Het vakkenpakket van een evangelische bijbelschool

 

Hieronder worden de essentiŽle vakken genoemd. De rest is franje.

 

(1)   De leer van de bijbel, systematische theologie.

De evangelische bijbelleraren hebben de leer van de bijbel in 9 of 10 onderwerpen verdeeld:

De leer over God, Jezus, de Heilige Geest, de bijbel, de gemeente, de toekomst, de zonde, de mens, de verlossing en IsraŽl. Op een goede evangelische bijbelschool wordt grondige inductieve bijbelstudie over deze onderwerpen gegeven. Plus kennisnemen van andere standpunten en de weerlegging van onbijbelse standpunten.

 

(2) Inleiding in de bijbel, inleiding in de bijbelboeken

De inleidingsvragen. Wie heeft het bijbelboek geschreven, wanneer is het geschreven, aan wie is het gericht, wat was de aanleiding, wat was het doel, wat is de inhoud, wat zijn de thema's, hoe kun je het indelen (een analyse), wat zijn de kenmerken, wat is de grote lijn, etcetera.

Wel oppassen voor speculatie en schriftkritiek.

 

(3) Geestelijk leven

De praktijk van het christenleven, hoe met God te wandelen. Dan gaat het om onderwerpen waarvan er in de serie bijbelstudies over de praktijk van het christenleven een aantal worden behandeld. Onderwerpen als geloofszekerheid, contact met God, stille tijd, toewijding, hoe te leven uit de kracht van God, leiding, gebed, getuigen, liefhebben, etcetera.

 

(4) Toegang tot de grondtekst

Het leren van de grondtalen, of het leren van de eerste beginselen ervan,of het leren gebruiken van hulpmiddelen die je kunt gebruiken als je de grondtalen niet kent.

 

(5)   Hermeneutiek, regels voor de schriftuitleg

De regels voor een gezonde schriftuitleg. Zoals een tekst altijd uitleggen vanuit de context. Schrift met schriftvergelijken. De bijbel legt zichzelf uit, een tekst uitleggen vanuit en in overeenstemming met andere teksten die iets over het onderwerp zeggen.

 

(6)   Inleiding theologie, regels voor de opbouw van het dogma

Wat is theologie. Wat is de leer. Wat is een dogma. Wat is een leerstelling. Hoe werkt de theologie. Hoe bouw je een dogma op. Schriftbewijs. De vooronderstellingen waar de evangelische theologie vanuit gaat.

 

(7)   Apologetiek, verdediging van het geloof

Tegenover atheÔsten, agnostici, aanhangers van andere godsdiensten. New Age. Evolutie. Is de tekst van de bijbel wel goed overgeleverd? Hoe kan God het lijden toelaten? Hoe weet je dat het waar is, wat jullie christenen zeggen? Waarom nou Jezus en niet Mohammed of Buddha?

 

(8) Polemiek,

De verdediging van het geloof tegen de vijanden binnen de christenheid. Tegen valse leraren en valse leer. Dit is het onderwerp van mijn discernmentsite.

Strijd tegen vrijzinnigen, (extreme) charismatici, de valse oecumenische beweging, het rooms-katholicisme met hun valse sacramenele evangelie en hun afgoderij , het contemplatief christendom, het welvaarstevangelie, etcetera.

 

(9)   Sekten, Rooms-katholicisme

Mormonen, Jehovahs getuigen, Zevendedags Adventisme en andere sekten.

Het Rooms-katholicisme is de grootste sekte. Omdat ze een ander evangelie brengen en ook alle andere kenmerken van een sekte hebben.

 

(10)Zielzorg

De begeleiding van de christenen in hun geestelijke groei. Ook crisispastoraat, als er problemen zijn.

 

(11)Homiletiek, preekkunde

Hoe het woord van God te brengen in de kracht van God. Ook nadenken over de techniek. Oefenen.

 

(12) Evangelisatie, zending

Instructie in het uitdragen van het evangelie. Oefenen.

 

(13) Kerkgeschiedenis

Inzicht in de grote lijn van de kerkgeschiedenis. Hoe het verder met de gemeente en de christenheid is gegaan na de tijd die in het boek Handelingen wordt beschreven. Kennis van het verleden is nodig om het heden te kunnen begrijpen. Het is nodig om de huidige situatie te kunnen begrijpen. We moeten leren van de fouten van het verleden, van de strijd uit het verleden.

 

(14) Leiding geven, geestelijk leiderschap

De bijbelse principes. Let wel de bijbelse principes.

 

(15) Allerlei samenkomsten, de praktijk.

Zondagdienst, bidstond, bijbelstudie, begrafenis, trouwdienst, evangelisatiebijeenkomst, etc.

 

(16) Exegese
De vers voor vers uitleg van de bijbelboeken.

(17)psychologie,filosofie,etc.
Het is niet is noodzakelijk maar het is wel nuttig om enige kennis van psychologie, filosofie, wereldbeschouwingen en andere godsdiensten te hebben. Ook kennis van de algemene geschiedenis en de geografie van IsraŽl.

 

Een waarschuwing!

Ik wil er op wijzen dat de meeste evangelische bijbelscholen niet meer echt evangelisch zijn. Ze zijn niet meer evangelisch maar neo-evangelisch. Ze belijden en verdedigen bijvoorbeeld de foutloosheid van de bijbel niet meer. Ze geven veel minder intensieve inductieve bijbelstudie. Er wordt geen, of bijna geen, stelling meer genomen tegen de vijanden van het bijbelse geloof die zich binnen de christenheid bevinden. Zoals het rooms-katholicisme, vrijzinnigheid, de emerging church, het contemplatieve christendom, de word-faith-leraren, de extreme uitwassen van decharismatische beweging. (Zie voor wat op dit moment speelt de onderwerpen op de discernmentsite)Men heeft het vak polemiek geschrapt.

 

HOME