Leer om jezelf lief te hebben learn to love yourself

 

Artikel van Rick Warren in het blad 'Ladies Home Journal' (maart, 2005)

 

Warren is inmiddels zo populair dat hij is gevraagd om een maandelijkse bijdrage te schrijven voor het blad "Ladies Home Journal'. Dit is geen christelijk maar een seculier damesblad. Het aantal lezers bedraagt ongeveer 14,5 miljoen. In het maart nummer van dit jaar (2005) heeft hij een artikel geschreven met als titel 'Leer om jezelf lief te hebben' (Learn to love yourself)

 

Hij vertelt de lezeressen: "Om werkelijk jezelf te kunnen liefhebben is het nodig dat je de volgende 5 waarheden kent die de basis vormen voor een gezond zelfbeeld."

 

Wat zijn die vijf waarheden?

(Wat nu volgt zijn - vertaalde - citaten uit het Warren's artikel)

 

Accepteer jezelf

 

God accepteert ons onvoorwaardelijk, en in Zijn ogen zijn we allen kostbaar en onbetaalbaar. Richt je hier op en dan zul je geen tijd en energie verspillen met proberen om iemand te zijn die je niet bent.

 

Heb jezelf lief

 

(De vrouw van Warren valt bij) "God houd werkelijk van me zonder voorwaarden" Of zoals het in het Engels staat "without strings attached". (Commentaar: Op basis hiervan schijnt ons de vrijheid te zijn gegeven om onszelf lief te hebben)

 

Wees trouw aan jezelf

 

Ontdek, accepteer en verheug je in je eigen unieke 'shape' (Dit verwijst naar Warrens S.H.A.P.E. programma) Wees tevreden met hen (met onze zwakheden)

 

Vergeef jezelf

 

God verwacht geen volmaaktheid van ons maar Hij staat wel op eerlijkheid. Als ik eerlijk mijn vergissingen erken en in geloof om vergeving vraag, dat heeft God niets meer tegen ons, dan zet Hij het ons niet betaald en dan komt Hij er niet meer op terug. We moeten ons oefenen in zo'n vergevende houding tegenover onszelf.

 

Geloof in jezelf

 

Begin met het 'affirmeren' , met het bevestigen, van de waarheid over jezelf. De waarheid is dat God je heeft geschapen met talenten, mogelijkheden, persoonlijkheid en achtergrond in combinatie met wat uniek aan jou is. De keuze is aan jou. Je kunt geloven wat anderen over je zeggen, of je kunt geloven in jezelf zoals God dat doet, die tegen je zegt dat je waarlijk aanvaardbaar, waard om te worden geliefd, waardevol en bekwaam bent.

 

Tot zover de weergave van de boodschap in het Maart nummer van Ladies Home Journal.

 

 

Hieronder volgt het commentaar van Gary Gilley op de boodschap van Warren

 

Het is schokkend. In plaats van het bijbelse evangelie brengt Warren een slap aftreksel van populaire huis- tuin- en keukenpsychologie aan de miljoenen lezeressen. Bedenk dat Warren hier niet tot gelovigen spreekt. Hij schrijft voor de doorsnee bevolking, het is immers een seculier vrouwenblad. Enkele opmerkingen, met dit in gedachten.

 

        Hij vertelt aan de lezeressen dat God hen onvoorwaardelijk accepteert. Niets kan meer naast de waarheid zijn dan dit. We zijn onacceptabel voor God in onze natuurlijk staat. Het heeft de dood van de Zoon van God gekost om het mogelijk te maken dat we acceptabel worden voor God en alleen degenen die 'in Christus zijn' zijn acceptabel voor de Vader (Efeze 1:2-14).

        Nergens in de Schrift wordt ons gezegd dat we onszelf moeten liefhebben. Ons wordt opgedragen om God lief te hebben met geheel ons hart, onze ziel en verstand. Er wordt ook gezegd dat we anderen moeten liefhebben als onszelf (Mattheus 22:37-40)

        Een ongelovige vertellen dat hij zichzelf moet accepteren en trouw moet zijn aan zichzelf is hem op weg sturen naar de eeuwige verlorenheid. Is het juist dat iemand die dood is in zonden en overtredingen word verteld dat hij tevreden moet zijn met zijn zwakheden? Warren probeert om de harten van zijn lezeressen te bemoedigen maar hij wijst niet naar de Heiland.

        In de bijbel is geen woord te vinden over het vergeven van onszelf. Dit is een moderne psychologische uitvinding en geen bijbels principe. God roept ons op om onze zonden aan Hem te belijden en dan zal Hij ons vergeven (1 Johannes 1:9.) Wij hebben niet de autoriteit en de mogelijkheid om onszelf te vergeven, vergeven is Gods terrein..

        In plaats van in onszelf te geloven word we opgeroepen om in de Here Jezus te geloven (Handelingen 16:11). In plaats van in zichzelf te geloven zegt de apostel Paulus dat we onbekwaam zijn in onszelf (2 Kor. 3:5), we zijn slechts aarden vaten (2 Kor. 4:7.) In plaats van in zichzelf te geloven roemde Paulus in zijn zwakheden, opdat de kracht van God over hem kwam (2 Kor. 12:9).

 

Warren is momenteel de invloedrijkste protestante voorganger ter wereld. Hoe is het mogelijk dat deze evangelische voorganger zover het doel mist?

Misschien ligt het antwoord op deze vraag in zijn visie op de leer. In zijn boek Doelgericht Leven zegt Warren dat God het niet belangrijk vindt wat we geloven. Ik citeer van pagina 34: "God zal niets vragen over uw religieuze achtergrond of over uw theologische opvattingen."

Niets kan meer naast de waarheid zijn dan deze uitspraak. Wat we geloven is van het grootste belang. Heeft de Heilige Geest de bijbel ingegeven opdat wij zouden negeren wat er in wordt geleerd. Zijn de woorden van Jezus onbelangrijk? Zijn de leerstellige brieven van het Nieuwe Testament niets meer dan wat opvulling. Als het om ons behoud gaat is het van belang wat je geloof t over Jezus, over het kruis, over de opstanding, zonde, oordeel, het evangelie en dergelijke. Warren brengt grote schade toe aan de gemeente van Christus doordat hij de inhoud van het evangelie minimaliseert. Door de bijbel van weinig belang te achten, door de leer te kleineren en te vervangen door psychologie, mystiek en wereldse wijsheid. Als we dit zien dan worden we herinnerd aan de waarschuwing van Paulus in Kolossenzen 2:8. "Zie toe, dat niemand u meeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus."