Nieuwsbulletin nr.  27   (21-5-2011)

 

·         De snelle opkomst van de contemplatieve beweging

·         Een overzichtsartikel over de contemplatieve beweging

·         Ter illustratie

·         De twee geestelijk dodelijkste dwalingen

·         Excuses en verzoek

·         Houdt moed

 

De snelle opkomst van de contemplatieve beweging

 

De opkomst van de contemplatieve beweging is in een stroomversnelling is geraakt. De laatste tijd krijg ik veel mails over mensen die er mee worden geconfronteerd in hun eigen gemeente of kerkgenootschap.  Sommigen vertellen over scheuringen die er door zijn veroorzaakt anderen zijn er noodgedwongen door weggegaan.

 

De naam contemplatieve beweging zegt u waarschijnlijk niet veel maar de kans is groot dat u wel hebt gehoord van termen als lectio divina, Jezusgebed, stilte gebed, een labyrintlopen. En als dat niet het geval is dan zal dat niet lang meer duren.  

 

Ik was diep geschokt toen ik hoorde dat Jos Douma, de voornaamste Nederlandse leraar van de contemplatieve beweging, aangesteld is als gast hoogleraar in Heverlee en dat hij recent colleges heeft gegeven in Kampen over lectio divina en het stilte gebed. (Kampen, de theologische universiteit van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt). Dit illustreert dat het contemplatieve christendom inmiddels is doorgedrongen tot in het hart van de evangelische beweging en de reformatorische kerken.

 

Een overzichtsartikel over de beweging

 

De voorbije jaren heb ik in nieuwsbulletins en op de sites geregeld aandacht aan de contemplatieve beweging gegeven. Gezien de ontwikkelingen van dit moment was het de hoogste tijd om een keer een overzichtsartikel te schrijven.

 

Dit is de link naar het artikel. www.toetsalles.nl/htmldoc/contemplatievebeweging.ha.htm

 

De inhoudsopgave

 

1.      De contemplatieve beweging rukt op

2.      Wat is de contemplatieve beweging?

3.      Een overzicht van de voornaamste contemplatieve technieken:

Onder meer contemplatief gebed, het Jezus gebed, lectio divina

4.      De historische wortels van de beweging

5.      God ervaren, de contemplatieve staat

6.      De technieken zijn niet bijbels

7.      Niet bijbels maar wel oosters

8.      Het bereiken van ‘de stilte’

9.      Hoe sommige protestanten het gebruik van deze technieken proberen te rechtvaardigen

10.  De sluwheid van de slang, hoe de christenen misleid worden

11.  De gevaarlijke gevolgen van de contemplatieve technieken

12.  Het dringt overal binnen

13.  Het is de basis voor de valse oecumene

14.  De grote verleidende kracht

15.  Zo erg is het niet, je ziet spoken

16.  Conclusie en oproep

Bijlage A. Aanbevelingen voor verdere studie en onderzoek

 

Ter illustratie

 

Ter illustratie van wat er in vele gemeenten aan de gang is of nog gaat komen, hieronder  een deel van een mail over de ontwikkelingen in een grote  evangelische gemeente.

 

De citaten:

 

“Het rommelde al geruime tijd in de gemeente vanwege de hechte relatie met het gedachtegoed van Rick Warren. Ook Henri Nouwen gaf enige roering. Op een gegeven moment blies de voorganger de loftrompet over een boek van Richard Foster. Een must om te lezen. Ik ervoer een verdriet van de Heer dat over mij kwam, een christen broeder die toevallig aanwezig was, ervoer op dat moment een onaangenaam gevoel, hoorde ik nadien.

Even daarvoor had ik een onvergetelijke ervaring bij de kinderdienst. Ik speelde in de kidsband en toen de kinderen binnenkwamen ervoer ik een intens stuk duisternis dat ik herkende van toen ik jaren geleden met medechristenen bad tegen Jomanda in Leeuwarden. Richard Foster kende ik toen nog niet, maar toen ik het onderzocht ging er een beerput open. Ik raadpleegde bronnen die hij in zijn boek aanhaalt, internet en de bibliotheek veelvuldig geraadpleegd”

 

 “Ondertussen is de gemeente begonnen met een andere campagne. “Verlangen naar geluk.” De bruidsmystiek wordt daarin omarmd en is in een stroomversnelling geraakt door de schrijver Stein Solberg. “

 

“In mijn studie naar Richard Foster en contemplatie in het algemeen kwam ik verrassende zaken tegen, en passant. De VPE de overkoepelende organisatie van pinkstergemeenten, Youth With a Mission Arnhem, inderdaad Jos Douma, en zelfs Stichting Opwekking, promoten contemplatie. Op de site van de VPE is zelfs een postmodern item te lezen van Ronald van der Molen. Enfin, wat u ook al geconstateerd heeft, het breidt zich als een olievlek uit, met als volgend dieptepunt dus, de bruidsmystiek. Maar Gode zij dank, wanneer wij in Zijn woord blijven en ons door de Heilige Geest laten leiden en toetsen, hebben en houden wij het o zo noodzakelijke onderscheid dat broodnodig is in deze tijd”.

 

Deze broeder heeft noodgedwongen zijn gemeente moeten verlaten. De leiding liet zich niet waarschuwen.

 

De twee geestelijk dodelijkste dwalingen

 

De twee geestelijk dodelijkste dwalingen zijn de in evangelische kringen opkomende vrijzinnigheid en de contemplatieve beweging. De vrijzinnigheid is onder meer zichtbaar in de toenemende acceptatie en het tolereren van theďstische evolutie en het praktiseren van homoseksualiteit. Als het gezag van de bijbel wordt ondermijnd dan valt op den duur alles. Maar een even groot gevaar vormt de contemplatieve beweging.  Ik verwijs daarvoor naar hoofdstuk 10 van de overzichtstudie over de gevolgen van de contemplatieve technieken.

 

Excuses en verzoek

 

Ik wil hierbij mijn excuses maken tegenover allen die mij gemaild hebben en die ik niet heb geantwoord.  Vanwege mijn zwakke gezondheid ben ik met perioden volledig uitgeschakeld, dan blijft alles liggen, ook de post. Als het weer beter gaat pak ik de draad weer op, maar het lukt dan soms niet meer om de achterstallige post bij te werken. Ik wil daarom bij deze gelegenheid uitdrukkelijk zeggen dat ik wel alle post zorgvuldig heb gelezen. Ik ben dankvoor voor elke bemoediging, voor alle onderbouwde kritiek en correctie, voor elke tip, voor elk persoonlijk verhaal. Ik heb alles zeer gewaardeerd.

 

Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om uw voorbede te vragen. Speciaal voor mijn gezondheid. Dat ik in staat mag zijn om het werk in de discernment bediening voort te zetten. U begrijpt dat er veel geestelijke strijd rondom mijn sites, en het schrijven van de artikelen, woedt. Uw gebed om bescherming voor mij en mijn gezin en mijn gezondheid stel ik zeer op prijs.

 

“terwijl ook gij mij te hulp komt met uw voorbede” (2 Kor. 1:11)

 

De Here zegene u allen.

 

+ Tenslotte nog dit: houdt moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de Bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar (dat is de gemeente) niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug.

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite:   www.toetsalles.nl

Onderwijssite:   www.internetbijbelschool.nl

 

    -----------------------------------------------------

 

(Als u geen berichten of nieuwsbulletins wilt ontvangen zendt u dan een email naar dit adres

opzeggennieuwsbulletin@hotmail. Een leeg berichtje is al voldoende)