13.            Waarschuwing tegen engelenverering

 

13.1. De Bijbel waarschuwt met nadruk voor het vereren van engelen

 

"Laat niemand uwer de prijs doen missen door …. engelenverering"   (Kol. 2:18)

 

Hier is sprake van engelenverering, het vereren van engelen. Als je daar aan meedoet dan gaat het mis met je. Dan ga je de prijs missen.

 

13.2. Die waarschuwing staat er niet voor niets

 

Die waarschuwing staat niet voor niets in de Bijbel. God waarschuwt alleen voor dingen die ons werkelijk bedreigen of kunnen bedreigen.

 

Hierboven in de studie over beschermengelen is besproken hoe gemakkelijk men vervalt in het bedrijven van afgoderij met engelen. (Studie 12, "Een eigen beschermengel?",  zie speciaal punt 12.3.)

 

In de Colossenzenbrief gaat het om engelenverering onder invloed van de dwaling van de gnostiek. "Laat niemand uwer de prijs doen missen door …. engelenverering"   (Kol. 2:18)

 

De gnostici deden zich voor als christelijk, ze waren de gemeenten binnengedrongen, ze gebruikten allerlei christelijke woorden, maar intussen gaven ze een heel andere inhoud aan het evangelie.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Een korte uitleg over de gnostiek.  (Kan overgeslagen worden.)

 

De gnostiek kent een hoogste godheid die onkenbaar en onpersoonlijk is. Die ene hoogste godheid is uitgevloeid in andere goden. Er zijn dus andere lagere goden uit de hoogste godheid voortgekomen. Het is een automatisch proces. Deze goden zijn voortgekomen uit de hoogste god en op hun beurt brengen zij ook weer andere goden voort. Al die uitlvoeiingen (emanenties) bij elkaar vormen, zo luidt de theorie, het pleroma,  dat is "de volheid" van de godheid.

 

Hoe verder een uitvloeiing verwijderd is van de bron, hoe verder deze verwijderd is van de hoogste God,  hoe minder het goddelijk gehalte is. De uitvloeiingen van de ene ware God zijn in feite slechts half-goden en soms nog minder. Het zijn goden van een steeds mindere soort. Wel goddelijk, maar minder zuiver.

 

God de vader, God de schepper is in de gnostiek niet de hoogste god.  Hij wordt beschouwd als een halfgod. Hij is slechts een emanentie, een uitvloeiing uit de ware God. Ook Jezus wordt slechts beschouwd als een uitvloeiing.

 

Daar gaat de bijbel tegen in. Met name in de Colossenzenbrief en de brieven van Johannes. Tegen de gnostiek stelt Paulus b.v. dat de gehele godheid (het pleroma) in Jezus woonde. Niet een halfgod, niet slechts een deel van de godheid, maar de gehele volheid der godheid. "Want het heeft de ganse volheid der godheid behaagd in Hem woning te maken" (Kol 1:19)

 

Soms maakt men in de gnostische systemen onderscheid tussen de mens Jezus en de Christus Geest die tijdelijk op Jezus zou hebben gerust. Jezus is niet de Christus (de half-god). Hij was in hun visie slechts een mens waar tijdelijk de christusgeest op rustte. Een variant is dat men stelde dat Jezus een verschijning van de christusgeest (de halfgod) was maar dat er nooit een werkelijke mens Jezus is geweest. Jezus was de verschijning van de goddelijke christusgeest en zijn lichaam was slechts een schijnlichaam.

Vandaar de nadruk van de apostel Johannes dat Jezus de christus is. En de nadruk op de menswording b.v. (Johannes 1:1-18). Jezus is het vleesgeworden woord. Hij was god van eeuwigheid en is daarnaast ook mens geworden. Hij is waarlijk God en waarlijk mens verenigd in een persoon.

 

God de schepper is in de visie van de gnostiek slechts een halfgod. Deze halfgod (demiurg) heeft in de mythologie van de gnostici een fout gemaakt door de zichtbare schepping te maken. Per ongeluk zijn daarbij deeltjes van de godheid (deeltjes die eigenlijk ook bij het pleroma, bij de volheid der godheid horen) daarbij opgesloten geraakt in de materie. Zo ontstond de mens. Een mens hoort naar zijn innerlijk, vanwege de 'goddelijke' vonk in hem, bij de godheid. Maar door zijn lichaam, en zijn deelhebben aan de materiele wereld, is hij vervreemd van zijn ware zelf. Het probleem van de mens is zijn onwetendheid. Hij weet niet meer dat hij in zijn diepste kern eigenlijk goddelijk is. De bevrijding van de mens bestaat uit het los komen van het materiele en in de vereniging met de goddelijke bron waaruit hij is uitgevloeid. Het begint met in te zien dat hij van oorsprong goddelijk is. Er is gnosis (kennis) nodig. Jezus redt niet door zijn kruisdood. Jezus redt doordat hij de mensen kennis brengt over hun oorsprong en hun ware bestemming. Hij is een gids voor de mens op zijn reis terug naar de vereniging met de rest van de godheid.

 

Zoals gezegd werd Jezus in de gnostiek vaak slechts beschouwd als één van de uitvloeiingen van de echte onkenbare god, als een soort halfgod. Engelen zijn in hun visie ook van die uitvloeiingen, van die halfgoden. Vandaar dat in de gnostiek engelen worden vereerd.  Via de verering van bepaalde engelen kon je je eigen verlossing bevorderen.

 

Uiteraard is deze leer volledig in strijd met de Bijbel. De schepper God die we in de Bijbel tegenkomen is de enig ware God. Er zijn geen andere goden buiten Hem. Engelen zijn slechts schepselen. Ze zijn niet uit God voortgevloeid. Ze zijn door een wilsbesluit van God geschapen uit het niets, net als de rest van de Schepping.

 

Voor meer informatie over de gnostiek, klik hier. (LINK)

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13.3. De engelen in de Bijbel wijzen elke vorm van verering resoluut af

 

Mensen zijn soms zo onder de indruk van engelen dat ze hen te voet vallen. Engelen accepteren dat niet. Ze wijzen er op dat zulk eerbetoon alleen aan God toekomt en niet aan hen want ze zijn ook slechts schepselen en mede dienstknechten van God.

"En Ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet. Ik ben een mededienstkencht van u …. "

(Openb. 22:8.9)

 

Home – de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen