11. Engelverschijningen

 

Engelen horen bij het, voor ons mensen, onzichtbare deel van de schepping.

(Zie studie 1, "er is een onzichtbare wereld'' , van de serie over de engelen)

 

Engelen zijn dus normaal gesproken voor ons onzichtbaar. Toch blijkt uit de Bijbel dat engelen aan mensen kunnen verschijnen.

 

11.1. Voorbeelden van verschijningen uit de Bijbel

 

Enkele voorbeelden uit het Oude Testament

 

+ Twee engelen redden Lot uit Sodom (Gen 19:1-24)

+ Drie engelen bezochten Abraham en Sara (Gen. 18:2)

+ Een engel verscheen bij de drie vrienden van Daniel in de vurige oven (Dan. 3:23-25,28)

+ De engel des Heren verscheen aan Hagar (Gen. 16:7-14 en 21:7)

+ De engel des Heren sprak tot het volk Israel te Bochim (Richt. 2:1-4)

+ De engel Gods sprak tot Jakob in een droom (Gen. 31:11)

 

(Zie de speciale studie over "De engel des Heren")

 

Nieuwe Testament, enkele voorbeelden

 

+ Aankondiging van de geboorte van Johannes (Lucas 1;11-19)

+ Aankondiging aan Maria van de verwekking van Jezus (Lucas 1:26)

+ De hemelvaart van Jezus (Hand. 1:10,11)

+ Toen de apostelen werden gevanggezet haalde een engel hen eruit (Hand. 5:19,20)

+ Verschijning aan Cornelius (Hand. 10:3)

+ De bevrijding van Petrus (Hand. 12:7-11)

+ Paulus bij de schipbreuk (Handelingen 27:23,24)

 

11.2. De macht om zichzelf zichtbaar te maken

 

Blijkbaar hebben engelen de macht en de bekwaamheid om zichzelf voor mens en dier zichtbaar te maken.

 

In hoeverre ze een onbeperkte macht hebben om dit te doen staat niet rechtstreeks in de Bijbel. Deze vraag is speciaal van belang in verband met de gevallen engelen, kunnen deze zich zomaar aan mensen (aan christenen) vertonen wanneer ze dat willen? De heilige engelen zullen zichzelf alleen zichtbaar maken op bevel van God. Op momenten dat God het nodig vindt.

 

De Bijbel doet hier geen rechtstreekse uitspraken over. Zonder dogmatisch te willen zijn kan er toch wel wat over gezegd worden.

Ik denk niet dat gevallen engelen (boze geesten) een onbeperkte macht hebben om zo maar aan elk mens te verschijnen. Anders zouden ze b.v. de gelovigen voortdurend kunnen lastig vallen door verschijningen (bedoeld als intimidatie, etc).

De praktijk leert dat vooral mensen zich met occulte zaken zoals tovenarij, waarzeggerij en spiritisme bezig houden en die aan afgoderij hebben deelgenomen nog al eens last hebben van verschijningen van gevallen engelen (van demonen, boze geesten). Dat wordt bevestigd door de literatuur en door de (zeer bescheiden en beperkte) pastorale praktijk waar ik bij betrokken ben geweest. Enkele voorbeelden uit mijn omgeving. Een indische broeder die voor zijn bekering demonen in de vorm van kleine groene mannetjes had gezien. Een occult gebonden vrouw zag geregeld een vrouwengestalte in het blauw. Na het overlijden van zijn vader (die zelf occult gebonden was) kreeg een jonge man verschijningen van een boze geest die zich voordeed als zijn vader. Toen occult belaste voorwerpen werden verwijderd zag de broeder vreemde gestalten de kamer verlaten. Soms is er geen zichtbare gestalte maar alleen een stem of stemmen.

 

Ook gelovigen kunnen wel eens lastig gevallen worden door verschijningen van boze geesten. Maar dat gebeurt alleen onder Gods toelating. De satan verscheen b.v. zelf aan de Here Jezus bij de verzoeking in de woestijn (Matth. 4:1-11). God weet wie er tegen kan. Hij kan het toelaten b.v. opdat de gelovigen er iets door leren (er door worden gevormd).

 

(Zie de studies "We zijn veilig in de strijd met de machten" en de studies over de geestelijke strijd van christen zoals "Hoe de satan en de boze geesten christenen aanvallen" en "Hoe geestelijke strijd te voeren, hoe weerstand te bieden?")

