Hoe komt het dat christenen zo van mening verschillen?

Als de bijbel inderdaad doorzichtig is hoe komt het dan dat christenen zo vaak van mening met elkaar verschillen?

1. Niet ieder die zich christen noemt gaat alleen uit van de bijbel.

Dit is de voornaamste oorzaak van de verschillen in inzicht tussen alles wat zich christen noemt. De Rooms-katholieke Kerk b.v. baseert haar dogma's op de bijbel en op de traditie. Ook heeft ze de apocriefe boeken aan het OT toegevoegd. De vrijzinnigen stellen weer hun eigen autonome verstand boven de Schrift.

De orthodoxe protestanten, de katholieken en de vrijzinnigen gaan uit van een (gedeeltelijk) verschillende kenbron en regel voor geloof en leven en vooral daarom komen ze bij verschillende fundamentele inzichten uit.

2. De verschillen moeten niet overdreven worden.

Onder de christenen, die hun geloof baseren op de bijbel alleen, is er overeenstemming op de hoofdzaken. Dat zijn de punten die noodzakelijk zijn voor ons behoud.

Ik heb b.v. enige tijd doorgebracht op een bijbelschool waar christenen, uit dertig verschillende kerkelijke achtergronden, lesgaven en studeerden. Ondanks al die verschillende achtergronden waren we één in de hoofdzaken.

3. Oorzaken van verschillen van inzicht tussen bijbelgetrouwe christenen.

3.1. Sommige dingen staan vaker in de bijbel dan andere zaken.

Als iets vaak en op verschillende manieren in de bijbel staat dan wordt het moeilijker om je te vergissen bij het bepalen van de rechte uitleg. Dit betekent dat sommige dingen, in dit bepaalde opzicht, duidelijker in de bijbel staan als andere.

3.2. Onzorgvuldige bijbeluitleg.

Het niet goed respecteren van de regels voor bijbeluitleg en de regels voor het vinden van de gezonde leer vormt ook een oorzaak voor de verschillen van inzicht.

3.3. Zelfhandhaving.

Niet ieder wil altijd zijn of haar standpunt (opnieuw) aan de bijbel toetsen. "Stel dat het waar zou zijn, dan zou dat grote gevolgen voor mij hebben en dat wil ik niet". De prijs is te hoog. Een christen is wel wedergeboren maar hij kan nog wel vleselijk handelen.

Het juiste inzicht in de bijbel en in geestelijke zaken is niet alleen afhankelijk van het hanteren van gezonde regels voor bijbeluitleg maar is daarnaast ook afhankelijk van de gezindheid waarmee we de Schrift benaderen. Is er liefde voor de waarheid?

"Indien iemand diens wil doen wil zal hij van deze leer weten of zij uit God is"

(Johannes 7:17)

Indien iemand diens wil doen wil dan zal hij weten. Inzicht hangt mede af van de bereidheid om God te gehoorzamen.
HOME