Nieuwsbulletin Nr. 20    (3-7-2008)

 

 

* De ontknoping bij de Christen Unie. Hoe een ongelovige er tegen aan kijkt

* De kiezers van de CU als graadmeter voor de geestelijke afval in de kerken

* Artikel over de Emerging Church

* Emerging church leider Brian Mclaren sprak op conferentie van Willow Creek

* De meerderheid van de evangelische christenen in Amerika verwerpt dat Jezus

   de enige weg is

* Todd Bentley en de Lakeland Outpouring

* TRIN. Dat wil zeggen: Touch, Reach and Impact the Nations

* Een lichtpunt. Hebt u nou nooit eens iets goeds te melden?

* Van harte aanbevolen. Pastorale cursus van Aad van der Sande op het internet

* Broeders bidt ….voor mij

* Tenslotte nog dit: houdt moed

 

 

+ De ontknoping bij de Christen Unie. Hoe een ongelovig er tegen aan kijkt.

 

De Christen Unie heeft nagedacht over de vraag of mensen die in een homoseksuele relatie leven de partij mogen vertegenwoordigen. Op het congres van 14 juni is de kwestie behandeld. Er is niet gekozen voor de bijbelse lijn. In plaats daarvan heeft men een document aangenomen waar je alle kanten mee uit kan.

 

Hieronder de reactie van een ongelovige journalist van de Volkskrant.

 

"De leden van de ChristenUnie stemden ook in met een gedragscode die homo's niet uitsluit van het vervullen van politieke functies in de partij. Doordat deze gedragscode homoseksuelen niet noemt, wordt de kwestie doorgeschoven naar regionale selectiecommissies. Dit betekent in feite dat de gedragscode een lege huls is, die zowel de homoseksuele leden, als de homofoben in de partij geen enkel houvast biedt. Met deze opportunistische 'oplossing' voor een principieel vraagstuk volgt de ChristenUnie haar leiders Rouvoet en Slob in het hachelijke avontuur dat regeren heet."

 

(De Volkskrant, maandag 16 juni, 2008, p.7.)

 

De wereld heeft door wat er is gebeurd. De journalist spreekt over een opportunistische 'oplossing' voor een principiële zaak. Deze man beseft goed wat er is gebeurd. Het gaat om een principiële vraag. Maar er is door de leiding van de CU een politieke opportunistische schijnoplossing bedacht. Men weigert knopen door te hakken. Het probleem, en de vraag, worden doorgeschoven naar de regio's.

 

(Zie een vorig nieuwsbulletin over dit onderwerp, klik hier.)

 

+ De kiezers van de CU als graadmeter voor de geestelijke afval in de verschillende kerken

 

Er is onderzoek gedaan naar de mening van de kiezers van de Christen Unie. Er is onderzocht hoeveel kiezers er voor waren dat praktiserende homoseksuelen de partij kunnen vertegenwoordigen. De resultaten van het onderzoek stonden in het Nederlands Dagblad van 7 juni.

 

De achterban van de CU bestaat uit kiezers die lid zijn van verschillende kerken en gemeenten. Er is onderzocht hoe elke kerkelijke groep van de kiezers van de CU over de kwestie denkt.  

 

De cijfers zijn veelzeggend. Ze geven voor elke kerk het stadium aan waarin het proces van afval  van de Schrift, zich op dit moment bevindt.

 

Van de christelijk-gereformeerden is 16.7 procent van de kiezers van mening dat mensen die in een homoseksuele relatie leven de CU mogen vertegenwoordigen. Voor de kiezers die zich evangelisch of baptist noemen is het percentage 20 procent. Voor de vrijgemaakt gereformeerde kiezers van de CU is het 27 procent. Voor de kiezers die lid zijn van de PKN is het 30 procent. (De kiezers uit de PKN zullen voor een groot deel uit gereformeerde bondsgemeenten afkomstig zijn.)

Voor de nederlands-gereformeerden is het percentage 38,9. Van de kiezers die lid zijn van een pinkstergemeente vindt 39 procent dat er ruimte moet gemaakt worden voor mensen die in een homoseksuele relatie leven.

 

De ondermijning van het gezag van de bijbel is het verst gevorderd in de Nederlands-Gereformeerde Kerken en in de pinkster kerken. Tegen de veertig procent van de kiezers met deze achtergrond vindt homoseksueel gedrag blijkbaar geen ernstige zonde meer. (Zie wat de bijbel over homoseksueel gedrag zegt, klik hier).

 

Als het gezag van de bijbel wordt aangetast zullen na enige tijd niet alleen de bijbelse normen, maar ook  ook de inhoud van het geloof gaan schuiven. Ik verwijs, in dit verband, naar mijn studie over de emerging church.

 

Vooral het cijfer van de pinkstergemeenten is schrijnend. Juist omdat men daar claimt in bijzondere mate vervuld te zijn met de Heilige Geest. Velen uit de charismatische beweging beweren dat de voorbije jaren de ene uitstorting na de andere van de Heilige Geest over hen is gekomen. En toch verwerpt een kleine veertig procent van de kiezers uit hun kring de duidelijke uitspraken van de bijbel over homoseksueel gedrag. Dit is opnieuw een aanwijzing dat er daar iets behoorlijk mis gaat.

 

+ Artikel over de Emerging Church

 

Recent is een grondige studie over de emerging church op mijn site geplaatst. Er is inmiddels nog een goed Nederlandstalig artikel over dit onderwerp op de site gezet, klik hier.

 

+ Emerging church leider Brian Mclaren sprak op conferentie van Willow Creek

 

De leiders van het marketing christendom, zoals Rick Warren en Bill Hybels, scheiden zich niet af van de emerging church. Zo heeft Brian Mclaren, de voornaamste leider van de emerging church beweging, op 9 april van dit jaar gesproken op een door Willow Creek georganiseerde conferentie. Het gaat om de jaarlijkse "Shift student ministries Conference".

 

Ik citeer uit het verslag van 'Ministry Today'. Ik geef eerst het originele citaat en daarna de vertaling.

 

 "McLaren, a controversial leader in the emerging church movement, expressed his view that Christianity's emphasis on hell and the second coming of Christ has prevented Christians from living effectively in the world".

 

"McLaren, een omstreden leider uit de emerging church beweging, sprak uit dat, naar zijn inzicht, de nadruk die het christendom  legt op de hel en op de wederkomst van Christus, heeft veroorzaakt dat de christenen niet effectief in de wereld leven."

 

Hier zit de filosofie achter dat we, als christenen, de wereld moeten verbeteren. Dat we het aids en armoede probleem moeten oplossen. En een einde moeten maken aan oorlog en onrechtvaardigheid. En dat we ons moeten inzetten voor de oplossing van de milieu problemen. En nog meer van dergelijke zaken. Het is de filosofie dat dit een belangrijk deel van onze taak als christen in deze wereld is. Zo probeert men de gerichtheid op het redden van zondaren en op de verwachting van de wederkomst van Christus naar de achtergrond te duwen. Mclaren zegt dat we minder tijd aan evangelisatie moeten besteden en meer tijd aan het verbeteren van de wereld. In feite is het een variant van het oude ‘social gospel’ van de vrijzinnigen uit het begin van de vorige eeuw.

 

Paulus had heel andere prioriteiten dan Brian Mclaren.

 

"Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen, voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen." (1 Kor. 9:22)

 

Paulus had wel wat anders aan zijn hoofd dan het verbeteren van de wereld. Hij was niet bezig met het oplossen van de grote wereldproblemen en met het bouwen van een soort vrederijk op aarde. De opdracht die de Here Jezus, bij zijn vertrek naar de hemel, aan zijn volgelingen gaf is het verkondigen van het evangelie aan de ganse schepping.

 

Voor een bijbelstudie over de taak van de gemeente, klik hier. Volgens de bijbelse profetie komt er geen vrede voordat de Here Jezus persoonlijk terugkeert naar de aarde. Pas dan zal het bijbelse vrederijk worden opgericht.

 

+ De meerderheid van de evangelische christenen in Amerika verwerpt dat Jezus de enige weg tot behoud is

 

Het "Pew Forum on Religion & Public Life" heeft recent uitgebreid onderzoek gedaan naar de opvattingen van evangelische christenen. Uit het onderzoek bleek dat 57 procent van de leden van de Amerikaanse evangelische kerken geloven dat je via vele godsdiensten eeuwig leven kan krijgen.

 

Dit is in directe tegenspraak met het getuigenis van Jezus zelf en het geheel van de bijbel. Jezus zei: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." In het boek Handelingen staat: "En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden." (Hand. 4:12)

 

Kan het nog duidelijker gezegd worden? En toch gelooft, volgens dit onderzoek, inmiddels het grootste deel van de zich evangelisch noemende ‘christenen’ in de Verenigde Staten dit niet meer.

 

In het artikel over de emerging church, zie punt 14, wordt deze tendens besproken. Dit gebeurt als de band met de bijbel wordt doorgesneden. Dit gebeurt als je de evangelische en protestantse visie op de bijbel loslaat.

 

De bijbel spreekt over een gebeurtenis die 'de afval' wordt genoemd. "want eerst moet de afval komen" (2 Thess. 2:3). Voordat de anti-christ zich zal openbaren en voordat Jezus terugkomt moet eerst 'de afval' komen.

Uit de kerkgeschiedenis weten we dat er in elke periode wel afval van het ware bijbelse geloof is voorgekomen. In 2 Thessalonicenzen 2:3 is echter sprake van DE afval. Het gaat om een bepaalde unieke gebeurtenis. Deze afval onderscheidt zich van de afval uit vorige tijden. De omvang van de afval moet deze keer veel groter zijn dan in andere perioden. Massaler en algemener.

 

En dat is precies wat we op dit moment waarnemen. Er is in Nederland geen kerkgenootschap, evangelisch of orthodox protestants, dat niet al ernstig is aangetast. Wereldwijd is hetzelfde beeld waar te nemen. Al behoort de situatie in Nederland tot de ernstigste in de wereld. In sommige landen is er nog een behoorlijke, zij het relatief kleine, minderheid die vasthoud aan het bijbelse evangelische denken. In de Verenigde Staten wordt die groep geschat op 10 procent van de evangelische en orthodox reformatorische christenen. In Nederland is momenteel, voor zover ik kan waarnemen, alles aan het omvallen, op enkelingen en hier en daar een kleine gemeente of organisatie  na.

 

De afval is één van de tekenen dat we in de eindtijd leven (2 Thess. 2). De eindtijd is periode vlak voor de wederkomst van Christus.

 

Alle kerken, en bijna alle voorheen bijbelgetrouwe organisaties, zijn aan het wankelen, terwijl intussen de pseudo opwekkingen door gaan. Daarover meer in het volgende punt.

 

+ Todd Bentley en de Lakeland Outpouring

 

Er is weer een nieuwe uitbarsting van het 'power' christendom. Het speelt zich af in de Verenigde Staten in de plaats Lakeland. Vandaar de naam Lakeland Outpouring. In Nederland spreekt men wel over de Lakeland Opwekking of de Lakeland Revival. De centrale figuur is Todd Bentley.

 

De Lakeland Revival past in het rijtje van de andere ‘revivals’ van het 'power' christendom. Het begon in 1948 met figuren als Branham en de Latter Rain. Daarna kwam de derde golf van John Wimber, die ging over in de Toronto Blessing, daarna kwam de Pensacola Outpouring. En nu is er dus de Lakeland Outpouring.

 

In de Lakeland Outpouring worden alle geestelijke “manifestaties” van de vorige "opwekkingen" gecombineerd. Vallen in de geest, brandend gevoel in lichaamsdelen, schudden, trillen, spastische ongecontroleerde bewegingen, geestelijk dronken zijn waarbij je rond waggelt en spreekt als een dronkenlap, onbeheerste en irrationele uitbarstingen van geschater, dieren geluiden. Er zijn ook enkele nieuwe 'manifestaties' waargenomen. Bijvoorbeeld het wegrollen van de ogen. Het is allemaal nog extremer dan de vorige keren. Het wordt elke keer gekker.

 

Het onderstaande komt uit het verslag van een Nederlandse ooggetuige:

 

De symptomen van de revival die wij met eigen ogen hebben gezien en gevoeld, zijn die van labiel gedrag. Mensen voelen een soort sensatie in hun aderen, hoofd of maag, waardoor ze ongecontroleerd 'wooooooooooooooow' gaan schreeuwen. Een stressgevoel dat als oceaangolven door je heen gaat.

 

Ze dansen alsof ze onder invloed zijn van verdovende middelen. Ze zeggen te voelen dat ze door de Heilige Geest in tweeën worden gespleten. Ze rollen met hun ogen en waggelen heen en weer alsof ze verdwaald zijn. Er zijn vrouwen die door een onzichtbare kracht van achteren aangerand lijken te worden. Er klinkt plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden. Er zijn mensen die 'in de Geest vallen' en niet meer kunnen opstaan. Er zijn er die in een vreselijk wanhopige toestand verkeren omdat ze zich helemaal opgesloten voelen.

