Analyse & toetsing Choo Thomas “De Hemel is zo echt!” ISBN9073982189

Door Gert Harrewijn         gertharrewijn@gmail.com       februari 2006

Gebruikte vertaling bijbelteksten:        De nieuwe bijbelvertaling NBG 2004

 

“Heaven is so real”

Choo Thomas

Vertaald door Dr. Jonggi Cho

 

 

Toen ik voor de eerste keer vernam van het boek van Choo Thomas;  “De Hemel is zo echt!” en begreep hoe zij de getuigenissen heeft ontvangen, via een rechtstreeks contact met Jezus moest ik direct denken aan het boek van Will Baron, “Misleid door New Age.” (ISBN 9060675746, Gideon Hoornaar / Deceived by the New Age 1990). In dit boek beschrijft Will Baron zijn ervaringen als New Age prediker. Het beschrijft ontmoetingen met een geestelijk wezen die zich kenbaar maakte als Jezus. Will was er ook 100% van overtuigd dat het werkelijk Jezus Christus was die hij diverse malen via verschijningen ontmoette en hij liet zich dan ook volledig leiden door de boodschappen en opdrachten die hij via deze Jezus kreeg. Zijn uiteindelijke opdracht was om zich in de kerkelijke gemeentes te begeven en hierbinnen zijn invloed te laten gelden. Het einddoel was dat kerkelijke gemeentes zich gingen openstellen voor meditatie.

 

Onder meditatie moet worden verstaan: het zich in absolute stilte neerzetten, wachten en het zich openstellen voor rechtstreekse communicatie met God. Tijdens de meditatie wordt het verstand als het ware even “uit gezet” Op dit gebied was Will al enige kerken binnen gedrongen om christelijke meditatiegroepen op te zetten. Will Baron komt op een zeker moment tot het inzicht dat de Jezus, die hem rechtstreeks opdrachten gaf niets anders was dan een geest van een gevallen engel; een demon. Hij ervaarde dat hij op een gruwelijke wijze was misleid.

 “Maar weinig mensen zijn zich bewust van de realiteit van satan en van zijn ware aard: een engel des lichts, die er uitziet zoals men verwacht – als Christus zelf!” “Als mensen de Bijbel niet aanvaarden als het onfeilbare Woord van God, komen ze gemakkelijk op een dwaalspoor, wanneer satan als een stralende engel verschijnt. Ze denken dat het grote, lichtende wezen Jezus Christus is, of tenminste één van God’s aartsengelen. Ze letten dan niet meer op de onbijbelse ideeën die de valse boodschapper verkondigd. (citaten Will Baron – blz 217)

 

“Het gevaar van zelfbeschouwende meditatie ligt hierin dat degene die mediteert, ontvankelijk is voor gedachten en indrukken. Vanuit mijn persoonlijke ervaring geloof ik dat satanische engelen in staat zijn via telepathische weg gedachten over te brengen aan degene die mediteert, zonder dat hiertoe een mystieke staat nodig is. Wie mediteert, krijgt inspirerende gedachten of beelden, die in zijn bewustzijn een vorm krijgen die hij beschouwt als afkomstig van zijn ‘hogere ik’, waarvan hij veronderstelt dat het een deel van zijn denken is dat gemeenschap met God onderhoudt.”  (Will Baron blz 229)

Het verschil tussen mediteren en bijbelse overdenking is dat een bijbelse overdenking altijd betrekking heeft op een verstandelijke beschouwing van de Schriften en de wijze waarop deze het karakter van God openbaren. Het menselijk verstand wordt dus niet op een lager pitje gezet of zelfs uitgeschakeld. Alleen bestudering van de Heilige Schrift kan misleiding voorkomen.

In God’s Woord staat geschreven in 2 Tim. 4:3,4:  “Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.”

 

Valt dan het boek van Choo Thomas direct onder de categorie verzinsels en misleiding? Dat kan ik niet direct zeggen, ik zal dat moeten gaan onderzoeken met de bijbel als richtlijn. Iedere leer die niet in overéénstemming is met het in de bijbel geopenbaarde woord is een dwaalleer. Zou dit niet het geval zijn dat zou de bijbel niet correct zijn.

 

Openbaringen 22: 18-19: “Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort; als iemand die er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboon en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.”

 

1 Johannes 4:1 “ Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest, onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen”


De hemel is zo echt!

 

Het boek zelf heb ik niet gelezen. Dat je er dan ook geen goede analyse van kunt maken zou een directe gevolgtrekking kunnen zijn. De kwestie is dat ik een 38 minuten durende promotie video van Choo Thomas herself over haar boek heb gezien en beluisterd en daarnaast een 16-tal kritische reviews vanuit forums nader heb onderzocht. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar Dr. Jonggi Cho. Hij wordt door Choo Thomas uitdrukkelijk naar voren gehaald als iemand die door God persoonlijk is uitgekozen om haar boek te vertalen. Het resultaat van deze bevindingen heeft mij doen besluiten om het complete boek niet te gaan lezen voor verdere analyse.

 

1. Mijn ervaringen met de promotievideo Choo Thomas:

 

Deze is te zien en te beluisteren via de website www.spiritlessons.com.  De complete tekst van deze promotievideo is op dezelfde site ook te downloaden. Ik beperk mij hieronder tot de punten die mij direct opvielen, ik heb niet ieder woord van haar onder de loep genomen:

 

 • Choo heeft geen visioen gezien maar zegt dat haar lichaam is getransformeerd. Dat ze met haar getransformeerde lichaam Jezus heeft bezocht. In de bijbel kan ik niet terugvinden dat mensen getransformeerd werden tot een ander lichaam en daarna weer terug getransformeerd werden tot een aards lichaam.
 • Choo gaat constant heen en weer voor de camera. Ze zegt dat ze dit moet doen anders “explodeert” ze van binnen. Ze zegt dat dit geschommel wordt veroorzaakt door de Heilige Geest. Het is een vreemde gewaarwording zonder bijbelse gronden.
 • Tijdens de presentatie staren de ogen van Choo in continue in de verte, alsof ze er zelf niet bij is. Ze oogt als iemand die in trance is.
 • Choo meldt dat ze 10x is bezocht door Jezus, waarna ze 16x samen met Jezus in de hemel is geweest. Als je dat zo iemand hoort verkondigen dan frons je de wenkbrauwen, zoiets is in genoemde frequentie niet eerder voorgekomen in de bijbel.
 • Choo meldt dat alleen diegenen die zuiver en gehoorzaam zijn in de hemel komen. Dit zou een mens op het verkeerde spoor van een werkheiligheid kunnen gaan brengen. Alleen degenen die gezuiverd en geheiligd zijn komen in de hemel.
 • Volgens Jezus houden zijn kinderen van vissen, daarom ging hij in de hemel met Choo vissen. Dat klinkt zo onwerkelijk in de oren en het lijkt mij ook erg onwaarschijnlijk. Het is in ieder geval niet op waarheden uit de bijbel gebaseerd.
 • Jezus zei tegen Choo: “dit heb ik allemaal voor mijn kinderen gedaan”  Van de Vader verneem je niets, misschien dat ze dat in haar boek wel doet?  In het Hogepriestelijk Gebed wat te vinden is in Johannes 17 trekt Jezus Christus het op een breder vlak. In de eerste plaats heeft Hij het voor de Vader gedaan en daarnaast voor Zijn kinderen.
 • Choo geeft aan dat Jezus haar alle openbaringen heeft gegeven opdat ieder mens, iedere christen daar notie kan van nemen, via haar boek. Met als doel dat er velen in de hemel zullen komen. Hierbij valt op dat ze niet naar de bijbel verwijst maar constant naar haar boek. Haar boek zou de mensen naar de bijbel moeten verwijzen.

·                     Choo heeft twee keer de hel bezocht. “Naakte mensen, veel gegil, dicht op elkaar gepakt en omgeven   door vuur, in een diep, donker eindeloos hol.”  De mensen leden veel pijn en waren treurig. Haar moeder zwaait naar haar en roept dat het er zo heet is. Choo ervaart daarop een vreselijke pijn en Jezus treurde samen met haar bij het zien van de mensen in de hel.  Het komt over alsof zou Jezus iemand zijn die geen invloed op de gebeurtenis heeft, dat hij als een machteloze erbij staat.  Geheel anders spreekt Jezus Christus in Openbaringen 22: 12-16 :  “Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen; zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezig houden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.”

·                     Het valt mij op dat Choo niet rept van satan en zijn demonen, die toch zeker ook hun bestemming in de hel hebben.

·                     De promotievideo doet een heftig beroep op het kopen van het boek, rechtstreeks maar ook onderliggend. Het draait allemaal om het boek in deze video.

·                     Het gezicht dat Choo beschrijft m.b.t. de geaborteerde babies is onvoorstelbaar en weerzinwekkend. In de hemel zag ze een pakhuis waar alle geaborteerde babies naast elkaar in rijen lagen uitgestald. Wachtend op hun moeders, in geval deze gered zouden zijn. Choo verteld er niet bij wat er met de babies gebeurt waarvan de moeders in de hel terecht komen.  In de bijbel wordt ervan gesproken dat we zullen zijn als de engelen, dat we in een andere verhouding met elkaar leven, andere banden. Zie hiervoor Mattheüs 22: 29-30;  “Jezus gaf hun ten antwoord: U dwaalt, blijkbaar  kent u de schriften niet, en de macht van God evenmin! Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel.”  In de daaropvolgende teksten wordt wel gesproken over het feit dat mensen elkaar kunnen herkennen; zij dragen dezelfde namen. Er is geen grond voor de aanname van relaties moeder-kind, vader-zoon en man-vrouw.

·                     In en om de promotievideo wordt met ophef kenbaar gemaakt dat het boek een internationale bestseller is. De suggestie wordt gewekt dat het dan wel goed moet zijn. Internationale bestseller en de waarheid verhouden zich echter totaal niet tot elkaar. Ik zie dat enkel als een verkoopargument.

·                     Choo zegt dat Jezus wil dat alle christenen het boek “De Hemel is zo echt!” lezen. “Het is Jezus’s End Time boek. In dit geval zou het boek onfeilbaar zijn, van de eerste letter tot de laatste. Choo gaat nog verder; “Dit boek is het beste boek naast de bijbel.” “Kinderen noemen het Jezus’s boek en ze worden getransformeerd door het boek” Onder transformatie zou bekering kunnen worden verondersteld. Omdat het echter om kinderen van christenen gaat (het boek is geschreven voor christenen) kan transformatie ook slaan op het ‘op een andere wijze gaan denken’. In de New Age wereld spreek men van paradigma wisseling. Als een bijbelgetrouw christen door het boek van Choo Thomas op een andere wijze gaat denken, wordt getransformeerd dan gaan bij mij alle lichten op rood! Nog enkele citaten van Choo: “Duizenden levens veranderen door dit boek, omdat het Jezus’s boek is, dit is Jezus’s boek.”

·                     Door de bevestiging van Choo dat dit werkelijk Jezus’s boek is veroordeelt zij tegelijkertijd iedere christen die dat niet beaamt en het boek niet wil lezen. Die christen mist dus het eigen getuigenis van Jezus, zijn laatste getuigenis voor de wederkomst. Wie wil dat missen?

·                     Het dansen voor Jezus komt ook niet echt bijbels over. Ik weet niet één ontmoeting in de bijbel beschreven van een mens die God ontmoet en daarbij een dans verricht. Wel wordt in het occultisme veel gebruik gemaakt van de dans.

·                     Choo stelt: Jezus is God, Hij is de Vader, Hij is de Heilige Geest. Hij is alles. Dit klinkt aardig echter het wezen God bestaat uit de Vader , de Zoon en de Heilige Geest er is sprake van drie personen. Check het maar eens in de bijbel waar Jezus Christus spreekt over Zijn vader.  Nader onderzoek laat zien dat dr. Jonggi Cho, de vertaler van het boek behoort tot de zogenaamde “Word –of –faith” Movement. Dit is een wereldwijde beweging waartoe onder andere Bennie Hinn, Kenneth Hagin, Rodney Howard Brown, Moris Cerullo en Kenneth Copeland toe behoren. Bennie Hinn heeft in een speciale (directe) openbaring gezegd; “There is nine of them.” De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, ieder van hen zelf is een drie-eenheid. Bij de “Word-of-faith” Movement worden meer ernstige dwalingen geleerd, daarover straks.Vergelijk bijv. bovenstaande eens met Stefanus die blikte in een geopende hemel: (Handelingen 7: 55-56) “Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan God’s rechterhand stond, en hij zei: “Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan God’s rechterhand staat.”

 

 

Tenslotte heb ik naast de promotievideo ook het gezang van Choo Thomas beluisterd. Dit monotone gezang heeft meer weg van heksengezang dan van een eerbiedige lofprijzing. Ik kan dit totaal niet plaatsen met de heiligheid van God, er is geen enkele herkenning, eerder afstoting. Dit terwijl ik toch meen mijn verlosser Jezus Christus te kennen, niet van veraf maar van zeer dichtbij. Het lijkt er eerder op dat het aanhoren ervan een andere bedoeling heeft. Drs. R.H. Matzken omschrijft in zijn New Age handboek (ISBN9060647130) het woord Trance als volgt:

“Een veranderde bewustzijnstoestand die optreed door monotoon trommelen, dansen en zingen, dikwijls ook door het innemen van bepaalde psychoaktiverende middelen. Bij veel volken is de trance de noodzakelijke voorwaarde voor bezetenheid door geesten of goden. Trance is een toestand van psychische introversie: de zintuiglijke waarnemingswereld verdwijnt uit het bewustzijn en de inhoud van het onderbewustzijn dringt zich op. Dikwijls stelt trance mensen in staat tot prestaties van mediale personen, dat zijn degenen die met de geesten kunnen communiceren, zoals bij spiritisme. Bij New Age wordt trance onder meer gebruikt in Workshops voor transpersonele psychologie, in het algemeen om een hogere vorm van bewustzijn te bereiken door het besef van individueel bewustzijn te verliezen.” (blz 75)

Het lijkt er sterk op dat het luisteren naar het gezang van Choo de mens conditioneert naar een andere bewustzijnstoestand. Een toestand waarbij men ontvankelijk is voor andere invloeden.

 

2. Achtergrondinformatie over Dr. Jonggi Cho:

 

Omdat deze Dr. Jonggi Cho met name door Choo wordt genoemd als iemand die door God uitkozen is om haar boek te vertalen verdient hij de aandacht om hem in het licht te zetten. Dr. Jonggi Cho is predikant van één van de grootste kerken ter wereld, de Assemblies of God – Seoul, Zuid Korea. De kerk zegt zelf 850.000 leden te hebben. Dr. Jonggi cho is een gnosist. Het woord gnosis betekent letterlijk 'kennis'. Gnostiek is de leer van deze verborgen kennis.Bedoeld wordt in het algemeen een verborgen kennis over wat genoemd wordt 'de hogere wereld', een wereld die zich aan onze gewone waarneming onttrekt: de hemel, de geesten-wereld, het dodenrijk. De leringen van Dr. Jonggi Cho voeren naar Oosterse mystieken.

Op de website www.rapitnet.com/~jbeard/bdm/exposes/cho/general.htm (Engelstalig) wordt meer inzicht gegeven in de leringen van Dr. Jonggi Cho die niet overeenstemmen met de bijbelse boodschap. Hij gaat uit van een zogenaamde vierde dimensie gebedstechniek. Dit is een gebedstechniek waarbij aan de drie-dimensionale wereld een vierde dimensie wordt toegevoegd, namelijk die van de ‘geest’. Met behulp van deze vierde dimensie wordt het dan mogelijk om de driedimensionale wereld te beheersen (‘te betoveren’) door middel van incubatie (‘broeden in de geest’), visualisering, creatief bidden, genezingshypnose en dergelijke. Het begrip is zelf sjamanistisch/shintoïstisch. Iemand die meer studie gemaakt heeft van Dr. Jonggi Cho heeft een aantal dwalingen op de volgende website gezet: www.toetsalles.nl/htmldoc/nb-cho.quotes.berean.htm

Dr. Jonggi Cho behoort tot de “Word-of-faith” Movement, een aantal dwalingen die door deze club worden aangeleerd zijn:

 

 • Geloof is een kracht

Door geloof kunnen we alles krijgen wat we willen, gezondheid, welvaart, succes, wat dan ook Maar die kracht wordt alleen vrijgemaakt door het gesproken woord. Als wij de woorden van geloof spreken dan komt er kracht vrij die onze verlangens verwerkelijkt.

De formule is simpel: "say it, do it, recieve it and tell it" (Hagin)

Drie stappen. Visualiseer* wat je nodig hebt. Fundeer je aanspraak op de bijbel en spreek het dan tot werkelijkheid. (Copeland)

Neem een duidelijk doel, visualiseer* het tot in de details en broedt het dan uit en spreek het dan tot werkelijkheid door de scheppende kracht van het gesproken woord (Yonggi Cho)  

* Visualisering is het vermogen om zich een aanschouwelijke voorstelling te maken van zaken ‘in gedachten’, met het doel om deze voorstelling tot werkelijkheid te maken. Met name dit laatste maakt de visualisering tot een occult instrument, in tegenstelling tot het normale vermogen om te fantaseren. Visualisering is een creatief proces dat zich afspeelt op een ‘golflengte’ die veel lager ligt dan ons normale denken en waarbij telepatisch contact wordt gelegd met machten of mensen teneinde hun denken te sturen naar de ‘verhoring’ van de eigen wens.(R.H. Matzken)

 • Positief belijden, de magische kracht van woorden

Het in geloof belijden maakt de zegen tot werkelijkheid. Als je ongeloofswoorden spreekt dan veroorzaakt dat de ramp waar je over spreekt. (Hagin)

Je moet in geloof belijden dat je genezen bent, en dan niet nagaan of je het al merkt, je moet ook niet verder voorgenezing bidden, je moet belijden dan je genezen bent.