 

11.3. Soms in wakende toestand, soms in de droom

 

Uit de bijbelse beschrijvingen van verschijningen van heilige engelen blijkt dat ze soms verschijnen aan de mensen terwijl deze wakker zijn en soms verschijnen ze aan de mensen in de droom terwijl ze slapen.

 

Een voorbeeld van een engelverschijning in de droom.

 

"Een engel verscheen hem (Jozef) in de droom en zeide " (Matteus 1:20)

 

Een voorbeeld van een engelverschijning terwijl de mensen wakker zijn.

 

"En er waren herders .en opeens stond een engel des Heren bij hen" (Lucas 2:9)

 

Soms wordt een engelverschijning ook in verband gebracht met een gezicht, een visioen. Bij een gezicht zie je dingen die een ander die ook aanwezig is meestal niet ziet. Een gezicht overkomt een mens als hij wakker is.

 

Een voorbeeld.

 

"Hij (Cornelius) zag in een gezicht duidelijk een engel Gods bij hem binnenkomen" (Hand. 10:3)

 

11.4.       De gestalte waarin ze verschijnen

 

Meestal herkennen de mensen een engelverschijning. Dan begrijpen ze dat er iets 'bovennatuurlijks' aan de hand is. Maar uit de Bijbel, en vooral het Oude Testament, blijkt dat dit niet altijd onmiddellijk het geval was. Dat heeft te maken met de manier waarop de engelen verschenen.

 

Engelen zijn machtige en krachtige schepselen. De bijbel spreekt over 'de heerlijkheid der engelen' (Lucas 9:26) en over "de engelen van Jezus kracht" (2 Thess. 1:7)

 

Meestal verschenen de engelen in de Bijbel in hun heerlijkheid. Met witte stralende gewaden. Soms verschijnen ze zonder hun heerlijkheid.

Een voorbeeld van dat laatste vinden we in het boek Genesis. Denk aan de engelen die bij Abraham en Lot op bezoek kwamen. (Genesis 18:1-8 en 19:1-3) Aan deze engelen was niet direct zichtbaar dat het engelen waren.

 

Vandaar dat de schrijver van de Hebreeen brief ons christenen de volgende aansporing geeft: "Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd." (Hebr. 13:2)

 

Zonder het te weten, ze hadden het (in eerste instantie) niet door.

 

Het is verder de vraag of ze altijd in hun eigen gestalte verschijnen. De heilige engelen schijnen dit wel te doen. Die hebben ook geen motief om zich anders voor te doen dan ze zijn. Dus waarom zouden ze het ook anders doen. Alleen 'dimmen' ze, als het ware, hun heerlijkheid, als dat nodig is.

 

Gevallen engelen kunnen zich wel anders voordoen aan de mensen. Zo kunnen ze zich b.v. voordoen als heilige engelen.

 

"Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts" (2 Korintiers 11:14)

 

(De satan is het hoofd van de tegen God in opstand gekomen engelen,

zie de bijbelstudie over de satan.)

 

Dit doen de gevallen engelen met de bedoeling om de mensen te bedriegen. Als het hun lukt om zich voor te doen als een heilige engel (om zich voor te doen als een engel des lichts) dan kunnen ze de mensen allerlei dingen doorgeven, terwijl die mensen denken dat de informatie of de opdracht die de 'vermomde' engel doorgeeft van God afkomstig is.

 

Boze geesten kunnen zich niet alleen voordoen als 'engelen des lichts' maar ook als overleden mensen, als de maagd Maria, als buitenaardse wezens, als kleine groene mannetjes, etc. Dit zijn geen hersenspinsels. Dit en nog veel meer is werkelijk gebeurd.

 

Daarom is het ook nodig om de geesten (om ook de engelen) te testen of ze uit God zijn.

 

"Geliefden vertrouwt niet iedere geest maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn"

(1 Johannes 4:1) Het gaat hier concreet om de geesten achter de menselijke profeten.

 

Zie, hieronder punt 11.5.

 

Tot zover de bespreking van de vorm waarin de engelen verschijnen. Ter aanvulling verwijs ik nog naar studie 4 "vrouwelijke engelen?". In de Bijbel verschijnen de engelen consequent in mannelijke gestalte.

 

11.5. Testen van de geesten

 

Omdat niet alleen heilige engelen maar ook gevallen engelen kunnen verschijnen is het nodig om altijd engelverschijningen te toetsen. Ik citeer nogmaals 1 Johannes 4:1. "Geliefden vertrouwt niet iedere geest maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn". Het gaat hier om de geesten achter valse profeten. Maar we moeten overal de geesten beproeven of ze uit God zijn.

 

Hoe toetsen? Door gebed. Bespreek het met God. Toets wat een engel zegt of opdraagt. Is het in lijn met, in overeenstemming met de Bijbel.

 

De bijbel zegt rechtstreeks dat we de geesten (ook engelen) moeten toetsen. Hoe zit dat dan met Zacharias en de engel Gabriel. (Lucas 1:5-25 en 2:56-64)

 

Zacharis twijfelde niet aan de engel Gabriel of die al of niet van God kwam. Waarom hij niet twijfelde weten we niet. Wellicht omdat het wel zeer onwaarschijnlijk is dat God verschijningen van boze geesten zou toelaten tijdens het uitvoeren van de offers in de tempel.

Zacharias twijfelde of het nog wel mogelijk was dat zijn vrouw zwanger zou raken (1:18). Vanwege die twijfel werd hij vermaand, maar Gabriel kwam hem ook tegemoet door Zacharias een extra teken te geven. Iets wat hij direct kon merken. Zacharias zou niet meer kunnen spreken totdat de aangekondigde zoon was geboren. (1:18-20)

 

11.6.       Bedrog met vermeende boodschappen van engelen

 

Boze geesten proberen mensen en christenen soms te bedriegen door zich voor te doen als 'engelen des lichts' (2 Kor. 11:14).

In de Bijbel zien we nog een andere vorm van bedrog met betrekking tot de engelen. Mensen, ook 'christenen', kunnen claimen dat ze boodschappen van engelen hebben ontvangen terwijl dat niet het geval is.

 

Een voorbeeld uit de Bijbel.

 

Jerobeam was koning geworden over de tien stammen. Toen hij koning was geworden stelden hij een nieuwe eredienst in. In afwijking van de voorschriften van de wet van Mozes. Met God voorgesteld in de gedaante van een kalf (1 Kon. 12:25-32). God reageerde daarop door een profeet, een man Gods, te sturen. Die bracht een boodschap van God voor koning Jerobeam en het volk (1 Kon. 12:33 t/m13:10) God had de man Gods uitdrukkelijk opgedragen onmiddellijk te vertrekken. Een oude profeet (zo staat het er in 13:11) claimde tengenover de man Gods dat een engel tot hem gesproken had en dat deze gezegd had dat het toch goed was om te blijven voor de maaltijd. De man Gods liet zich bedriegen en omdat hij ongehoorzaam was tegen het uitdrukkelijke bevel van de Heer liep het slecht met hem af. (1 Kon. 13:7-25)

 

Ook nu wemelt het van de (charismatici) die beweren boodschappen van engelen en zelfs van Jezus te hebben ontvangen. We moeten ons niet laten bedriegen.

 

 

11.7.       Het doel van de verschijningen van heilige engelen

 

Meestal om een boodschap namens God over te brengen.

Soms ook om te bemoedigen en te dienen of om te bevrijden.

 

(Zie studie 7 van deze serie "Wat doen ze? De taak van de engelen")

 

11.8.       Communicatie met God via engelen is een uitzondering

 

Het is niet Gods normale manier van communiceren met de gelovigen. Onder het Oude Verbond was dat al niet het geval en dat is zeker niet het geval onder het Nieuwe verbond. Als christenen hebben we het grote voorrecht dat de Geest van God in ons woont. De Geest van God leidt ons. Hij leidt ons met behulp van de Bijbel. Hij doet ons de Bijbel verstaan en helpt bij de toepassing. Ook is er de innerlijke leiding van Gods Geest, een innerlijke drang of weerhouding van Gods Geest op onze Geest. Dit laatste ervaren we alleen als we het kontakt met God door gebed en lezing van de Bijbel onderhouden en als we vervuld zijn met Gods Geest.

 

+ Over leiding, klik hier

+ Over de vervulling met Gods Geest, klik hier.

 

 

Home de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen