16. Profetische bijbelse uitspraken over de toekomst van de gemeente

  

 

In de bijbel staan een aantal profetische uitspraken over wat er met de gemeente gaat gebeuren.

 

16.1. De opname en de bruiloft van het Lam

 

Op een bepaald moment in de toekomst worden de gelovigen, wordt de gemeente, wegge­voerd in de lucht.

 

De wederkomst van Christus vindt plaats in twee fasen[1]. Eerst is er de komst voor de gemeente, voor de gelovigen. De Here zal neerdalen van de hemel, de christenen die op dat moment al gestorven zijn zullen opstaan, waarna ze, samen met de dan levende christenen "op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht" (1 Thess. 4:15-17)

 

"twee op het"  (Lucas 17:34-36)

 

"Zie ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontsla­pen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden" (1 Kor. 15:51,52).

 

Openbaring 19:6-9.

"de bruiloft van het Lam"

"En zijn vrouw[2] heeft zich gereed gemaakt"

"der heiligen"

"het bruilofstmaal van het Lam"

 

16.2. De komst van valse leraars[3] voorzegd

 

"zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen" (2 Petrus 2:1)

 

"Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnen komen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken." (Hand. 20:29,30)

 

"Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen" (1 Tim. 4:1)

 

16.3. De gezonde leer niet meer verdragen

 

"Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren " (2 Tim. 4:3,4)

 

Dit zal gebeuren in de eindtijd. Vele christenen[4] zullen de gezonde leer niet meer verdragen.

 

De mensen zijn wel religieus (zelfs christelijk), ze houden zich nog wel bezig met religie. Ze halen zich immers "tal van leraars" bijeen. Het zijn echter leraars naar hun eigen begeerte, die hen vertel­len wat zij graag willen horen. In plaats van de leraars die de waarheid van Gods woord, met gezag, niet vrijblijvend verkondigen (2 Tim. 4:1-2), brengen zij leraars bijeen die hen bezig houden met "verdichtsels", met eigen menselijke en occulte speculaties, psychologische praatjes[5] overgoten met een christelijk sausje, enzovoorts.

De huidige anti-leerstemming binnen de evangelische wereld, en vooral binnen de charismatische wereld, komt al griezelig overeen met wat hier in 2 Tim 4:3,4 wordt voorzegd.

 

16.4. Een overzicht van de kerkgeschiedenis, de 7 gemeenten uit Asia

 

In Openbaring 2 en 3 staan de brieven aan de zeven gemeenten in Asia. Dit waren zeven bestaande gemeenten. De eerste toepassing van deze boodschappen gold natuurlijk de toenmalige gemeenten zelf. Ze moesten de aan hen gerichte boodschap ter harte nemen. Daarnaast is er de toepassing voor alle christenen, ook voor ons. Wij kunnen ons met deze zeven gemeenten vergelijken[6] en nagaan of de lofprijzingen en de waarschuwingen van de Heer ook op ons en onze gemeente van toepassing zijn. Er is echter ook een profeti­sche toepassing. De zeven gemeenten vertegenwoordigen elk, in de volgorde waarin ze staan genoemd, een bepaalde periode in de geschiedenis van de (belijdende) kerk[7]. Van het ontstaan van de gemeente op de pinksterdag na de hemelvaart van de Here Jezus, tot aan de opname.

 

(1) Efeze

(2) Smyrna

(3) Pergamum

(4) Thyatira

(5) Sardes

(6) Philadelphia

(7) Laodicéa

 

Er waren meerdere gemeenten in Asia en in andere streken op het moment dat Johannes, in opdracht van de Here Jezus, deze brieven ­opschreef. Waarom koos de Heer juist deze gemeenten uit? Omdat ze allen een fase in de ontwikkeling van de belijden­de kerk verte­genwoordigen. Het zijn er zeven, dat spreekt in de bijbel vaak van volheid, van volledigheid. De zeven gemeenten geven een volledige weergave van de geschiedenis van de gemeente.

De Here Jezus bepaalde de volgorde waarin Hij de boodschappen voor de diverse gemeenten doorgaf. Die volgorde is niet willekeu­rig, want hij komt precies overeen met de ontwikkelingen in de geschiedenis van de gemeente.

De profetische betekenis van de boodschap aan de zeven gemeenten is eerst later duidelijk geworden. In de negentiende eeuw konden de mensen de kerkgeschiedenis van bijna negentien eeuwen naast de boodschappen aan de zeven gemeenten leggen en toen bleek de overeenkomst tussen de eerste zes gemeenten en de kerkgeschiede­nis tot op dat moment. Omdat de eerste zes fasen, die parallel lopen met de boodschappen aan de eerste zes gemeenten, reeds vervuld waren verwachtte men de komst van de zevende periode, die paral­lel moet lopen met de situatie in Laodicéa. Intussen zijn wij ruim een eeuw verder. De Laodicéa-toe­stand van de gemeente begint zich meer en meer af te tekenen.

 

De kenmerken zijn:

- Lauwheid (Openb. 3:15,16)

- Intussen denken dat het prima gaat, terwijl dat niet het geval is.

  Geestelijke verblinding (Openb. 3:17,18).

- Jezus staat in feite buiten de gemeente (Openbaring 3:20).

 

De gemeente van Laodicéa representeert de laatste fase van de kerkgeschiedenis. Zoals die gemeente was, zo zal de christelijke gemeente, de belijdende christenheid, er in de eindtijd uitzien.

 

16.5. Geheel verzuurd

 

In Mattheus 13 staan een aantal gelijkenissen over het Konink­rijk[8] der Hemelen.

 

Het koninkrijk der hemelen[9], in de vorm waarin het in Mattheus 13 wordt beschreven, staat voor de christenheid. De chris­tenheid is ontstaan door de prediking van het evangelie (Matth. 13:3-8 en 13:18-23). Er komen ware gelovigen en mensen die tijdelijk geloven (naamchris­ten) in de gemeenten (13:5,6 en 13:20,21). Tussen de ware gelovigen wordt het zaad van de boze ge­strooid (13:24-30 en 13:36-39). Binnen de christenheid komen er namaakchristenen (onkruid) en valse leraren en hun aanhangers. Het Nederlandse woord onkruid (13:25) is de vertaling van een Grieks woord dat minder algemeen is dan het Nederlandse onkruid, er wordt een speciaal soort onkruid aangeduidt. Dit onkruid lijkt in de beginfa­se van de groei sprekend op echt graan. In de christenheid groeien namaak en het echte samen op. De gemeente is klein begonnen (als een mosterd­zaadje) maar ze wordt tot de boom van christenheid (13:31,32). Een mosterdplant moet een stuik worden en niet een boom.

De gemeente begint zuiver, als zuiver meel, maar er wordt zuurde­sem[10] in het meel gestopt en uiteindelijk raakt alles verzuurd (13:33). Zuurdesem is in de bijbel een aanduiding van iets nega­tiefs. Zowel zonde als valse leer worden zuurdesem genoemd[11]. De bijbel zegt dat bij het paasfeest alles wat gezuurd was weggedaan moest worden[12]. De gemeente, die zuiver was bij de start, zal op den duur  geheel bedorven woorden door,  geheel doortrokken worden met,  zonde en valse leer.

Het koninkrijk der hemelen, de christenheid, is als een sleepnet, er wordt van alles in het net verzameld, het is een gemengd gezelschap (13:47-49).

 

16.6. De afval

 

"eerst moet de afval komen" (2 Thess. 2:3)

 

De bijbel spreekt over een gebeurtenis die "de afval" wordt genoemd. Om af te vallen van het geloof moet je eerst het ware geloof hebben aangehangen. Hier wordt dus voorzegd dat er een tijd zal komen dat vele christenen zullen afvallen van het geloof. Ze zullen afvallen van het geloof in het bijbelse evange­lie. Dat betekent dus niet dat ze niet meer religieus, of zelfs christelijk zullen zijn.

