Jos Douma  (predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) beveelt in zijn boeken het contemplatief gebed en andere mystieke technieken aan.

 

Voor uitleg over contemplatief gebed, klik hier.

 

In zijn boek "Jezus uitstralen" beveelt hij het zogenaamde "Jezus gebed" aan.(pp. 110-112)

De techniek van het "Jezus gebed" komt uit de oosters-orthodoxe kerken. Het gaat om een kort gebed: "Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij". Dit korte gebed wordt keer op keer herhaald. Het is een vorm van repetitief gebed. Andere namen voor deze techniek zijn contemplatief of centrerend gebed. Je neemt een korte zin of een enkel woord en dat ga je telkens weer herhalen. Langzaam en geconcentreerd. Het wordt ook wel ademgebed genoemd omdat de propagandisten van contemplatief gebed meestal aanbevelen om het korte gebed op het ritme van je adem uit te spreken.

 

De techniek werkt als een ontledigingstechniek. Het maakt je leeg, zet je ziel stil, het stopt je denken en wil, waardoor er, zo luidt de theorie, ruimte komt voor "god". Deze techniek is bekend uit het Hindoeďsme daar wordt de korte zin, of het woord, die telkens herhaald wordt een mantra genoemd. Op sommige "christelijke"sites die het contemplatief gebed uitdragen spreekt men dan ook openlijk over "gebedsmantra". Schrijvers als Douma die bezig zijn om deze technieken de orthodox christelijke beweging binnen te krijgen zijn slimmer, zij vermijden dit soort termen.

 

Via het telkens herhalen van de gebedsmantra kom je in een veranderde staat van bewustzijn, de contemplatieve staat. In die toestand ga je bovennatuurlijke dingen ervaren, je ervaart 'god'. Zie b.v. wat Henri Nouwen beleefde als gevolg van contemplatief gebed, klik hier.  Hij kreeg verschijningen van Jezus, Maria ,maar ook van de Dalai Lama, de leider van het occulte Lamaboeddhisme uit Tibet en de hindoe mysticus Ramakrishna. (Henri Nouwen, Hier en nu, leven in de Geest, pp. 16,81,82)

 

Ik citeer uit het boek van Jos Douma: "In dit hoofdstuk wil ik je de suggestie doen om een nog kortere vorm van het Jezusgebed te beoefenen, namelijk het biddend uitspreken - in je hart of hardop - van de naam Jezus", "We kunnen de naam van Jezus overal en op elk moment bidden", "Om je te oefenen in dit Jezusgebed, kan het goed zijn om ook een bepaalde tijd te reserveren voor het aanroepen van deze naam."  (110-112)

 

Wat zal het toepassen van deze techniek volgens Douma bewerken? "het liefdevol en onophoudelijk noemen van de naam van Jezus is een geweldige kracht", "Waar de heilige naam van Jezus wordt genoemd in een hart dat bidt, daar is bescherming en liefde en troost en ontferming en kracht en aanvaardig", "Leer zo de naam van Jezus te bidden en steeds meer vervuld te worden met zijn Geest". (110-112)

 

Het brengt volgens hem kracht, het brengt bescherming, liefde, troost, aanvaarding. Het bewerkt blijkbaar zelfs dat je vervuld wordt met Gods Geest, het houdt je in een geest van onophoudelijk gebed.

 

Wat hij zegt over vervuld worden met Gods Geest is opmerkelijk. Weer een nieuwe onbijbelse techniek om vervuld te worden met Gods Geest. Voortdurende de naam van Jezus bidden. Over wat de Bijbel over de weg tot vervulling met Gods Geest zegt, klik hier.

 

In zijn boek "Op het spoor van meditatie" zegt Douma nog enkele onthullende dingen als hij spreekt over de praktijk van de meditatie. Hij geeft aanbevelingen over lichaamshouding en de ademhaling. "Zo'n houding kan bijvoorbeeld zijn: .. zitten op een rechte stoel met beide voeten op de grond, met een rechte rug, en de handen omhoog geopend op de bovenbenen (p.66)" Over de ademhaling. "Daarbij kan het bewust omgaan met de ademhaling hulp bieden … wie zich op de ademhaling concentreert en probeert rustig en diep te ademen, zal tot rust komen. Bovendien vormt de ademhaling ook een belangrijk concentratiepunt: de aandacht wordt van de gedachtestroom, die alsmaar door wil gaan, afgeleid naar ademen. Inademen - uitademen - rust. Oefen er maar eens mee: inademen - uitademen - rust" (pp. 66,67)

"Het kan helpen om tegelijkertijd de aandacht ook te richten op een bijbelwoord … dat bijbelwoord kan dan op het ritme van de adem zacht worden gesproken" (p. 67)

 

Dit komt neer op een christelijke vorm van Yoga. Als de voeten ook nog kruiselings worden neergezet zit je bijna in de zogenaamde Lotushouding. Ook bij Yoga wordt voorgeschreven om de rug recht te houden. En dan natuurlijk de concentratie op de adem, bedoeld om de gedachtestroom stop te zetten. "de gedachtestroom, die alsmaar door wil gaan". Precies hetzelfde gebeurt in het hindoeďsme bij yoga. Ook daar concentreert men zich op de adem, al of niet tegelijk met het reciteren van de mantra. De gedachtestroom moet stoppen, de ziel wordt zo leeg gemaakt, zodat deze ontvankelijk wordt voor het goddelijke.

 

Douma doet net of het om onschuldige ontspanningstechnieken gaat. Je wordt  er ziek van, want hij brengt het zo mooi, zo vroom, met allerlei goedklinkende redeneringen. Douma is een bekwaam schrijver en hij kan goed uitleggen en overtuigend redeneren. Hij voert vele drogredenen aan om deze techniek te rechtvaardigen. Maar het feit blijft dat de bijbel deze techniek absoluut niet kent. Dit in tegenstelling tot valse godsdiensten als het hindoeďsme

 

Dit soort mystieke technieken zijn een directe weg tot contact met boze geesten. Net zoals je door allerlei occulte praktijken in contact komt met boze geesten kom je door het toepassen van de mystieke technieken ook in contact met boze geesten. Machten die zich als God, als Jezus en als de Heilige Geest, kunnen voordoen en ook mooie ervaringen kunnen geven. De Satan kan zich voordoen als een engel des lichts (2 Kor. 11:14) en zijn dienaren doen zich soms voor als dienaren der gerechtigheid (2 Kor. 11:13,15). Paulus zegt dat je als christen een verkeerde geest kunt ontvangen (2 Kor. 11:4). Dat zal zeker gebeuren als een christen zich met deze occult mystieke technieken inlaat.

 

Een illustratie van het feit dat boze geesten,  als ze dat willen, mooie ervaringen kunnen geven. Enige tijd geleden hebben we in de zielzorg een jonge vrouw geholpen die door het toepassen van dit soort meditatie technieken in een New Age centrum een geleidegeest had ontvangen. Die verscheen haar s'nachts in de droom. Deze geest gaf haar wonderbare en prachtige ervaringen. Pas toen ze in contact kwam met het evangelie werd hij boosaardig. De geleidegeest was in haar gekomen toen ze tijdens de meditatielessen de fase van 'volkomen ontspanning" had bereikt. Het moment waarop onder meer alle denken stopte en de wil geheel passief was.

 

Het verraderlijke bij Douma is dat bij hem het contemplatieve gif is vermengd met goed, tot zelfs zeer goed, onderwijs.

 

Onthullend is verder de lijst met boeken die hij aan het eind van zijn boek "Jezus uitstralen" ter lezing aanbeveelt. Naast enkele goede evangelische boeken beveelt hij de boeken van bekende contemplatieve leraren aan: boeken van Richard Foster, Max Lucado, Henri Nouwen, Dallas Willard. Als u wilt weten op welk spoor hij de mensen zet, door  het aanbevelen van deze boeken, bekijkt u dan eens de bespreking van 5 meditatieoefeningen die Richard Foster in zijn bekendste boek "De nieuwe levenswandel" aanbeveelt, klik hier.

Typerend is dat hij naast de contemplatieve schrijvers ook charismatische schrijvers aanbeveelt. Hij beveelt onder meer Ouweneels boek “Meer Geest in de gemeente” aan, ook Gert Hutten. En uiteraard beveelt hij ook Doelgericht Leven van Rick Warren aan.

 

Zij boekenlijst geeft precies aan in welke richting hij de lezers stuurt. Contemplatief, charismatisch, pragmatisch en oecumenisch, en dat alles vermengd met ouderwets evangelisch. Dat zijn de contouren van de "Nieuwe Spiritualiteit" die in toenemende mate de bijbelse spiritualiteit aan het verdringen is.

 

(Voor een bespreking van de ware en valse spiritualiteit, klik hier.)

 

Het bovenstaande is een gedeelt van nieuwsbulletin nr. 10 dat gewijd was aan de opkomst van het contemplatieve christendom. Klik hier voor het volledige nieuwsbulletin

 

 

HOME