaald boek alleen het goede wordt doorgegeven, dan nog moet het niet aanbevolen of aangeboden worden. Je kunt een boek niet losmaken van de persoon van de schrijver. Als je zegen ontvangt door een boek van een schrijver, dan is het logisch datje meer van hem wilt lezen. Dan ga je ook de andere boeken lezen. Andere van zijn boeken waarin wel dwaling wordt verkondigd. Je kunt een boek daarom niet losmaken van het totaal van iemandís onderwijs.

 

    [28]Het gaat hier om de Samaritanen. Een aanwijzing is dat ze zelf aangeven dat koning Essarhaddon, de koning van Assur, hun naar het land IsraŽl had gevoerd. In 2 Koningen 17:24-34 wordt de oorsprong van de Samaritanen beschreven.

    [29]Zie 2 Koningen 17:24-34. Toen de Samaritanen in het gebied van Samaria kwamen heeft de koning van Assur hun een priester uit het 10-stammenrijk gestuurd, die hen leerde om de Here te dienen. Deze priester moet zelf niet veel van de dienst aan de Here hebben begrepen, want naast de Here bleven de Samaritanen ook andere goden dienen. De samaritaanse vrouw sprak over de aartsvader Jakob als "onze vader Jakob" (Johannes 4:12). Ze maakte er dus aanspraak op dat ze er ook bij hoorde.

    [30]Neem b.v. ds Van der Veer (voorzitter van de EO). Hij heeft het volgende gezegd: "De antithese blijft. Het is alleen niet langer protestants tegenover katholiek, reformatorisch tegenover remonstrants, rechtzinnig tegenover vrijzinnig, kerk tegenover kerk. De antithese moeten we zoeken in de relatie tussen kerk en wereld. Het front ligt bij alle ontwikkelingen in de samenleving die zich tegen het Koninkrijk van God keren" (Koers, 10 juli 1998, pagina 12). Volgens ds. van der Veer is de antithese (de tegenstelling, het elkaar uitsluiten) tussen protestant en katholiek achterhaald en volgens hem is zelfs de tegenstelling tussen rechtzinning (orthodox) en vrijzinnig achterhaald.

    [31] 2 Johannes :11, zie ook hierboven punt 17.2.2.

    [32]Voor een bijbelse beoordeling van dit soort bovengemeente≠lijke organisaties, zie hoofdstuk 3.

    [33]Voor uitleg over de Raad van Kerken, zie hieronder hoofdstuk 20.

    [34]Ze zagen achter het initiatief tot het oprichten van de Raad van Kerken een streven naar eenheid ten koste van de waarheid, dat uiteindelijk uit zal monden in de valse kerk van de eindtijd, die door de bijbelse profetie wordt aangekondigd. Zie hoofdstuk 20 en vooral hoofdstuk 16, punt 16.7

    [35]Over de Evangelische Alliantie, zie punt 17.8., de laatste alineas.

    [36]Zie het nieuwsbulletin van 30 december 2000, het nieuwsbulleting staat op mijn homepage <<http://www.solcon.nl/apgeelhoed>>, onderďlaatste ontwikkelingenĒ

    [37]Voor een bespreking van deze tekst zie punt 16.7.

[38]Zie hoofdstuk 20.