22. Het einde van de satan staat al vast

 

 

22.1.       Het einde van de Satan wordt in de Bijbel reeds beschreven

 

Op Gods tijd zal de duivel worden gegrepen en opgesloten in de hel.

Dit wordt beschreven in de bijbelse profetie.

 

"En ik (de apostel Johannes) zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en hij bond hem .., en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem " (Openbaring 20:1-3)

 

"en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel alwaar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden"" (Openbaring 20:10)

 

22.2.       Het lot van de satan en zijn engelen staat vast

 

Daar bestaat geen enkele onzekerheid over. Wat in de Bijbelse profetie wordt aangekondigd gebeurt ook.

 

God, de Almachtige, waakt over zijn woord om dat te doen.

 

"en de duivel .. werd geworpen in de poel van vuur en zwavel" (Openb. 20:10)

 

22.3.       Op het door God van tevoren vastgestelde moment wordt de satan opgesloten

 

Nadat de Here Jezus is teruggekomen wordt de satan gegrepen en op gesloten in de afgrond. Dan wordt hij weer een moment losgelaten, aan het einde van het duizendjarig rijk. Daarna wordt hij definitief in de poel die brand van vuur en zwavel geworpen.

 

Dat moment komt steeds dichter.

 

"en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en hij bond hem .., en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem " (Openb. 20:1-3)

 

"En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten." (Openb. 20:7)

 

"en de duivel .. werd geworpen in de poel van vuur en zwavel" (Openb. 20:10)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De chronologie van het boek Openbaring:

 

         Eerst wordt een tijd van grote oordelen over de aarde beschreven

(Openbaring 6 t/m 18)

         Aan het einde van de oordeelstijd komt Jezus terug met grote macht en majesteit. (Openbaring 19:11-16)

         Hij komt om oorlog te voeren. Hij slaat de opstand neer van de mensen onder aanvoering van het beest (de antichrist) en zijn profeet (Openbaring 19:1-21).

         Jezus neemt neemt de regering van de aarde over en richt het duizendjarig rijk op. (Openbaring . 20:1-10)

         Aan het begin van het duizendjarig rijk wordt de satan gebonden en opgesloten

Opdat hij de volken niet meer zou verleiden. (Openbaring 20:1-4)

         Aan het einde van de duizend jaren wordt de satan losgelaten en opnieuw verleidt hij de volken tot een opstand tegen God. (Openbaring 20:7-10)

         God slaat die opstand ogenblikkelijk neer en daarna wordt de satan definitief in de hel geworpen. (Openbaring 20:7-10)

         Daarna komt de (tweede) opstanding en het laatste oordeel voor de mensen. (Openbaring 20:11-15)

         Vervolgens wordt de herschepping beschreven. (Openbaring 21 en 22)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22.4.       De satan weet dat zijn tijd kort is

 

De tijd van zijn (beperkte) vrijheid is aan het verstrijken en de duivel weet dat.

 

"Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft" ((Openbaring 12:12)

 

Ook de boze geesten weten het. Let op wat sommigen van hen zeiden tot Jezus:

 

"Zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor de tijd" (Matth. 8:29)

 

Ze wisten dat er voor hen een moment van straf (van pijniging) aankomt. Ze wisten ook dat dit moment in Gods programma toen nog niet was aangebroken. Vandaar hun verwijt richting de Here Jezus: "Kom je ons voor onze tijd reeds pijnigen".

 

Het zijn hier niet de twee bezeten mensen die spreken, maar het zijn de boze geesten die door hen heen spreken. (Marcus 5:8-10.)

 

De boze geesten weten dat ze gestraft (gepijnigd) gaan worden.

 

22.5.       De hel is speciaal gemaakt met het oog op de duivel en zijn engelen

 

"Dan zal hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van mij gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is"

(Matth. 25:41)

 

Maar ook de mensen die de duivel blijven volgen in zijn opstand tegen God zullen daar eindigen. Dat blijkt b.v. uit de hierboven aangehaalde bijbeltekst. De 'vervloekten' waar de tekst over spreekt zijn mensen die zich hebben misdragen.

 

"En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs" (Openbaring 20:15)

 

22.6.       De duivel is niet de baas van de hel

 

Er is een hardnekkig misverstand wat in evangelische (speciaal in charismatische kringen) rondgaat. Dat is de voorstelling dat de duivel en zijn engelen de baas zijn in de hel. In deze visie worden ze voorgesteld als de cipiers van de hel die de gevangen mensen bewaken en kwellen. Deze lering is niet afkomstig uit de bijbel maar uit de Griekse mythologie. Daar had je een onderwereld, de wereld van de doden, waar de koning van de onderwereld heerste. Dit brengt men over op de satan.

 

Volgens de bijbel is het operatieterrein van de duivel en zijn engelen niet de hel maar de aarde. De satan is de overste der aarde en de overste van de macht der lucht.

 

De duivel zal zelf op het door God bepaalde moment worden opgesloten in de hel en daar worden gepijnigd.

 

"en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel alwaar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden"" (Openbaring 20:10)

 

22.7.       De fasen in de uitschakeling van de satan, een overzicht

 

+ Ik zag de satan vallen

 

"En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. "

 

Dit zei Jezus tegen de discipelen die bij Hem terugkwamen en enthousiast vertelden dat de boze geesten zich aan hen onderwierpen in Zijn naam. Dit is een profetische aankondiging van de uiteindelijke afrekening met de satan.

 

+ Ontwapend, openlijk tentoongesteld, onttroond

 

"Hij (Jezus) heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd" (Kol. 2:15)

 

Dit heeft de Here Jezus gedaan door zijn dood aan het kruis.

 

"opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren" (Hebr. 2:14)

 

(Zie studie nr. 23 "De satan is een verslagen vijand")

 

+ Uit de hemel gegooid

 

"En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, Maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem." (Openbaring 12:7-9)

 

Dit zal op een bepaald moment in de eindtijd gebeuren. Dan zal hem nog langer de toegang tot de hemel worden ontzegd.

 

+ Gegrepen door een sterke engel en opgesloten in de afgrond

 

"En ik (de apostel Johannes) zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en hij bond hem .., en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem " (Openbaring 20:1-3)

 

Dit gebeurt nadat Jezus is teruggekomen.

 

+ In de poel die brand van vuur en zwavel gegooid

 

"en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel alwaar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden"" (Openbaring 20:10)

 

Dit gebeurt na de laatste opstand van de mensen aan het einde van het duizendjarig rijk.

 

 

 

Home de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen