31. De boze geesten

 

 

31.1.  De bijbel spreekt over boze geesten

 

Enkele voorbeelden.

 

Van de Here Jezus wordt gezegd dat Hij vele boze geesten uitdreef. "En …. vele boze geesten dreef Hij (Jezus) uit."  (Marcus 1:34)

 

Als gelovigen hebben wij te worstelen met boze geesten. "Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen …… de boze geesten in de hemelse gewesten" (Efeze 6:12). Daarom moeten we de geestelijke wapenrusting aandoen (Efeze 6:10-18).

 

(Zie studie nr. 34 "We zijn veilig in de strijd met de boze machten".

En zie de studie nr. 49. "Bezeten, gebonden, in de greep van boze geesten" en studie nr. 51. "Bevrijding, hulp aan gebonden mensen".)

 

31.2.       Wat zijn boze geesten?

 

+ Het zijn geesten

 

De naam boze geest zegt het al. Het zijn geesten, dat houdt in dat ze geen fysiek voor ons zichtbaar lichaam hebben. Ze horen bij de voor ons onzichtbare schepping (Kol. 1:16).

 

+ Het zijn persoonlijkheden

 

Ze kunnen spreken. Jezus had wel eens een kort gesprek met een boze geest (b.v. Lucas 8:27-33). Ze hebben gevoelens. De boze geesten sidderen b.v. als ze aan God denken (Jak. 2:19). Allemaal kenmerken van een persoonlijkheid.

 

Ze hebben een eigen wil, gevoelens, gedachten en zelfbewustzijn. Het zijn aparte individuen

 

+ Ze zijn boos

 

Ze worden aangeduid als boze geesten.

 

Deze aanduiding komen we tientallen keren in het Oude en Nieuwe Testament tegen.

 

"Zij offerden aan de boze geesten" (Deut. 32:17)

"Want wij hebben … te worstelen tegen ….de boze geesten"  (Efeze 6;12)

"En vele boze geesten dreef Hij uit" (Marcus 1:34)

 

Ze zijn boos, boosaardig. Dat blijkt ook uit het feit dat ze mensen kwellen. Dat doen ze als ze daartoe de kans krijgen.

 

"gekweld .. door onreine geesten" (Lucas 6:10)

 

"en dikwijls heeft hij (de boze geest) hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen" (Marcus 9:22)

 

+ Ze zijn onrein

 

Soms worden boze geesten ook onreine geesten genoemd.

 

"een mens met een onreine geest" (Marcus 1:23)  "ook de onreine geesten geeft Hij (Jezus) bevelen en zij gehoorzamen Hem" (Marcus 1:27)

 

Boze geesten en onreine geesten zijn namen voor één bepaalde groep geesten. Dezelfde geesten worden de ene keer onrein genoemd en de andere keer boos.

 

Zie b.v. de geschiedenis van de bevrijding van de bezeten man in het land van de Gerasenen. Deze geschiedenis staat zowel in het Lucas als in het Marcus evangelie. In Lucas worden de geesten boze geesten genoemd (Luc 8:26,27). In Marcus worden ze onreine geesten genoemd. (Marcus 5:1-13)  Het is zelfs zo dat in het verslag uit Lucas de geesten eerst boos worden genoemd en daarna onrein.  (Luc. 8:27 en:29)

 

Wat wordt met onrein bedoeld?

 

Onrein staat tegenover rein. Rein betekent zuiver, heilig. Onrein betekent onheilig, verontreinigd door zonde. 

 

+ Het zijn in opstand gekomen engelen

 

Alle engelen zijn door God goed geschapen. Maar op een bepaald moment in het verleden zijn een aantal engelen in opstand gekomen tegen God. De boze geesten zijn deze in opstand gekomen engelen.

 

(Zie studie nr. 16. "De zondeval van de satan" en studie nr. 17. "Andere engelen zijn hem gevolgd in zijn opstand".)

 

31.3.       Verschillende namen voor dezelfde groep

 

De voornaamste naam is boze geest.

 

Anderen namen voor dezelfde groep geesten zijn:

 

+ Onreine geesten 

 

"Ook de onreine geesten geeft Hij (Jezus) bevelen en zij gehoorzamen hem"

(Marcus. 1:27)

 

Over deze naam is hierboven al iets over gezegd. Onrein staat tegenover rein. Onrein betekent zondig, onheilig.

 

"Een man met een onreine geest"      (Marcus 1:23)

"Iemand met een boze onreine geest"    (Lucas 1:33)

 

+ Geesten

 

Soms spreekt de bijbel simpelweg over geesten. Uit het verband kun je dan opmaken dat er boze geesten mee worden bedoeld.

 

"Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem: en Hij dreef de geesten uit met zijn woord." (Matth. 8:16)

 

+ Engelen van satan

 

Satan heeft zijn eigen engelen (Matth. 25:41, Openb. 12:7, 2 Kor. 12:7). Dat zijn de engelen die hem gevolgd zijn in zijn opstand.

 

Deze engelen zijn door hun opstand tegen God tot boze geesten geworden. Engel van de satan en boze geest zijn synoniemen.

 

(Zie: studie nr. 16 over de zondeval van de Satan "De zondeval van de satan" en studie nr. 17 "Andere engelen zijn hem gevolgd in zijn opstand")

 

Engelen zijn geesten (Hebr. 1:14). Boze geesten zijn engelen (geesten) die boos zijn geworden. Boos omdat ze het kwaad hebben omarmd. Omdat ze boosaardig zijn geworden.

 

+Demonen

 

In ons spraakgebruik is de term demon ingeburgerd. Met demonen wordt hetzelfde bedoeld als boze geesten.

 

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Enkele eeuwen voor de geboorte van Christus hebben Grieks sprekende Joden in Egypte het Oude Testament vertaald in het Grieks. De naam van die bekende vertaling is de Septuagint. In deze vertaling is het Hebreeuwse woord voor boze geesten vertaald door het Griekse woord demon.

 

Het woord demon of demonen komt ook enkele malen in het Griekse Nieuwe Testament voor. Bijvoorbeeld in Matth. 8:31. Daar is het in het Nederlands vertaald met boze geesten, maar letterlijk staat daar demonen.

 

Demon is dus een synoniem voor boze of onreine geest of engel van de satan.

 

31.4. De ene boze geest kan nog bozer zijn de andere

 

Onder meer op grond hun naam (boze geest) weten we dat ze allemaal boos, boosaardig en onrein zijn. Toch is er een enkele aanwijzing in de Bijbel te vinden dat de ene boze geest nog bozer kan zijn dan een andere.

 

"Zodra de onrein geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het leegstaan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin"

(Matth. 12:43-45) 

 

Zeven ander geesten, bozer dan hijzelf.

 

31.5.       Is er ook verschil in macht?

 

Daar doet de bijbel geen directe uitspraken over. Het is echter wel waarschijnlijk dat dit het geval is omdat er ook onder de heilige engelen verschil in macht is.

 

Soms wordt er b.v. gesproken over een sterke engel (Openb. 5:2, 10:1, 18:2). Dit is een aanwijzing dat er verschil in sterkte is. Als alle engelen even sterk zijn dan heeft het weinig zin om te spreken over een sterke engel.

 

31.6. Er zijn vele boze geesten

 

Dat maken we onder meer op uit het feit dat de Here Jezus tijdens zijn verblijf op aarde vele mensen van boze geesten heeft bevrijd.

 

"Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit door zijn woord .." (Matth. 8:16)

 

In één man woonde zelfs een legioen boze geesten. Dat was althans wat de boze geesten die in de man woonden beweerden (Marcus 5:10). Een legioen is de naam van een onderdeel van het Romeinse leger. Een Romeins legioen bestond uit ongeveer 6000 manschappen. Of er precies 6000 boze geesten in de man woonden is niet helemaal zeker. Tenslotte is het informatie die afkomstig is van boze geesten. Het waren er in ieder geval zeer velen. Dat bleek wel uit het feit dat ze in een kudde van ongeveer tweeduizend zwijnen voeren. (Marcus 5:13)

 

In Openbaring 12:4 staat dat de satan, dat is de draak, een derde deel van de sterren des hemels meesleepte. "En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde."  Voor engelen wordt in de bijbel wel eens het beeld van ster gebruikt.(Openb. 1:16,20; Daniel 8:10). Openbaring 12:4 kan wijzen op het aantal engelen dat de satan is gevolgd in zijn opstand.

 

God is alomtegenwoordig maar de duivel is dat niet. Toch spreekt de bijbel de gelovigen aan alsof de duivel in hun buurt is en zich met hen bemoeit. (Zie b.v. 1 Petrus 5:8,9)  Dat doet de bijbel omdat hij de activiteiten van de duivel en de andere boze geesten als één ziet. Via zijn vele medewerkers, de boze geesten, lijkt het alsof de duivel overal is.

 

31.7.       De boze geesten zijn onze echte tegenstanders

 

De bijbel zegt dat we, als christenen, tegenstanders hebben.

 

Dat kunnen menselijke tegenstanders zijn.

+ De wereld die ons vervolgt bestaat uit mensen (Joh. 15:20).

+ Er zijn de valse profeten, de valse broeders, de valse leraren en de valse apostelen die ons proberen te misleiden. (Matth. 7:15, 24:11,24; 2 Kor. 11:26; Galaten 2:4; 2 Petrus 2:1, 2 Kor. 11:13; Openbaring 2:2).

+ Er zijn de tovenaars die het werk van God tegen proberen te werken (Hand. 13:6.8; 2 Tim. 3:8).

 

En toch zegt de bijbel dat deze mensen niet onze voornaamste tegenstanders zijn. Onze voornaamste tegenstanders zijn de boze machten die deze mensen inspireren en gebruiken.

 

"Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed maar … tegen de boze geesten in de hemelse gewesten"  (Efeze 6:12)

 

Niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen. Maar tegen de boze geesten.

 

Achter de mensen die ons b.v. vervolgen zit de ware vijand, de satan. (Openb. 2:10)

 

(Zie studie nr. 33. "Geestelijke strijd, onze werkelijke tegenstanders"

Zie ook studie nr. 34. "We zijn veilig in de strijd met de machten".)

 

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten"

(1 Petrus 5:8)

 

31.8. De boze geesten sidderen voor God

 

Als ze aan God denken, als ze stilstaan bij het feit dat God er is, dan sidderen de boze geesten van angst. Want ze weten dat God heilig en almachtig is en dat onvermijdelijk hun straf er aankomt.

 

"Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen." (Jakobus 2:25)

 

31.9. Hun einde staat al vast en ze weten het

 

God heeft de hel in de eerste plaats gemaakt voor de duivel en de andere boze geesten. (Matth. 25:41).

 

De boze geesten weten dit en ze weten dat er een moment in Gods plan met de schepping is vastgesteld waarop ze in de hel geworpen zullen worden.

 

Toen een aantal boze geesten Jezus ontmoetten zeiden ze het volgende tegen Hem:

"En zie, zij schreeuwden, zeggende: "Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt gij gekomen om ons voor de tijd te pijnigen" (Matth. 8:29)

 

Ze zeiden tegen Jezus dat hij te vroeg was. Het was nog niet de tijd voor hen om gepijnigd te worden. Dat moment komt als Jezus terugkomt naar de aarde. Als Jezus komt als verlosser, koning en rechter.

 

31.10. Ze onderwerpen zich aan Jezus

 

Jezus oefende gezag uit over de boze geesten.

 

"En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest. En hij schreeuwde met luider stem …….. Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen. En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit."  (Lucas 4:33-36)

 

Jezus dreef de boze geesten uit met zijn woord, door de kracht van de Heilige Geest (Matth. 8:16; 12:28 ). Hij dreef ze uit door de vinger Gods, dat is door de macht van God (Lucas 11:20 ).

 

Hij gaf de boze geesten een bevel (b.v. zwijg, vaar uit van hem) en de boze geesten gehoorzaamden Hem. Zo simpel ging het.

 

"Zwijg stil en vaar uit van hem" en "de boze geest …. voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen."  (Lucas 4:35)

.

31.11. Ze onderwerpen zich ook aan de gelovigen

 

De christenen mogen het gezag van de naam van de Here Jezus gebruiken tegenover de machten. Bijvoorbeeld bij de bevrijdingsbediening. Als ze optreden en spreken tegen boze geesten. Als ze hen in geloof en onder leiding van de Heilige Geest bevelen geven in de naam van Jezus dan moeten de boze machten ook hen gehoorzamen.

 

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uit uitdrijven" (Marcus 16:17)

 

De boze geesten gehoorzamen bevelen die in de naam van de Here Jezus door gelovigen worden uitgesproken.

 

Dit zegt de bijbel, maar het is ook het unanieme getuigenis van alle ware gelovigen door de eeuwen heen.

 

Begin jaren zeventig ben ik tot geloof gekomen. In de voorbije 35 jaar heb ook ik in de zielzorg binnen een baptisten- en een huisgemeente geregeld mogen meemaken dat de machten wijken voor het gezag van de naam van Jezus. Gebonden en bezeten mensen werden altijd bevrijd. Ik kan me geen geval herinneren waarin iemand niet vrij is geworden.

 

"En de twee en zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam." (Lucas 10:17)

 

In dit vers gaat wel om een speciale groep gelovigen (Lucas 9:1; 10:1). Ze waren al discipel van de Here Jezus. Daarnaast koos de Heer hen uit voor een speciale opdracht. Ze moesten een verlengstuk zijn van zijn eigen bediening op dat moment (Lucas 9:2; 10:2). Ze moesten dezelfde tekenen doen en dezelfde boodschap brengen (Matth. 107,8). Om hen toe te rusten gaf Hij hen macht over boze geesten en ook macht om zieken te genezen en zelfs om doden op te wekken (Matth. 10:1,8). Ze kregen speciale instructie. Ze moesten b.v. alleen prediken en genezingen doen in Joodse streken (Matth. 10:5,6).  

 

De macht om alle zieken te genezen en om doden op te wekken heeft God niet aan ons, christenen, gegeven. Dat was alleen voor die speciaal uitgekozen groep discipelen op dat moment. Maar we hebben wel het gezag van de Here Jezus gekregen om ieder die vrij wil worden van bezetenheid of gebondenheid van boze geesten in zijn naam te bevrijden.

 

Alle bezeten mensen worden tegenwoordig bevrijd, maar niet alle zieken genezen. 

(Zie de pagina over genezing) LINK

 

(Zie studie nr. 35 "Het gezag van de naam van Jezus". )

 

31.12. De boze geesten staan onder bevel van de satan

 

Satan wordt genoemd Beëlzebul de overste van de boze geesten (Matth. 12:24). Overste wil zeggen commandant, de leider van de boze geesten.

 

We lezen in de bijbel dat de satan en zijn engelen opereren als een leger. Als een geordende gevechtseenheid (Openb. 12:7).

 

Er is dus een zekere hiërarchie, bevelsstructuur, in het rijk van de satan.  Veel wordt er niet in de Bijbel over geopenbaard.

 

Sommigen denken dat Efeze 6:12 meer licht geeft over de organisatorische structuur van het rijk van de satan.

 

"Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." (Efeze 6:12)

 

Er is in deze bijbeltekst sprake van:

 

(1) de overheden

(2) de machten

(3) de wereldbeheerser dezer duisternis

(4) de boze geesten

 

In bepaalde charismatische kringen ziet men in deze vier namen vier verschillende groepen die allen op een bepaald hiërarchisch niveau in het rijk van satan zouden functioneren. Deze uitleg kan echter niet bewezen worden. Deze uitleg is daarom niet meer dan speculatie.

 

De meest natuurlijke uitleg is de volgende: Elke boze geest heeft macht en daarom is deze een machthebber. Met die macht beheerst hij een stuk van de duistere wereld om hem heen en daarom is hij ook een wereldbeheerser. Omdat hij met zijn macht een stuk van de wereld beheerst is een boze geest ook een overheid. De vier termen zijn daarom synoniemen waarbij telkens de nadruk wordt gelegd op een ander aspect.

 

 

Onder de heilige engelen heb je vorsten, aanvoerders, de aartsengelen. (Zie studie nr. 8 over de aartsengelen) Zo zullen er waarschijnlijk ook onder de gevallen engelen leiders zijn.

