Hoe word ik verlost van mijn seksverslaving?

           

 

Inleiding

In de praktijkvan het pastoraat komen we regelmatig jongeren en ouderen tegen, die eerlijk belijden verstrikt te zitten in de klauwen van pornografie of seksuele onreinheid (in verkeringstijd). Het stemt tot dankbaarheid, wanneer we zien dat deze personen ernst maken om te breken met seksverslaving en zelfbevrediging. Voor een ieder van ons geldt dat we er diep van doordrongen moeten raken dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest (1 Kor. 3:16; 1 Kor. 6:19-20). Jezus Christus heeft recht op ons gehele leven in al haar facetten. Hij is dus de enige Rechthebbende op ons lichaam. Dus ook jouw lichaam! Het hardnekkig doorleven in seksuele onreinheid zal betekenen dat jij niet vervuld kunt worden met de Heilige Geest, aangezien je dan Hem bedroeft (Ef. 4:30). Daardoor zul je eveneens weinig levensvreugde en vrijmoedigheid om te getuigen ervaren. Belangrijker: God wordt niet verheerlijkt in je leven. En daarin ligt nu juisthet doel van christen-zijn.

 

 

Als jij klaagt over een dor en mat geloofsleven en je leeft tegelijkertijd door in seksuele onreinheid (alleen of samen met (een) ander(en)), dan kan God niet antwoorden. In Jesaja 59:2 staat:“Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en uw zonde nverbergen het aangezicht van u, dat Hij niet hoort.”Je kunt je weluitstrekken naar meer van Gods zegen in je leven, maar je zult het nooit ontvangen, als je weigert te breken met seksuele onreinheid. In Jakobus 4:3 staat:“U bidt wel maar u ontvangt het niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.”Als jij je schuldig maakt aan een leven in seksuele onreinheid,dan heb je een ernstig probleem.

 

We hebben het verlangen om met je te spreken en je de weg te wijzen tot een complete bevrijding van iedere vorm van seksuele onreinheid in je leven. Daarbij belichten we twee kanten: wat God voor jou heeft gedaan en door jou heen wil uitwerken; en wat God van jou verlangt. Ook willen we aandacht schenken aan hoe je met vallen in een zonde van seksuele onreinheid moet omgaan. Wij zijn bewogen met jongeren en ouderen die radicaal de Heere willen dienen, maar door het vallen in een zonde zichzelf als waardeloos beschouwen en wegzinken in een middelmatig of ondermaats christenleven zonder vrucht.

In zijn artikel“Ik ben in zonde gevallen, wat nu?” schrijft de Amerikaansetheoloog John Piper: “Wat mijn hart vandaag breekt is niet dat jij seksuee lzondigt, maar dat satan (nadat je in zonde gevallen bent) tegen je zegt: ‘Kijk, je bent gewoon waardeloos. Je kunt net zo goed God niet dienen. Het is onmogelijk dat jij je leven ooit radicaal aan Christus zult toewijden! Je kun tnet zo goed gewoon een goede baan zoeken, zodat je een breedbeeld TV kunt kopen om porno te kijken, totdat je er dood bij neervalt...’”

 

Christusals jouw hartstocht

Vooraf willen we stellen dat complete bevrijding niet ligt in een cursus (al kan de Heere deze gebruiken), maar in de gekruisigde Christus. Het is goed samen te bezien wat op Golgotha is gebeurd. In Kolossenzen 2:13 en 14 lezen we:“En Hij heeft u, toen u dood was in de misdaden en de voorhuid van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw misdaden te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn inzettingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.”Hier wordt iets genoemd, waarvan wij verlangen dat jij daar ten diepste van doordrongen bent: de Heere Jezus Christus gebruikte jouw (seksuele) zonden niet als vrijbrief om jou voor eeuwig naar de hel te sturen, maar nagelde deze aan het kruis! Christus heeft plaatsvervangend voor jou geleden. Waar jij had moeten sterven, heeft Christus het in Zijn oneindige liefde voor jou gedaan… Op de zojuist geciteerde verzen uit Kolossenzen 2 volgt direct het vijftiende vers:“Hij heeft de overheden en de machtenontwapend, die in het openbaar tentoongesteld en daardoor over hengetriomfeerd.” Hier lees je dat de satan en zijn helpers zijn ontwapend! Zij kunnen jou niet meer veroordelen wat jouw zonden betreft.

Want deze zijn aan het kruis gespijkerd. Nu moet je je niet laten verleiden tot d egedachte dat je raak kunt zondigen, want dan is je veroordeling rechtvaardig( Rom. 3:8). Nee, het kruis wil je alles schenken, maar het kruis vraagt oo kalles van je. Oprecht geloof accepteert Jezus Christus als Redder (Zaligmaker)en ook als de Heere (Kurios) met alleenheerschappij over je leven.

John Piper schrijft: “Je hebt een ontzagwekkend wapen tegen de satan, wanneer je weet dat de straf voor jouw zonden betaald is door Christus en dat Hij al jouw rechtvaardigheid voor God verdiend heeft, en wanneer je ook met heel je hart aan deze waarheden vasthoudt ” We kunnen het op deze plaats niet uitwerken, maar als je in een seksuele zonde bent gevallen, lees dan Micha 7:8-9. Het geeft je een blik op de overwinning.

 

O lieve vriend, vriendin, als je toch ziet hoe heerlijk het plaatsvervangende werk van Christus aan het kruis op Golgotha is, hoeveel liefde Hij voor jou heeft uitgestort, kun je dan nog dezelfde blijven? Kan je dan nog door blijven leven in die alles verwoestende pornografie en seksuele onreinheid (in je verkering)? We smeken je: mediteer erover, ga ermee in je binnenkamer, bid om licht van de Heilige Geest, laat de onvoorstelbare genade van Golgotha op je inwerken. ”Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn strieme nis ons genezing geworden. (…). De Heere heeft onze ongerechtigheden op Hem doen aanlopen” (Jes. 53:5-6b). Kom dan nu tot inkeer en sla met een berouwvol oog een blik op het geslachte en verbroken Lam; laat de volheid van onverdiende genade op je inwerken en je zult absoluut minder gaan zondigen. Als de liefde van God in je hart wordt uitgestort, zal er een wederliefde worden ontwikkeld en deze overwint de krachtigste verzoekingen. Christus zal dan je hartstocht worden!

 

Binnenkamerleven

We zeiden al: ga ermee in je binnenkamer. Zonder binnenkamerleven zul jij geen overwinning en volle verzadiging in Christus ontvangen. Zonder (stille) tijdvrij te maken om samen met Christus te zijn, zal Hij nooit je enige Levensbronworden! Dit vraagt om een radicale keuze in je leven. Ben jij bereid iedere dag tijd te spenderen met de Heere, zodat Hij met je kan spreken door Zijn hartversterkende Woord en Zijn Heilige Geest? Volledige bevrijding van seksueleonreinheid ligt niet in “werken”, “presteren”, “proberen” en zulk soortwerkwoorden. Bevrijding ligt hierin dat Christus door Zijn Geest Zijnopstandingsleven in jou gaat uitleven, zodat Zijn leven jouw leven wordt. Je ontvangt dan kracht om ‘nee’ te zeggen tegen te zonden in het ogenblik van deverzoeking.

Romeinen6:14, kanttekening 40 zegt het zo mooi:“Jezus Christus, Die ons niet alleen van de schuld, maar ook van de macht van de zonde verlost, en ons door Zijn Geest de kracht geeft om de zonde met haar begeerten tegen te staan en te overwinnen.”

 

De Heere kan je deze heerlijke waarheden niet door Zijn Heilige Geest openbaren wanneer daar niet dagelijks tijd wordt vrijgemaakt om met een open Bijbel en gevouwenhanden stil te worden voor de Heere. Want juist in dat ogenblik moeten alle andere stemmen zwijgen en mag je focus volledig gericht zijn op je genadige Verlosser en enige Bevrijder.

 

Daarbij is het van groot belang jezelf voortdurend als een lijk te rekenen voor de zonde (Rom. 6:6). Misschien zeg je: “ja, maar wacht even, u weet toch wel hoe mijn hart is?!” Dan zegt Paulus: “kom dan eens mee naar het kruis en het lege graf.Wat is daar gebeurd? Weet je dan niet dat je oude mens met Hem gekruisigd is,opdat je niet meer de zonde zou dienen?! En kijk dan eens naar dat lege graf; weet je dan niet dat Jezus is opgestaan, opdat jij een nieuw leven zou leiden?! ”Beschouw jezelf daarom als dood voor de zonde (Rom. 6:11). Reken jezelf als samen met Christus gekruisigd. Dat betekent niet dat de zonde dood is, maar dat jij gekruisigd en dood bent voor de zonde. Je staat niet meer onder de macht ende leiding van de zonde, maar onder de macht en leiding van je Verlosser enBevrijder! Je bent (in principe) bevrijd, maar nu mag/moet je ook als eenbevrijd mens gaan leven.

 

In Romeinen 6:12 lezen we:“Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan tegehoorzamen.”En als daar die verleiding dan komt? Dan zegt Jakobus:“Onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten”(4:7).

Dit vers bestaat eigenlijk uit drie delen. Ten eerste moet jij je onderwerpen aan God. Daarna moet je de duivel weerstaan. En als je deze twee dingen mag doen, zal de duivel wegvluchten. Jezelf onderwerpen aan God betekent dat je alle dingen die scheiding maken tussen Hem en jou verwijdert. Ben je je nu bewust van bepaalde dingen (voorwerpen, websites e.d.) die scheiding maken tussen jou en God? Wees er zeker van dat je geen zonde meer moedwillig vasthoudt en dat je Godgevraagd hebt om jouw geweten te reinigen. Als je dit gedaan hebt, mag je de duivel in de naam van de Heere Jezus gebieden om je niet meer lastig te vallen. Geef je daarom nu geheel over aan Christus, laat Christus jouw de kracht verlenen, zodat je door Zijn kracht kan strijden. Vertrouw erop dat Hij overwonnen heeft en zal overwinnen…ook in jouw leven!

 

Let op! Jij bent wel zelf verantwoordelijk!

Voor jouw seksuele zonden ben jij verantwoordelijk. Je kunt nooit de duivel de schuldgeven. Je kunt nooit Christus de schuld geven, dat Hij je niet helpt. Nee, Christus heeft je een wapenrusting geschonken (Ef. 6). In vers 13 staat:“Neem daarom de hele wapenrusting van Godaan, opdat u weerstand kunt bieden in de boze dag en na alles verricht tehebben, stand kunt houden.” Er wordt dus iets van je gevraagd! Je bent heilig in Christus, omdat je als verloste zondaar bent bekleed met de heiligheid van Christus (1 Kor. 1:30), maar je wordt er ook toe aangespoord en opgeroepen om vanuit deze positie daadwerkelijk heilig te gaan leven (Ef. 1:4; 1 Petr.1:14-15; 1 Petr. 2:21).

 

Vanuit deze bovengenoemde kernpunten willen wij je graag nog enkele praktischeprincipes aanreiken, die je kunnen helpen op weg naar volledige bevrijding vanseksuele onreinheid.

 

a.Zondebelijdenis

Wanneerje bij het lezen van dit artikel tot de overtuiging bent gekomen dat je op ditpunt gezondigd hebt, dan mag je – met berouw (spijt) – daarmee tot de Heere Godgaan en erop vertrouwen dat Hij een gaarne vergevend God is (Ps. 86:5). Als we onze zonden heel concreet belijden (1 Joh. 1:9) en ermee breken (Spr. 28:13) zal God onze zonden vergeven en ons van alle ongerechtigheid reinigen op grond van het offer van Jezus Christus.

 

Devolgende Bijbelteksten verduidelijken wat er gebeurt als God onze zondenvergeeft:

 

&Psalm103:12God verwijdert onze zondenzo ver het oosten is van het westen.

&Jesaja43:25Hij denkt niet meer aan onze zonden.

&2Korinthe 5:19Hij rekent de zondeschuld niet meer toe.

&Micha7:19Hij gooit onze zonden in de diepte van de zee.

 

We willen je graag een eenvoudige schuldbelijdenis doorgeven:

 

Heere Jezus, ik heb toegestaan dat de zonde in mijn lichaam regeerde. Heere, ik heb daar spijt van,en ik vraag U om mij door Uw Heilige Geest alles (concrete gevallen) te tonen wat ik op seksueel gebied verkeerd heb gedaan. Heere, ik vraag U vergeving (noem elke zonde concreet) en ik wil U danken voor het bloed van Jezus dat reinigt vanalle zonde (1 Joh. 1:7). Heere God, ik verwerp al dit misbruik van mijn lichaam als een wapen van de ongerechtigheid en ik belijd elke gewillige deelname daaraan. Ik kies om het seksueel gebruik van mijn lichaam alleen voor het huwelijk te bewaren. Ik wil graag opnieuw mijn lichaam als een levend en heilig offer aan U toewijden (Rom. 12:1-2). Ik bid dat ik op dit moment opnieuw vol mag worden van de Heilige Geest, zodat ik weer mag leven tot eer van U, dedrie-enige God. In Jezus’ naam. Amen.  

 

Geef niet toe aan twijfels over de vergeving van beleden zonden. Weersta deze opgrond van het feit dat God getrouw is aan Zijn beloften en dat Hij Zelf gezegdheeft dat Hij onze zonden zal vergeven als wij zebelijden.

 

b.Seksverslaving is sterker dan jezelf

Misschien heb je de logische overtuiging dat jij zelf in staat moet zijn om gewoon de televisie uit te zetten of om niet te gaan surfen op internet. Mogelijk denk jedat je wel over je pornoverslaving heen zult groeien. Maar laat ons dit je vertellen: hoe logisch deze gedachten ook lijken, als je werkelijk seksverslaafd bent, zijn ze een illusie. Deze illusie (“ik moet het zelf onder controlekrijgen op de één of andere manier”) heeft alleen maar tot gevolg dat je nogjarenlang verslaafd zult blijven en mogelijk nog meer verslaafd zult raken. Erken dat seksverslaving sterker is dan jezelf! En dat er iets anders, danalleen jezelf, nodig is om hier vanaf te komen! Als je dit onder ogen wilt zien, ben je in de goede positie om het gevecht aan te gaan.

 

c. Kies voor de Waarheid en niet voor satan

In jouw gedachteleven bestaat een strijd tussen Waarheid en leugen, tussen Licht en duisternis. Wanneer je problemen hebt, denk je vaak dat het kijken van pornoen/of zelfbevrediging je problemen doet oplossen. Dit zijn leugens van de satan! Jezus zegt dat de waarheid ons vrij zal maken (Joh. 8:32). Dit geldt ook voor pornoverslaving of seksuele onreinheid. Het is een leugen om te denken dat pornografisch materiaal mij werkelijk genot geeft. Integendeel, door het toegeven aan zondige begeerten vervuilen we onze geest, ziel en lichaam; tegelijk komt de satan ons aanklagen door allerlei veroordelende gedachten in onze gedachten te fluisteren.

Lievevriend(in), Jezus is de Waarheid. De Heilige Geest is de Geest van de Waarheid. Gods Woord is waar. Het Bijbelse antwoord op de Waarheid is geloof, ongeacht ofwij voelen of ervaren dat het waar is of niet. Leugens houden ons gevangen, maar de Waarheid maakt ons vrij. Vreugde en vrijheid zijn het gevolg van het wandelen in de vrijheid.

 

d. Neem een Godvrezende broeder/zuster in vertrouwen

Het kan zijn dat je niet gewillig bent om deze (boezem)zonde (van pornoverslaving) met wortel en tak uit te roeien. Ga dan opnieuw op je knieën, belijd deze onwilligheid en vraag of de Heere je gewillig wil maken. Wanneer je dit al vaker gedaan hebt, maar je niet tot bevrijding komt, dan is het goed om een Godvrezende broeder of zuster in vertrouwen te nemen.

De Bijbel(Jak. 5:16) en de kerkgeschiedenis (Luther) leren dat andere gelovigen daar soms een hulp bij kunnen zijn. Zo’n persoon heb je dan nodig met wie je de hele waarheid over wat er allemaal gebeurt en gebeurd is, kan delen. Iemand bij wie dat veilig is. Iemand die – dankzij Gods genade – overwinning hierover heeftontvangen. Iemand met wie je een verbond sluit, dat je alles zult zeggen wat erop seksueel terrein goed en mis gaat. Dat zal echt bevrijdend voor je zijn!

 

e.Hanteer het “hak je hand af”- principe van JezusChristus

Jezus is over weinig dingen zo extreem als over het verwijderen van aanknopingspunten voor verleidingen in jeleven. Hij zegt dat het beter is om met één hand in de hemel te komen, dan met twee handen in de hel…Doe alles weg uit jouw huis wat voor jou op een of andere manier een aanleiding tot vallen kan zijn. Moet je gefilterd internet nemen? Moet je je computer de deur uitdoen? Moet je telefoonnummers laten blokkeren? Moet je afstand doen van je mobiele telefoon? Moet je met je vriend(in) nieuweafspraken (m.b.t. seksuele reinheid) maken? De meesten doen wel de grote dingen weg, maar laten een paar kleine dingetjes achter. Maar als je een klein dingetje laat zitten, wees er dan zeker van dat je op een dag (vroeg of laat) er gebruik van zult maken. Want seksverslaving is sterker dan jezelf! Het principe van Jezus werkt gegarandeerd.

 

f.Uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest

Strek je met volharding uit naar de vervulling met de Heilige Geest. Seksverslaving is zo krachtig, dat het alleen vervangen kan worden door iets wat nog krachtiger is. Seksualiteit heeft te maken met intense, heftige gevoelens en verlangens. Dat geldt zowel voor goede, gezonde seksualiteit als voor zondige, ongezonde seks. Wanneer je ongezonde seks uit je leven wegdoet, zul je worden geconfronteerd meteen enorme drang naar datgene wat je hebt afgelegd. Maar als je deze intense verlangens gaat richten op God Zelf, op de vervulling met Zijn Heilige Geest, zul je merken dat God juist aan deze mensen Zichzelf op een bijzonder manier wilbetonen. God wil Zelf de meest intense invulling aan jouw leegte geven, door Zijn Heilige Geest. Lees als bemoediging Johannes 7:37-39.

 

Slotwoorden

We wensen je van harte de kracht van God toe in jouw dagelijkse strijd. Weet dat God jou door verzoekingenen beproevingen heen een man of vrouw naar Gods hart wil maken (Jak. 1:12-15).Kom je er niet uit, neem dan iemand in vertrouwen. “Gemeenschap der heiligen”betekent ook te weten dat er anderen zijn die van mij afweten en voor mij bidden.

 

1Thessalonicenzen 5:23-24:“En moge de God van de vrede Zelf u geheel en alheiligen en mogen uw geest, ziel en lichaam in hun geheel onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw:Hij zal het ook doen.”

 

--------------------

Mocht unog vragen hebben en/ofwillen emailen over dit artikel, dan kunt u dat mailennaar:info@heartcry.nl


Einde - Voor meer informatie zie: www.heartcry.nl .