“Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede"   (2 Petrus 3:17)

 

Nieuwsbulletin nr. 9   (5-9-2006)   

 

·        Leiderschapsconferentie Willow Creek nodigt opnieuw een New Age sympathisant als spreker uit

·        Een compromis van de dodelijkste soort

·        Opnieuw een interreligieuze gebedsdag in Assisi

·        Preek van Peter Washer - audio - zeer aanbevolen

·        Een verzoek tot voorbede

·        Komt reisgenoten ’t hoofd omhoog

·        De nieuwste artikelen

·        Ten slotte nog dit: houd moed

 

Leiderschapsconferentie Willow Creek nodigt opnieuw een spreker met New Age sympathieën uit.

 

Eind van dit jaar wordt door Willow Creek de jaarlijkse Leiderschapsconferentie georganiseerd. De zogenaamde "Leadership Summit". Er is opnieuw een spreker uitgenodigd met openlijke New Age sympathieën. Het gaat om Jim Collins.

 

Collins heeft in 2004 het voorwoord geschreven van het boek "The Highest Goal: The Secret that Sustains You in Every Minute" van Michael Ray.

 

Een citaat uit het boek van Ray: "Ik woonde een dag met intensieve meditatie bij in een ashram (een ashram is een hindoeïstisch geestelijk centrum) om een vriend te ondersteunen. Terwijl ik met meditatie bezig was in een voor mij onwennige omgeving, zag en voelde ik plotseling een bliksemschicht naar bovenschieten vanuit de onderkant van mijn ruggengraat naar de bovenkant van mijn hoofd. Het dwong me om iets groots binnen in mij te herkennen … deze bewustwording van mijn eigen goddelijkheid." (p. 28)

 

Collins is een fan van Michael Ray sinds hij in 1982 deelnam aan de door Ray gegeven cursus "Creativity in Business". Collins was blijkbaar zo enthousiast over de cursus dat hij het voorwoord van Ray's boek "The Highest Goal" schreef. .

Ray heeft meer boeken geschreven. Hij heeft onder meer een boek geschreven dat dezelfde naam "Creativity in Business" draagt als de cursus die Collins heeft gevolgd.  Hij spreekt in dit boek op een bepaald moment over: "je .. geleidegeest - een innerlijke persoon die je in je leven kan begeleiden … we mediteren om ons innerlijk zijn te ontplooien” In dit boek wordt ook positief over Tarot kaarten gesproken.

 

Collins schrijft in het voorwoord van Ray's recente boek "The Highest Goal"onder meer het volgende: "Het boek is de samenvatting van in de loop der jaren bijeenverzamelde wijsheid door een grote leraar". Collins zegt dat hij het pad naar mijn hoogste doel' (The path to my highest goal) heeft ontdekt door het lezen van Ray's boek. En wat is het hoogste doel waar Michael Ray in zijn boek over schrijft? Dat is het verwerkelijken van de goddelijkheid binnen in je. En hoe wordt deze verwerkelijking bereikt? Door te mediteren. In het boek zegt Ray dat zijn lezers hun verstand leeg moeten maken en dat ze regelmatig moeten mediteren. In het boek worden goeroes geciteerd als Ram Dass, Jiddu Krishnamurti, en Swami Shanantanada.

 

Het is schokkend dat Willow Creek voor de jaarlijkse leiderschapsconferentie opnieuw een spreker als Collins uitnodigt. Een spreker die achter de oosters religieuze, new age achtige, filosofie van Michael Ray staat. Het uitnodigen van new-age sympatisant Ken Blanchard vorig jaar was geen incident.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Een compromis van de dodelijkste soort

 

De neo-evangelicale richting is een compromis tussen waarheid en leugen van de dodelijkste soort. De leer wordt van weinig belang geacht. De beweging is volstrekt oecumenisch. Ieder wordt als medechristen erkend ongeacht welk evangelie men gelooft. En aan de rand accepteert men zelfs al mensen die christendom en hindoeïsme vermengen. Men weigert personen, leringen, ervaringen en technieken te toetsen aan de bijbel. Men weigert te verwerpen en af te scheiden van valse leer en valse leraren.

 

De uitnodiging van Collins als spreker, in het punt hierboven besproken, is daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de grote populariteit in de evangelische wereld van iemand als Henri Nouwen. Nouwen vertelt enthousiast in één van zijn boeken dat hij visioenen kreeg van hindoe heilige mannen en de Dalai Lama, afgewisseld met beelden van Jezus, Maria en rooms-katholieke 'heiligen'. Die ervaringen kreeg hij door een techniek die "contemplatief' gebed wordt genoemd. Of ook wel ademgebed of repetitief gebed. Overigens beveelt Rick Warren deze techniek aan in zijn boek "Doelgericht Leven".

Het boek van Warren is trouwens een goed voorbeeld van het neo-evangelicalisme. Ook het boek van Rick Warren is anti-leer, pragmatisch, volstrekt oecumenisch, positief over esoterisch contemplatief christendom, fel tegen toetsen aan de bijbel. Zie de boekbespreking, speciaal de punten: 4. Kritiek is verkeerd, 5. Oecumenisch, 6. Anti-leer, en de conclusies.

 

Een citaat van dr. Charles Woodbridge: "Het Neo-evangelicalisme is een theologisch en moreel compromis van de dodelijkste soort. Het is een verborgen aanval op het Woord van God … Het Neo-evangelicalisme kiest voor TOLERANTIE ten aanzien van dwaling. Dat is de eerste stap op een weg die naar beneden gaat. Van tolereren van dwaling gaat het naar AANPASSING aan dwaling, dan naar SAMENWERKEN met dwaling, vervolgens naar VERONTREINIGING door dwaling en tenslotte naar CAPITULATIE voor dwaling" (Woodbridge, The New Evangelicalism, pp. 9,15)

 

Voor meer informatie over het neo-evangelicalisme, klik hier.

Voor enkele onthullende citaten van Henri Nouwen, klik hier.

Voor de boekbespreking van Doelgericht Leven, klik hier.

Rick Warren die contemplatief gebed aanbeveelt, klik hier.

Informatie over het contemplatief christendom, klik hier.

 

Een interreligieuze gebedsdag in Assisi

 

Twintig jaar geleden werd voor het eerst een dag van gebed voor de vrede gehouden in Assisi. Samengeroepen op initiatief van de toenmalige Paus. Vertegenwoordigers van alle godsdiensten baden in een gezamenlijke gebedsdienst ieder tot zijn eigen (af)god om vrede. Op dit moment – 4 en 5 september 2005 – wordt opnieuw zo’n dag gehouden. Dit is een onderdeel, wat je kunt noemen, de tweede fase van de valse oecumene. In de eerste fase wordt alles wat zich christen noemt verenigd, ongeacht welk evangelie men gelooft. Daarna worden in de tweede fase de aanhangers van alle religies verenigd. Dit proces, wat dialoog, wordt genoemd is al ver gevorderd.

 

Achter dit alles zit een bepaalde kijk op religie. Dit wordt besproken in het artikel De mystieke visie op religie. Een feit is dat veel neo-evangelicals en helaas ook veel orthodox gereformeerden onbewust of bewust reeds vele van de fundamentele uitgangspunten van de mystieke visie op religie hebben aanvaard. In Nederland heeft vooral W.J. Ouweneel daar een grote rol in gespeeld door het uitdragen van zijn nieuwe visie op dogma.  

 

Een preek van Peter Washer - zeer aanbevolen

 

In deze preek gaat Washer lijnrecht in tegen het neo-evangelicalisme en het alleen positief christendom. Het is adembenemend. Als u Engels verstaat wil ik u dringend aanbevelen om hier eens naar te luisteren. Washer spreekt over de brede en de smalle weg. Hij heeft deze preek gehouden tijdens een jeugdconferentie met 5000 deelnemers van de Southern Baptist Convention. Typerend is dat hij na het uitspreken van deze bijbelse preek niet meer door de organisatoren van de jeugdconferenties uitgenodigd wordt als spreker. Terwijl dat daarvoor wel het geval was.

 

Dit is de link: http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?currSection=sermonsspeaker&sermonID=52906154239

 

Een verzoek tot voorbede

 

De apostel Paulus vroeg om voorbede voor zichzelf en zijn bediening.

 

"Broeders bidt … voor ons" (1 Thess. 5:25)

 

"Maar broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God, opdat ik behoed worde …"

(Rom.  15:30)

 

Zie, welk een indringend verzoek tot voorbede de apostel Paulus deed. Als Paulus de voorbede van medegelovigen al nodig had, hoeveel te meer wij. Laten we de dienst der voorbede niet verwaarlozen. We moeten  speciaal door gebed hen ondersteunen die beproefd worden zoals zieken in onze omgeving maar vooral ook medechristenen die in de vuurlinie staan, b.v. als evangelist, leraar, zendeling, oudste, zielzorger. Hebt u een gebedslijstje met mensen en onderwerpen waar u regelmatig voor bidt? God zoekt nog steeds mensen die op de bres willen staan in gebed.

 

Als christen bevinden we ons in een geestelijke strijd vandaar de aansporing die we in Efeze 6 vinden: "Wees krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels: want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten……En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij  ….."    (Efeze 6:10-20)

 

De boze valt niet altijd even hard aan. De aanvallen worden heftig als we iets doen wat afbreuk doet aan zijn greep op de mensen. Dan gaat het om dingen als b.v. evangeliseren en zending, een bijbelstudie waar mensen echt veranderen of hulpverlening aan mensen die occult belast zijn. Bij dit soort activiteiten kun je geestelijke aanvallen verwachten. Aanvallen waaronder directe druk vanuit de geestelijke wereld. Rondom mijn sites, de nieuwsbrieven en daarom ook rondom mijzelf en mijn gezin woedt een zelfde geestelijk strijd.

 

Als u het belangrijk vindt dat ik door ga met de nieuwsbrieven en de site wilt u dan voor mij en mijn gezin bidden. Speciaal voor mijn gezondheid.

 

Tien jaar geleden ben ik in onbedoeld en ongepland in de "discernment" bediening gerold. Fysiek gezien kan het eigenlijk niet wat ik tot nu toe heb gedaan, al is het nog zo gebrekkig. Toch kan ik niet zwijgen als ik zie hoe de waarheid wordt verdraaid en vervalst. Bidt daarom voor mij opdat ik deze bediening kan voortzetten en mijn taak geheel vervullen.

 

Komt reisgenoten, ’t hoofd omhoog

 

Nooit kan ’t geloof te veel verwachten

(Gezang 37 uit het Gereformeerde Kerkboek)

 

Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,

Des Heilands woorden zijn gewis.

’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,

Maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit zijne macht beperken?

’t Heelal staat onder zijn gebied.

Wat zijne liefde wil bewerken,

Ontzegt Hem zijn vermogen niet.

 

Die hoop moet al ons leed verzachten.

Komt reisgenoten, ’t hoofd omhoog.

Voor hen die ’t heil des Heren wachten,

Zijn bergen vlak en zeeën droog.

O zaligheid, niet af te meten,

O vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemdelingschap vergeten

En wij, wij zijn in ’t vaderland!

 

De nieuwste artikelen

 

Voor het overzicht, klik hier.

 

Tenslotte nog dit: houd moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de bijbel.

"eerst  moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl