Parick Nullens, de decaan van Heverlee, houdt een postmoderne toespraak 

 

 

Een studiedag

 

De Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee heeft een studiedag gehouden over wat evangelische en katholieken bindt en verdeelt. In het Nederlands Dagblad stond een verslag van de dag, voor het verslag klik hier.

 

Omdat het belangrijk was heb ik bij één van de betrokkenen gecontroleerd of de weergave van de dag juist was. Dat bleek inderdaad het geval te zijn.

 

Oproep om de roomskatholiek kerk te erkennen als zusterkerk

 

De decaan, Patrick Nullens, vindt het tijd worden dat wij als evangelischen, en andere protestanten, de Rooms-katholieke Kerk erkennen als een zusterkerk, als een deel van de grotere wereldkerk.

 

Een totaal ander geluid

 

Dit is een totaal ander geluid dan wat ik leerde toen ik in de jaren zeventig in Heverlee studeerde. Daar leerden we dat de Rooms-katholieke kerk een valse kerk is omdat ze een vals evangelie brengt. (Over het valse evangelie van de rooms-katholieke kerk, zie het artikel op de pagina over de rk-kerk, klik hier)

Het is uitermate bedroevend deze radicale koerswijziging van de school te zien. Het is een breuk met de traditioneel evangelische wortels van de school. Het evangelie van de rooms-katholieke kerk is niet veranderd. De rooms-katholieke kerk brengt nog steeds hetzelfde valse evangelie.

 

Hoe komt het dat Nullens dit niet meer inziet?

 

Het antwoord op deze vraag staat in het verslag van de studiedag. Hij heeft onder meer het volgende gezegd: "Het is tijd dat evangelischen, en andere protestanten, 'katholiek-evangelisch' worden. Ze zijn nu nog vaak 'separatistisch-evangelisch': ze benadrukken het verschil met andere christenen, denken in termen van goed-fout, waarheid-leugen, Bijbels-on-Bijbels."

 

Zet zich af tegen ‘separistisch-evangelisch

 

Hij zet zich af tegen wat hij 'separatistisch-evangelisch' noemt. Hij noemt twee kenmerken van 'separatistisch-evangelisch'. Ten eerst het benadrukken van het verschil met andere christenen. En ten tweede een bepaalde manier van denken. Ze denken in termen van goed-fout, waarheid-leugen en bijbels-onbijbels.

 

Doordat de 'separatistich-evangelische' christenen denken in termen van 'goed-fout, waarheid-leugen en bijbels-onbijbels' weigeren ze de Rooms-katholieke kerk te erkennen als een zusterkerk. Ze denken in 'bijbels-onbijbels'. Dat betekent dat ze het evangelie dat de rooms-katholieke kerk brengt aan de bijbel toetsten. En bij toetsing blijkt dat de rooms-katholieke kerk nog steeds een vals onbijbels evangelie brengt. Een kerk die officieel, in haar belijdenissen en leeruitspraken, een vals evangelie brengt is zelf ook vals.

 

De leiding van de rooms-katholieke wereldkerk heeft nog niet lang geleden een nieuwe catechismus uitgegeven. Daarin werden opnieuw volledig het valse katholieke evangelie, en de vele andere ernstige dwalingen van het katholicisme, bevestigd.

 

+ Zie de studie "de evangelischen en de rooms-katholieke kerk"

(Dit is hoofdstuk acht van de studie "Wat is er aan de hand in de evangelische wereld.")

+ Voor meer informatie over de rooms-katholieke kerk, klik hier

 

Het eerste kenmerk

 

Let op de misleidende wijze waarop Nullens de zaak naar voren brengt.

 

Ik citeer " evangelischen .. zijn nu nog zo vaak 'separatistisch evangelisch': ze benadrukken het verschil met andere christenen …"

 

Hij heeft het over het benadrukken van het verschil 'met andere christenen'. Hier zit de adder onder het gras. Als iemand een ander evangelie gelooft dan is hij helemaal geen christen in de bijbelse zin van het woord. En als een kerk officieel een onbijbels evangelie belijdt dan is die kerk geen ware kerk. In de relatie tot de rooms-katholieke kerk gaat het niet over verschillen tussen christenen onderling. Het gaat om de vraag of het, in het geval van het rooms-katholicisme, wel om christenen en om een christelijke kerk gaat.

 

Het tweede kenmerk

 

Nullens stelt dat de 'separatistisch-evangelische' christenen verkeerd denken. Ik citeer nogmaals: "ze ….. denken in termen van goed-fout, waarheid-leugen, Bijbels-on-bijbels."

 

Ze denken volgens hem op de verkeerde manier.

 

Hier komt de postmoderne aap uit de mouw.

 

Nullens beschrijft inderdaad juist hoe de traditioneel evangelische christenen denken. Ze denken inderdaad in de temen bijbels en onbijbels. Tot aan de jaren tachtig dacht elke evangelische christen in termen van bijbels en niet bijbels. En ook in termen als waarheid-leugen en goed-fout.

 

In deze denkwijze wordt alles getoetst aan de bijbel. En als iets met de bijbel in strijd is, of als iets niet op de bijbel gebaseerd kan worden, dan wordt dat als 'onbijbels' verworpen.

 

Precies wat de joden uit Berea deden toen Paulus bij hen kwam spreken. Ze gingen na of de dingen die Paulus zei overeenkwamen met de Schriften. "en deze onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren." (Hand. 17:11) Ze controleerden of wat Paulus zei wel bijbels was. Ze gingen het na in de Schriften.

 

Helemaal verkeerd zegt professor Nullens. Dat is separatistisch evangelisch. We moeten niet in de temen bijbels of onbijbels denken. We moeten niet  exclusief maar inclusief denken.

 

De oproep van Nullens om te stoppen met het denken in de termen bijbels of onbijbels is niet anders dan hoogverraad. Hiermee tref je de evangelische beweging in het hart. 

 

We mogen van hem niet meer denken in waar of onwaar, in goed of fout of in bijbels of onbijbels.

 

Deze bewering van Nullens is het logische gevolg van het aanvaarden van het postmoderne uitgangspunt dat we niets met zekerheid kunnen weten. Voor de postmoderne christen is er geen absolute waarheid. Dus kun je niet met zekerheid over waar en onwaar spreken. En er zijn geen absolute normen. Dus kun je niet met zekerheid over goed en kwaad spreken. En de bijbel is niet doorzichtig (begrijpelijk), dus kun je ook niet over bijbels of onbijbels spreken. Het is volgens postmoderne christenen als Nullen allemaal niet zo duidelijk. Postmoderne christenen denken niet in zwart-wit, ze denken in grijs.

 

verschrikkelijk

 

In plaats van de schapen te verdedigen tegen verscheurende wolven, zoals bijvoorbeeld de valse leraren van de rooms-katholieke kerk, levert Nullens de christenen aan hen over. Hij maakt eerst de schapen los van de bijbel door hen een postmoderne manier van denken aan te praten. Ze mogen van hem immers niet meer denken in de termen bijbels en onbijbels. En vervolgens pleit hij ook nog eens voor het onderhouden van broederlijk contact  met hen die een ander evangelie brengen. Hij verbindt de schapen met de wolven.

 

Hij verbindt de eenvoudige evangelische gelovigen met rooms-katholieke valse leraren. Want als rooms-katholieken broeders zijn dan kun je b.v. hun boeken wel gaan lezen. Dan kun je bijvoorbeeld ook van hen leren hoe je "een diep kontakt met God krijgt", door het toepassen van hun mystieke technieken. Technieken als contemplatief gebed of lectio divina. Die technieken zijn wel onbijbels, maar over 'bijbels en onbijbels' mogen we van Nullens niet meer spreken.

 

Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt.

 

De bijbel zelf denkt in waar of niet waar, in goed of fout en in bijbels of niet bijbels. Als je in de bijbel kijkt dan ontdek je dat de bijbel ons zelf opdraagt om in bepaalde gevallen 'separatistisch te zijn'. Klik hier voor een bijbelstudie over de bijbelse opdracht tot afscheiding.

 

 

Dit is punt acht van nieuwsbulletin nr. 21.

HOME