7. Wat doen engelen?

 

Waar houden ze zich mee bezig?

Waartoe heeft God hen gemaakt?

 

7.1. Dienen, het zijn dienende geesten

 

Hebr. 1:14.

 

"zijn zij (de engelen) niet allen dienende geesten, uitgezonden ten dienste van hen die het heil verwerven"

 

Het zijn dienende geesten. Zonder uitzondering. "Zijn zij niet alle dienende geesten".

Ze zijn uitgezonden ten dienste van hen die het heil verwerven. 'Hen die het heil verwerven' zijn de gelovigen.

 

7.2. Ze voeren Gods opdrachten uit

 

"Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. "  (Psalm 103:20)

 

Engelen zijn 'krachtige helden die Gods woord volvoeren'. Ze voeren Gods opdrachten uit. Ze doen wat God hen opdraagt.

 

7.3. Wat zien we de engelen doen in de Bijbel?

 

Hieronder volgt een overzicht van hun belangrijkste activiteiten. Voor zover de Bijbel daar licht op werpt.

 

(1.)  God loven en aanbidden

 

Ze staan in Gods tegenwoordigheid om Hem te loven en te aanbidden.

 

"En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon ….. zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel in de hemel (waaronder ook de engelen) en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden." (Openbaring 5:11-13)

 

"Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Here" (Psalm 89:6)

 

In de Bijbel worden de engelen herhaaldelijk opgeroepen om de Here te loven.

 

"Looft de Here gij zijn engelen"   (Psalm 103:20)

 

"Geeft de Here, gij hemelingen (gij engelen), geeft de Here heerlijkheid en sterkte; geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam."   (Psalm 29:1,2)

 

(2.)  Verderven, het uitvoeren van oordelen van God

 

We lezen in de Bijbel over engelen die oordelen van God uitvoeren. Ze voeren straffen uit.

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden.

 

De verwoesting van Sodom en Gomorra

 

"daarom heeft de Here ons gezonden om haar te verwoesten"  (Gen. 19:13)

 

Dit zeggen de twee engelen die in de avond te Sodom aankwamen en die hun intrek bij Lot hadden genomen. "En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom" (19:1)

 

De plagen in Egypte

 

"Hij zond tegen hen … een schare verderfengelen" (Psalm 78:49)

 

In Psalm 78:42-51 wordt beschreven hoe de Here het volk Egypte oordeelde door een aantal plagen (Exodus hoofdstukken 7-12). Daar waren engelen bij betrokken. "Hij zond tegen hen een schare verderfengelen. "  (78:49)

 

In de Statenvertaling staat voor verderfengelen 'boden van veel kwaads'. Eerder in de serie over de engelen is besproken dat het Hebreeuwse woord voor engel bode (boodschapper) betekent.

 

Er zijn dus verderfengelen. Dat zijn engelen die belast zijn met het uitvoeren van Gods oordelen.

 

Jeruzalem, na de zonde van David

 

Uit verkeerde motieven heeft koning David op een bepaalde moment een volkstelling bevolen. Dat bracht het oordeel van God.

 

"Dus bracht de Here de pest over Israel van de morgen af tot aan de vastgestelde tijd, en er stierven van het volk, van Dan tot Berseba, zeventigduizend man. Toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om het te verderven, berouwde het onheil de Here, en Hij zeide tot de engel die verderf bracht onder het volk: Genoeg!"  (2 Sam. 24:15,16)

 

"de engel die verderf bracht"

 

Zie ook 1 Kron. 21:15.

 

Jeruzalem, ten tijde van de profeet Ezechiel

 

Er waren reeds groepen Judeeλrs in ballingschap gevoerd door de koning van Babel. Maar Jeruzalem was nog niet verwoest.

 

Omdat het overblijfsel in Jeruzalem doorging met het bedrijven van afgoderij gaf God aan een aantal 'mannen' (engelen) opdracht om iedere inwoner, met uitzondering van hen 'die zuchten en kermen' over alle afgoderij die in Jeruzalem werd bedreven, te doden.

 

Zie Ezechiel hoofdstuk 9

 

Uit het verband blijkt dat het meer dan mannen moeten zijn geweest.

 

"treedt nader gij die aan de stad de straf voltrekken moet, ieder met zijn verdelgingswapen in de hand - En zie, zes mannen kwamen …..  gaat heen en slaat de stad neer. Toen zij nu bezig waren neer te slaan …. (Ez. 9:1,2,7,8)

 

De oordelen in het boek Openbaring

 

Met het openen van de zegels in hoofdstuk 6 begint een periode van oordelen. Het zevende zegel bestaat uit zeven engelen die zeven bazuinen hadden en als ze op de bazuin blazen komt er telkens weer een oordeel (Openb. 8:1,2). De zevende bazuin zet de volgende serie van oordelen in werking. Daar gaat het om zeven engelen die zeven schalen hebben (Openb. 15:5 t/m16:2).

 

We zien in deze bijbelgedeelten dat engelen de oordelen in gang zetten. Door op een hun door God gegeven bazuin te blazen of een schaal uit te gieten. In het boek Openbaring lezen we ook over engelen die zelf oordelen van God uitvoeren.

 

"En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden." (Openbaring 9:14,15)

 

Het gaat hier om vier engelen. Ze zijn gebonden. Op een bepaald moment in Gods plan worden ze losgelaten. Daarna gaan ze aan het werk, met als gevolg dat het derde deel van de mensen wordt gedood. Het gaat waarschijnlijk om opstandige engelen die door God waren gebonden. (Er is ooit een opstand geweest in de engelenwereld, dat wordt besproken in hoofdstuk 16 en 17 van de serie over de engelen) We lezen in het hierboven geciteerde vers uit het boek Openbaring dat God de vier engelen losliet, wetende wat ze zouden gaan doen. God had hun boze activiteit 'opgenomen' in zijn plannen met de mensen. Hij gaat de vier engelen gebruiken als instrumenten van zijn toorn. Al beseffen ze dat zelf niet.

 

Deze gebeurtenis, het loslaten van de engelen en het gevolg daarvan, is een onderdeel van de door Gods woord aangekondigde grote verdrukking uit de eindtijd.

 

Een engel sloeg het leger van Assur

 

"En in die nacht ging de Engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken." (2 Koningen 19:35)

 

Zo verloste God zijn volk en koning Hizkia van het leger van Assur dat hen bedreigde.

 

(3.)  Bescherming van de gelovigen

 

Engelen worden ingeschakeld bij de bescherming van de gelovigen

 

Er is een engelenwacht rond ons

 

"De engel des Heren legert zich rondom wie Hem vrezen en red hen." (Psalm 34:8)

 

Als je de Here vreest, als je Hem erkent en rekening met Hem houdt en als je naar zijn wil zoekt te leven dan geldt dit voor jou.

 

"want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot." (Psalm 91:11,12)

 

Dit geldt voor ieder kind van God.  Dit betekent niet dat er geen moeilijkheden in ons leven kunnen komen.  We weten wel dat 'rampen' ons alleen alleen onder Gods toelating kunnen streffen, zoals b.v. bij Job het geval was (Job 1 en 2). Daar liet God (gecontroleerd) rampen toe omdat Hij daar een doel mee had.

 

Een voorbeeld van bescherming door een engelenwacht

 

De koning van Aram had een leger gestuurd om de profeet Elisa gevangen te nemen of te doden. Het leger kwam in de nacht aan en omsingelde de stad waar  Elisa op dat moment verbleef. Toen Elisa en zijn knecht de volgende ochtend zagen wat er aan de hand was reageerde de knecht bezorgd.  Elisa stelde hem gerust. Elisa wist van de engelen van God die hem beschermden tegen alle gevaar. Hij wist dat er een wacht van engelen om hem heen was. Hij bad daarom dat zijn knecht die engelenwacht zou kunnen zien.

 

"Maar hij (Elisa) zeide: Vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa"

(2 Koningen 6:16,17)

 

Nog enkele voorbeelden van engelen die gelovigen te hulp komen

 

+ Een engel des Heren opende de deuren van de gevangenis

 

Handelingen 5:19, 20

 

De partij van de Sadduceen had de apostelen in de gevangenis gezet. Een engel deed de deur open en gaf hen instructie wat daarna te doen.

 

+ Een Engel bevrijdt Petrus uit de gevangenis.

 

Koning Herodus had Petrus in de gevangenis gezet met de bedoeling om hem te executeren.

 

Handelingen 12:7-11

 

De ketenen vallen af, de deuren gingen vanzelf open, de wachters hebben niets in de gaten (sliepen ze?)

 

Ze grijpen soms actief in door de vijand uit te schakelen

 

Ik wijs nogmaals op het ingrijpen van God toen Jeruzalem werd belegerd door de Assyriers.

 

"En in die nacht ging de Engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken." (2 Koningen 19:35)

 

Een engel des Here ging die nacht uit en doodde 185.000 soldaten. Zo verloste God koning Hizkia en zijn volk van het leger van Assur dat hen bedreigde.

 

Actief ten tijde van sterven van een gelovige

 

God schakelt blijkbaar engelen in om gelovigen die op het punt staan om de onzichtbare wereld binnen te gaan op te halen en te begeleiden, te beschermen. Het is niet duidelijk of dit altijd gebeurt of dat het noodzakelijk is.

 

+ Lazarus.

 

"Het geschiede dat de arme (Lazarus) stierf en door de engelen werd gedragen in Abrahams schoot"  (Lukas 16:22)

 

+ Elia

 

Elia werd opgehaald door vurige wagens en paarden. Een hemelse legermacht.

 

2 Koningen 2:11,12

 

+ Mozes

 

Mozes is niet levend opgevaren naar de hemel zoals dat met Elia en Henoch wel is gebeurd. Hij is gestorven op de berg Nebo (Deut. 34:1-8). God zelf heeft Mozes begraven. (Deut. 34:5.6) Uit het boek Judas blijkt dat God zelfs met zijn engelen waakte over het lichaam van Mozes. (Judas :9)

 

God heeft waarschijnlijk zelf het lichaam van Mozes op een voor mensen onbekende plek begraven om te voorkomen dat er een soort bedevaartsoord zou ontstaan gepaard met afgodische verering van Mozes. Zoals b.v. later wel werd gedaan met de koperenslang die op bevel van God door Mozes was gemaakt.

 

We zijn nooit alleen

 

Er is een engelenwacht om ons heen. En ook voor ons geldt "Zij die met ons zijn zijn talrijker dan zij die met hen zijn"  (2 Koningen 6:16) Want de engel des Heren legert zich rondom allen die hem vrezen.

 

(4.)  Kracht geven

 

"En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven"  (Lucas 22:43)

 

Dit gebeurde met de Here Jezus in een crisissituatie. Het is goed mogelijk dat de Here dat ook met ons zal doen als het nodig is.

 

(Isobel Kuhn, getuigenis)

 

(1)   Overbrengen van boodschappen

 

God kan op velerlei manieren met mensen communiceren. Een van de methoden die Hij daarvoor gebruikt is het zenden van een engel. Een engel komt namens God een boodschap overbrengen aan een mens of een groep mensen. Dat zien we af en toe in de Bijbel gebeuren.

 

Soms verschijnt de engel direct. Soms verschijnt de engel in de droom.

 

+Zacharia

 

Lucas 1:5-20

 

"en hem verscheen een engel des Heren  … de engel zeide tot hem …."  (Lucas 1:11-13)

 

De engel Gabriel verscheen aan Zacharia en gaf hem de boodschap door dat hij een zoon zou krijgen. Welke naam de zoon moest krijgen en wat deze zou zou doen.

 

+ Maria

 

Lucas 1:26-38

 

"In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden ….tot een maagd ….en de engel zeide tot haar ….."  (Lucas 1:26,30)

 

De engel Gabriel kondigt Maria aan dat ze zwanger zal worden uit de Heilige Geest.

 

+ Jozef

 

Mattheus 1:18-25

 

Een engel des Here verscheen Jozef in een droom

 

De engel legt hem uit hoe de situatie met Maria was. En hij geeft door dat maria een zoon zou baren en dat hij die zoon de naam Jezus moest geven.

 

Mattheus 2:13

 

Een engel des Heren verscheen Jozef in de droom en geeft de boodschap door dat Jozef met Maria en Jezus naar Egypte moet vluchten.

 

Mattheus 2:19

 

Een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt dat ze terug moeten gaan naar het land Israel.

 

+ De herders

 

"En de engel zeide tot hen: …. U is heden de Heiland geboren"  (Lucas 2:10)

 

Een engel gaf aan de herders de boodschap door dat Jezus de Heiland was geboren en waar ze hem zouden kunnen vinden.

 

+ Twee engelen geven de vrouwen uitleg na de opstanding

 

Lucas 24:45-47.

 

+ Filippus

 

"En een engel des Here sprak tot Filippus en zeide: Sta oip en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzale afdaalt naar Gaza …"  (Handelingen 8:26)

 

Filippus kreeg instructie via een engel.

 

+ Cornelius

 

"hij zag … duidelijk een engel Gods bij hem binnenkomen en tot hem zeggen ….." (Hand. 10:3-6)

 

Cornelius krijgt van een engel Gods de opdracht om Petrus uit te nodigen.

 

+ Paulus

 

Handelingen 27:21-26

 

"Want deze nacht heeft een engel van de God die ik toebehoor bij mij gestaan, en hij heeft gezegd ….."  (Hand 27:23,24)

 

Hier brengt een engel Gods de apostel Paulus een boodschap van bemoediging over. Hij moest niet bevrees zijn, hij zou voor de keizer worden geleid, en God zou de levens van alle opvarenden sparen.

 

Tot zover een opsomming van een aantal voorbeelden waar engelen mensen een boodschap van God kwamen overbrengen.

 

Soms wordt een boodschap gebracht in combinatie met hulp. B.v. Handelingen 4:17-25. Een engel bevrijdde de 12 apostelen uit de gevangenis en gaf hen tegelijkertijd een opdracht: "gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens" (Handelingen 4:19,20)

 

Ook in het Oude Testament leven we over engelen die boodschappen van God over brengen aan mensen.

 

Het spreken van de engel des Heren tot het volk Israel in Bokim

 

Richteren 2:1-5

 

(Voor een nadere bespreking van 'de engel des Heren', zie het hoofdstuk dat hier speciaal over gaat.)

 

God communiceert met de gelovigen. Dat kan Hij op verlerlei manieren doen. In de huidige bedeling, de tijd van de gemeente spreekt God in het algemeen tot ons door de Bijbel. Wij hebben de complete Bijbel en de Heilige Geest die ons de bijbel doet verstaan en helpt bij de toepassing op ons leven. Het kenmerk van een kind van God is dat hij geleid wordt door de Geest. (Romeinen 8:14) Iedere gelovige heeft sinds de komst van de Heilige Geest direct contact met God.

 

God is echter soeverein en vrijmachtig. Hij is vrij om te spreken zoals Hij wil. Ook nu zou God nog kunnen spreken via de verschijning van een engel.

 

We moeten er echter wel rekening mee houden dat er ook andere engelen zijn en die kunnen ook aan een mens verschijnen. Er zijn engelen van de satan. Dat zijn engelen die op een bepaald moment in het verleden in opstand gekomen zijn tegen God. (Zie hierover de bijbelstudies over de val van de satan en de engelen). De Satan zelf is ook zo'n in opstand gekomen engel. De apostel waarschuwt ons dat deze gevallen en opstandige engelen kunnen verschijnen terwijl ze zich voordoen als 'engelen des lichts'. (2 Kor. 11:14)

 

Voor een nadere bespreking over de wijze waarop God ons leidt, klik hier. (LINK)

 

(6.) Oorlogvoeren

 

Engelen van God voeren namens God strijd met gevallen engelen. En ook met opstandige mensen.

 

(Over de gevallen engelen. Zie, de bijbelstudies over de val

van de satan en de engelen die hem in zijn opstand zijn gevolgd)

 

De Bijbel zegt niet veel over deze kwestie. Enkele malen wordt voor ons een tipje van de sluiter opgelicht.

 

 

 

Openbaring12:7-13

 

En er kwam oorlog in de hemel: Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt de duivel en de satan ….(Openb. 12:7,8)

 

We lezen over oorlog in de hemel. Twee aanvoerders van engelen legers vechten met elkaar. De satan en zijn engelen worden uit de hemel geworpen.

 

Daniel 10:9-21

 

"maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michael, ιιn der voornaamste vorsten kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der perzen, de overhand behield  … terstond moet ik terugkeren om met de vorst der perzen te strijden … de vorst van Griekenland …en niet ιιn staat mij vastberaden ter zijde, behalve uw vorst Michael …."  (Dan. 10:13,20,21)

 

Een engel moet namens God een boodschap naar Daniel overbrengen. Die engel wordt tegengewerkt door andere geestelijke machten (opstandige engelen). Een andere goede engel (Michael) komt hem te hulp.

 

Achter de machthebbers van koninkrijken zoals dat van Perzie en Griekenland werken engelenmachten. Leiders van de gevallen engelen.

 

(Over de gevallen engelen. Zie, de bijbelstudies over de val

van de satan en de engelen die hem in zijn opstand zijn gevolgd.)

 

Het feit dat er een oorlog woedt tussen heilige en gevallen engelen betekent niet dat God niet bij machte zou zijn om op dit moment alle gevallen engelen onmiddellijk uit te schakelen. God lacht om zijn vijanden. Hij is zoveel sterker. Hij is immers de schepper, engelen zijn maar beperkte schepselen. God laat de satan en zijn engelen nog enige tijd binnen zekere grenzen hun gang gaan omdat Hij dit opgenomen heeft in zijn plannen. Voor een nadere bespreking, klik hier.

 

(Zie ook de bijbelstudies over geestelijk oorlogvoeren, klik hier. Over onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid.)

 

Ook op andere wijze zien we Gods engelen oorlogvoeren. Op een bepaald moment zullen ze ook de opstand van de mensen neerslaan en straf oefenen.

 

2 Thessalonicenzen. 1:6,7.

 

Als het moment in Gods plan is gekomen zal ιιn van Gods engelen de satan grijpen en binden. De satan wordt eerst duizend jaar gebonden en daarna wordt hij in de poel die brand van vuur en zwavel, dat is de hel, gegooid.

 

"En ik zag een engel neerdalen uit de heel met de sluetel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond he duizend jaar, en hij wierp he in de afgrond … duizend jaar … losgelaten …en de duivel … werd geworpen in de poel van vuur en zwavel" (Openbaring 20:1,2,7,10)

 

7.4.           Ze zijn actief rondom de wederkomst van Christus

 

Jezus komt niet alleen, de engelen zijn bij Hem

 

"Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met zijn engelen"

(Mattheus 16:27)

 

"Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid" ( Matth. 25:31)

 

"Bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, in vlamend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen"  (2 Thess. 1:7,8)

 

Als Jezus terugkomt zal Hij straf oefenen over de ongehoorzame mensen. Het lijkt er op dat Hij dit met of wellicht zelfs door middel van zijn engelen zal doen.

 

Als Jezus terugkomt zal op Gods bevel een engel de satan grijpen en binden.

 

(De satan is de aanvoerder van een groep in opstand gekomen engelen. Zie de bijbelstudies over de satan en zijn engelen, de boze geesten.)

 

"En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep  de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem" (Openbaring 20:1)

 

De engelen verzamelen zijn uitverkorenen, de gelovigen die op het moment dat Jezus in heerlijkheid komt, nog op aarde zijn. (Matth. 24:31)

 

Ook de bozen worden verzameld door de engelen. (Matth. 13:41,49)

Het einde van de wereld (:40,49) is letterlijk vertaald het einde van de eeuw. Van het tijdperk, van deze bedeling.

 

Hierboven, onder punt 7.4 onder (2) is besproken dat engelen ook betrokken zijn bij de uitvoering van de oordelen die vlak voor de wederkomst van Christus gaan komen.

 

 

7.5. De activiteiten van de opstandige engelen

 

Dit onderwerp wordt besproken in de hoofdstukken die over de satan en zijn engelen (die over de boze geesten) gaan.

 

 

 

Home – de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen