9. Hierarchische organisatie onder de engelen

 

Uit de Bijbel kunnen we opmaken dat er een zekere taakverdeling en bevelstructuur onder de engelen is.

 

Daar zijn aanwijzingen voor. Meer niet.

 

9.1.           Er is sprake van vorsten (leiders)

 

Binnen Gods engelenlegers.

 

Er zijn aanvoerders die vorst of aartsengel worden genoemd.

 

"één der voornaamste (engel)vorsten"  (Dan. 10:13)

"de grote (engel) vorst" (Dan. 12:1)

 

"Michael en zijn engelen" (Openb. 12:7)

De aartsengel (Judas :9) Michael heeft zijn eigen groep engelen op dat moment. Of dat permanent zo was weten we niet.

 

9.2.           Er is een engel die zich speciaal met Israel bezighoudt

 

Die engel is de aartsengel (Judas :9) Michael.

 

Hij word 'uw vorst', dat is de engelvorst van Israel, genoemd.

(Daniel 10:21). Dit wordt tegen de profeet Daniel gezegd.

 

Hij staat de zonen van Daniels volk (het volk Israel) terzijde.

 

"Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat" (Daniel 12:1)

 

Dit staat in de context van de grote verdrukking (:2).

 

Michael hielp de engel Garbriel toen deze een boodschap van God aan de profeet Daniel kwam overbrengen. (Dan 10:13, 21)

 

In het Oude Testament wordt herhaaldelijk gezegd dat God zijn (bewarende) engel met het volk Israel zou meesturen. "Mijn engel zal voor u uitgaan".

 

Dit kan Michael geweest zijn. Of een andere engel. Of wellicht ook 'de engel des Heren'. (Voor uitleg over de laatste, zie de studie over de engel des Heren)

 

9.3 .  Militaire organisatie

 

Er is waarschijnlijk sprake van een soort militaire organisatie. Omdat we zien dat de engelen oorlogvoeren (Openbaring 12:7-8,  Daniel 10:13,20, 21).

 

Jezus spreekt daarnaast ook over legioenen engelen. 

 

"Of meent gij, dat ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen ter zijde stellen?" (Mattheus 26:53)

 

Een legioen is een legerterm. Het Romeinse leger was opgedeeld in legioenen. Zoals tegenwoordige legers zijn opgedeeld in divisies. Het is niet helemaal duidelijk of Hij dit bij wijze van spreken deed. Of dat hij aan letterlijke legioenen dacht. Hij bedoelde er in ieder geval groepen engelsoldaten mee. Het verband gaat immers over engelen die strijd voeren. Hij kon engelsoldaten erbij roepen die Hem konden beschermen tegen gevangenneming maar Hij deed dat niet.

 

9.4 . Taakverdeling

 

Soms zien we een enkele aanwijzing in de richting van taakverdeling.

 

Ik wijs nogmaals op de engel Michael die speciaal Israel ter zijde stond en staat.

(Daniel 10:13,20,21 en 12:1)

 

Maar dat betekent niet dat Michael ook geen andere dingen doet. Zie b.v. Openbaring 12:7-9 waar wordt beschreven dat hij, samen met de engelen die onder zijn bevel staan, op een bepaald door God vastgesteld moment de satan en diens engelen uit de hemel zal gooien.

 

9.5. Er is ook organisatie bij de gevallen engelen

 

Er is sprake van de vorst van het Koninkrijk Perzie die zich verzette tegen de engel Gabriel. (Daniel 10:13,20,21). Het gaat hier niet om een menselijke vorst. Want een menselijke vorst kan de voor mensen onzichtbare engelvorst Gabriel niet tegenhouden. De vorst van Perzie is een engel van de satan die het koninkrijk Perzie beheerst. In :20 wordt ook gesproken over de vorst van Griekenland. 

 

Waarschijnlijk heeft Satan elk menselijk koninkrijk toegewezen aan verschillende aan hem ondergeschikte engelen (boze geesten).

 

Het wordt niet uitdrukkelijk gezegd, dus echt zeker weten doen we het niet. Maar het wijst er wel op, vooral als we bedenken dat de boze geesten worden immers 'de wereldbeheersers dezer duisternis' genoemd (Efeze 6:12). In Efeze 6:12 wordt gezegd dat ze wereld beheersen. Dus zeker ook de wereld van de politiek.

(

Dat laatste, het beheersen van de politieke wereld, uiteraard niet volledig want wat boze geesten kunnen wordt door God begrensd. Want al was er 'een vorst de perzen' of een 'vorst van Babel' of een 'vorst van Griekenland" toch zegt het boek Daniel zeer uitdrukkelijk dat het uiteindelijk God is, en niet de satan of zijn engelen, die koningen aanstelt en afzet. Daniel 4:32.)

 

"Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten" (Efeze 6:12)

 

Hier wordt een tegenstelling gemaakt tussen mensen (vlees en bloed) en engelen. Niet de mensen zijn onze werkelijke tegenstanders maar de boze geesten, de gevallen en in opstand gekomen engelen.

 

Onze tegenstanders uit de onzichtbare wereld worden op vier manieren beschreven

 

(1)   De overheden

(2)   De machten

(3)   De wereldbeheersers dezer duisternis

(4)   De boze geesten in de hemelse gewesten

 

Overheden wijst er op dat ze regeren. Machten wijst er op dat ze macht hebben, dat ze dingen kunnen, dat ze hun wil kunnen doorzetten. Wereldbeheersers wijst er op dat ze de wereld (politiek, economisch, sociaal, cultureel en religieus) in hun greep hebben. Boze geesten maakt duidelijk wat het zijn.

 

(Zie verder de bijbelstudies over de:

-          de macht der duisternis

-          de macht van boze geesten, wat ze kunnen)

 

Bij die vier termen uit Efeze 6:12 gaat het om dezelfde engelen. De vier termen zijn synoniemen. Het zijn boze geesten die de wereldbeheersen omdat ze macht hebben en omdat zie die macht gebruiken. Zo oefenen ze heerschappij uit.

 

Er zijn christenen die in de vier termen vier verschillende categorieen engelen zien, maar die uitleg is puur speculatief. En zoals hierboven hier boven is aangegeven, de vier termen vullen elkaar aan.

 

 

 

Home – de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen