Hegger noemt de huidige Paus een geliefde broeder in Christus

 

Dit schreef hij in zijn rondzendbrief nr. 47

 

"In gesprekken met kennissen en vrienden kreeg ik nogal eens te horen dat u over de paus van Rome spreekt als uw geliefde broeder in Christus." A. Boom.

Hegger: Ik heb nooit beweerd dat ik "de" Paus als mijn geliefde broeder in Christus beschouw, maar enkel: "Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader" (1 Joh. 2:23). Welnu, deze paus, Benedictus XVI, belijdt Christus als de enige Middelaar tussen God en de mensen. En uit zijn geschriften blijkt duidelijk dat die belijdenis voor hem niet slechts een cerebraal dogma, maar ook doorleefde werkelijkheid is. Mag ik hem dan geen geliefde broeder in Christus noemen, enkel omdat hij lid is van een bepaalde kerk? Het is toch immers niet de kerk die zalig maakt? We worden toch immers enkel behouden door het geloof in Christus als de enige Middelaar tussen God en ons? Ik dacht dat dit de belijdenis is van de Reformatie: Sola Christo, sola gratia, sola fide"

 

De kern van zijn argumentatie is als volgt

 

a.       Wij worden behouden enkel door het geloof in Christus als de enige middelaar tussen God en ons. Dit is de belijdenis van de Reformatie: Solo Chisto, sola gratia, sola fide.

b.      De huidige Paus belijdt Christus als enige middelaar tussen God en mensen. En uit zijn geschriften blijkt dat die belijdenis een doorleefde werkelijkheid voor hem is.

c.       Ergo, conclusie De huidige Paus is een geliefde broeder in Christus.

 

Hij stelt dus in dit citaat dat de huidige Paus in het ware bijbelse evangelie gelooft en dat hij hem daarom terecht een geliefde broeder in Christus mag noemen.

 

De waarheid is dat de huidige Paus helemaal niet in het bijbelse evangelie gelooft.

 

Hij staat achter het rooms-katholieke evangelie zoals dat b.v. in de 1992 door de kerkelijke uitgebrachte Katechismus van de Katholieke Kerk wordt beschreven..

 

Indertijd heef ds. Hegger deze katechismus beoordeeld in zijn blad “De Rechte Straat” en hij kwam tot de conclusie dat er nog steeds het valse evangelie van de rooms-katholieke kerk in staat. Voor Heggers beoordeling van de katechismus klik hier en hier

 

Bedenk dat de huidige Paus, in zijn vorige functie als hoofd van de congregatie voor de geloofsleer, nauw betrokken was bij het vervaardigen van deze katechismus.

 

Nadat hij paus was geworden is er ook nog een soort samenvatting, een compendium, van deze katechismus verschenen. In zijn functie als hoofd van de congregatie voor de geloofsleer was hij voorzitter van de kleine commissie van Kardinalen die de tekst van het compendium hebben vastgesteld en goedgekeurd. En in zijn huidige functie als Paus heeft hij dit compendium vrijgegeven en afgekondigd.

 

Wil ds. Hegger beweren dat paus Benedictus, niet achter de katechismus staat?

De katechismus waarvan ook ds. Hegger erkende dat er nog steeds "het valse evangelie van de zaligmaking door de sacramenten en de goede werken" in staat. (Let wel, dit zijn Heggers eigen woorden). En toch noemt hij de huidige paus (Ratzinger, Benedictus XVI) een geliefde broeder in Christus.

 

Hegger misleidt zijn lezers door te schermen met de term "het geloof in Christus als de enige middelaar tussen God en ons".

 

Rooms-katholieken hebben altijd erkend dat Christus de enige middelaar is tussen God en mensen. Dat staat immers rechtstreeks in de bijbel. Ze zien Maria niet als middelaar tussen God en mensen. Volgens hen bemiddelt Maria tussen Christus en de mensen. Via Maria bereik je Christus en via Christus bereik je God de Vader.

Rooms-katholieken geloven ook in het verzoenend sterven van Christus waardoor de verlossing mogelijk is geworden. Zij erkennen ook dat er geloof nodig is om behouden te worden. Geloof in Christus als de enige middelaar. Hun fout, waar ze afwijken van de bijbel, bestaat hieruit dat de rooms-katholieke kerk leert dat we de verdiensten van het werk van Christus niet alleen verkrijgen door het geloof, maar dat daarnaast ook de nauwkeurige onderhouding van de sacramenten en het doen van goede werken nodig zijn.

(Voor een beschrijving van het katholieke evangelie, klik hier)

 

Met een rookgordijn van woorden verduistert Hegger dit fundamentele verschil over de verwerving van het heil.

 

Het is ongelofelijk dat hij wegkomt met deze pertinente leugen.

 

Maar we leven in postmoderne tijden. Het postmoderne denken wordt gekenmerkt door irrationaliteit. Men wordt gestuurd door emotie. Een mens mag zichzelf tegenspreken als het maar goed klinkt. En als iets goed aanvoelt wordt het aangenomen.

 

Deze paus, deze 'geliefde broeder in Christus', was daarbij ook nog eens, voor zijn benoeming tot paus, hoofd van de congregatie voor de geloofsleer. Dit is de directe opvolger van de oude inquisitie. Ruim 500 jaar heeft de rooms-katholieke kerk alle andersdenkenden vervolgd. Vaak werden de slachtoffers verschrikkelijk gemarteld. Lees wat de rooms-katholieke priester Hans Küng over de inquisitie heeft geschreven, klik hier.  

 

Enkele citaten uit het boek van Küng:

 

"Bisschoppen en pausen baanden zo de weg voor wat de zwartste bladzijden van de gehele (katholieke) kerkgeschiedenis zouden worden: de inquisitie. Onder deze beruchte noemer begint de systematische vervolging van 'ketters' door een kerkelijk rechtbank … zo werd helaas de inquisitie een karakteristiek van de katholieke kerk … uitgerekend (paus) Innocentius IV .. ging nog een stap verder. Hij machtigde de inquisitie ertoe de wereldlijke overheid in te schakelen om door middel van foltering bekentenissen af te dwingen. De kwellingen die de slachtoffers hierdoor in concreto te verduren kregen, tarten elke beschrijving … pas de verlichting maakte een einde aan de barbaarse praktijk van marteling en brandstapel. Maar de roomse inquisitie blijft onder veranderde naam .. Congregatie voor de geloofsleer .. wel degelijk bestaan." (De katholieke kerk - een geschiedenis, Hans Küng, pp. 118,119)

 

Na zijn benoeming tot Paus hebben journalisten Ratzinger, de huidige paus, vragen gesteld over het verleden van het instituut waarvan hij zo lang hoofd is geweest. In zijn antwoorden verdedigde hij het vroegere optreden van de inquisitie. De vroegere methoden (oppakken van ieder die zich niet onderwierp aan de rooms-katholieke kerk, in veel gevallen martelen en doden, gevangenzetten, etc.), zo verklaarde Ratzinger, kunnen niet meer in deze tijd, maar het principe van dwang was volgens hem niet verkeerd.

 

Tenslotte nog een andere drogreden die Hegger aanvoert: We mogen, zo stelt Hegger, de huidige Paus niet afwijzen als medechristen vanwege het feit dat hij lid is van de rooms-katholieke kerk. Ik citeer uit zijn rondzendbrief nr. 47: "Mag ik hem dan geen geliefde broeder in Christus noemen, enkel omdat hij lid is van een bepaalde kerk? Het is toch immers niet de kerk die zalig maakt?" Alsof iemands lidmaatschap van een kerk niets zegt over iemands persoonlijke geloofsovertuiging. Alsof het geen verschil maakt of je lid bent van een ware of een valse kerk. Alsof het geen betekenis heeft dat je lid bent van een kerk die officieel een vals evangelie leert en het ware evangelie afwijst. Hij doet alsof de Paus een gewoon lid is. Hij is niet alleen lid maar ook het hoofd van de organisatie. Hij laat zich heilige Vader noemen. Hij heeft persoonlijk meegewerkt aan de totstandkoming van de katechismus, met daarin het traditionele valse evangelie van de rooms-katholieke kerk.