19. Waarom heeft God het toegelaten?

 

 

19.1. Hoe kan het dat dit is gebeurd?

 

Hoe kan het dat een deel der engelen in opstand is gekomen? Is het God dan uit de hand gelopen? Had God het niet kunnen voorkomen? Is God door de opstand verrast?

 

19.2. God is er niet door verrast en Hij had het kunnen verhinderen

 

God is niet verrast door de opstand van de engelen want Hij is alwetend. Hij kent ook de toekomst. Hij wist dat dit ging gebeuren. En Hij is almachtig en daarom had Hij het kunnen verhinderen. Maar toch heeft God het toegelaten.

 

19.3. De opstand van een deel van de engelen paste in Gods plan met de schepping.

 

God is bezig om zichzelf te verheerlijken in al zijn werken. Hij verheerlijkt zich ook in zijn oordelen over de gevallen engelen. Daarin toont God zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Daarin komt de grootheid van zijn heiligheid en rechtvaardigheid uit.

 

(Zie studie nr. 20 "Waarom maakt God niet direct een einde aan de opstand?")

 

19.4. Moesten ze dan wel vallen?

 

Konden de engelen die in opstand gekomen zijn er niets aan doen? Hadden ze geen keus. God wist immers van tevoren dat het zou gaan gebeuren.

 

Engelen zijn als persoonlijkheden geschapen en niet als machines. Het kenmerk van een persoonlijkheid is dat hij zelf keuze's kan maken.

 

God heeft de engelen op de proef gesteld, zoals Hij dat ook telkens weer doet en heeft gedaan met de mensen. Hij stelt zijn schepselen, de engelen en de mensen, telkens voor de keuze tussen ofwel Hem erkennen ofwel Hem verwerpen. Een keuze tussen het kwade en het goede, tussen leven en dood. Net als Adam en Eva, die ook voor die keuze stonden, bij hun besluit of ze al of niet van de boom der kennis van goed en kwaad zouden eten. Een aantal van de engelen heeft er voor gekozen om in opstand te komen tegen God.

 

De opstand is hun eigen keuze, hun eigen wilsbesluit.

 

19.5. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?

 

Aan de ene kant lezen we in de bijbel dat God al weet hoe alles zal verlopen en dat Hij alle dingen stuurt. Aan de andere kant zijn er schepselen, mensen en engelen, die als persoonlijkheden geschapen zijn, die zelf kunnen kiezen.

 

Beide dingen worden in de Bijbel uitdrukkelijk gesteld. Voor het beperkte menselijke verstand lijkt dit tegenstrijdig. We kunnen niet anders dan ons verstand onderwerpen aan de Schrift. En het aanvaarden zoals we het in de Bijbel lezen.

 

Zoals we b.v. ook de bijbelse informatie over de drie-eenheid aanvaarden zonder het volledig te kunnen begrijpen Ook daar is er schijnbaar een logisch probleem. Een probleem dat voor ons menselijk verstand niet helemaal is te doorgronden. God is één en toch bestaat hij in drie personen.

 

Op hetzelfde vlak ligt het vraagstuk van de verhouding tussen Gods bestuur en de eigen keuzes van de mens.

 

Dit zijn twee van de grote stenen der aanstoots in de Bijbel, en door de eeuwen heen ook in de theologie. Hoe is de verhouding tussen Gods bestuur en de vrije wil van de mens? En hoe kan het dat er een God is en toch drie goddelijke personen?

 

De oplossing is dat we laten staan wat we in de Bijbel lezen zonder alles perse met elkaar te willen rijmen.

 

Zie voor een verdere bespreking van deze onderwerpen de serie bijbelstudies over God.

 

 

verstand niet helemaal is te doorgronden. God is één en toch bestaat hij in drie personen. Op hetzelfde vlak ligt het vraagstuk van de verhouding tussen Gods bestuur, sturing en de eigen keuze's van de mens.

 

(koninkrijk van God, eeuwig koninkrijk, voeg in?)

 

 

Home – de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen