Henri Nouwen - citaten

 

Henri Nouwen is een, inmiddels overleden, katholieke priester. Hij is immens populair in evangelische kringen. Zijn boeken zijn beststellers in evangelische boekhandels en bij de boekentafels in evangelische gemeenten. Ter illustratie een typerend voorval. Een vriend vertelde me dat in een grote pinkstergemeente die hij recent bezocht bijna de helft van de boeken op de boekentafel uit boeken van Nouwen bestond.

 

Nouwen is een inter-faith gelovige. Inter-faith dat wil zeggen inter-geloof. Hij gelooft dat de mystieke ervaringen van alle godsdiensten in contact brengen met het goddelijke.

 

Een basisovertuiging van vele mystici, en inter-faith gelovigen, is dat God in elk mens woont. Zowel in bekeerde als onbekeerde mensen, zowel in christenen als in niet christenen. Dit is precies wat Nouwen schrijft in zijn boek 'Hier en Nu - leven in de geest'. Ik citeer van pagina 17: "God is geen exclusieve God. De God die in ons innerlijk heiligdom woont, is dezelfde God die in het innerlijk heiligdom van iedere mens woont." De onderstreping is van mij. Hij spreekt over de God die in het innerlijk heiligdom van iedere mens woont.

 

In de mystiek gaat het er om dat je in contact komt met de God die in je binnenste woont. Daar worden allerlei technieken voor aanbevolen. Een van de technieken is het zogenaamde contemplatieve gebed. Dit wordt ook wel ademgebed, centrerend gebed of repetitief gebed genoemd. Men neemt een korte zin of een woord. Bijvoorbeeld  'Jezus' of 'Vader' of 'Heer ontferm u mijner'. Dat woord of die zin ga je langzaam en aandachtig herhalen, het gevolg is dat je na enige tijd 'God' gaat ervaren. Soms wordt er bij gezegd dat je het herhalen van het woord of de zin het beste op het ritme van je adem kan doen. Vandaar het woord 'ademgebeden'. (Overigens, Rick Warren beveelt in Doelgericht Leven het gebruik van ademgebeden aan, pagina 92 en 307, zie ook het volgende punt van dit nieuwsbulletin)

 

Het herhalen van een woord of zin werkt als een mantra, het is een ontledigingstechniek bekend uit b.v. het Hindoeďsme en Boeddhisme. 

 

Henri Nouwen beveelt deze techniek in zijn boeken aan. Ik citeer weer uit "Hier en Nu - leven in de geest" van pagina 16. "Het luisteren naar de stem van de liefde vereist dat we al onze aandacht, van hoofd en hart, op die stem richten. Hoe kunnen we dat doen? In mijn ervaring is de beste methode een eenvoudig gebed nemen - een zin of een woord - en dat langzaam herhalen. We kunnen het Onze Vader gebruiken, het Jezus gebed, de naam van Jezus, of ieder ander woord dat we associëren met Gods liefde. Dat woord of gebed plaatsen we in het midden van onze binnenkamer, als een kaars in een donkere ruimte ….. Als we trouw volhouden, al is het maar tien minuten per dag, dan ontdekken we langzamerhand - bij het kaarslicht van onze gebeden - dat er een plek in ons is waar God woont, en waar hij ons uitnodigt om bij hem te wonen. Als we die heilige plaats hebben leren kennen - en het is de mooiste en heerlijkste plaats die er is - dan willen we daar zijn en geestelijk gevoed worden"

 

Net als alle andere mystici zoekt Nouwen God niet in de hemel, maar in zijn eigen innerlijk. Dat is ook logisch want we hebben eerder gezien dat volgens Nouwen God in elk mens woont, dat is de bekende idee van de goddelijke vonk in de ziel. Je vindt het geluk als je in contact komt met het goddelijke in jezelf. De theorie van de mystici, en inter-faith gelovigen, is dat de mens in problemen is gekomen omdat hij het contact met zijn ware ik, met het goddelijke in hemzelf, is kwijtgeraakt. De oplossing is dat hij het goddelijke in zichzelf weer ontdekt en er mee in contact komt.

 

Zie waar het contemplatief gebed bij Henri Nouwen toe leidt. Het gevolg van het contemplatief gebed is dat hij allerlei dingen gaat zien op de innerlijke muren van zijn hart. Hij krijgt er onder meer 'beelden' van gezichten door. En wie ziet Nouwen dan zoal? Hij noemt Jezus, Maria, enkele rooms-katholieke heiligen maar ook de dalai Lama en Ramakrishna.

 

De dalai lama is het hoofd van het door en door occulte lama boeddhisme uit Tibet. Ramakrishna is de bekendste Hindoe mysticus uit het India van de negentiende eeuw. Hij stond bekend om zijn speciale ervaringen met Kali, de moedergodin, ook wel de goddelijke moeder of Shakti. Hierdoor verkreeg hij een zeer specifiek toegang tot de hogere werkelijkheid, die zich uitte in het ontvangen van vele visioenen. Hij propageerde een weg van jnana-joga (de weg van inzicht) en van bhakti-joga (de weg van overgave aan de moeder). Hij legde een sterke nadruk op het universele in alle religies. (Bron van de informatie over Ramakrishna: Encyclopedie van de mystiek, uitgeverij Kok-Lanoo, 2003, p. 1059)

 

Ik citeer uit Nouwens boek "Hier en nu - leven in de geest" van  de pagina's 82 en 83: ".. de aandachtige herhaling van een gebed … nadat ik een aantal weken langzaam de woorden van Sint Paulus had herhaald … begonnen deze woorden op de muren van mijn binnenkamer te verschijnen. Dit was duidelijk geen kwestie van een 'verschijning' maar van een innerlijk zichtbaar worden … In de loop der jaren is er veel op mijn binnenmuren verschenen … Ook gezichten van Jezus en Maria, van Therese van Lisieux en Charles de Foucauld, van Ramakrishna en de dalai lama."

 

Nouwen vertelt dit gewoon in zijn boek. Hij vindt het prachtig. Dat is ook logisch want hij is een inter-faith gelovige. Hij meent dat elke mystieke ervaring, van welke godsdienst dan ook, in contact brengt met het goddelijke.

 

In hetzelfde boek (Hier en Nu - leven in de Geest) beveelt hij zijn lezers op pagina 40 ook nog

uitgebreid een meditatietechniek van de dalai lama aan.

 

In zijn laatste Engelstalige boek, dat in 1998 is uitgebracht, met als titel "Sabbatical Journey', zegt hij op pagina 50 het volgende. (Ik geef eerst de vertaling en daarna volgt de originele Engelse tekst.)

 

"Vandaag geloof ik persoonlijk dat, terwijl Jezus is gekomen om de deur naar Gods huis te openen, alle mensen door die deur naar binnen kunnen gaan, of ze nu weten van Jezus of niet. Vandaag zie ik het als mijn roeping om elke persoon te helpen om zijn of haar eigen weg tot God te vinden".

"Today I personally believe that while Jesus came to open the door to God's house, all human beings can walk through that door, wether they know about Jesus or not. Today I see it as my call to help every person claim his or her own way to God." 

 

Deze opvattingen staan openlijk in de boeken van Nouwen. Ik heb verschillende Nederlandse neo-evangelische leiders hier op gewezen, maar men trekt zich er niets van aan. Tenslotte gaat het de meeste van hen al lang niet meer om waarheid. Het zijn pragmatici, als het succes heeft dan is het in orde, als mensen beweren er door geholpen te worden dan moet het wel uit God zijn, zo is de mentaliteit. Ik heb b.v. een oudste van een grote charismatische gemeente op de uitspraken van Nouwen gewezen. Hij had de boeken van Nouwen herhaaldelijk in de samenkomsten aangeprezen. Hij verblikte of verbloosde niet toen ik onder meer op de bovenstaande uitspraken van Nouwen wees. Hij zei dat Hij niet achter alles wat Warren schreef stond, maar we konden, volgens hem, de boeken toch lezen en aanbevelen want er stond ook zoveel goeds in.

In plaats van de kudde te verdedigen tegen mannen die verkeerde dingen spreken, zoals Paulus de oudsten in Efeze opdroeg (Hand. 20:28-31), brengen deze 'leiders' de schapen juist in contact met deze wolven in schaapskleren.

 

Voor meer informatie over Nouwen, klik hier http://www.toetsalles.nl/bio.nouwen.htm

 

Voor informatie over interspiritualiteit, zie het artikel "De gevaarlijkste hedendaagse aanval op het bijbelse christendom - de mystieke visie op religie', klik hier http://www.toetsalles.nl/gevaarlaanv.index.htm

 

HOME