 

In Daniel is er sprake van boze geesten die zich bezighouden met volken, met bepaalde staten. De vorst van Perzië en de vorst van Griekenland worden genoemd (Daniel 4:4-21). Het moet in dit bijbelgedeelte om engelwezens (om boze geesten) gaan want anders had 'de vorst van Perzië' de engel van God niet een tijd tegen kunnen houden. Immers een mens is niet in staat om een engel tegen te houden.

 

De genoemde vorst van Perzie werkt een engel van God tegen bij de uitvoering van zijn taak. Dus deze vorst moet bij de tegenpartij, bij de vijanden van God, horen.

 

Wat ze nog meer deden, behalve de engel van God tegenwerken, staat er overigens niet in het bijbelgedeelte. Waarschijnlijk coördineerden ze de activiteiten van al de boze geesten die in dat land actief waren. En werkten ze aan het onder controle houden van de inwoners van die staat. (Hoe ze dat doen wordt besproken in studie nr. 24, daarvan punt 24.5.4.)

 

Het feit dat de bijbel er verder weinig over zegt geeft aan dat het praktisch nut van deze kennis voor ons als gelovigen niet echt belangrijk is.

 

Het is waarschijnlijk dat de duivel nog steeds op dezelfde wijze werkt. De verschillende landen zullen wel hun eigen 'vorst' hebben. Alhoewel dat hier niet uitdrukkelijk staat. Ook dat blijft dus tot op zekere hoogte een speculatie.

 

Opvallend is dat het volk Israel ook een eigen vorst heeft, Michael, maar deze vorst staat aan de kant van God (Daniel 10:13,21 en Judas 1:9 en Openb. 12:7). Zie ook studie nr. 8 over de aartsengelen.

 

31.13.  Er is waarschijnlijk een zekere taakverdeling onder de boze geesten

 

Een soort specialisatie. Ook hier zegt de bijbel weinig over.

 

Hierboven, onder punt 31.11, is gesproken over de engelvorsten die zich met speciale landen bezig hielden (Daniel 10:4-21).

 

De bijbel spreekt ook over een waarzeggende geest, een geest van zwakheid, een stomme en dove geest en over dwaalgeesten.  Die namen zeggen iets over hun activiteit, over wat ze in het bijzonder deden.

 

31.13.1.  Een waarzeggende geest

 

Bij een waarzeggende geest gaat het om een boze geest die door een mens heen bovennatuurlijk kennis doorgeeft.

 

"En het geschiedde, toen wij naar een gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht.

Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. Toen nu haar eigenaars zagen, dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zijn Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid …."

(Handelingen 16:16-19)

 

Door de aanwezigheid van een boze geest was deze vrouw in staat om bovennatuurlijke kennis, afkomstig van de boze geest, door te geven. Dat was bekend en mensen maakten tegen betaling hier gebruik van. Toen Paulus de waarzeggende geest uitdreef waren de eigenaren van de slavin kwaad omdat ze nu niet meer kon waarzeggen.

 

Nog enkele bijbelteksten:

 

"Gij zult u niet wenden tot … waarzeggende geesten" (Lev. 19:31)

 

"wanneer een man of een vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, " (Lev. 20:27)

 

"niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt" (Deut. 18:11)

 

31.13.2. Een geest van zwakheid en een dove of stomme geest

 

Boze geesten kunnen blijkbaar invloed uitoefenen op iemands lichaam. Zwak maken, de gehoorfunctie en de spraakfunctie uitschakelen. Uiteraard alleen bij mensen die niet door God beschermd worden.

 

Dit komt een enkele keer in de bijbel voor.

 

"Hij (Jezus) was bezig te leren in een der synagogen op sabbat. En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaar een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. En Hij legde haar de handen op en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God." (Lucas 13:10-13)

 

"En Hij, Jezus, was bezig een boze geest uit te drijven en deze was stom. En het geschiedde, toen de geest uitgevaren was, dat de stomme sprak." Lucas 11:14)

 

"Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag." (Mattheus 12:22)

 

"En een uit de schare antwoordde Hem: Meester, Ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stomme geest heeft. ……. En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van het uit en kom niet meer in hem." (Marcus 9:29)

 

Uit deze enkele bijbelgedeelten kan overigens niet de conclusie worden getrokken dat alle ziekte een demonische oorzaak heeft. Als iets een enkele maal voorkomt dan is dat nog geen bewijs dat dit altijd het geval is.

 

Er staat ook niet dat boze geesten alle soorten ziekten en kwalen zouden kunnen veroorzaken. Er staat dat ze in enkele gevallen zwakheid, verkromming, stomheid, blindheid en doofheid veroorzaakten.

 

Voor een bespreking van dit onderwerp, zie studie nr. 56 "Ziekte- en zondegeesten?"

Zie ook de pagina over genezing van de discernmentsite. LINK

 

31.13.3.  Dwaalgeesten

 

"Maar de geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen" (1 Tim. 4:1)

 

De bijbel spreekt over dwaalgeesten. Dat zijn geesten die een mens doen dwalen. Ze beïnvloeden mensen onder meer door hun valse leringen in te geven.

 

In de verzen daarna (vanaf :3) wordt besproken hoe opgrond van leringen van demonen en misleidt door dwaalgeesten 'christenen' het huwelijk verbieden. (1 Tim. 4:1)

 

Overigens is op grond van onder meer dit schriftgedeelte duidelijk uit wiens koker het celibaat van de rooms-katholieke geestelijken komt. De rooms-katholieke celibaatsleer is een variant van de demonische leer die in 1 Tim. 4:1-6 word besproken. Het is een iets mildere vorm. Men verbiedt in dit geval niet alle christenen het huwelijk, het gaat nu alleen maar een bepaalde groep, het wordt alleen de geestelijke leiders van de gemeente opgelegd.

 

Volgens 2 Kor. 11:4 is het voor christenen mogelijk om een andere geest te ontvangen. Dat kan gebeuren als men 'christelijke' leraren gelooft die een ernstige valse leer brengen. (2 Kor. 11:4 en :12-15) 

 

"Of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen" (2 Kor. 11:4)

 

"Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus" (:13)

 

31.13.4.  Zondegeesten?

 

Over geesten die een speciale zonde stimuleren wordt in de bijbel niet gesproken.

 

Er is wel sprake van een leugengeest (1 Kon. 22:22). Maar die geest was speciaal verbonden met valse profetie, het ging niet om het persoonlijke leven. "toen trad er een geest naar voren … en zeide … ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten" (1 Kon. 22:21,11).

 

Er staat in de bijbel wel dat mensen een onreine geest kunnen hebben. Maar zoals hierboven is besproken slaat onrein in dit geval niet specifiek op seksuele onreinheid. Onrein staat tegen over rein, tegenover heilig. Onrein is zondig. Hierboven, in punt 31.3., is aangetoond dat de uitdrukkingen onreine geest en boze geest synoniemen zijn.

 

Zie verder de studie nr. 56 "Zonde- en ziektgeesten?"

 

31.14. De boze geesten beheersen momenteel nog de wereld

 

De bijbel noemt hen de wereldbeheersers dezer duisternis.

"de wereldbeheersers dezer duisternis" (Efeze 6:12)

 

Let op. Dit schreef Paulus in de tijd na de kruisdood, de opstanding en de hemelvaart van de Here Jezus. De boze geesten beheersten volgens Paulus ook toen nog de wereld.

 

De satan is nog steeds de overste (de commandant, de bevelhebber) van de wereld (Joh. 14:30). Dat was zo toen Jezus op aarde was en dat is nu ook nog zo. De gehele wereld ligt nog steeds in het boze (1 Joh. 5:19). De bijbel spreekt over de  tegenwoordige boze wereld (Gal. 1:4).

 

Voor een uitgebreide bespreking van dit punt, zie studie nr. 24, punt 24.5.

 

De gemeente bevindt zich in vijandelijk gebied.

 

31.15. De boze geesten zitten achter de heidense godsdiensten

 

Er zitten boze geesten achter de afgoden en de afgodsdienst.

 

Offeren aan afgoden komt neer op offeren aan boze geesten.

 

Deut. 32:17

1 Kor. 10:10

Psalm 106:37

Openbaring 9:20

 

Wie aan afgodsdienst meedoet komt daarom in contact met de boze geesten die achter de afgod zitten.