Als je toch weer bidt dan ontken je daarmee je genezing en het woord van God. Dan vernietig je de kracht van het geloof door een negatieve belijdenis. (Hagin, Hinn, Copeland)

 • Welvaartsevangelie (health and wealth)

Being poor is a sin (Tilton)

Gods wil is prosperity (Gloria copeland)

De weg tot welvaart loopt via de collectezak van de ‘word-faith-movement’, de honderdvoud theorie. Geef een dollar en je krijgt 100 dollar terug.

Eén van je rechten als kind van God is gezondheid en genezing (Copeland)

2000 jaar geleden is het werk volbracht, je bent 2000 jaar geleden genezen, alles wat je hebt te doen is je genezing ontvangen door geloof (Bennie Hinn)

 • Bijzondere ervaringen

Hagin zegt zowel de hel als de hemel te hebben bezocht, hij heeft vele bezoeken van Jezus en engelen gehad. Hinn spreekt over geregelde bezoeken van de Heer. Na gebed kwam Hinn uit zijn kamer, zijn moeder was aan het schoonmaken, de kracht van God wierp haar tegen de muur.

 • Vallen in de Geest

Het uitdelen van de anointing. Hinn doet dat soms door alleen maar te blazen in de richting van mensen, die vallen dan om, in de Geest. Rodney Howard-Browne, deelt de anointing uit, hij noemt zichzelf de Holy Ghost bartender. Hysterisch gelach is een van de verschijnselen.

 • Jezus nam de natuur van satan op zich     (Hinn, Hagin, Copeland)
 • Jezus heeft de verlossing verdiend tijdens zijn verblijf in de hel     (Price, Hagin, Copeland)
 • Jezus wedergeboren in de hel     (Copeland, Hinn, Jan Crouch)
 • Jezus maakte er geen aanspraak op God te zijn     (Copeland)

·  Als de Heilige Geest niet met Jezus was geweest dan had Hij gezondigd     (Hinn)

 • De vergoddelijking van de mens. De mens is geschapen als een exacte kopie van God, inclusief de omvang en vorm. "You don’t have a god in you, you are one". Wij zijn Christus.     (Hagin, Copeland, Avanzini, Cerullo, Hinn).
 • God is ongeveer 6 voet lang, etc     (Copeland, Cerullo, Hinn)
 • De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, ieder van hen is zelf een drie-eenheid
  "There is nine of them"     (speciale openbaring van Hinn)
 • Bedreiging van de critici

Je kritiseert mij - God zal je kinderen er voor straffen     (Hinn)

 • De weelderige levensstijl van velen van hen

Het is tenslotte Gods bedoeling dat je rijk bent.

3. Reacties van lezers opgepikt uit een aantal forums:

Hier vermeld ik bij dat ik een 16 tal kritische reacties heb doorgenomen. Er is overigens een meervoud van positieve reacties. Deze heb ik niet bestudeerd. Wel heb ik één positieve reactie opgenomen omdat deze een beeld geeft van wat het (negatieve) gevolg kan zijn door het lezen van het bewuste boek. Iemand die het boek zelf gelezen heeft kan beoordelen of de reacties overeenkomen met hetgeen dat werkelijk in het boek is geschreven.

1)      De heftige geestvervoering of trance die Choo ondergaat bij haar nachtelijke bezoeken werpt  vraagtekens op.

2)      Op pagina 37 van het boek beschrijft Choo het moment dat zij in Jezus’s naam de satan bestraft. Het wezen berispt haar vervolgens om hiermee te stoppen. Het gezonde verstand van Choo pleegde hier een keer verzet.

3)      Het bloed van Jezus wordt door het wezen als smerig aangeduid. Iets dat we zo niet uit de bijbel kennen. Zoals afwaswater het vuil in zich draagt zou het in het bloed van Jezus de zonden zich nog bevinden. Een niet bijbelse voorstelling. Christus offer heeft de zonden (schuld) totaal vernietigd, die is weg. De voorstelling van het bloed van Jezus als een zee en als een rivier mist die met de bedoeling van Johannes, die gebruikt een ander bloed, als plaag in deze voorstelling.(Zie Openbaringen 16: 3-4)

4)      Het ontbreken van het gezicht van het wezen. Will Baron had exact dezelfde ervaring.

5)      Choo verheft zich tot dezelfde status als Johannes, Elia en de andere bijbelse profeten. (Self-proclaimed). Ze stelt dat het lezen van haar boek voor christenen een noodzaak is, het boek een signaal uit de eindtijd is voordat Jezus wederkomt. In dit geval zouden er geen verschillen met de bijbelse leringen kunnen bestaan. Ware, echte profetie kan altijd worden getoetst aan de Schrift.

6)      De speciale dans waarvoor Choo 1 jaar moest oefenen dient 100% perfect door haar te worden uitgevoerd.(Final dance)  Deze trance dance heeft geen raakvlakken met de bijbel. In het occultisme en de New Age zijn zulke dansen juist een normale zaak.

7)      De glorie van Choo Thomas (met name in de laatste dagen) overschaduwt de glorie van God.

8)      Choo zegt dat zij de geestelijke gezichten & visioenen ervaart als een gift van haar moeder / generatie. Het paranormaal begaafd zijn is een vorm van occulte belasting die ook als een erfenis door generaties kan voortwoekeren. Vreemd dat Choo dit erkent terwijl ze zegt haar moeder in de hel te weten.

9)      Een advies: Als je dit boek moet lezen, leest het dan voorzichtig/ erg kritisch.

10)   Lezers van het boek roepen op tot gebed voor Choo voor vrijheid van haar geest en genezing van haar ziel.

11)   Iedereen is ervan overtuigd dat Choo’s getuigenis oprecht is maar dat zij een verschijning van een duivelse geest aanziet voor de verschijning van Jezus Christus.

12)   Er wordt Choo verweten dat ze nooit het wezen heeft getest of het werkelijk wel Jezus was. Ze nam klakkeloos aan dat het Jezus was. Heeft ze de mogelijkheid van de satan die verschijnt als een engel van het licht wel onder ogen genomen?

13)   De lijdenservaringen van Jezus zijn ervaren door Choo. Zij noemt dit bodywork. ? Niet terug te vinden in de bijbel. Ik dacht wel bij mystici uit de RK kerk.

14)   Het verkleden van Choo in de speciale kleedkamer (powder room). Wie legt de link naar de bijbel?

15)   Choo proclameert dat God wil dat alle christenen het boek van haar lezen. Dit zou dus de wil van God zijn…in feite dwingt Choo op deze manier om het boek te kopen. Dit met God’s afkeuring in geval men dit niet zou doen.

16)   Choo spreekt over mannelijke en vrouwelijke engelen. De bijbel leert niet dat engelen vergelijkbaar zijn met aardse geslachten. De engelen die aan bod komen in God’s Woord dragen in ieder geval geen vrouwelijke namen.

17)   Choo’s bevingen worden als de bijverschijnselen van een spiritistisch medium beschouwd.

18)   De bijbel wordt gebruikt of misbruikt om haar verhaal geloofwaardigheid te geven.

19)   Iemand vraagt zich af hoe het komt dat geestelijke leiders dit boek hebben kunnen aanbevelen.

20)   Een advies van een lezer: You can read it, but don’t believe it.

21)   Hemel van Choo: eletrische BQ’s en speedboten, aardse inrichtingen van de woningen, de straten worden beschreven als net zo geel als in de film The Wizard of Oz. (Deze film staat overigens op de startpagina startkabel occult onder de rubriek occulte films.) Een nogal vreemde vergelijking. We missen het Hemelse Jeruzalem waarvan Johannes spreekt.

22)   Een oordeel van een lezer over het boek: It is a moneymaker voor Choo en haar church.  Ongeacht of dit de werkelijke bedoeling is, is het wel de waarheid. Voor downloads worden ook kosten in rekening gebracht.

23)   Een raad van een andere lezer; Controleer alles wat Choo zegt met de bijbelse boodschap, komt het niet overeen verwerp het boek dan + de conclusie die je dan direct kan trekken: het wezen is Jezus Christus niet.

24)   “Bespaar je geld, lees de bijbel.”

25)   Het boek ademt de eigengerechtigheid uit als basis van je verlossing i.p.v. Christus offer.

26)   Choo wordt door het wezen eer en roem beloofd. Dit is de gebruikelijke belofte van satan.

27)   Een zendelinge schrijft: “Ik heb geen herkenning met de Jezus van Choo, dit terwijl ik 36 jaar met Jezus op het zendingveld ben geweest. Veel dingen kloppen niet met de bijbel.” Ze heeft zelf een aantal verhalen gehoord en gelezen over mensen die Jezus hebben gezien en die hebben altijd het gezicht van Jezus kunnen zien. Ze merkt op dat het vreemd is dat het wezen geen gezicht had.

28)   God de Vader wordt zelden in het boek genoemd. Vergelijk dit met Openbaringen en de wijze waarop Jezus over de Vader sprak.

29)   Choo’s lichaam transformeerde tot een ander lichaam. Johannes was in de geest, er is geen sprake van een ander lichaam.

30)   De troon van God zoals deze in de bijbel wordt beschreven ziet er anders uit dan hoe Choo dit beschrijft.

31)   24 december. Het wezen zei: “Dit is mijn geboortedag.” Het is algemeen bekend dat de datums 24 en 25 december afkomstig zijn uit de voorchristelijke wereld. Men vierde de komst van het licht. Als onderbouwing wordt hier voor de situatie geschetst dat Jezus ten tijde van een volksstelling is geboren. De vorst die dit organiseerde zal dit zeker niet in het zwaarste seizoen hebben gedaan. Alle mensen moesten zich namelijk lopend verplaatsten naar hun geboortedorp.

32)   Choo droeg een kroon toen ze de hemel bezocht, waarom Johannes niet?

33)   “Ongehoorzame christenen kunnen de hemel niet binnengaan.”  (pag. 214 Engelse uitvoering) Vergelijk dit is met Johannes 3:16

34)   Er zijn voldoende tegenstellingen met de openbaring zoals wij die uit de bijbel kennen om dit boek niet te kunnen kwalificeren als het boek van God voor de eindtijd. God spreekt zichzelf nooit tegen.

35)   Laat je niet ontmoedigen door dit soort boeken. Het zijn tekenen van de eindtijd. Lees de bijbel om betere antwoorden te vinden. Het boek veroorzaakt verwarring.

36)   De gehele waarheid is in de bijbel te vinden, niet in dit boek.

37)   Heilig lachen:   waarom moet dat opeens in de prediking? Het verstoort het prijzen van God, het richt de aandacht op de persoon zelf.

38)   Miracle dance. Als deze dans niet van God afkomstig is dan is het een spirituele dans waardoor demonen de kans hebben om kerkleden te beïnvloeden. (Vergelijk de functie met de dansen bij de heidense afgodsdiensten.)

39)   Het boek noemt kerstfeest als meest belangrijke dag. Pasen wordt niet genoemd. Waarom niet? Pasen was de meest belangrijke dag: totale overwinnig op satan.

40)   Het boek zet aan tot werken,werken,werken en nog eens werken om aan God’s eis te kunnen voldoen. Niet de bijbelse weg.

41)   Het boek vertelt het evangelie met de hel als grootste waarschuwing i.p.v. de liefde van Christus als het centrum van het evangelie.

42)   Het boek verkondigd: wordt heilig door het doen van goed werk. De bijbel verkondigd: Als je geheiligd bent ga je als resultaat goed werk doen.

43)   Als het boek van Choo werkelijk waarheid is dan zal de bijbel, met deze toevoeging, een ander boek worden.

44)   Satan haat het bloedoffer van Jezus. Waar wordt in het boek over het belang van Jezus bloed gesproken? Waarom heeft Johannes niet op deze wijze over de hemel geschreven?

45)   Het is ikke + ikke & de Heer. De medegelovigen fungeren als figuranten. (Vergelijk hoe in de bijbel over het Lichaam van Christus wordt gesproken.)

46)   Het wezen gedraagt zich anders dan Jezus Christus zich gedragen zou hebben. Uit niets blijkt dat het hier om Jezus zelf zou gaan.

Reacties uit:  www.amazon.com/gp/product/customer-reviews


Eén van de positieve reactie’s, te vinden op de bovengenoemde site komt van Juliette Capulet (Los Angeles). Ik heb haar reactie in het nederlands vertaald:

“Toen ik voor het eerst “De hemel is zo echt” ontving begon ik het hongerig te lezen, ik stelde mij compleet open voor Choo Nam’s bezoek aan de hemel. Ik had er geen vermoeden van dat Jezus (cursivering door G.H) spoedig tot mijzelf zou spreken! Hij gebruikte zijn end-times boek om met mij te communiceren! Ik werd letterlijk verliefd op Jezus ; zijn zachte woorden en lieflijkheid waren meer dan ik mij ooit had kunnen voorstellen. Het boek veranderde mijn leven compleet. Het maakte mij dat ik smachtte naar Jezus en dat ik zo verlangde naar hem als ik nog nooit naar iemand anders heb verlangd. Laat in de avond, toen ik het gedeelte aan het lezen was van zijn kersfeestviering lag ik op mijn bed. Ik mediteerde op zijn woorden en op Choo Nam’s hemelervaringen. Toen ik zo op mijn rug lag ervaarde ik onderbuikse lachstuipen (abdominal spasms) en mijn lichaam vertoonde onwillekeurige, op en neergaande spiertrekkingen. Het was de meest ingrijpende en meest wonderbare ervaring die ik ooit heb gehad. Ik ben er sterk van overtuigd dat God Choo Nam en haar boek gebruikt om andere ontvankelijke zielen te bereiken. Ik bid voor mijn mede broeders en zusters in Christus, en voor die zielen die nog niet gered zijn, dat zij ook dit boek ontvangen met een open hart.

In dit getuigenis valt op dat zij zegt: Ik stelde mij compleet open voor… Zij gebruikte geen reserves, toetsingen aan God’s woord en nam daardoor alle informatie onbevangen op als waarheid. Daarnaast merk ik op dat zij mediteerde op de woorden van Jezus, woorden van Jezus uit “De hemel is zo echt.” Niet op de woorden van Jezus Christus zoals deze in de bijbel staan. Ook mediteerde zij op de ervaringen van Choo Nam, iets wat een verkeerde basis is. De resultaten met alle spiertrekkingen wijzen op een aanraking door een geest. In de bijbel vind ik geen aanrakingen van God’s Geest die zulke spiertrekkingen  veroorzaken. Jezus verlost eerder mensen uit dit soort toevallen. Door een ervaring, die als bovennatuurlijk kan worden beschouwd concludeert Juliette direct dat het dan ook allemaal waarheid moet zijn. Zij bid voor mensen dat die het boek ook gaan lezen met een open hart.

 Mensen die hoe dan ook dit boek willen lezen raad ik aan om het met een biddend hart te doen, biddend om God’s bijstand met name in die van de gave van onderscheiding van de geesten. In dat geval wordt er een buffer gelegd waardoor vijandige geesten geen ruimte meer krijgen voor beïnvloeding.

 

Mijn idee/conclusie over het werkelijke doel van het boek is:

Het boek beoogt christenen in verwarring te brengen en hen open te stellen voor andere invloeden. Invloeden die christenen langzaam op een pad naast de werkelijke weg naar God brengen.

 

Een boek dat veel inzicht geeft in deze materie is Charismatische Verwarring, geschreven door Ds. John MacArthur jr. Deze dominee is predikant- bijbelleraar van de Grace Community Church in Sun Valley, California. (ISBN 9063180578  NOVAPRESS 1994)

¨Waar het mij om gaat,¨ schrijft MacArthur, ¨is de kerk terug te roepen tot de zuiverheid en autoriteit van de Schriften, om daarmee de eenheid van de ware  kerk te versterken.¨ In dit boek wordt ingegaan op vragen als:           

 *Is ervaring de juiste maatstaf voor waarheid?

 * Geeft God nog steeds  nieuwe openbaringen?

 * Hoe leggen we de bijbel uit?         

 * Doet God ook vandaag nog wonderen?                                      

 * Hoe werken de geestelijke gaven?                                                                                              

  * Wat gebeurde er in de vroege kerk?                                                                                          

  * Geneest God nog steeds?                                                                                                           

   * Wat is echt geestelijk?

Daarnaast geven de volgende boeken ook meer inzicht in de materie:

·         Duistere geheimen van de New Age. Satan’s plan voor één wereldreligie. Texe Marrs ISBN9063180365 NOVAPRESS 1989

·         Charisma in Golven. Drs. R.H.Matzken, drs. Vera I. Kerkhof en ds. K. van Berghem ISBN905030243-2 J.J.Groen en zoon. 1991

·         Tovenaars van de 20e 21e eeuw. Gerard Feller  ISBN9060676173 Gideon

Het beste boek, als zuivere, totaal onbesmette bron blijft altijd de Bijbel zelf.