In alle tijden zijn er mensen van het geloof afgevallen, maar dat is niet  DE afval. Er komt een tijd dat de belijdende chris­tenheid massaal van het ware evangelie zal afvallen, dat de overgrote meerderheid van de christenen zich van de waarheid van het evangelie af zullen keren. Dat zal zo algemeen en massaal zijn dat de bijbel dit "de afval" noemt.

De afval is één van de tekenen die moeten gebeuren voor de komst van Jezus in heerlijkheid, voordat hij terugkomt als Koning om de heerschappij van de aarde over te nemen.

 

De bijbel kondigt nergens een grote wereldwijde opwekking aan, er wordt juist een wereldwijde tijd van afval voorzegd.

 

16.7. Het ontstaan van een valse wereldkerk

 

16.7.1. Er komt een valse wereldkerk

 

"de grote hoer"

Openbaring 17:1-6.

 

16.7.2. Dit is Satans tegenkerk

 

Satan imiteert God. Hij zoekt, net als God, de aanbidding van mensen[13]. Hij wil de plaats van God innemen[14]. Daartoe vervalst hij alles:

- een ander evangelie   (Galaten 1:6)

- een andere Jezus    (2. Kor. 11:4)

- een andere Geest     (2 Kor. 11:4)

 

Er is in de bijbel ook sprake van een soort imitatie van de drie-eenheid (de satan, de antichrist, de valse profeet[15]). De Satan probeert een eigen duizendjarig rijk met een eigen Christus (in werkelijkheid is dat de antichrist) te doen ontstaan. Dit wordt in het boek Openbaring beschreven. (Zie de bijbelstudie over de toekomst.) Hij brengt ook eigen leerstellingen, de bijbel spreekt over leringen van boze geesten. De satan probeert zijn eigen leringen als van God afkomstig door te laten gaan (1 Tim. 4:1-3).

 

De satan brengt ook een eigen imitatie van de ware gemeente, die imitatie ontstaat uit de afvallige christenheid.

 

Hij probeert zijn vervalsingen door te laten gaan voor het echte. Hij probeert het echte te vervangen door namaak. Om dat te laten slagen moet hij zijn vervalsingen zo veel mogelijk, uiterlijk, op het echte laten lijken. Zie b.v. Openbaring 13:11-18.  Hier wordt de komst van de valse profeet aangekondigd, dat is de religieuze helper van de antichrist. (De antichrist is de komende werelddictator.) De valse profeet wordt hier "een ander beest" genoemd (:11). Zie, wat over hem wordt gezegd: hij heeft hoorns als die van het Lam, maar hij spreekt als de draak (:11). Uiterlijk zal hij op het Lam lijken, terwijl hij innerlijk spreekt als de satan. Een ander voorbeeld van deze satanische tactiek zijn de valse profeten waar in Matth. 7:15 over wordt gesproken, die doen zich voor als ware profeten door zich te vermommen als schapen.  Deze tactiek gebruikt de boze telkens weer.

 

Het Griekse anti betekent niet alleen tegen, maar ook “in de plaats van.” De antichrist is tegen Christus, maar hij probeert ook de plaats die Christus toekomt in te nemen, door zich voor te doen als de echte Christus.

 

Uit de kerkgeschiedenis blijkt dat deze verandering van gemeenten en kerken in valse satanische imitaties van de echte gemeente zich al vaak heeft voortgedaan. Gemeenten en kerken worden door valse leraren geïnfiltreerd en op den duur helemaal uitgehold, omgeturnd en veran­derd in een synagoge des satans[16], terwijl het uiterlijk nog steeds christelijke kerken lijken. De façade blijft hetzelfde, maar de inhoud verandert.

 

De valse kerk zal naar alle waarschijnlijkheid pas in volle omvang doorbreken en openbaar worden na de opname van de gemeen­te, na de opname van alle ware gelovigen, maar aan de voorbereidingen wordt op dit moment reeds hard gewerkt[17].

 

Als God een kapel bouwt, bouwt Satan er een kapelletje naast. In Openbaring 17 vinden we de beschrijving van Satans namaak van de echte gemeente.

 

16.7.3. De grote hoer

 

Openbaring 17:1-6

 

16.7.3.1. Naast de bruid komt er in het boek Openbaring een hoer voor.

 

Eén van de zeven engelen toont de hoer (Openb. 17:1,3).

Eén van de zeven engelen toont de bruid (Openb. 21:9).

De hoer is een stad, Babylon (Openb. 17:5,18).

De bruid is een stad, Jeruzalem (Openb. 21:2,9,10).

De beide steden staan symbool voor de valse kerk en de ware kerk. Omdat het hoofdkwartier in die steden gevestigd is, worden de ware en de valse kerk, gemeente, met deze steden vereenzelvigd[18].

 

De hoer propageert een valse religie. De bruid verkondigt de ware God. De Hoer heeft een relatie met het beest, de antichrist en de Satan. De bruid met het Lam, de Here Jezus. De hoer is een religieus systeem. De bruid is een organisme, een geestelijk lichaam, dat is vervuld met Gods Geest, met de Geest van Christus (1 Kor. 12:13, Efeze 1:22,23).

 

16.7.3.2. Het gaat om geestelijke hoererij

 

In de bijbel wordt afgoderij beschreven als geestelijke hoererij[19]. God had de mensen voor Zichzelf gemaakt, maar in plaats daarvan geven ze zichzelf over aan de afgoden. God beschouwt dit als ontucht, hoererij. Dat geldt in het bijzonder voor Israël dat ook nog een speciaal verbond met God had gesloten. Het achterna­lopen van afgoden wordt door God beschouwd als echtbreuk, over­spel, ontucht. Hetzelfde geldt voor de gemeente, de christenheid.

 

16.7.3.3. Babylon

 

Babel of Babylon staat in de bijbel symbool voor opstand tegen God, voor de start van afgoderij en de daarmee verbonden toverij en andere occulte zaken[20].

 

16.7.3.4. Enkele kenmerken van de grote hoer

 

(1) Verbonden met de politiek macht

 

Openbaring 17:3

 

De hoer zit op een scharlaken rood beest. Dit beest staat voor het komende rijk van de antichrist[21]. De valse kerk zal zich verbin­den met de politiek. Het zal de staatsgodsdienst worden van het herstelde Romeinse Rijk. Het zit op het beest, het wordt er door gedragen en/of het berijdt het. Het zal het rijk waarschijnlijk enige tijd beheer­sen. Net zoals het de Rooms-katholieke Kerk gelukte om in de middeleeuwen, gedurende een periode, de politieke macht in heel Europa volledig onder haar controle te krijgen.

 

(2) Wereldwijde verspreiding

 

"zit aan vele wateren” (Openb. 17:1b)

De wateren staan symbool voor de volken (17:15).

De koningen der aarde hebben met haar gehoereerd (17:2).

 

(3) Zij die op de aarde wonen, dronken van de wijn harer hoererij

 

Openbaring 17:2

 

De gehele mensheid zal meegesleept worden door haar afgodische eredienst.

 

(4) Zeven heuvelen (Openb. 17:3,9)

 

Het is logisch om aan Rome te denken, zeker als je uitgaat van de tijd waarin het boek is geschreven, toen dacht ieder ogenblikke­lijk aan Rome.

 

(5) Rijkdom, pracht en praal

 

Openbaring 17:4

"gehuld in purper en scharlaken"

"rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen"

 

(6) Dronken van het bloed der heiligen

 

De valse kerk is de motor achter de vervolging van de joden en de christenen.

 

Kaïn doodt Abel (Gen 4). Beiden waren religieus, allebei brachten ze een offer. Het ene was eigenwillige godsdienst zonder geloof, Abels godsdienst was in geloof en naar de wil van God. De natuurlijke religie vervolgt altijd weer ten dode de ware religie. (1 Johannes 3:12)

 

16.7.3.5. Voorlopers van de hoer, de huidige ontwikkelingen

 

Als je de beschrijving van de hoer uit Openbaring 17 doorneemt en de kenmerken op een rijtje zet, dan is het niet verwonderlijk dat de gelovigen uit de tijd van de Reformatie in de grote hoer de Rooms-katholieke Kerk herkenden[22].

Deze kerk vertoont inderdaad alle kenmerken. Het is te verwachten dat de Rooms-katholieke Kerk een centrale rol zal spelen bij het ontstaan van de valse Kerk uit de eindtijd. Tekenend in dit verband is dat de Paus de dialoog met andere religies heeft geopend. Hij houdt regelmatig een gebedsbijeenkomst, waarbij vertegenwoordigers van alle religies bidden tot hun eigen God om de wereldvrede.

 

Ook "de Wereldraad van Kerken[23]" is een voorloper. Inmiddels is er ook een wereldparlement van godsdiensten.

 

In de wereldraad van Kerken organiseert zich de afvallige christenheid. Dit naam- en valse christendom zal een fusie aangaan met andere religies. Er wordt al samen gebeden en de dialoog is begonnen.

 

16.8. De komende grote verleiding

 

Grote tekenen en wonderen (Mattheus 24:24).

Wonderen uit onzuivere bron[24] (2 Thess. 2:8-10; Matth. 7:22,23; Hand. 8:9,10).

De komende grote verleiding  (Matth. 24:24)

 

Er komt een grote verleiding aan. Deze verleiding zal zo sterk en geraffineerd zijn dat zelfs de uitverkorenen (de ware kinderen van God) er door mee gesleept zouden worden als God hen niet vast zou houden (Matth. 24:24). Het is dus een uitermate krachtige verleiding. Om ware gelovigen te verleiden, zal het een zeer goede imitatie van het echte moeten zijn, versterkt met allerlei bovennatuurlijke verschijnselen en bedrieglijke wonderen.

 

16.9. Ik zal mijn gemeente bouwen

 

Te midden van alle verwarring geeft de bijbel de garantie dat de ware gemeente zal blijven bestaan. Immers de Here Jezus heeft gezegd "Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen" (Matth. 16:18).

 

De poorten van een stad waren het bestuurlijke centrum van een stad. Daar verbleven de ouden, de adviseurs, de leiders.

 

“ongeschokt staat het hechte fundament Gods” (2 Tim. 2:19)

Dit wordt gezegd in het licht van de activiteit van valse leraren, zie het verband, 2 Tim. 2:16 t/m 3:9. God weet wie de ware kinderen Gods zijn en wij moeten zelf breken met de ongerechtigheid en we kunnen de anderen, die dat ook doen, herkennen.

 

God heeft ook in onze tijd zijn zevenduizend, die de knie niet hebben gebogen.

(1 Koningen 19:18; Romeinen 11:4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [1]Voor een bespreking van de wederkomst, zie de bijbelstudie over de toekomst.

   [2]Zie hoofdstuk 1, punt 1.5. De gemeente is de bruid, de ver­loofde van Christus. 2 Kor.11:2., Openbaring 21:2.9; 22:17. Zoals het aardse Jeruzalem symbool staat voor en wordt vereenzelvigd met het jodendom (Gal. 4:24-26), zo staat het Nieuwe Jeruzalem symbool voor de gemeente, wordt de gemeente vereenzelvigd met het letterlijke Nieuwe Jeruzalem.

 [3]Wat de bijbel zegt over valse leer, valse leraren wordt uiteengezet in bijlage E., zie speciaal de punten E.12. t/m E.18.

  [4] Het gaat hier in de eerste plaats om de christenen, de christenheid, er staat dat ze zich van de waarheid af zullen keren, je kan je alleen van iets afkeren als je het eerst gekend en erkend hebt.

 

    [5]In plaats van het woord van God worden dan "psychopraat­jes" in christe­lijke verpakking gebracht.

    [6]Zie hoofdstuk 28.

    [7]Voor een nadere uitleg over de profetische betekenis van de zevengemeenten, zie de bijbelstudie over de toekomst.

    [8]Zie de bijbelstudie over het koninkrijk in de bijbelstudie over de grote lijnen van de bijbel.

    [9]Voor een bespreking van het koninkrijk der hemelen, zie de bijbelstudie over “het koninkrijk” in de studie over de grote lijnen van de bijbel.