 

"Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten."  (1 Kor. 10:20-21)

 

Paulus schrijft hier aan de christenen die in de stad Korinthe woonden. Hij zegt hun dat zij niet meer mee mochten doen met offermaaltijden voor de goden. Want als ze dat deden dan kwamen ze in gemeenschap, in contact, met boze geesten.

 

Omdat er achter de afgoden boze geesten schuil gaan zit er een bepaalde kracht achter de leer en de ceremonieën van de heidense godsdiensten. Boze geesten spreken door afgodspriesters heen, ze geven boodschappen door, ze geven hun eigen leerstellig onderwijs (1 Tim. 4:1). Ze geven hun eigen bovennatuurlijke zalving aan het spreken en handelen van de afgodspriesters die de mensen grijpt en bedwelmt. Door eigen (beperkte) wonderen en tekenen bevestigen ze de boodschap die ze brengen. De tovenaars van Egypte konden tot op zekere hoogte ook bovennatuurlijke dingen doen. Ze deden de eerste wonderen die Mozes deed na. (Exodus 7:10-12; 7:22; 8:7; 8:18,19)

 

Deze demonische bekrachtiging en inspiratie is er niet alleen in de heidense godsdiensten. Het geldt ook voor de pseudo-christelijke kerken, sekten en bewegingen. Bewegingen die zich niet willen onderwerpen aan het woord van God en die de waarheid van het evangelie en de bijbel zo hebben verdraaid dat ze in feite een ander evangelie brengen. Met als gevolg dat degenen die hun boodschap aannemen tegelijkertijd daarmee een andere geest (een dwaalgeest) kunnen ontvangen. (2 Kor. 11:4, Gal. 1:6-9, 1 Tim. 4:1).

 

31.16. Ze geven mensen valse leringen in

 

Boze geesten kunnen met mensen communiceren op verschillende manieren.

Zie studie nr. 24  punt 24.3.  onderdeel (4).

 

Heidense en  'christelijke' dwalingen worden zo door de boze geesten doorgegeven aan mensen.

 

De bijbel spreekt over "leringen van demonen"

 

"Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen." (1 Tim. 4:1)

 

31.17. Ze kunnen zich soms zichtbaar maken voor mens en dier

 

Ze kunnen op allerlei manieren aan mensen verschijnen.

 

Soms als een engel des lichts (2 Kor. 11:14). Ze doen zich dan voor als een heilige engel terwijl ze in feiten engelen van de satan zijn. Maar ze kunnen zich ook voordoen als overleden mensen (doden), de maagd Maria, buitenaardse wezens, kleine groene mannetjes (kabouters), etc.

 

Voor een nadere bespreking van dit punt, zie studie nr. 11.

 

31.18. Over het oproepen van geesten

 

Er zijn tovenaars die bewust met boze geesten werken. Zij roepen de geesten op om te verschijnen. Soms ook vragen ze de boze geesten om hen over te nemen zodat de boze geest rechtstreeks door de tovenaar heen spreekt.

 

Er zijn tovenaars die beweren dat ze overleden mensen kunnen oproepen en laten verschijnen. Dit is echter bedrog. Niet de overleden mensen maar boze geesten die zich voordoen als de overledenen verschijnen.

 

Dit wordt wel spiritisme genoemd.

 

De bijbel spreekt over deze zaken. Die overigens streng worden verboden.

 

"Gij zult u niet wenden tot geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here uw God " (Lev. 19:31)

 

Zie ook Leviticus 20:6. En 2 Koningen 21:6  "bezweerders van doden en van geesten"

 

Dit wordt nader besproken in studie nr 45. "Het occulte" en studie nr. 24. "De macht van de satan is beperkt maar reëel", speciaal 24.4 punt (4)

 

31.19.  Ze misleiden door het namaken van christelijke dingen

 

De duivel kan zich voordoen als een echte engel. Deze taktiek past hij telkens toe

 

In de bijbel zien we dat allerlei christelijke zaken nagemaakt worden. De bijbel gebruikt daar het woord 'vals' voor. Vals in de betekenis van vervalsing, namaak, pseudo. Het lijkt op het echte, het doet zich voor als het echte, maar het is een vervalsing. Daar zit in veel gevallen de boze geesten achter.

 

Leringen van demonen (1 Tim. 4:1) Bovennatuurlijk ontvangen, maar niet uit God.

Valse profeten  (Matth. 7:15; 24:11.24; Hand. 13:6; 1 Joh. 4:1, Open 2:20; 16:13)

Valse leraren (2 Petrus 2:1)

Een andere, valse geest (2 Kor. 11:4)

Een vals evangelie (2 Kor. 11:4, Gal. 1:6)

Een andere, valse Jezus (2 Kor. 11:4)

Valse engelenverschijningen (2 Kor. 11:14)

Valse apostelen (2 Kor.11:13; Openb. 2:2)

Valse dienaren der gerechtigheid (2 Kor. 11:15)

Valse christussen (Matth. 24:24)

Valse tekenen en wonderen (2 Thess. 2:9; Matth. 24:24). Wel echt, maar niet uit God.

Valse broeders (2 Kor. 11:26, Galaten 2:4; )

 

De boze geesten kunnen alle werkingen van de Heilige Geest namaken. Het lijkt er op het eerste gezicht op. Met uitzondering van de vrucht van de Geest (Gal. 5:22).

 

Boze geesten komen dus met hun eigen dienaren der gerechtigheid, hun eigen profeten, hun eigen leraren, hun eigen apostelen, hun eigen leer, hun eigen wonderen en tekenen en zalving, hun eigen openbaringen. Hun eigen (mystieke) ervaringen. Daarmee proberen ze de ware gemeente te infiltreren en de gelovigen te misleiden.

 

Ze maken een vervalsing en proberen de gelovigen zover te krijgen dat ze de vervalsing als echt aanvaarden. Als gelovigen of naamchristenen dit doen dan geven ze de duivel een voet om hen verder te misleiden en te manipuleren.

 

Het doel van de boze is het goede te vermengen met het slechte. En uiteindelijk het goede geheel te vervangen door het slechte, door zijn eigen namaak.

 

Er is onderscheid nodig om hun aanwezigheid en werken te onderkennen. We moeten alles toetsen door gebed en aan het woord van God. (Hand. 17:11; 1 Joh. 4:1; Openb. 2:2. 1 Kor. 12:10)

 

"Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan." (1 Joh. 4:1)

 

31.20. Boze geesten zijn de kracht achter tovenarij, waarzeggerij en spiritisme

 

De bijbel neemt tovenarij serieus. Het is geen grap. Er gebeurt werkelijk wat. Dat komt omdat boze geesten met hun macht toverij bekrachtigen.

 

Zie studie nr. 46 "De bijbel over tovenarij".

 

Een tovenaar is een zoon des duivels. (Hand. 13:10)

 

De bijbel zegt dat b.v. de tovenaars van Egypte werkelijk tot op zekere hoogte wonderen, bovennatuurlijke dingen, konden doen (Exodus 7:8--12,22: 8:7: 8:18). Zoiets kan een mens niet. Maar een boze geest kan dat wel.

 

31.21. Ze kunnen onder bepaalde omstandigheden hun intrek in een mens nemen

 

We noemen dit bezetenheid. In dat geval hebben één of meerdere boze geesten hun intrek in een mens hebben genomen.

 

Een voorbeeld vinden we in Marcus 1:23-27.

 

Een mens loopt het risico dat dit met hem gebeurt als hij of zij zonden doet die direct in contact met boze geesten brengen. Zonden als afgoderij en tovenarij, magie, waarzeggerij, spiritisme.

 

Gelukkig kan iemand die zich bekeert, en tot Jezus om hulp komt, altijd weer vrij komen. Jezus dreef tijdens zijn optreden op aarde bij elk bezeten mens, die om hulp tot Hem kwam, de boze geesten uit. De christenen hebben van de Here Jezus de macht gekregen om in zijn naam hetzelfde te doen.

 

Zie, studie nr. 34. "We zijn veilig in de strijd met de machten"

En studie nr. 49. "Bezeten, gebonden,in de greep van boze geesten"

En studie nr. 51. "Bevrijding, hulp aan gebonden mensen"

 

 

Home – de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen