VOOR WIE IS CHRISTUS GESTORVEN?

 

Wat is de reikwijdte van de verzoening? Met het oog op wie is de Here Jezus gestorven?

 

1. Er zijn drie standpunten

 

(a)    Beperkte verzoening

 

De Here Jezus is alleen voor de uitverkorenen gestorven.

De uitverkorenen komen tot geloof en worden behouden.

 

(b)   Algemene verzoening

 

De Here Jezus is voor alle mensen gestorven. Alleen de mensen die tot geloof komen worden behouden.

 

Het beeld van het paspoort illustreert dit standpunt:

 

Omdat Jezus voor alle mensen is gestorven ligt er bij God voor ieder mens een paspoort klaar dat toegang geeft tot de hemel. Het paspoort is al betaald. Maar alleen degenen die het paspoort ophalen en ondertekenen hebber er iets aan. Ook al is het paspoort betaald als je het niet ophaalt dan heb je er niets aan als je de grens naar de hemel over wilt. Jezus is voor alle mensen gestorven maar alleen degenen die hun geloof op Hem stellen hebben er wat aan.

 

(c)    Alverzoening

 

De Here Jezus is voor alle mensen gestorven. Uiteindelijk worden alle mensen behouden.

 

2. Alverzoening is onbijbels

 

Alverzoening is in strijd met de vele bijbelgedeelten waarin staat dat alleen degenen die geloven behouden zullen worden.

 

"Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden." (Marcus 16:16)

 

"Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God" (Joh. 3:18)

 

"Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem" (Joh. 3:36)

 

Dit zijn slechts enkele van de vele teksten die hetzelfde zeggen.

 

3. Het bijbelse bewijs voor de algemene verzoening

 

De algemene verzoening is in tegenstelling tot alverzoening wel bijbels. Er zijn vele bijbelteksten die zeggen dat Jezus voor alle mensen is gestorven (die teksten worden hieronder besproken) en er zijn vele uitspraken die zeggen dat alleen mensen die in Jezus geloven en zich bekeren behouden worden. Bij de algemene verzoening laat men deze twee duidelijke bijbelse lijnen staan.

 

Hieronder volgen de teksten die zeggen dat Jezus voor alle mensen is gestorven.

 

(1)   Er zijn teksten die verklaren dat Jezus is gestorven voor de wereld

 

+1 Johannes 2:2

 

"En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze maar voor die der gehele wereld." (1 Johannes 2:2)

 

Kan het nog duidelijker gezegd worden? Een verzoening voor de zonden der gehele wereld.

 

+ Johannes 1:29

 

"Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt"

 

+ Johannes 3:16

 

"En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

 

Uit liefde voor 'de wereld' heeft God zijn Zoon gegeven. Zo heeft God het mogelijk gemaakt dat een ieder die gelooft eeuwig leven ontvangt.

 

+ 2 Kor. 5:19

 

"En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hen hun overtredingen niet toe te rekenen en dat Hij ons het der woord der verzoening heeft toevertrouwd."

 

Hier staat dat God in Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend.

 

+ Wat wordt in deze teksten met 'de wereld' en 'de gehele wereld' bedoeld?

 

Met de wereld worden hier 'alle mensen' bedoeld. God heeft de wereld liefgehad betekent dat Hij alle mensen heeft liefgehad. Dat is de normale betekenis van het woord wereld. Soms wordt in de bijbel met het woord wereld het Gode vijandige wereldsysteem bedoeld. God heeft zijn Zoon niet voor dit Hem vijandige wereldsysteem gegeven. Hij heeft zijn Zoon gegeven voor alle mensen die in de wereld zijn. In dit geval staat wereld 'voor alle mensen'. Voor alles wat in op aarde is.

 

Dat is de normale taalkundige betekenis.

 

Sommigen beweren dat met wereld niet 'alle mensen' worden bedoeld. Met wereld zouden alleen de uitverkorenen worden bedoeld. Wereld moet je dan lezen als 'de wereld van de uitverkorenen'. Dit is in strijd met de normale taalkundige betekenis van het woord wereld.

 

Het komt er op neer dat zij beweren dat God met die tekst precies het tegenovergestelde heeft bedoeld dan wat er staat. Niet 'allen' maar juist 'een beperkte groep, sommigen'.

 

Er is uit de teksten zelf en vanuit de directe context geen enkele dwingende reden, en zelfs geen enkele aanwijzing, te geven waarom we het woord wereld hier niet letterlijk zouden moeten nemen.

 

Als God had willen zeggen dat Hij niet de gehele wereld maar alleen de uitverkorenen liefhad waarom heeft Hij dat dan niet gezegd? Waarom spreekt Hij in de hierboven aangehaalde bijbelgedeelten dan over 'de wereld' en zelfs over 'de gehele wereld'? Waarom zegt Hij dan precies het tegenovergestelde van wat Hij volgens de aanhangers van de beperkte verzoening zou bedoelen?

 

Bij de uitleg van een bijbelgedeelte moeten we, naast het letten op de context, het principe van Schrift met Schrift vergelijken toepassen. We moeten een tekst altijd in overeenstemming met de andere Schriftgedeelten die over hetzelfde onderwerp gaan uitleggen.

 

Er zijn nog meer teksten die zeggen dat Jezus voor alle mensen is gestorven. Deze teksten worden hieronder besproken. Het zijn bijbelgedeelten die bevestigen dat met 'de wereld' alle mensen worden bedoeld. Daarentegen zijn er, zoals hieronder ook zal worden besproken, geen bijbelteksten die zeggen dat Jezus uitsluitend voor de uitverkorenen is gestorven. Als we Schrift met Schrift vergelijken dan is duidelijk dat hier met wereld alle mensen worden bedoeld.

 

(2) Er is een bijbeltekst die zegt dat Jezus voor een ieder is gestorven

 

"Jezus, die voor een ieder de dood zou smaken" (Hebr. 2:9)

 

"Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond" (Hebr. 2:9)

 

God wil vele zonen en dochters. Omdat te bereiken is Jezus mens geworden en heeft Hij voor ieder mens de dood gesmaakt opdat een ieder die wil door het geloof een zoon van God kan worden.

 

(3)   Er zijn schriftgedeelten die zeggen dat Hij voor allen is gestorven

 

+ Jezus heeft zich gegeven als losprijs voor allen

 

"Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is n God en ook n middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen." (1 Timotheus 2:3-6)

 

God wil dat alle mensen behouden worden. Daar verlangt Hij naar. En om dat mogelijk te maken heeft de Here Jezus zijn leven als losprijs gegeven voor allen.

 

Het "allen" uit vers 6 slaat terug op "alle mensen" uit vers 4.

 

De christenen die een beperkte verzoening leren beweren in feite dat we in plaats van 'allen' hier 'sommigen' moeten lezen.

 

C.H. Spurgeon heeft daar het volgende over gezegd in een preek over dit bijbelgedeelte. Ik geef eerst de Nederlandse vertaling en daarna het letterlijke Engelse citaat:

 

"Wat nu? Moeten we proberen om een andere betekenis in de tekst te stoppen dan de betekenis die hij bij een eerlijke lezing heeft? Daar pas ik voor. Jullie zullen, althans de meesten van jullie, bekend zijn met de wijze waarop onze oudere Calvinistische vrienden met deze tekst omgaan. "Alle mensen," zo zeggen zij, - "dat wil zeggen sommigen mensen"; alsof de Heilige Geest niet had kunnen zeggen "sommige mensen", als Hij dat had bedoeld. "Alle mensen," zo zeggen ze, "dat wil zeggen sommige van alle soorten mensen"; alsof de Heer niet had kunnen zeggen "alle soorten mensen" als Hij dat had bedoeld.

De Heilige Geest heeft door de apostel geschreven "alle mensen" en zonder twijfel bedoelde Hij alle mensen. Ik las zojuist de uitleg van een zeer bekwame doctor in de theologie die de tekst zo uitlegt dat hij weggeredeneerd wordt. Hij past grammaticaal buskruit op de tekst toe, en blaast de tekst op terwijl hij hem uitlegt . Mijn liefde voor consequent zijn jegens mijn eigen leerstellige inzichten is niet groot genoeg om me toe te laten om ook maar n enkele tekst van de Schrift te veranderen. Ik heb een groot respect voor orthodoxie, maar mijn liefde voor de inspiratie van de bijbel is groter. Ik zou liever honderd keer inconsequent lijken tegenover mijzelf dan inconsequent te zijn met het woord van God. "

 

Hieronder het originele Engelse citaat met de bronvermelding.

 

Commenting on 1 Tim. 2:3-6, Spurgeon said:

 

"What then? Shall we try tot put another meaning into the text than which it fairly bears? I trow not. You must, most of you, be acquainted with the general method in which our older Calvinistic friends deal with this text. "Al men," say they, - "that is some men": as if the Holy Ghost could not have said "some men" if He had meant some men. "Alle men,"say they; "that is some of alle sorts of men"; as if the Lord could not have said "all sorts of men" if He had meant that.

The Holy Ghost by the the apostle has written "all men," and unquestionabel He means all men. I was reading just now the exposition of a very able doctor who explains the text so as tot explain it away, he applies grammatical gunpowder tot it, and explodes it by way of expounding it. My love of consistency with my own doctrinal views is not great enough to allow me knowingly to alter a single text of Scripture. I have a great respect for orthodoxy, but my reverence fot inspiration is greater. I would sooner a hundred times over appear to be inconsistent with myself than be inconsistent with the word of God"

 

(C.H. Spurgenon, Metropolitan Tabernacle Pulpit. 1 Tim 2:3,4, vol 26, pp. 49-52)

 

+ En is voor allen gestorven

 

"zijn wij tot het inzicht gekomen dat n voor allen is gestorven"

(2 Kor. 5:14)

 

De bedoeling van het offer van Christus is dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven maar voor God. Dat is Gods verlangen voor alle mensen. "daar Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen" (2 Petrus 2:9)

 

+ Alle mensen veroordeeld, alle mensen gerechtvaardigd

 

"Derhalve, gelijk het door n daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door n daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten eeuwige leven." (Rom. 5:18)

 

Hier worden de zondeval en de kruisdood van de Here Jezus tegenover elkaar gesteld. Ze hebben beiden hun effect op alle mensen. Let op het twee keer herhaalde "alle mensen". Zowel de zondeval als de kruisdood van de Here Jezus zijn wereldwijd in hun effect.

Uit andere bijbelgedeelten weten we dat het effect van de zondeval automatisch doorwerkt bij alle mensen. Het effect van de dood van Christus werkt niet automatisch door bij alle mensen. Je hebt er alleen wat aan als je het gelooft. Maar de bedoeling van de dood van Christus is even wijd als het effect van de zondeval is.

 

+ Een Heiland voor alle mensen

 

"omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen" (1 Tim. 4:10)

 

"Een heiland ..voor alle mensen." De Here Jezus is voor alle mensen gekomen, Hij heeft voor hen zijn leven aan het kruis gegeven, Hij biedt hen vergeving aan op voorwaarde dat ze in Hem geloven. In die zin is hij een heiland voor alle mensen. Maar alleen de mensen die echt geloven worden daadwerkelijk behouden. In die zin is Hij in het bijzonder de heiland van de gelovigen.

 

+ Jezus bracht heil voor alle mensen

 

"want de genade God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen" (Titus 2:11)

 

Voor alle mensen en niet alleen voor de uitverkorenen.

 

(4) Jezus is zelfs gestorven voor valse leraren

 

"zoals ook onder u valse leraren zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengende" (2 Petrus 2:1)

 

Dit vers gaat over valse leraren. Van deze valse leraren wordt gezegd dat ze "de heerser, die hen gekocht heeft" verloochenen. De Heer die hen gekocht heeft is Jezus. Door hun leer en gedrag verloochenen ze Jezus. Het gaat over valse leraren die beleden christen te zijn.

 

Niemand zal willen beweren dat valse leraren bij de uitverkorenen horen. Er wordt van hen gezegd dat ze een schielijk verderf over zichzelf brengen. Er staat dat ze Jezus verloochenen (de Heerser die hen gekocht heeft). Je kunt niet tegelijk Jezus verloochenen en behouden worden.

 

Het feit dat zelfs van valse leraren wordt gezegd dat de Heer hen gekocht heeft bevestigt dat Jezus inderdaad voor alle mensen is gestorven.

 

Zie verder bijlage A.

 

(5)   Schriftgedeelten die zeggen dat God verlangt naar het behoud van alle mensen

 

"maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen behouden worden" (2 Petrus 3:9)

 

"Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft" (Ezechiel 33:11)

God heeft geen vreugde in een zondaar die verloren gaat. Hij is wel verheugd over een zondaar die behouden wordt. Daar heeft hij behagen in, daar heeft God lust in.

"God onze Heiland die wil dat alle mensen behouden worden" (1 Tim. 2:4)

 

Omdat Hij verlangt naar het behoud van alle mensen heeft Hij het behoud voor alle mensen mogelijk gemaakt. In 1 Tim. 2:4 staat dat God wil dat alle mensen behouden worden en direct daarna (in :6) staat dat Hij dat mogelijk heeft gemaakt doordat Jezus voor 'allen' (voor alle mensen) is gestorven.

 

Sommigen proberen door een onbijbelse en scholastieke redenering te ontkennen dat God verlangt naar het behoud van alle mensen. Men maakt in God onderscheid tussen Gods wil des bevels en Gods wil des besluits. In 1 Tim 2:4 gaat het dan, zo stelt men, om Gods wil des bevels. Je zou de tekst dan moeten lezen als "God onze Heiland die alle mensen beveelt om behouden te worden." Dit is niet anders dan een ijdel spel van woorden. Het is tekstinleg in plaats van uitleg. De natuurlijke uitleg is dat God verlangt naar het behoud van alle mensen. De natuurlijke uitleg wordt ondersteund door vele andere bijbelgedeelten waaronder het hierboven geciteerde Ezechiel 33:11.

 

Achter hun redenering zit een beeld van God dat eerder bij het Griekse denken aansluit dan bij de Bijbel. De Grieken vonden de idee dat God emoties zou hebben te aards, te laag, voor de hoogste God. In aansluiting bij dit Griekse denken wordt in de hierboven aangegeven scholastieke redenering genegeerd dat God emoties heeft. Men spreekt over een God die beveelt en besluit: men spreekt over Gods wil des bevels en Gods wil des besluits. Maar er wordt aan voorbijgezien dat God dingen wil omdat Hij er naar verlangt.

 

De bijbel maakt duidelijk dat God verlangt naar het behoud van elke zondaar. Denk maar aan het bewogen pleiten van God bij het volk Isral, aan zijn worsteling om het hart van Isral Dreigen, pleiten, lokken.

 

"Hoe zou ik u prijsgeven, Efraim, u overleveren Isral Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt" (Hosea 11:8)

 

"de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk"

(Romeinen 10:21)

 

De verzuchting in het hart van de Here Jezus. "hoe dikwijls heb Ik gewild" "Jeruzalem, Jeruzalem hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild"(Matth. 23:37)

 

Er is pijn in het hart van God over elke mens die zich weigert te bekeren, over elk mens die Gods uitgestoken hand negeert.

 

Omdat God naar het behoud van ieder mens verlangt heeft hij het behoud van alle mensen mogelijk gemaakt. Dat staat in 1 Tim. 2:1-6.

+God laat voor alle mensen bidden "Ik vermaan u smekingen, gebeden, voorbeden te doen voor alle mensen"(:1) .

+ God wil dat alle mensen behouden worden. "God die wil dat alle mensen behouden worden" (:4)

+ Jezus heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. "die zich gegeven heeft als een losprijs voor allen" (:6)

 

De boodschap aan de mensen is: "Alles is gereed. Het offer is gebracht. Het is voor jou. Komt, koopt en eet zonder geld. Laat je behouden, laat je met God verzoenen."

 

Jezus is voor je gestorven, maar je hebt er niets aan als je je niet bekeert.

 

(6)   Schriftgedeelten die het evangelie aan ieder aanbieden

 

Het evangelie wordt aan iedereen aangeboden. Dat aanbod zou niet eerlijk zijn als er niet voor alle mensen was betaald.

 

"En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En Wie dorst heeft kome, en wie wil nemen het water des levens om niet" (Openb. 22:17)

 

"opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga" (Johannes 3:16)

 

"van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam" (Hand. 10:43)

 

+ Conclusie

 

De leer over de algemene verzoening rust op vele directe uitspraken van de Schrift. Er staat rechtsreeks in de Schrift dat Jezus zich gegeven heeft als een losprijs voor allen en dat Hij een verzoening is voor de zonden der gehele wereld.

 

Het gaat niet om n enkele tekst. Er zijn verschillende teksten en de zaak wordt op verschillende manieren onder woorden gebracht.

 

Het is onmogelijk om het nog duidelijker onder woorden te brengen dan dat de Schrift nu al doet.

 

De enige reden waarom mensen deze teksten niet nemen zoals ze er staan is omdat ze niet passen in hun theologische schema. Sommige teksten worden door hen genegeerd. Andere worden met gekunstelde redeneringen zo veranderd dat ze uiteindelijk precies het tegenovergestelde zeggen dan wat er letterlijk staat.

 

4. Wat is het bewijs dat men voor de beperkte verzoening aanvoert?

 

Welke bijbelgedeelten worden gebruikt om de leer van de beperkte verzoening te ondersteunen?

 

(1)   Teksten die zeggen dat Jezus voor zijn volk is gestorven

 

Men wijst op teksten die zeggen dat Jezus voor zijn volk is gestorven.

Hieronder worden er twee geciteerd.

 

+ Efeze 5:25

 

"Evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgegeven"

 

+ (Joh. 10:14,15)

 

"Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij en Ik zet mijn leven in voor de schapen"

 

Deze bijbelteksten zeggen inderdaad dat Jezus voor zijn volk (voor de uitverkorenen) is gestorven. Maar dat is niet wat de aanhangers van beperkte verzoening moeten bewijzen. Ze moeten bewijzen dat Jezus uitsluitend voor de uitverkorenen is gestorven. En dat staat niet in deze teksten.

 

Men leest in deze teksten iets wat er niet staat. Men trekt uit de teksten een conclusie die niet dwingend is. Men wijst op de teksten waar staat dat Jezus voor zijn volk is gestorven en men trekt de conclusie " dus Jezus is alleen voor zijn volk gestorven".

 

Het volgende voorbeeld illustreert de fout die gemaakt wordt:

 

Als ik zeg dat ik van mijn vrouw houd betekent dat nog niet automatisch dat ik alleen van haar houd. Het betekent niet dat ik ook niet van andere mensen kan houden. Naast mijn vrouw houd ik ook van mijn kinderen en van vele andere mensen. Als er in de bijbel staat dat Jezus voor zijn volk is gestorven betekent dat nog niet automatisch dat Hij ook niet voor de anderen kan zijn gestorven.

 

De bijbel zegt zowel het een als het ander. De bijbel zegt dat Jezus voor zijn volk is gestorven en tegelijkertijd zegt de bijbel ook dat Jezus voor alle mensen is gestorven. "En Hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze maar voor die der gehele wereld". (1 Johannes. 2:2) Zie punt 3 hierboven. Die twee uitspraken zijn niet in tegenspraak met elkaar, ze sluiten elkaar niet uit.

 

Nog een illustratie, deze keer uit de bijbel, die aantoont dat de redenering niet deugt.

 

De apostel Paulus zegt in Galaten 2:20 dat Christus zich voor hem heeft overgegeven. "Christus die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven"

 

Als je dezelfde logica volgt die de mensen die de beperkte verzoening leren gebruiken als ze zeggen "Jezus is voor zijn volk gestorven dus is hij alleen voor zijn volk gestorven" dan moeten je op basis van Galaten 2:20 concluderen dat Christus alleen voor Paulus is gestorven.

 

(2)   Teksten die zeggen dat Jezus voor velen is gestorven

 

Er zijn inderdaad bijbel teksten die zeggen dat Jezus voor velen is gestorven.

 

+ Marcus 10:45

 

"de Zoon des mensen is gekomen .. om zijn leven te geven als losprijs voor velen"

 

+ Marcus 14:24

 

"dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt"

 

Zie je wel, zegt men, Hij is voor velen gestorven dus, zo concludeert men, niet voor allen.

 

Taalkundig gezien kan het inderdaad betekenen dat Jezus niet voor allen is gestorven. Maar taalkundig kan het 'velen' uit deze teksten met evenveel recht opgevat worden als veel, velen, een groot aantal.

 

Op deze laatste manier is 'velen' bijvoorbeeld in Romeinen 5:18,19 gebruikt. Deze verzen zeggen: (1) in Adam sterven 'alle mensen' en (2) 'velen' zijn door de overtreding van Adam zondaren geworden.

 

"Derhalve dat het voor alle mensen door n overtreding (dat is door de overtreding van Adam) tot veroordeling is gekomen . want gelijk door de ongehoorzaamheid van n mens zeer velen zondaren zijn geworden '' (Rom. 5:18,19)

 

Eerst wordt gezegd dat het voor alle mensen door de ene overtreding van Adam tot veroordeling is gekomen. Daarna wordt gezegd dat door de ongehoorzaamheid van Adam zeer velen zondaren zijn geworden.

 

We weten uit de Schrift dat alle mensen door de overtreding van Adam zondaren zijn geworden. En toch wordt in vers 19 gesproken over "zeer velen".

 

Het is duidelijk dat velen hier wordt gebruikt met de betekenis van veel (een groot aantal) en niet met de betekenis van een beperkte groep. De 'alle mensen' uit vers 18 vallen samen met de 'zeer velen' uit vers 19.

 

Het gaat hier om het 'alle mensen' die met 'velen' worden aangeduid.

 

Het gebruik van het woord 'velen' bewijst daarom niet dwingend dat het in de teksten waar men zich op beroept om een beperkte groep gaat. Als Jezus zegt dat Hij zijn bloed heeft gestort voor velen dan is dat niet strijdig met andere bijbelteksten waar staat dat Hij zich gegeven heeft voor alle mensen.

 

(3)   Er is in de bijbel geen enkele bijbeltekst te vinden die direct zegt dat Jezus alleen voor de uitverkoren is gestorven

De teksten die men aanvoert zijn hierboven onder (1) en (2) besproken. Van die teksten is aangetoond dat ze niet zeggen wat men ze wil laten zeggen. Het staat er simpelweg niet. Ook kun je niet door dwingende logica afleiden wat men er uit probeert af te leiden.

 

De leer over de beperkte verzoening rust dus niet op directe uitspraken van de Schrift. Je kunt het ook niet dwingend logisch uit Schriftplaatsen afleiden.

 

5. Redeneringen die gebruikt worden om de beperkte verzoening te ondersteunen

 

De leer over de beperkte verzoening rust op de teksten die hierboven, onder punt 4, zijn besproken. De teksten zeggen echter niet wat men er in leest. De andere pijler waarop de leer over de beperkte verzoening rust is een aantal deductieve redeneringen.

 

Met de volgende redeneringen probeert men aan te tonen dat algemene verzoening niet kan.

 

Redenering 1.

 

Bij de algemene verzoening stelt men dat Jezus voor de zonden van alle mensen is gestorven. Dus zo concludeert men al die mensen hebben de vergeving van zonden. Immers Jezus is ervoor gestorven. Als dan een aantal van die mensen, voor wie Jezus reeds voor hun zonden heeft betaald, zich niet bekeren en niet in Jezus geloven hoe kan God hen dan alsnog straffen? Hun zonden waren immers al uitgeboet door de kruisdood van Jezus.

 

En toch zegt de bijbel dat mensen die niet in Jezus geloven tot de eeuwige straf zullen worden veroordeeld. Dit bewijst, zo concludeert men, dat de leer dat Jezus voor alle mensen is gestorven niet waar kan zijn.

 

Redenering 2.

 

Bij de algemene verzoening stelt men dat Jezus voor de zonden van alle mensen is gestorven. Een aantal mensen komt niet tot bekering. Dus zo concludeert men (stap 1) dat Jezus tevergeefs voor deze mensen is gestorven. Dus zo concludeert men (stap 2) dit onteert Jezus want dan zou Jezus niet hebben kunnen volbrengen wat Hij beoogde.

 

De weerlegging van deze redeneringen:

 

+ Als een redenering duidelijke uitspraken van de bijbel weerspreekt dan is die redenering fout.

 

Duidelijke uitspraken van de Schrift gaan boven redeneringen

 

De beide hierboven weergeven redeneringen gaan in tegen de duidelijke uitspraken van de Schrift die zeggen dat Jezus voor alle mensen is gestorven (Zie de bijbelteksten die hierboven, in punt 3, zijn besproken). Op grond hiervan weten we dat de beide redenering fout zijn.

 

Eigenlijk behoort dit genoeg te zijn voor iedere christen die het gezag van de bijbel accepteert.

 

Deductieve redeneringen mogen niet gebruikt worden om duidelijke directe uitspraken van de Schrift krachteloos te maken.

 

+ Bij de uitleg van de bijbel en de formulering van de leer moeten we oppassen met deductieve logica

 

Deductieve logica is bij de toepassing op de bijbel niet altijd betrouwbaar. Voor een nadere uitleg hiervan verwijs ik naar dit document:

http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/logica.1.htm

 

Met deductieve redeneringen loop je bijvoorbeeld vast bij b.v. de drie-eenheid en bij het probleem van de verhouding tussen Gods bestuur en de eigen wil van de mens. We geloven wat we in de bijbel vinden, ook al kunnen we dat soms niet volledig met ons menselijke verstand rijmen. We lezen dat er n God is en we lezen dat de Vader God is en dat de Zoon God is en dat de Heilige Geest God is. Hoe kan dat? Dit gaat ons verstand te boven en toch geloven we het omdat de bijbel het zegt. We kunnen wel samenvatten wat de bijbel zegt: namelijk dat God n van wezen is en bestaat in drie personen maar helemaal doorgronden kunnen we het niet.

We weten eveneens dat God alle dingen bestuurt en toch heeft de mens een eigen wil. Ons menselijke inzicht zegt dat een mens alleen verantwoordelijk kan worden gehouden voor zaken waar hij zelf een vrije keuze in kan maken. Het feit dat God ons verantwoordelijk houdt voor onze keuzen betekent dat we ook werkelijk vrij kunnen kiezen. Ook die twee bijbelse lijnen laten we staan: de eigen keuzevrijheid van de mens en Gods bestuur.

 

Hetzelfde principe moeten we toepassen bij het bestuderen van de vraag: "Voor wie is Christus gestorven?". We moeten de duidelijke lijnen die we in de bijbel vinden laten staan. Ook al lijkt dat op sommige punten tegen onze logica in te gaan.

 

+ Een toetsing van de aannames en de conclusies van de redeneringen

 

De twee hierboven beschreven redeneringen kloppen formeel (logisch wel) maar materieel (inhoudelijk) niet.

 

Commentaar op redenering 1

 

Bij de redenering gaat men er terecht van uit dat de aanhangers van de algemene verzoening geloven dat Jezus voor alle mensen is gestorven. De conclusie die men vervolgens trekt dat dit automatisch betekent dat al hun zonden vergeven zijn klopt niet. Want uit de bijbel blijkt dat God bepaald heeft dat alleen degenen die zich bekeren ook daadwerkelijk profiteren van het werk van Christus. Hier gaat men al direct in de fout.

 

Men begrijpt niet dat Jezus voor iemand kan betalen maar dat zo iemand er alleen wat aan heeft als hij akkoord gaat met die regeling. De Here Jezus heeft voor elk mens een paspoort voor de hemel betaald met zijn eigen bloed. Het ligt klaar maar je hebt er alleen wat aan als je het ophaalt en ondertekend.

 

Aangezien deze stap in de redenering fout is doet de rest van de redenering er niet meer toe.

 

Als je dan toch gaat redeneren vanuit de bijbel dan moet je wel redeneren vanuit alle bijbelse lijnen die het onderwerp raken. Alleen als je rekening houdt met alle lijnen zie je zuiver hoe God het geregeld heeft.

 

Of je het nu helemaal begrijpt of niet doet er niet toe. Het feit blijft dat God het heeft goed gedacht om het op deze manier te regelen.

 

Commentaar op redenering 2

 

De redenering is dat Christus tevergeefs zou gestorven zijn voor de mensen die zich niet bekeren en alsnog verloren gaan. En dat kan niet. Dat zou God onterend zijn.

 

Wie zijn de mensen die dat zeggen? Kunnen zijn bepalen wat God onteert? Onteert het werkelijk God als hij alle mensen de kans geeft om behouden te worden. Onteert het werkelijk Jezus als Hij zijn leven aflegt voor alle mensen zodat wie wil behouden kan worden?

 

Door voor hen te sterven heeft God de weg naar de hemel voor hen geopend. En op basis daarvan roept Hij hen op om zich te bekeren. Als ze zich nu toch niet bekeren dan hebben ze geen enkele verontschuldiging meer. Het legt de schuld van hun verloren gaan volledig bij henzelf.

 

God heeft wel meer daden van liefde gedaan die door sommigen werden afgewezen.

 

Deze redenering heeft geen enkele grond in de Schrift. Het is niet meer dan menselijk geredeneer. Op grond van zo'n aanvechtbare menselijke redenering mogen we niet de duidelijke uitspraken van de Schrift ontkrachten. De redenering is immers in strijd met alle teksten die zeggen en bevestigen dat Jezus voor alle mensen is gestorven.

6. De slotconclusie: algemene verzoening is bijbels, beperkte verzoening is dat niet.

 

De leer over de algemene verzoening is gebaseerd op directe duidelijke uitspraken van de bijbel. Dezelfde zaak wordt op verschillende manieren gezegd. Christus is gestorven voor de zonden der gehele wereld, voor allen, voor alle mensen, en voor een ieder.

 

Er zijn geen bijbelteksten die rechtstreeks zeggen wat de leer over de beperkte verzoening beweert. Er is niet n bijbeltekst aan te wijzen die duidelijk stelt dat Jezus uitsluitend voor de uitverkorenen is gestorven. De teksten die men aanvoert zeggen niet wat men er in leest. Jezus is inderdaad voor zijn volk gestorven maar daaruit concluderen dat Jezus uitsluitend (alleen) voor zijn volk gestorven is niet logisch dwingend, dan lees je er meer in dan er staat. De teksten waarin staat dat Jezus is gestorven 'voor velen' bewijzen ook niet logisch noodzakelijk dat Jezus niet voor allen is gestorven. Je kunt "velen" ook opvatten als veel, in de betekenis van hoeveelheid, Jezus is voor zeer velen gestorven. Dit strijdt niet met de uitspraken van de bijbel waarin wordt gezegd dat Jezus zich voor allen heeft gegeven.

 

De voornaamste pijler onder de leer over de beperkte verzoening vormen enkele logische deductieve redeneringen. Die redeneringen zijn echter in strijd met duidelijke rechtstreekse uitspraken van de Schrift. Ze zijn daarom onjuist. De redeneringen zijn ook te simpel en ze houden geen rekening met alle bijbelse gegevens.

 

7. De schadelijke gevolgen van de leer over de beperkte verzoening

 

De onbijbelse leer over de beperkte verzoening heeft allerlei schadelijke gevolgen. Enkele daarvan worden hieronder kort besproken.

 

7.1.Het antwoord op de vraag: "Is het voor mij, is het wel voor mij?"

 

De algemene verzoening zegt: "Ja, het is voor jou, Jezus is met het oog op jou gestorven"

 

Beperkte verzoening zegt: "Je weet het niet, het is alleen voor de uitverkorenen en of je uitverkoren bent dat moet nog blijken."

 

7.2. De toe-eigening van het heil

 

De toe-eigening van het heil bij algemene verzoening

 

De grond ligt buiten jezelf. Er ligt het objectieve bijbelse feit dat Jezus ook voor jou is gestorven. Je mag op grond daarvan weten dat het ook voor jou is. Je mag het aannemen.

 

Geloof is God op zijn woord nemen. Je leest wat er in de bijbel staat, je gelooft het, je gelooft dat het waar is en je gaat er op in, je handelt ernaar, je stelt je vertrouwen er op.

 

Het geloof zegt: dank u wel.

 

De toe-eigening van het heil bij beperkte verzoening

 

De grond ligt in jezelf. Er moet blijken of je uitverkoren bent. Je moet in jezelf kijken of het geloof in je ontspringt.

 

Geloof wordt onbewust gezien als het hebben van een aantal ervaringen. Als die op de juiste wijze en in de juiste sterkte komen dan mag je er op hopen uitverkoren te zijn.

 

De grond ligt in een subjectief woord, in een subjectieve beleving.

 

7.3. De gevolgen voor het beeld van God, voor het karakter van God

 

De algemene verzoening zegt dat God van alle mensen houdt. En zegt dat Hij verlangt naar hun behoud en dat Hij alles heeft gedaan om hun behoud mogelijk te maken. Jezus is voor hen gestorven. Op basis daarvan pleit God bij de mensen: "laat u behouden."

God heeft geen lust in de dood van een goddeloze. Gods liefde gaat uit naar alle mensen, maar sommige mensen wijzen Zijn liefde af. Daarmee maken ze de maat van hun zonde vol.

 

De beperkte verzoening zegt dat God alleen van de uitverkorenen houdt. De tekst Joh. 3:16 wordt gelezen als "alzo lief heeft God 'de wereld van de uitverkoren' gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft".

 

Een onderwijzeres van een reformatorische school vertelde mijn vrouw dat de leerkrachten het kinderlied "God houdt van alle kinderen" hadden veranderd in "God houdt van al zijn kinderen". Want de kinderen mochten natuurlijk niet gaan denken dat God van alle kinderen houdt. De kinderen mochten eens denken dat Gods liefde hen zonder onderscheidt zoekt. Want dat is natuurlijk, volgens de leer van de beperkte verzoening, niet het geval. God houdt alleen van kinderen die uitverkoren zijn.

 

7.4. Het antwoord op de vraag waarom iemand verloren gaat

 

Waarom ga je verloren?

 

De algemene verzoening zegt dat je verloren gaat omdat je geweigerd hebt om Gods uitgestoken hand aan te nemen. Omdat je jezelf verhardt hebt tegen de liefde Gods. Je had behouden kunnen worden maar je hebt het zelf niet gewild. Er is geen excuus.

 

De beperkte verzoening zegt dat je verloren gaat omdat je niet bij de uitverkorenen hoort. Want als je niet bij de uitverkorenen hoort dan heb je geen enkele kans.

 

Bijlage A.

 

Nog enkele opmerkingen over 2 Petrus 2:1.

 

Dit vers is onmogelijk in overeenstemming te brengen met de leer van de beperkte verzoening.

 

Ik heb onderzocht wat de aanhangers van de beperkte verzoening met dit vers doen.

 

(1)   Het wordt vaak genegeerd

 

Men spreekt er niet over.

 

(2)   Sommigen zeggen dat Petrus dit niet echt bedoelde

 

Ze stellen het voor alsof Petrus overdreef. Hij stelde het alleen maar even voor alsof Jezus ook voor die valse leraren was gestorven. Om een punt te maken ging hij daar even van uit, maar het was natuurlijk niet waar.

 

Dit is dwaas. Dan zou Petrus iets wat niet waar is als grond in een argument gebruiken. Maar als je argumenteert op grond van feiten die niet waar zijn dan is de argumentatie fout.

 

(3)   Sommigen zeggen dat met "de heerser die hen gekocht heeft" niet Jezus wordt bedoeld.

 

Ook dit is volstrekt ongeloofwaardig.

 

Petrus spreekt tot een groep christenen. Hij zegt over een aantal valse leraren die in hun midden optreden dat ze de Heerser die hen gekocht heeft verloochen. Hoe hebben de christenen dit anders kunnen opvatten dan dat dit over Jezus gaat die de mensen gekocht heeft met zijn bloed?

 

Hier zijn mensen in een christelijke gemeente, een christelijke gemeente waar Jezus wordt beleden als Heer, waar wordt geleerd dat Jezus de mensen heeft vrijgekocht met zijn bloed. In die gemeente zijn mensen actief die de genade van de Here Jezus in losbandigheid veranderen. Maar intussen zijn ze we wel belijdend lid van de gemeente. Door hun gedrag en leringen loochenen ze de Heer die hen gekocht heeft. Jezus is Heer van de gemeente. Door als belijdend gemeentelid de genade van de Heer in losbandigheid te veranderen verloochenen ze Jezus.

 

Wie had die heerser die hen gekocht heeft en die ze verloochenden anders kunnen zijn?

 

Sommigen, zoals b.v. Wayne Grudum, beweren dat met deze heerser niet Jezus maar God wordt bedoeld. Ze wijzen er op dat in Deutereronomium staat dat God Isral heeft losgekocht uit Egypte. Dat was ook een loskoping. Ze vergeten echter dat deze loskoping ook geschiede met de bloedstorting van een Lam. Het paaslam dat verwees naar het echte Paaslam dat zou komen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de geadresseerden van de Petrusbrief aan God dachten in plaats van aan Jezus toen Petrus sprak over 'de enige heerser die hen gekocht had".

 

Je wordt er erg droevig van als je ziet hoe christenen zich op allerlei manieren onder de voor de handliggende uitleg van een bijbeltekst proberen uit te draaien. Dit is niet integer. Waar is de liefde voor de waarheid?

 

Ik verwijs nogmaals naar het citaat van C.H. Spurgeon. Voor het volledige citaat en bronvermelding, zie hierboven punt 3.

 

"Wat nu? Moeten we proberen om een andere betekenis in de tekst te stoppen dan de betekenis die hij bij een eerlijke lezing heeft? Daar pas ik voor. Ik las zojuist de uitleg van een zeer bekwame doctor in de theologie die de tekst zo uitlegt dat hij weggeredeneerd wordt. Hij past grammaticaal buskruit op de tekst toe, en blaast de tekst op terwijl hij hem uitlegt . Mijn liefde voor consequent zijn jegens mijn eigen leerstellige inzichten is niet groot genoeg om me toe te laten om ook maar n enkele tekst van de Schrift te veranderen. Ik heb een groot respect voor orthodoxie, maar mijn liefde voor de inspiratie van de bijbel is groter. Ik zou liever honderd keer inconsequent lijken tegenover mijzelf dan inconsequent te zijn met het woord van God. "