1. Er is een onzichtbare wereld

 

Althans, er is een wereld die voor mensen en dieren onzichtbaar is.

 

1.1. Door God Geschapen

 

"Want in Hem (in Christus) zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen"

(Kol 1:16)

 

"alle dingen … … de zichtbare en de onzichtbare"               

 

Net als de voor ons wel zichtbare wereld is de onzichtbare wereld op een bepaald moment in het verleden geschapen door God.  Alleen God is eeuwig, zonder begin en einde, al het andere heeft ooit een begin gehad.

 

1.2.   De bijbelse namen van de onzichtbare  wereld

 

1.2.1.  De hemelse gewesten.     

 

"Gezegend zij de God en vader van onze Here Jezus Christus die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus" (Efeze 1:3)

 

"door Hem (Jezus) uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten"  (Efeze 1:20)

 

"opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden"  (Efeze 3:10)

 

"worstelen tegen … de boze geesten in de hemelse gewesten" (Efeze  6:12)

 

Hemelse gewesten, dat wil zeggen: hemelse streken, hemelse gebieden.

 

1.2.2. De hemelen.                     

 

"hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is" (Kol. 1:20)

 

"gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemelen is" (Efeze 6:9)

 

Paulus spreekt over de derde hemel: "Ik weet van een mens in Christus … dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. …..dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken" (2 Kor. 14: 2-4)

 

De derde hemel wordt in dit gedeelte ook het paradijs genoemd. Dat is dezelfde plaats die de Here Jezus noemde tegen de één van de misdadigers die tegelijk met hem gekruisigd werden. De misdadiger die tot inkeer kwam. De Here Jezus zei toen tot hem: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn." (Lucas 22:42,43)

 

Als wij over het paradijs spreken dan denken we meestal aan de hof van Eden, de tuin die God als woonplaats voor Adam en Eva had bereid (Gen 2:8-14), maar het paradijs bevindt zich volgens de Bijbel in de derde hemel. Het is een onderdeel van de onzichtbare wereld.

 

1.2.3. Let op het meervoud: gewesten en hemelen

 

Zie 1.2.1 en 1.2.2. hierboven.

 

Wij hebben de gewoonte om te spreken over de hemel (enkelvoud). De bijbel spreekt zowel over de hemel (enkelvoud) als over de hemelen (meervoud).

 

Hierboven is gesproken over de derde hemel (2 Kor. 14:2-4). Dit bevestigt dat er meerdere hemelen zijn. Ten minste drie.  

 

Dit wordt op twee manieren uitgelegd.

 

Sommigen zien in de eerste hemel datgene wat we zien als we vanaf de aarde naar boven kijken (de lucht), de tweede hemel is in hun opinie dan het heelal, en de derde hemel de onzichtbare wereld.

 

Anderen, waaronder ik zelf, denken dat er verschillende streken, gebieden, of hemelen, in de onzichtbare wereld zijn.

 

Ik denk dat er meer voor dit laatste standpunt te zeggen is. Zo worden b.v. in de Bijbel geregeld de aarde en de hemelen naast elkaar gezet, waarbij de aarde staat voor de zichtbare dingen en de hemelen staan voor de onzichtbare dingen. "Want in Hem (in Christus) zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen" (Kol 1:16)

 

Christus is "de hemelen doorgegaan" (Hebr. 4:14)

Bij zijn hemelvaart is Christus door de hemelse gewesten heengereisd tot aan de troon van God waar Hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de Vader in het regeercentrum van het heelal. "De Here Jezus dan werd ….. opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods" (Marcus 16:19)

 

1.3. De engelen horen bij de onzichtbare  wereld

 

(1)   Dit blijkt onder meer uit het feit dat ze voor ons onzichtbaar zijn.

 

Ze kunnen zich wel voor mensen zichtbaar maken. (Zie punt 11 over de engelverschijningen) Maar normaal gesproken zijn ze voor ons mensen onzichtbaar. Elia bad voor zijn knecht "Here open toch zijn ogen opdat hij zie" (2 Koningen. 6:17) voordat hij kon zien dat de stad was omringd door Gods engelen. "En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elia" (2 Koningen 6:17)

 

(2)   De hemel is de woonplaats van de engelen

 

"maar zij zijn als engelen in de hemel"  (Matth. 22:30)

 

"ook de engelen der hemel niet" (Matth. 24:26)

 

"een grote hemelse legermacht" (Lucas 2:13)

 

Zie ook Efeze 3:10 en Hebr. 12:22

 

(3)   De gevallen engelen verblijven ook in de hemelse gewesten

 

(Over de gevallen engelen, zie de punten 16, 17 en 31)

 

"de boze geesten in de hemelse gewesten" (Efeze 6:12)

Hier is sprake van boze geesten, waar wij als christenen mee te worstelen hebben. Van hen wordt gezegd dat ze 'in de hemelse gewesten' zijn.

 

Ze hebben, onder Gods toelating, nog toegang tot de hemelse gewesten. Wellicht niet tot alle onderdelen van de hemel. Maar we lezen in Job dat de Satan, in ieder geval in die tijd, ook voor God verscheen. God sprak hem aan en had een gesprek met hem. "Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En de Here zeide tot de satan ……" (Job. 1:6-12)

 

De gevallen engelen lijken vooral in de onzichtbare wereld rondom de aarde te verblijven. De Satan wordt in Efeze 2:2  "de overste van de macht der lucht" genoemd.

 

In Openbaring 12 lezen we dat op een bepaald moment de Satan en zijn engelen uit de hemel zullen worden geworpen. "En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan ….de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is nedergeworpen" (Openb. 12:7-9)

 

Onder bijbelgetrouwe christenen bestaat verschil van mening over het juiste tijdstip van deze gebeurtenis. Zelf denk ik dat dit nog toekomstig is. Dit zal gebeuren een korte tijd voordat de grote verdrukking begint.

 

1.4. Een blik in de hemel

 

In Openbaring 4 en 5 wordt beschreven wat de Apostel Johannes zag toen hij een blik in de hemel mocht werpen.

 

"Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel … klim hierheen op … zie er stond een troon in de hemel …." (Openb. 4:1,2)

 

In Jesaja 6 beschrijft Jesaja wat hij zag toen hij een blik in de hemel kreeg (Jes. 6:1-6)

 

 

 

Home – de bijbelstudie site

De volledige serie over de engelen