29. Waar streeft de Satan naar, zijn doelen, wat beweegt hem

 

De Satan is niet zo maar bezig. Hij heeft bepaalde doelen. Er zijn dingen waar hij naar streeft en naar toe werkt.

 

 

29.1.       De satan wil de plaats van God innemen

 

Dit vinden we onder meer terug in één van de bijbelgedeelten over zijn val

 

"En het zal geschieden dat … gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen .. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads …. En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen" (Jesaja 14:3,4 en 12-15)

 

De koning van Babel is niet 'uit de hemel gevallen". Dit slaat op de satan die deze koning  beheerste. God sprak in en achter deze menselijke koning de satan aan. 

 

(Voor meer informatie over de zondeval van de satan,

zie studie nr.  16 "De zondeval van de satan")

 

Let op het vijfvoudige voornemen:

 

(1)   Ik zal ten hemel opstijgen

(2)   Boven de sterren Gods mijn troon oprichten

(3)   Zetelen op de berg der samenkomst in het noorden

(4)   Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken

(5)   Mij aan de allerhoogste gelijkstellen

 

Dit was het voornemen van de satan. "Ik wil … mij aan de allerhoogste gelijkstellen"

 

Hij was niet tevreden met zijn positie als schepsel onder God de schepper. Hij wilde als God zijn. Daarom is hij opgestaan tegen God de Schepper.

 

De satan is niet simpelweg tegen God. Hij wil God vervangen.

 

29.2.       De satan zoekt de aanbidding van de mens

 

Iemand aanbidden staat gelijk aan hem erkennen als God.

 

Omdat hij de plaats van God wil innemen zoekt hij de aanbidding van de mensen. Hij wil als God vereerd worden. Daar werkt hij naar toe.

 

Op een bepaald moment in de eindtijd, dat is de tijd vlak voordat Jezus terugkomt als koning, zal het hem gelukken om de aanbidding te verkrijgen van de gehele wereld. Dat wordt voorzegd en beschreven in de bijbelse profetie:

 

"en de gehele aarde ging het beest (dat is de antichrist) met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had" (Openbaring 13:4)

 

Hier lezen we dat de draak (de duivel, de satan) aanbeden zal worden door de gehele aarde. De mensen aanbidden hem omdat ze weten dat hij het beest, dat is de komende werelddictator, aan de macht had geholpen

 

De satan probeerde zelfs Jezus zover te krijgen dat deze hem aanbad.

 

"Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien gij u neder werpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." (Matth. 4:8,9)

 

Satan wil het liefst direct openlijk als de satan aanbeden worden.

 

Als het niet anders kan dan probeert hij om indirect aanbeden te worden, via een afgod of straks via de komende antichrist. De satan en de boze geesten zijn de inspiratiebron en de kracht achter alle vormen van afgodsdienst. Wie aan afgodsdienst deelneemt komt in gemeenschap met de boze geesten die er achter zitten (1 Kor. 10:14,20,21) Aanbidden van afgoden komt neer op aanbidden van boze geesten die achter die afgoden zitten (Openb. 9:20)

 

29.3.  Gelijk worden aan God was het lokaas dat de Satan Eva voorhield

 

"De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad" (Genesis 3:4,5)

 

Satan predikte de vrouw een weg tot het gelijk worden aan God: "en gij als God zult zijn"

 

Via allerlei godsdiensten, filosofieën, sekten komt dezelfde satanische leugen en verzoeking tot de mensen. "Je bent God, je bent goddelijk, je kunt God worden, je moet weer opgaan in de godheid, etcetera". Enkele voorbeelden zijn het Hindoeisme, de gnostiek, New Age, de mormonen, elementen van de charismatische word-faith beweging.

 

29.4.       Satan is bezig met zijn eigen 'Christus' en met zijn eigen versie van het 1000 jarig rijk.

 

Hij werkt toe naar de komst van zijn eigen 'Christus' (de anti-christ) en naar zijn eigen versie van het duizendjarig vrederijk.

 

Dat lezen we onder meer in het boek openbaring.

 

In Openbaring 13 lezen we over 'het beest', de komende werelddictator. En we lezen er over de draak die het beest aan de macht helpt. Er is ook sprake van 'een ander beest' dat er uitziet als Jezus en spreekt als de satan. Het lukt de twee beesten en de draak om voor korte tijd een wereldrijk op te richten en om alle aanbidding op te eisen.

 

Het beest dat opkomt uit de zee (:1). "Hem, het beest, werd macht gegeven om tegen de heiligen (dat is tegen de joden in de staat Israel) oorlog te voeren en hen te overwinnen" (:7) Het beest zal de staat Israel veroveren. 'en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk' (:7) Het lukt het beest om een wereldrijk te vestigen. Het beest krijgt zijn macht van de draak, van de satan. "En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote kracht" (2).

 

"En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens" (:8)

 

"Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is." (2 Thess. 2:3,4)

 

Zoals Hitler droomde van zijn eigen derde rijk. Zo droomt de satan van zijn eigen wereldrijk. (Hitler was een voorloper, een voorvervulling, van de komende anti-christ.)

 

29.5.       Satan verzet zich actief tegen alles waar God achter staat

 

Hij verdedigt zijn eigen rijk en machtspositie.

 

Zie studie nr. 15 "Wie is de satan?" en daarvan punt 15.6.

 

26.6.  Blinde woede en haat, boosaardigheid

 

Satan en de demonen worden verder gedreven door blinde woede, boosaardigheid en haat tegen alles wat bij God hoort.

 

"Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft." (Openbaring 12:12)

 

Dat uit zich b.v. in het kwellen van de bezeten en gebonden mensen (Lucas 6:18; Marcus 9:22). Gedeeltelijk is het kwellen waarschijnlijk bedoeld als intimidatie van de mensen die toekijken en als demonstratie van zijn macht. Gedeeltelijk is het ook puur kwaadaardigheid, uitleven van haat.

 

Het goede nieuws is dat de Here Jezus elk mens die gekweld wordt door boze geesten wil bevrijden (Hand. 10:38).

 

Zie studie nr. 49 "bezeten, gebonden, in de greep van boze geesten" en studie nr. 51 "bevrijding, hulp aan gebonden mensen."

 

 

 

Home – de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen