Een valse openbaring

 

Door Hans Frinsel

De Oogst, Mei 2006.

 

Het boek ‘De hemel is zo echt’ dat vorig jaar verscheen, pretendeert directe ‘openbaringen’ van Jezus te bevatten. (1) De schrijfster van het boek, de Koreaans-Amerikaanse Choo Thomas, claimt vele malen door Jezus ‘in haar opstandinglichaam’ meegenomen te zijn naar de hemel en daar allerlei nieuwe ‘waarheden’ te hebben ontvangen. Reden om dat in dit themanummer (De Oogst, mei 2006) te toetsen.

 

Het boek vertoont alle trekken van de huidige westerse cultuur: zelfgerichtheid, grenzeloos indi­vidualisme, materialisme en autonomie. Het her­bergt ook alle extreem-charismatische excessen van de laatste decennia: de Torontopraktijken, het welvaartsevangelie, een ongezonde hang naar wonderen en bizarre ‘geestelijke’ ervaringen.

 

Freudiaans

 

Het boek is extreem ‘ik-gericht’, wat heel subtiel vermomd is, doordat de schrijfster de ‘Jezus’ in het boek haar eigen persoon centraal laat stellen. Eindeloos herhaalt ‘Jezus’ dat zij zijn ‘speciale dochter is’, zijn eindtijdprofetes, het ‘levende bewijs van zijn Woord’ (blz. 177), uitgekozen is voor dit ‘eindtijdwerk’ vanwege haar volkomen gehoorzaamheid en toegewijding (blz. 105), de verrassing voor de wereld (blz. 206). Hij vertrouwt haar helemaal (blz. 75). De relatie wordt steeds intiemer. Hij omhelst haar vaker (o.a. blz. 106) en zitten ze veel arm in arm. Telkens herhaalt hij dat hij haar in alles gelukkig zal maken in dit leven, dat ze beroemd en rijk zal worden (blz. 87). Die zucht naar bevestiging doet vaak ziekelijk aan. Haar ‘Jezus’ beleeft plezier aan haar (blz.86) en voelt zich op zijn gemak bij haar (blz. 112). Het is de ‘Jezus’ van het therapeutische en verpsycho­logiseerde evangelie. ‘Freudiaans’, noemde een voorganger van een Volle Evangelie Gemeente het met terechte afschuw.

 

Hemelse gebakken vis

 

Deze ‘Jezus’ geeft haar een rondleiding door de hemel met het doel om zijn kinderen te overtui­gen dat de hemel heel echt is, dat hij wil dat wij daar allemaal komen, en om ons te laten weten dat hij heel snel terugkomt. Alsof de Bijbel dat niet zegt!

De hemel van Choo Thomas is materieel en sensueel. In haar fantasieën lijkt ze de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te verwarren. De bergen, de dieren, de huizen, het meubilair, de bedden, het dressoir, de spiegels (blz.80), alles is er net zoals op aarde, maar dan veel mooier (blz. 93).

Choo Thomas speelt samen met haar ‘Jezus’ in het hemelse water met de vissen. Hij ‘speelt voor kok’ en bakt vis voor haar op een zilveren oventje (blz. 111). Ze giechelt met hem. Het boek is gevuld met dit soort bizarre onbijbelse fantasieën.

 

Andere Jezus

 

Haar familiaire wijze van omgaan met ‘Jezus’ is de typisch modern-charismatische onheilige ‘ouwejongenskrentenbrood’ manier. De apostel Johannes reageerde op Patmos heel anders toen hij de verheerlijkte Christus ontmoette: “En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten” (Openb. 1:17). Het contrast tussen hem en Choo Thomas kan niet groter zijn! Dit was de discipel die ‘de Here liefhad’ en goed gekend had op aarde! En toch bij hem geen oneerbiedige familiariteit,maar alleen diepe eerbied en ontzag. De Here Jezus vertelde de apostelen dat hun bediening lijden, vervolging en armoede met zich mee zou brengen. Choo Thomas wordt alleen geluk en voorspoed beloofd, een duidelijke invloed van het welvaartsevangelie. De Jezus van Choo Thomas is duidelijk een andere dan de Christus der Schriften!

 

Schudden

 

Al haar openbaringen worden voorafgegaan door zo’n dertig minuten heftig schudden, een on-bijbels fenomeen, dat door de Torontodwaling helaas gemeengoed is geworden in sommige charismatische kringen. Ze schrijft dat de Bijbel vol staat met voorbeelden van dit soort schudden (blz.26), wat exegetisch gezien klinkklare onzin is. Ook zijn er allerlei andere extreme lichamelijke verschijnselen, zoals opgelicht worden door de geest en uittredingen.

Dit schudden is een belangrijk onderdeel van haar ‘toerusting’ (blz. 167). Haar Jezus ‘werkt’ weken­lang aan haar lichaam, en ‘ontsluit 33 sloten’ (blz. 167-176), in voorbereiding op haar speciale (onbijbelse) bediening van de ‘wonderwerkdans’, die ‘heel belangrijk’ is voor hem.

Ze onttrekt zich aan de orde en het gezag dat de Heer zelf in de gemeente heeft gelegd. Ze stelt haar openbaringen absoluut en noemt deze ‘Woord van God’ (blz.225). Wanneer haar voorganger haar danspraktijken wil beperken, vertrekt ze uit de gemeente (blz. 199).

 

‘Waarheden’

 

Naast de bizarre beschrijvingen van ‘de hemel’ brengt Choo Thomas ook buitenbijbelse ‘waarhe­den’ (blz. 49). Ongehoorzame christenen zullen niet naar de hemel gaan, maar eeuwig op dorre vlakten tussen de hemel en de hel moeten rond­dolen (blz. 64). Daaronder zijn degenen die geen tienden (over je bruto inkomen) en offers geven (o.a. blz. 219). Zulk wetticisme is manipulerend en in strijd met het Evangelie. Haar ‘Jezus’ zegt dat voor zijn wederkomst de helft van alle ongelovigen gered zullen worden. Hierin klinkt de bekende valse profetie door over de ‘grote eindtijd opwekking’ die al jaren rondgaat in delen van de charismatische beweging. Dit is in directe tegenspraak met de woorden van de echte Jezus en de apostelen die het tegenovergestelde voorzegden, namelijk een afval van het geloof voordat Jezus komt.

Haar ‘Jezus’ zegt dat voor zijn wederkomst de helft van alle gelovigen gered zullen worden.

Hierin klinkt de bekenden valse profetie door over ‘de grote eindtijdopwekking’ die al jaren rondgaat in delen van de charismatische beweging. Dit is in directe tegenspraak met de woorden van de echte Jezus en de apostelen die het tegenovergesteldevoorzegden, namelijk een afval van het geloof voordat Jezus komt (2)

 

Nieuwe bijbelschrijver

 

Maar de grootste misleiding is haar claim over de aard van boek. Vele malen benadrukt haar ‘Jezus’ dat zij dit boek moet schrijven. Dit boek is ‘zijn boek’. De gedicteerde ‘woorden van Jezus’ staan cursief gedrukt. Daarmee claimt dit boek authen­tieke nieuwe woorden van Jezus te bevatten. Dit gaat ver boven de definitie van geestesgaven uit zoals dit beleden wordt in de pinksterbeweging

én ‘boven hetgeen geschreven staat’. 3 Hiermee claimt het boek in feite gelijke status met de Bijbel. Haar ‘Jezus’ identificeert haar ook als een bijbelschrijver. Hij brengt haar in de hemel in een wit gebouw (blz. 52) met een groep bijzonder gekroonde mensen, en zegt: “Jij zult zijn zoals zij”. Later zegt hij van die mensen: “Dit zijn degenen die Ik mijn heilige Woord had toevertrouwd en die deze woorden getrouw hebben vastgelegd in Mijn Boek (blz. 78).

 

Nieuw bijbelboek

 

Deze claims plaatsen dit boek in de rij van valse nieuwe ‘goddelijke openbaringen’, zoals de koran of als het boek van de mormonen. Gelovigen die ‘De hemel is zo echt’ accepteren als van God, moeten beseffen dat ze daarmee de uniciteit en het absolute gezag van de Bijbel ontkennen. Het zou een volkomen herziening van de aard en het gezag van de Bijbel inhouden.(4) Evangelische boekwinkels die het verkopen, moeten beseffen dat zij hiermee een nieuwe valse Bijbel verkopen. Het gaat hier niet om verschil van interpretatie of toetsing van een geestesuiting, maar om het fundament van waarheid.

 

Bron

 

Er zijn twee mogelijkheden. Of Choo Thomas heeft geschreven vanuit een zieke fantasie of ze werd geïnspireerd vanuit het rijk van de duivel. Veelzeggend is misschien dat Choo Thomas van haar ‘Jezus’ telkens weer zegt dat ze zijn gezicht niet kan zien (blz. 13). Deze figuur had wellicht een reden zijn ware gezicht te verbergen. Al de verschijnselen van schudden, opgelicht worden, uittreden, enz. die zij zegt te hebben beleeft, hebben alle kenmerken van demonische werking. Veelzeggend is dat zij aanvankelijk wel eens twijfelde aan de oorsprong van haar ervaringen. Dat deed Mohammed ook.

 

Verleid

 

In een evangelisch-charismatische cultuur waarin er een groot gebrek is aan bijbelkennis, een chronisch gebrek aan geestelijk onderscheiding­vermogen en een onwil om misstanden en valse profetieën openlijk te toetsen en af te wijzen, zal dit boek vele gelovigen nog verder losweken van Gods Woord. De Here Jezus waarschuwde ons hiervoor:

‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.’ Matth. 24:24. ■

 

Eindnoten:

 

1 De hemel is zo echt, Choo Thomas, uitgegeven door Stichting de Heilbode, Vlissingen, 2005.

2 Matth. 24:12; 2 Tess. 2:3; Luc. 18:8.

3 1 Cor. 4:6.

4 Zie ook de artikelen over de aard en het gezag van de Bijbel elders in dit themanummer.