(Werkgroep Terug naar de Bijbel

Rien van de Kraats

e-mailadres: byblos@solcon.nl

websiteadres: www.backtothebible.nl

Kampen, 20 december 2006)

 

Vraag: Kunt u iets vertellen van de Genadekerk van Joseph Prince in Singapore?

 

Beste vragensellers,

Het heeft moeite gekost om te ontwarren of en waar de leer van Joseph Prince buiten de

Bijbel om gaat. Dit komt omdat de voorganger uit Singapore theologische termen gebruikt,

die voor Nederlandse, wedergeboren christenen bekend terrein zijn. De manier waarop Prince

praat over genade, gerechtigheid, zondeschuld en rechtvaardiging lijkt zo bijbels, dat je het

bijna niet aandurft om je vinger op te steken. Dit klemt des te meer door de wijze waarop hij

de toehoorders (zo'n 11000 in zijn kerk) indringend toespreekt. Men waagt haast niet tegen te

zijn, aangezien hij steeds vraagt om amen te zeggen op zijn boodschap.

 

Informatie geput uit:

 

Ik heb cd's van drie verschillende diensten in Singapore beluisterd, sommige gedeelten

hiervan zelfs twee keer om geen misvattingen te krijgen. Dit zou gemakkelijk kunnen omdat

het Engels van Joseph Prince Singaporees Engels is en omdat de pastor erg rap van tong is.

Naast het beluisteren van de cd's, heb ik zijn site bezocht: www.newcreation.org.sg en heb

daar een en ander gelezen. Ook vond ik daar verwijzingen naar een site :

www.victorking.ministryhome.org Naast deze Engelse sites heb ik de Nederlandstalige site

van Willem de Vink bezocht: www.gracebase.nl Op de site heb ik zijn artikel; "Genade

versus Wet, wat iedere christen zou moeten weten..." gelezen. Dit artikel is een vertaling van

een prediking van Joseph Prince uit Singapore. Ook heb ik het artikel "100% Genade" van

Willem de Vink zelf, doorgenomen. In de weblog van de site gracebase, heb ik een aantal

korte overdenkingen van Joseph Prince gelezen, die vertaald zijn door Jaap de Schipper. Deze

laatste persoon kwam ik weer tegen op de website van Jong&Vrij Evangeliegemeente in

Hellevoetsluis: www.jongenvrij.nl Hij staat daar vermeld als redactielid van het maandblad

van Jong&enVrij. Op deze website staan een aantal artikelen, die hoofdzakelijk over genade

gaan. Eén artikel springt eruit nl. het artikel met de titel: "Eens gered, altijd gered".

 

Iets over de persoon van voorganger Joseph Prince

 

Hij is een vrij jonge voorganger (naar schatting 40 jaar), die oorspronkelijk uit India komt.

Als hij spreekt tegen zijn gemeente, dan komt hij nogal dwingend over. Dit doet hij door bv.

steeds van de toehoorders te "eisen" dat zij instemmen met zijn boodschap door het woord

amen te roepen. Ook laat hij hen vaak zijn zinnen nazeggen, als bevestiging dat zij naar hem

luisteren en dat zijn boodschap waar is. Als spreker is hij manipulerend bezig en werkt hij

naar een bepaalde climax toe.

Zijn houding is niet zo zeer arrogant als wel gewild lollig en populair. Hierbij overschrijdt hij

naar mijn mening verschillende keren de grenzen van het bijbels fatsoen. Speciaal wanneer

het gaat over het intieme leven van figuren in de Bijbel, begint hij te gniffelen en probeert de

11000 mensen aan het lachen te krijgen. Ook preekt hij daarbij bijbelse onwaarheden, of

liever gezegd dingen die er niet staan.

Tijdens zijn preken doet hij vaak mensen na, die vragen hebben over zijn boodschap. De

manier waarop hij dit doet, is vernederend voor de betreffende personen en straalt zeker geen

pastorale bewogenheid uit.

 

The New Creation Church als denominatie

 

Prince pretendeert niet de enige ware kerk te zijn. Hij laat dit duidelijk merken tijdens zijn

boodschap. De denominatie die zijn voorkeur heeft, is de Word of Faith kerk van Kenneth

Hagin. Hij zegt ook zelf dat zijn kerk een Word of Faith kerk is, hoewel de naam New

Creation Church dat niet aangeeft. Tijdens zijn prediking noemt hij zijn kerk de Gracechurch,

waarschijnlijk vanwege de nadruk op genade in zijn boodschap.

Aangezien de werkgroep Terug naar de Bijbel, de Word of Faith Beweging in het verleden

intensief heeft bestudeerd, zijn wij het met Joseph Prince eens, dat zijn kerk het meest lijkt op

een Word of Faith Kerk. De inhoud van de boodschap is iets anders, maar het uiteindelijk

doel van de boodschap is precies hetzelfde: "elke christen mag en kan op elk gebied van zijn

leven alle mogelijke zegeningen van God verwachten, zo niet eisen." Joseph Prince past

naadloos in het rijtje bekende welvaartspredikers. Zelfs zijn predikstijl komt overeen met bv.

Kenneth Copeland, Benny Hinn, Rodney Howard-Browne (zie brieven van de werkgroep nrs.

3,5,6,8, enz.)

 

Op de site : www.victorking.ministryhome.org staan boodschappen van Prince weergegeven,

terwijl een lijstje met links naar de volgende welvaartspredikers duidt op de connectie in

boodschap tussen Joseph Prince en deze personen.

www.joelosteen.com (pastor Joel Osteen)

www.jdm.org (rev.Jesse Duplantis)

www.kcm.org (rev.Kenneth Copeland)

www.creflodollarministries.org (rev.Creflo A Dollar)

 

Inhoud boodschap van Joseph Prince uit Singapore

 

Kort samengevat bevatten alle boodschappen twee hoofdelementen: genade en zegeningen

(grace and blessings). Voor degenen, die geïnteresseerd zijn in theologie rijst onmiddellijk de

vraag wat voor nieuws zal Joseph Prince brengen als hij over genade preekt. Helaas moet ik

deze mensen teleurstellen, hij brengt ogenschijnlijk niets nieuws over het bijbelse begrip

genade. Evenals in Nederland geloven de wedergeboren christenen in Singapore het volgende

over genade:

"ieder mens is een zondaar tegenover God en tracht door goed te leven toch in het reine te

komen met God. Voor God is dit niet aanvaardbaar en zijn alle mensen verloren, tenzij zij

zich bekeren tot Jezus Christus, de zoon van God. Dit bekeren houdt in, dat zij hun zonde en

hun zondige staat erkennen en in het geloof Jezus Christus aanvaarden als hun middelaar. Zijn

kruisdood is daarvoor het redmiddel, omdat daar zijn plaatsvervangend lijden plaats vond.

Door Jezus Christus uit de doden op te wekken, heeft God de Vader aangegeven dit

zoenmiddel te accepteren en zijn Zoon als "het Lam dat is geslacht" een plaats gegeven in zijn

troon. Het enige wat een mens nu moet en hoeft te doen is dit gelovend te aanvaarden. Heel

simpel gesproken noemen wij dit ook wel: Jezus Christus als redder in ons leven toelaten en

de genade die God ons biedt te aanvaarden. De wet werkt hierbij als een soort spiegel waarin

wij onze zonde kunnen zien. Een wedergeboren christen leeft uit genade, uit de genade die

God ons in Jezus Christus geeft."

 

Bijna ieder mens heeft er moeite mee om van genade te leven, want het houdt in dat we

erkennen, dat wij zondaars zijn. De niet-gelovigen zijn hier zeker op tegen. Zij willen het

allemaal zelf regelen. Van de christelijke gelovigen zijn de rooms-katholieken het hier ook

niet mee eens. De kerk leert dat haar leden de hemel zelf moeten en kunnen verdienen. Naast

deze kerk zijn er ook nog een aantal orthodoxe kerken en groepen, die het niet helemaal

kunnen geloven, dat God iemands zonde vergeeft en wegdoet. Zij leven meestal tot hun dood

toe in angst en vrees hierover. De meeste evangelische groepen, variërend van pinksterkerken,

volle evangeliekerken, baptisten kerken en vergadering der gelovigen verkondigen

bovenomschreven theologie van het begrip genade.

 

In de boodschap van Joseph Prince klinkt hetzelfde geluid door. Alleen voegt hij er iets aan

toe. Hij voegt de welvaartsboodschap eraan toe. Hij gebruikt dit goede, bijbelse begrip van

genade als een aanloop naar zijn uiteindelijke doel: dat is materiele zegeningen voor hen die

uit genade leven. Dit principe komt in al zijn boodschappen voor. Vanuit zijn uiteenzettingen

over genade komt hij steeds terecht op de welvaart, die elk uit genade levend christen ten deel

moet vallen. En de welvaart "vindt" hij steeds in het Oude Testament in de verhalen van

Abraham. Prince begint wel in het nieuwe Testament en wel bij die teksten die een connectie

hebben met het Oude Testament. Wij noemen even een voorbeeld uit Gal.4:21- 27: "Zeg mij,

gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven, dat

Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. Maar die van de slavin was

naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. Dit is iets, waarin een diepere

zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen: de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is

Hagar. Het (woord) Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het

tegenwoordige Jeruzalem, dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem

is vrij; en dat is onze moeder." In dit gedeelte spreekt Paulus expliciet tegen de bekeerde

Joden in Galatië, die door bepaalde valse leraren verleid dreigden te worden weer onder de

wet te gaan leven. Deze tekst heeft op generlei manier een verband met de zegeningen van

Abraham. Toch weet Prince het in zijn boodschap zo te draaien, dat hij hierop uitkomt.

 

Josph Prince heeft kritiek op sommige bijbelse figuren (=Bijbelkritiek?)

 

Als hij het verhaal van Gods bezoek aan Abraham onder de bomen van Mamre vertelt en ook

over Gods voorgenomen bestraffing van Sodom en Gomorra praat, dan vindt Prince Abraham

niet slim genoeg. Als Abraham bij God aandringt om bij een steeds kleiner aantal

rechtvaardigen in de steden, de afstraffing niet door te laten gaan, had hij niet moeten stoppen

bij het getal tien. Abraham had volgens hem door moeten gaan tot één, dan had hij de steden

en zijn neef kunnen redden. " Toen ging de Heere weg, nadat Hij geëindigd had tot Abraham

te spreken, en Abraham keerde tot zijn woonplaats terug." Gen.18:33 Joseph Prince weet het

beter en voegt aan de Bijbel toe.

 

Job, in het Oude Testament roept de bekende verzen uit: "Toen stond Job op, scheurde zijn

mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt

ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here

heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. In dit alles zondigde

Job niet en schreef God niets ongerijmds toe." Job.1:20 en 21 Joseph Prince heeft hier

duidelijk kritiek op. Hij spreekt zelfs met een zeer smalende stem, als hij Job deze tekst laat

zeggen. Wij vinden deze zaken ernstig en God onterend. Want al komen hem deze teksten

niet van pas in zijn welvaartsleer, dan kan hij zich wel eerbiedig gedragen.

 

Joseph Prince en zijn gedachtegang over de zegeningen van Abraham en Isaak

 

"En Abram trok uit Egypte naar het Zuiderland, hij en zijn vrouw en al wat hij bezat, en Lot

met hem. Abram nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud." Gen.13:2 In Gen.24:35

staat het volgende: "De Here heeft mijn heer (Abram) zeer gezegend, zodat hij rijk geworden

is ; Hij heeft hem gegeven kleinvee en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen

en ezels." Over Isaak, de erfgenaam van Abraham staat een paar hoofdstukken verder

geschreven: "En Isaak zaaide in dat land (van Abimelek) en oogstte in dat jaar

honderdvoudig; want de Here zegende hem. En die man werd rijk, ja gaandeweg rijker, tot hij

zeer rijk geworden was. En hij had kudden kleinvee en runderen en een talrijke slavenstoet,

zodat de Filistijnen hem benijdden."Gen.26:12-14

Waarom zegende de Here Abraham nu met zoveel rijkdom? Volgens Joseph Prince ligt het

antwoord in Gen.15:1-6. Dit gedeelte beschrijft Gods belofte aan Abraham over een zoon, die

hij zou krijgen, dit ondanks zijn hoge ouderdom en die van zijn vrouw. Omdat Abraham God

 

hierover geloofde werd dit hem tot gerechtigheid gerekend zoals vers zes zegt: "En hij

geloofde in de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid." En doordat Abraham door

dit geloof gerechtvaardigd werd, kreeg hij verschrikkelijk veel rijkdom van God. Want, zo

merkt Joseph Prince op, in de Bijbel staan bovengenoemde beschrijvingen van die rijkdom na

dat eerste vers Gen.15:6. En omdat wedergeboren christenen ook door het geloof

gerechtvaardigd zijn, mogen en moeten zij ook aan rijkdom deel hebben. Zij hoeven hiervoor

niet te werken, want zij leven uit genade. Zij doen zichzelf te kort als zij deze kansen niet

aangrijpen en als het ware nog bezig zijn ervoor te werken. Hier zit de overeenkomst met de

leer van de welvaartspredikers.

 

Volgens Prince betreft deze mogelijkheid alle terreinen van het leven: volledige genezing van

het lichaam, volledig oplossing van financiële problemen, volledige oplossingen van

relatieproblemen en huwelijk en gezin, volledige zegen bij het maken van carrière, enz. Het is

een zeer begerenswaardig evangelie dat hij predikt en het is geen wonder dat hij veel

aanhangers krijgt. Zelfs in ons eigen rijke land heeft men er nog oren naar en gaan sommige

gemeenten met zijn leer in zee. Maar het is een vals evangelie, want Prince haalt

Oudtestamentische situaties uit het verband en vermengt deze met Nieuwtestamentische

uitspraken. Als Paulus het geloof van Abraham aanhaalt in Romeinen 4:1-25, dan doet hij dat

om aan te tonen, dat de besnijdenis van de Joden hen niet baat. Zij blijven hierdoor onder het

beslag van de wet. Terwijl door Jezus Christus de genade is gekomen. In geen enkele tekst in

het Nieuwe Testament wordt ook maar gezinspeeld op het ontvangen van rijkdom als reactie

op het geloof. Wel wordt er dikwijls gewezen op de geestelijke zegen, die men ervaart als

men niet langer uit de werken van de wet leeft, maar uit de genade van Jezus Christus.

 

Conclusie

Wij vinden het niet raadzaam om de leer van Joseph Prince binnen te halen in de gemeente.

Wij hebben geen welvaartsprediking nodig, maar een gedegen prediking uit het Woord van

God. Dit dringt des te meer daar er tekenen zijn te bespeuren, dat de valse leer van "Eens

gered, altijd gered" via de boodschap van Joseph Prince de kop opsteekt in Nederland. (zie

artikelen op website: www.jongenvrij.nl ) In de nabije toekomst zullen wij als werkgroep

hier nog nader op ingaan.

 

Hopelijk draagt bovenstaande uiteenzetting bij tot een gezonder gemeenteleven. Er kan nog

veel over gezegd worden, maar de Bijbel zegt er het meeste over. We moeten ons maar niet

laten afleiden door valse leraren.

 

Met vriendelijke groeten. Rien van de Kraats.