Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet,

weest op uw hoede"       (2 Petrus 3:17)

 

Nieuwsbulletin nr. 8.

 

Hierbij ontvangt u het volgende nieuwsbulletin. Ook dit bulletin gaat weer over één onderwerp. De EO heeft opnieuw een grens overschreden. Dit keer gaat om de persoon van de Here Jezus Zelf.

 

De EO laat een predikant aan het woord die twijfelt aan de Godheid van Jezus

 

In Visie nr. 19 van dit jaar staat een interview met ds. Andre Troost. Dit naar aanleiding van zijn boek "Dat Koninkrijk van U - Hoe kan Jezus de Messias zijn?".

 

Troost denkt dat Jezus Zich in een bepaald geval vergist heeft. Hij komt met een bekend probleem aan. Jezus kondigde aan dat het koninkrijk op het punt stond om aan te breken maar dat is niet gebeurd. Dus, zo concludeert Troost, Jezus heeft zich op dit punt vergist. Dit is op zich al erg genoeg maar vervolgens trekt hij hieruit conclusies aangaande de Godheid van Jezus.

 

Hieronder volgt een citaat uit het artikel:

 

"Dit leidde mij overigens naar een volgende vraag: hoe kan God Zich vergissen? Kun je wel simpelweg zeggen 'Jezus is God'? Met de dogmatische uitspraak dat Jezus 'God en mens beide' is, heb ik eigenlijk nooit helemaal vrede kunnen hebben. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb wat rust gevonden in de gedachte dat je niet 'zomaar' kunt zeggen dat Jezus God is."

 

Als je, zoals Troost doet, gaat twijfelen aan de Godheid van Jezus dan raakt dat ook de leer over de drie-eenheid. Het interview gaat verder met:

 

"We hebben als kerk wel altijd gezegd dat we geen drie goden vereren, maar we hebben het Joden - en ook moslims - wel erg moeilijk gemaakt dat ook echt te geloven"

 

Hij verwijt de kerk dat we door de orthodoxe leer over de drie-eenheid een onnodig hoge barrière hebben opgericht die het tot geloof in Jezus komen van joden en moslims hindert.

 

Hij probeert te nuanceren door de volgende opmerking:

 

"Tegelijk hebben we in Jezus zoveel gezien dat bij God vandaan komt, dat wij Hem met recht en in grote eerbied God noemen."

 

"Maar als ik Hem vandaag in Heusden zou tegenkomen, zou ik niet tegen Hem zeggen: Wat fijn Here God, dat U hier bent! En toch .. is Hij God die naar mij toekomt."

 

Enkele opmerkingen

 

1.      Dat er telkens weer geestelijke leiders komen die aan de Godheid van Jezus twijfelen is niet nieuw.

 

Dat begon al met de joodse geestelijke leiders uit de tijd van Jezus. Juist omdat ze aanstoot namen aan Jezus claim van goddelijkheid hebben ze hem gekruisigd.

 

2.      Het schokkende is dat de EO aan één van hen een platform biedt om zijn twijfels uit te dragen

 

Via het artikel wordt de aandacht op het boek gevestigd. Het krijgt zo een enorme publiciteit.

 

In de vraagstelling klinkt wel wat kritiek door maar Troost krijgt uitgebreid de ruimte om die kritiek te pareren. Hij krijgt de gelegenheid om te wijzen op de zogenaamde fout van Jezus, maar een goed weerwoord daarop wordt niet gegeven. Zo laat men ongetwijfeld vele lezers in verwarring achter.

 

Wat bezielt de EO om in het blad hier aandacht aan te besteden? Wat is dat voor nieuws? Wat willen ze met dit interview bereiken? 

 

3.      De orthodoxe formulering van de twee naturen van Christus en de drie-eenheid

 

Als christenen belijden we dat Jezus waarlijk God en waarlijk mens is, twee naturen verenigd in één persoon. We belijden ook dat God één van Wezen is en bestaat in drie personen.

 

Deze dogma's zijn in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis geformuleerd in de strijd tegen  valse leraren die telkens weer tekort deden aan één van de aspecten van de persoon van Christus. Dan weer aan zijn Godheid, dan weer aan zijn mensheid. In deze dogma's is de leer van de bijbel over de godheid en over Jezus samengevat en afgeschermd naar allerlei dwalingen. 

 

Het gaat hier om de kern van het christelijk geloof. Het gaat hier om de vraag naar de identiteit van Jezus. Wie is Hij?

 

De bijbel zegt over Jezus “In den beginnen was het Woord en het Woord was bij God en het woord was God ….het Woord is vlees (mens) geworden en heeft onder ons gewoond” (Johannes 1:1,14) . Jezus is het vleesgeworden woord. Het woord dat God was en dat daarnaast mens is geworden. Jezus is het kind dat ons is geboren en de zoon die ons is gegeven en tegelijkertijd geldt van hem “en men noemt Hem … sterke God.” (Jesaja 9:5).

 

4.      Troost gebruikt dialectiek

 

Hij zegt 'ja' en 'nee' tegelijk.

 

De vraag of Jezus God is kun je slechts bevestigen of ontkennen. Je gelooft het of je geloof het niet. Het is waar of het is niet waar.

 

Troost onttrekt zich aan deze antithese. Hij doet aan dialectiek. Hij zegt 'ja' en 'nee' tegelijk en komt dan met een synthese. Hij zegt 'Jezus is niet God'. En tegelijkertijd zegt hij 'Jezus is wel God'. En dan volgt de synthese: "Hij is God op een bepaalde manier." Hij is wel God maar niet op de wijze waarop de orthodoxe christenen het altijd hebben geformuleerd.

 

5.      De vooronderstellingen van Troost

 

Zoals zo veel postmoderne christenen ontkent hij in feite de doorzichtigheid (de begrijpelijkheid) van de bijbel. Hij ontkent dat met zekerheid kan worden vastgesteld wat de bijbel over Jezus zegt. Hij beweert dat het niet geformuleerd kan worden. Je komt niet verder dan tasten, stamelen en stotteren.

 

"je kunt veel woorden vinden om tastenderwijs aan te geven Wie in Jezus naar ons toekomt"

 

"dat is alleen stamelend en stotterend uit te leggen"

 

6.      Troost vindt dat hij er nog steeds bijhoort

 

De EO blijkbaar ook want die geeft hem dit platform waarop hij een rechtstreekse aanval op één van de kernen van het orthodoxe bijbelse geloof mag doen.

 

Alles moet kunnen. Postmoderne vrijheid en blijheid.  En dat alles met postmoderne nederigheid. Kijk eens wat een eerlijk twijfelend mens die ds. Troost is, die zegt tenminste dat hij stamelt en stottert en dat hij het mysterie niet onder woorden kan brengen. Hoe anders is dat dan die hoogmoedige ouderwetse evangelicals en reformatorische christenen die denken dat ze het weten. Die met zekerheid de bijbel uitleggen. Die over de identiteit van Christus zeggen: “Zo is het”en “dat weten we zeker omdat het zo in de bijbel staat”.

 

Maar de aap komt toch uit de mouw. Er staat in het artikel ook over Troost: "En toch beseft hij dat zijn geloof anders is dan vroeger'. Amen, zo is het. Een ander geloof, een andere Jezus en daarom ook een ander evangelie en een andere geest.

 

Tenslotte nog dit: houd moed

 

Sommigen dingen moeten gebeuren. Ze zijn aangekondigd in de bijbel.

"eerst  moet de afval komen"  (2 Thess. 2:3)

"Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden" (Matth. 24:6)

 

Daarom wees niet verontrust. Het loopt bij God niet uit de hand.

"en hun woord zal voortwoekeren als de kanker … en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en Een ieder, die de naam des Here noemt breke met de ongerechtigheid" (2 Tim. 2:17,19)

"en de poorten der hel zullen haar, dat is de gemeente, niet overweldigen" (Matth. 16:18)

 

Wat te doen?

 

"houd vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon neme" (Openbaring 3:11)

"houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken" (1 Tim. 6:20)

"verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen"  (2 Tim. 4:2)

"blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle" (2 Tim. 4:5)

"met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnen geslopen" (Judas :3,4)

 

Jezus komt terug

 

"Nog een korte tijd en Hij die komt zal er zijn" (Hebr. 10:37)

"Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen" (Rom. 13:11)

 

O what a day that shall be

When my Jesus I shall see

 

Een hartelijke groet,

 

Ary Geelhoed

 

Discernmentsite http://www.toetsalles.nl

Onderwijssite http://www.internetbijbelschool.nl