Wee de herders die de schapen in de steek laten

 

Zo zegt de Here der Heerscharen: wee de herders van Israel  die zichzelf weiden. 

(Ezechiel. 34:2)

 

Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.  (Hand. 20:28)

 

Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnen komen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan.  (Hand. 20:29-30)

 

Uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer, die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn muil. Als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood.

(1 Samuel 17:34,35)

 

Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven”    (Galaten 2:5)

Geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan. Geen ogenblik.

En dat “met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden, die waren binnengeslopen, om onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen”  (2:4).

 

En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen onstond …..    (Handelingen 15:2)

 

Grote opschudding in de gemeente omdat Paulus en Barnabas zich krachtig verzetten tegen “sommigen uit Judea die een valse leer brachten (15:1). Geen “peace in our time”, geen vrede in de gemeente ten koste van alles.

 

Maar toen Cefas te Antiochie gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was .... maar toen ik zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Cefas ten aanhoren van allen ……  (Galaten 2:11-14)

 

Openlijk verzet. Ten aanhore van allen.

 

Tracht ik nog mensen te behagen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. (Gal. 1:10)

 

En er kwam een man Gods tot Elia en zeide tot hem:  ….eert gij uw zonen boven Mij? … toen viel Eli van zijn stoel naast de poort en stierf. (1 Sam. 2:22-25 en :27-36 en 4:18)

Immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt.

(1 Sam 3:13).

 

Hij had krachtig op moeten treden maar deed het niet.

 

Ik ben de goede Herder. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen; maar wie huurling is en geen herder, ….., ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. (Johannes 10:11-13)

 

Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts de loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Here Jezus ontvangen heb.

 (Hand. 20:24)

 

Ik tel mijn leven niet. Mijn reputatie, mijn positie, mijn inkomen, mijn ….

 

Als gij in deze tijd blijft zwijgen  (Esther 4:14)

 

Vervloekt Meroz! spreekt de Engel des Heren, vervloekt, vervloekt zijn inwoners, omdat zij niet gekomen zijn de Here tot hulp, de Here tot hulp, als helden. (Richteren 5:23)

 

Plichtsverzuim.

 

Wee mij, wanneer ik het evangelie niet verkondig   (1 Kor. 9:16)

Wee mij, wanneer ik de schapen niet verdedig.

 

en gij waarschuwt hem niet ….

van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen   (Ezechiel 3:18,19)

 

wij hebben niets van doen met nalatigheid  (Hebr. 10:38)

 

Want met een ijver Gods waak ik over u, ( 2 Kor. 11:2)

 

Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. (2 Kor. 12:2-5)

 

En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: de ijver voor uw huis zal Mij verteren.   (Johannes 2:17)

 

met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen is overgeleverd … want er zijn zekere mensen binnengeslopen …. (Judas :3,4)

 

Tot het uiterste strijden. Het uiterste. Grieks: ep-agonizomai. Vergelijk het Engelse agonize.

 

hoe nu, gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet (Rom. 2:21)

 

maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen  (Lucas 10:29)

Diplomatiek zijn, dat is veel verstandiger dan de tactiek van confrontatie die Paulus tegenover valse leraren en valse leer volgde. Met diplomatiek zijn bereik je veel meer mee. Wij weten het immers beter dan Paulus.

 

Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis!   (Filp. 3:2)

Paulus je toon deugt niet. Als je zo spreekt zal niemand naar je horen. Dat is niet de geest van Christus, Paulus. Veel te fel, veel te scherp.

 

Misleidt uzelf niet  (1 Kor. 15:33)

 

Die in schapevacht tot u komen .. maar van binnen zijn zij roofgierige wolven  (Matth. 7:15)

met een schijn van godsvrucht  (2 Tim. 3:5)

met holle hoogdravende klanken  (2 Petrus 2:18)

Wolven? Wolven? Ik zie helemaal geen wolven. Ik zie alleen maar mensen met een keurig schapenpak aan.

 

Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. (Hand. 20:31)

 

De oudsten onder u vermaan ik … hoedt de kudde Gods, die bij u is, ….en wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.

(1Petrus 5:1-4)