 

Mensen trekken een doek over hun hoofd en gaan wanhopig op de grond liggen en sluiten zich af voor de rest van de wereld. Mensen zien tijdens de aanbidding demonen verschijnen die seks met hen willen hebben. Mensen gaan net als Todd Bentley zelf ongecontroleerd schudden en wild over de vloer rollen, waarbij hun hoofd keihard heen en weer wordt geschud. Mensen maken dieren- en autogeluiden en denken dat ze in tongen spreken.


Zowel ik als mijn vrienden die bij mij waren, hebben heel veel aanvallen van boze geesten in deze revival meegemaakt. Het was alsof iets je geest bezit en je raakt helemaal geblokkeerd van binnen. Je ogen worden zwaar en je gaat spontaan slapen alsof je onder narcose bent. Er gaan allerlei flitsen door je hoofd en je ziet waanbeelden en hoort stemmen.

 

Todd Bentley heeft zelf vreselijke satanische emblemen op zijn lichaam. Hij is daarmee begonnen nadat hij een tijdlang in dienst was van de Heer.” 

 

Voor het volledige verslag, klik hier.

 

In de Visie stond een commentaar van eindredacteur Dirk van Genderen. In het commentaar noemt hij de Lakeland Outpouring ronduit een valse opwekkink, voor het artikel klik hier. Dat wil wat zeggen, dat dit in de Visie gezegd is. Het is uitzonderlijk dat er zo'n duidelijke stellingname tegen een geestelijke beweging in de Visie wordt geplaatst. Dit geeft aan dat het in dit geval wel heel duidelijk moet zijn dat het met de Lakeland Outpouring volledig fout zit.

 

Zie verder de ‘Todd Bentley en de Lakeland Outpouring’ pagina van mijn site, klik hier.

Er staan enkele Nederlandstalige artikelen op. Als u Engels leest, wil ik u in het bijzonder wijzen, op het verslag van een aantal bezoeken aan de bijeenkomsten in Lakeland. Het verslag is geschreven door een ouderwetse pinksterchristen. Ook in charismatische kringen zijn er christenen die waarschuwen. Waaronder de hoofdredacteur van het blad Charisma, Lee Grady.

 

Net als bij de Toronto Blessing en de zalving van T.B. Joshua is deze 'zalving' overdraagbaar. En ook deze keer wordt de 'zalving' opgehaald en naar Nederland gebracht. Ondermeer door Anton van der Laak van ‘Kingdom Ministries’. Zaterdag 21 juni is er in Langerak, in de LEG, een bijeenkomst geweest waarin hij en enkele anderen enthousiast vertelden over wat ze in Lakeland hebben gezien en beleefd.

 

Ik citeer uit het verslag van de bijeenkomst met van der Laak van 21 juni: "Na deze tijd van gebed voor de zieken hebben we iedereen de handen opgelegd en een frisse zalving meegegeven … zo mochten wij de zalving aan de mensen doorgeven …je kan het dus doorgeven, weggeven, aanreiken, opleggen."

 

Ook charismatisch organisatie Touch Reach and Impact the Nations (TRIN) uit Harderwijk is ronduit enthousiast. Een afvaardiging is op bezoek geweest in Lakeland en concludeert dat ,,het de meest pure vorm van opwekking'' is. Geïnspireerd door Florida houdt de organisatie sinds afgelopen weekend elke avond zogenaamde Revival Fire Nights in Rotterdam-Europoort

 

+ TRIN. Dat wil zeggen: Touch, Reach and Impact the Nations.

 

Dit is de naam van een organisatie die drie jaar geleden door Mattheus van der Steen is opgericht. In het Nederlands Dagblad van 30 april stond een verslag van een bijeenkomst van TRIN. De bijeenkomst was een 'Fire Night'. Het verslag geeft een goed beeld van de samenkomst en de organisatie. Twee citaten van de sprekers van die avond. "Zolang jij niet hebt gezien dat de kankergezwellen op de grond vallen in de naam van Jezus, moet je je mond houden met je kritiek" en: "Heer, we roepen financiën te voorschijn in de naam van Jezus."

Voor het artikel, klik hier.

 

Het tevoorschijn roepen van financiën is een uiting van de word-faith dwaling. Je spreekt in de Naam van Jezus dingen tot werkelijkheid. Als u het artikel leest, let u dan vooral op de agressiviteit en de typerende ‘grootspraak’.

 

Typerend voor valse charismatische profeten, zoals van der Steen, is verder dat zij telkens weer de komst van de, door hen verwachtte, grote eindtijdopwekking aankondigen. Die dan vervolgens niet komt. Van der Steen kondigt ook weer, vol van ‘geloof’ en met grote zekerheid aan, dat de grote geestelijk doorbraak en ommekeer in Nederland nu gaat komen. Deze en soortgelijke profetiën worden al minstens zestig  jaar telkens weer in de kringen van het charismatische ‘powerchristendom’ uitgeproken.

 

+ Een lichtpunt. Hebt u nou nooit eens iets goeds te melden?

 

Hoewel de afval en de pseudo opwekking die hierboven zijn besproken op zich negatief zijn, kun je er toch iets opbouwends over zeggen. In het licht van de profetieën over de eindtijd zijn het tekenen dat de wederkomst van Christus dicht bij is. Niet alleen de afval is aangekondigd (2 Thess. 2:3), maar ook een valse wonderen en tekenen beweging (Matth. 24:24). Het verschijnen van deze twee tekenen is niet op zichzelf staand. Ook andere tekenen uit het eindtijd scenario van de bijbel zijn reeds verschenen, zoals het herstel van de staat Israel, de vereniging van Europa en ook het ontstaan van de grote afvallige kerk uit de eindtijd. De oecumenische en inter-faith beweging, en organisatie, die in Openbaring 17, in de vorm van de grote hoer, wordt beschreven. De eerste contouren worden al zichtbaar.

 

Toch is er ook ander positief nieuws te melden. Om één ding te noemen. In de Verenigde Staten is er een beweging van Gods Geest onder christenen uit reformatorische, calvinistische achtergrond waar te nemen. Er verschijnen in hun kring leraren en predikers die onverkort en met gezag de bijbel prediken. Ik denk aan mensen als John Piper, R.C. Sproul  en ook iemand als Paul Washer. Washer heeft recent in Nederland gesproken, klik hier. Typ eens in Youtube (www.youtube.com) Paul Washer in.

 

God zal zijn gemeente blijven bouwen (Matth. 16:18). Een rest van de christenen zal op het bijbelse fundament blijven staan. Er staat in de bijbel hoe we in deze zware tijden moeten handelen, b.v. in 2 Tim. 4:1-5. Zie verder het ‘tenslotte nog dit’ aan het eind van dit nieuwsbulletin.

 

+ Van harte aanbevolen. Pastorale cursus van Aad van der Sande op het internet

 

Evangelist Aad van der Sande heeft jaren geleden een pastorale cursus geschreven. Veel mensen zijn er de voorbije jaren door opgebouwd en toegerust. Hij brengt het woord van God en geen psychologische boodschap. Tot mijn vreugde is de cursus nu op het internet gezet. Als Video. Voorlopig nog alleen in de Engelse en de Spaanse Versie. Maar velen in Nederland kunnen redelijk Engels verstaan, zeker de jongeren onder ons. Dus dan is Engels geen probleem.

Wellicht kent u mensen in het buitenland, in landen waar men Engels verstaat of waar men Spaans spreekt, die u op deze video's kunt wijzen.

 

Dit zijn de linken

http://www.zielzorg.nl/English/Watch_Videos/

http://www.zielzorg.nl/Spanish/Watch_Videos

 

+ Broeders bidt ….voor mij

 

"Broeders, bidt .. voor ons"  (1 Thess. 5:25)

"En bidt ….ook voor mij" (Efeze 6:18-20)

 

De boze waardeert het niet als we zijn werken ontmaskeren. Er speelt zich een heftige strijd af rond de sites, het schrijven van de artikelen en de nieuwsbulletins. En daardoor ook rond mijzelf en mijn gezin. Het is niet vanzelfsprekend dat ik dit werk kan voorzetten. Uw voorbede wordt zeer op prijs gesteld. Speciaal voor mijn gezondheid. Ook uw tips, correctie, bemoediging en vermaning worden gewaardeerd.

 

+ Tegen de stroom ingaan

 

Ik geef hieronder de tekst van een bekend Engels kinderlied.

 

"Dare to be a Daniël,

Dare tot stand alone,

Dare to have a purpose

And dare to make it known"

 

"Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen" (Daniel 11:32)

 

"Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden, tegen de verleidingen des duivels." (Efeze 6:10)

 

Laten we allen een recht spoor trekken. Gods genade is genoeg voor het heden en ook voor de dagen die gaan komen. God is getrouw.

 

+ Ten slotte nog dit: houdt moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de Bijbel.

"eerst moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom weest niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen …" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug.

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite:  http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite:  http://internetbijbelschool.nl