[10]Zuurdesem, of zuurdeeg, is net zoiets als gist, wat tegenwoordig in meel wordt gestopt om het te laten gisten. In bijbelse tijden gebruikte men daar geen gist maar zuurdeeg voor.

 

  [11] Zonde, zie b.v. 1 Kor. 5:1,2,6-8,13. Valse leer, zie b.v. Matth. 16:6,11,12.

 

 [12] Exodus 12:15, vergelijk dit met 1 Kor. 5:6-8. Zie ook Lev. 2:11; Exodus 13:6-9.

  [13] Zie b.v. Matth. 4:9 en Openbaring 13:4,8,11-15.

 

  [14]Zie b.v. Jesaja 14:12-14. Achter de menselijke koning wordt hier de satan aangesproken. Zie ook de in de voetnoot hierboven genoemde verzen: Matth. 4:9 en Openbaring 18:4. Voor een bespreking van de satan, onder meer over zijn doel, zijn streven, zie de bijbelstudie over de engelen.

 

  [15] Openbaring 13:1-3,11. Het beest uit de zee (de antichrist, immitatie van de Zoon). De draak (immitatie van de Vader),  het beest uit de aarde (immitatie van de bediening van de Heilige Geest)

  [16] Zie b.v. Openbaring 2:9.

 

  [17]Zie hoofdstuk 20, over de valse oecumene.

 

  [18]Zoals het aardse Jeruzalem symbool is voor het huidige Jodendom, dat de Here Jezus heeft verworpen, en dat gerechtigheid zoekt in werken. Het komende Nieuwe Jeruzalem is het symbool van de christenheid, de ware gemeente. (Galaten 4:24-26)

 

  [19]Afgoderij wordt in de bijbel beschreven als overspel. Dit geldt in feite voor alle mensen, maar in het bijzonder voor het volk Israel dat een speciaal verbond (huwelijksverbond) met God had gesloten. God wilde het volk niet met andere (af)goden delen. Zie: Exodus 20:4,5. De Israelieten mochten zich niet neerbuigen voor afgoden “want Ik de Here, uw God, ben een naijverig, een jaloers God.” Hetzelfde geldt voor de gemeente, de gemeente is de bruid van Christus, de verloofde (2 Kor. 11.2). Zie b.v. ook Jakobus 4:4. In het Oude Testament b.v. Ezechiël 16:35,36 vergelijk dit met Ez. 23:7 “met al hun afgoden”

 

  [20]Genesis 10:8-10. Het begin van het eerste koninkrijk door Nimrod was in Babel. Het was ook de plaats waar de mensen zich verzetten tegen Gods gebod om de aarde te vervullen (Genesis 11:1-9). Uit de seculiere geschiedenis weten we dat de eerste koningin (Semaris) naar alle waarschijnlijk is verworden tot de grote moedergodin (hemelkoningin) die door vele volken werd vereerd. Babel is de oorsprong van de afgoderij en allerlei occulte zaken die daar mee gepaard gaan. Zie voor een verdere bespreking van Babel de bijbelstudie over de toekomst. Babel staat tegeover Jeruzalem.

 

 [21]Zie de studie over de toekomst.

    [22]Denk alleen slechts aan het dronken zijn van het bloed der heiligen. Verschillende historici hebben geprobeerd te berekenen hoeveel mensen de Roomskatholieke Kerk heeft laten doden, omdat ze zich niet aan haar wilden onderwerpen. Voorzichtige schattingen komen in de buurt van dertig miljoen mensen. Zie over dit onder­werp ondermeer bijlage F. over de Rooms-katholieke Kerk.

    [23]Voor informatie over de Wereldraad van Kerken, zie punt 20, punt 20.2.

 [24]Ook de tovernaars uit Egypte, aan het hof van Farao konden tot op zekere hoogte bovennatuurlijke dingen doen. Zie het verslag in het boek Exodus. De valse profeet van de antichrist, met horens als van het Lam, doet grote tekenen (Openb. 13:11,13,14). In Deuteronomium zegt God, waarom hij dit soms toelaat, als een test voor het volk (Deut. 13:1-3).